Wybierz miasto:

Dlaczego pedagogika w AHE to najlepszy wybór?

 • Będziesz uczestniczył w kreatywnych i twórczych zajęciach w formie konwersatoriów projektów, warsztatów, interesujących ćwiczeń i nowatorskich wykładów naukowych.
 • Spotkasz się ze znanymi, pełnymi pasji ekspertami-praktykami i naukowcami oraz zapoznasz ze specyfiką pracy pedagogicznej poprzez wizyty studyjne, wycieczki dydaktyczne, dyskusje eksperckie.
 • Poznasz ponadstandardowe, współczesne metody oraz techniki i narzędzia pracy specjalistycznej.
 • Będziesz mógł uczestniczyć w prowadzonych badaniach naukowych i projektach międzynarodowych.
 • Możesz wydać swój pierwszy artykuł naukowy we współpracy z kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Wyjedziesz na ciekawe studia zagraniczne lub praktyki w ramach programu Erasmus+.
 • Zajęcia prowadzone są w ciekawy i interaktywny sposób z wykorzystaniem najnowszych, światowych trendów pedagogicznych.
 • Pracownie i infrastruktura uczelni pozwalają na wprowadzanie do pracy nowości technologicznych i nowoczesnych pomocy naukowych.
 • Wykorzystanie technologii on-line w AHE pozwala na studiowanie z każdego miejsca na świecie w wygodnej formie.
 • Nasze zasoby biblioteczne i biblioteka on-line ułatwiają nowoczesne studiowanie.

Studia pedagogiczne przygotowują studentów do pracy w szerokim spektrum dziedzin związanych z edukacją, wychowaniem i opieką. Program kształcenia skupia się na rozwoju kompetencji pedagogicznych, psychologicznych i społecznych niezbędnych do skutecznego wspierania rozwoju i edukacji osób w różnym wieku.  

Studenci zdobywają wiedzę na temat teorii wychowania, metod dydaktycznych, psychologii rozwojowej oraz zarządzania w oświacie. Cel ten realizowany jest przez połączenie solidnych podstaw teoretycznych z praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas praktyk zawodowych. 

Absolwenci pedagogiki AHE posiadają umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia procesów edukacyjnych, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, a także projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych. Przygotowani są również do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych i badawczych. 

Perspektywy zatrudnienia

 • w internatach i bursach, placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • w sądach (kurator zawodowy i społeczny), ośrodkach interwencyjnych, schroniskach dla nieletnich
 • w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach terapeutycznych
 • w innych miejscach pracy z ludźmi, gdzie niezbędne są wysoko rozwinięte: umiejętności, wiedza, kompetencje emocjonalno-społeczne, zdolności interpersonalne oraz najnowsza wiedza pedagogiczno-psychologiczna
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach małego dziecka
 • w działach personalnych firm, agencjach doradztwa personalnego, urzędach pracy
 • w fundacjach prowadzących działalność społeczną i profilaktyczną
 • w ośrodkach pomocy społecznej, szkolnych ośrodkach kariery
 • w przedszkolach i szkołach jako pedagog-terapeuta
 • w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • w zakładach karnych, zakładach poprawczych
 • w świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych
 • w warsztatach terapii zajęciowej
FAQ
Czy muszę posiadać jakieś specjalne kwalifikacje przed rozpoczęciem studiów na kierunku pedagogika?

Nie, nie musisz posiadać specjalnych kwalifikacji przed rozpoczęciem studiów na kierunku pedagogika. Warto jednak mieć zainteresowanie pracą z ludźmi, edukacją i rozwojem osobistym, a także dobre umiejętności komunikacyjne i empatię. 

Dla kogo odpowiednie będą studia pedagogiczne?

Pedagogika wymaga doskonałych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Studenci muszą nauczyć się zarządzania własnymi emocjami i budowania odporności. Mieć w sobie gotowości do ciągłego uczenia się i adaptacji do nowych metod oraz technologii edukacyjnych. Podsumowując, studia pedagogiczne mogą być wyzwaniem, ale dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi, rozwojem osobistym i edukacją, mogą okazać się równie satysfakcjonujące. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie, otwartość na naukę i rozwój kompetencji pedagogicznych oraz społecznych. 

Jakie są główne przedmioty na kierunku pedagogika?

Główne przedmioty to między innymi psychologia, pedagogika ogólna, metodyka nauczania, historię wychowania, filozofię edukacji, a także specjalistyczne kursy zależne od wybranej ścieżki specjalizacji, takie jak pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe czy zarządzanie w oświacie. 

Czy studia na kierunku pedagogika oferują praktyki zawodowe?

Tak, program studiów na kierunku pedagogika obejmuje praktyki zawodowe, które pozwalają studentom zdobyć doświadczenie praktyczne, stosować wiedzę teoretyczną w rzeczywistych sytuacjach edukacyjnych i opiekuńczych, a także nawiązać pierwsze kontakty zawodowe. 

Czy mogę się specjalizować w trakcie studiów na kierunku pedagogika?

Tak, wiele uczelni oferuje możliwość wyboru specjalizacji w trakcie studiów, co pozwala skoncentrować się na szczegółowych obszarach pedagogiki, takich jak pedagogika specjalna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, doradztwo zawodowe, pedagogika resocjalizacyjna, czy zarządzanie w edukacji. Wybór specjalizacji zależy od zainteresowań studenta i oferty edukacyjnej uczelni. 

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
coaching (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
II stopnia
Coaching (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Terapia pedagogiczna z arteterapią (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj