Wybierz miasto:

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez pracowników naukowo badawczych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Działalność Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi to także zaangażowanie jej kadry naukowej w liczne projekty naukowo-badawcze. Aktywność w tym obszarze gwarantuje stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji wykładowców uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów realizowanych przez obecnych i byłych pracowników naukowych na przestrzeni lat

Projekt naukowo-badawczy: „Wiedza, postrzeganie oraz wykonawstwo szczepień ochronnych u personelu pielęgniarskiego”
Kierownik Projektu: dr hab. n. med. Prof. ndzw. Aneta Nitsche- Osuch


Projekt naukowo-badawczy: „Kolekcja grafik i plakatów”
Kierownik projektu: dr Elżbieta Dul- Ledwosińska


Projekt naukowo- badawczy: „Postawy podmiotowe i autorytarne w społeczeństwie polskim”
Kierownik projektu: mgr Leszek Kuras


Projekt naukowo-badawczy: „Zastosowanie szybkich testów diagnostycznych w kierunku typu A i B u dzieci z infekcjami dróg oddechowych w praktyce ambulatoryjnej”
Kierownik projektu: dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch


Projekt naukowo-badawczy: „Aksjologia życia publicznego
Kierownik projektu: dr Łukasz Zaorski-Sikora


Projekt naukowo-badawczy: „Znaczenie czynnego uczestnictwa w Stowarzyszeniu „Amazonki” do przystosowania do życia z chorobą nowotworową”
Kierownik projektu: dr n. med. Maria Dziedziczak-Buczyńska


Projekt naukowo-badawczy: „Wdrażanie norm ISO w ocenie personelu medycznego”
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Wojciechowska


Projekt naukowo-badawczy: „Realizacja projektu artystycznego Baedeker (z) Ziemi”
Kierownik projektu: mgr Barbara Kaczorowska


Projekt naukowo-badawczy: „Gatunki mowy i akty mowy skarga i oskarżenie (na przykładzie tekstów prawnych, prawniczych i okołoprawnych” – projekt badawczy ministerialny
Kierownik projektu: dr hab. Anna Krupska-Perek


Projekt naukowo-badawczy: „Społeczno-polityczny wymiar feminizmu w państwach Unii Europejskiej” – projekt badawczy ministerialny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Franciszek Gołembski


Projekt naukowo- badawczy „Metateoretyczna analiza współczesnej pedagogiki autorytarnej” – projekt badawczy ministerialny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Śliwerski


Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju – projekt badawczy ministerialny własny
Kierownik projektu: dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha


Projekt naukowo- badawczy „Metaanaliza istoty samowychowania w świetle współczesnych teorii pedagogicznych” – projekt badawczy ministerialny
Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski


Projekt naukowo-badawczy: „Straż Miejska w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa publicznego”.
Kierownik projektu: dr Arnold Warchał


Projekt naukowo-badawczy: „System rozpoznawania twarzy”
Kierownik projektu: dr Piotr Milczarski


Projekt naukowo-badawczy: „Wpływ Elektronicznych Form Nauczania na Odległość na Poziom Kompetencji Absolwenta Uczelni Wyższej”.
Kierownik projektu: mgr Michał Krupski


Projekt naukowo-badawczy: „Polskie dyskursy uzdrowiskowe”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Tomasik


Projekt naukowo-badawczy: „Współczesna grafika a problem społecznego przekazu - cykl 15 grafik – Nieobecni.”
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Łukasik


Projekt naukowo-badawczy: „Niemcy i Austria wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski (1998-2004)”.
Kierownik projektu: mgr Justyna Kłys


Projekt naukowo-badawczy: „Zabawa przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii.”
Kierownik projektu: mgr Barbara Kaczorowska


Projekt naukowo-badawczy: „Stymulowanie aktywności twórczej uczniów szkół Autorskich. Studia przypadków.”
Kierownik projektu: mgr Marta Galewska-Kustra


Projekt naukowo-badawczy: „Stan wiedzy i uczniów szkół integracyjnych w Łodzi na temat padaczki.”
Kierownik projektu: dr n. hum. Tokarski Zbigniew


Projekt naukowo-badawczy: „Świadomość ekologiczna młodzieży z wybranych szkół województwa lubuskiego.”
Kierownik projektu: mgr Błażej Dyczewski


Projekt naukowo- badawczy: „Badania nad kulturą wizualną: geneza, przedmiot i metody badań, główne problemy teoretyczne oraz typologii”
Kierownik projektu: dr Konrad Chmielecki


Projekt naukowo-badawczy: „Stan bariery antyoksydacyjnej a uszkodzenia wolnorodnikowe u osób z uchyłkowością jelita grubego.”
Kierownik projektu: dr n. med. Rafał Drozda


Projekt naukowo-badawczy: „Edukacja zdrowotna - ważny element w podnoszeniu świadomości wśród młodzieży w okresie adolescencji na temat zakażeń HIV/AIDS”
Kierownik projektu: dr n. med. Ewa Szeląg


Projekt naukowo-badawczy: „Ocena stężeń wybranych typów kolagenów i metaloproteinaz w osoczu krwi osób z uchyłkowością jelita grubego”
Kierownik projektu: dr n. med. Rafał Drozda


Projekt naukowo-badawczy: „Kulturowa obcość w utworach literackich Heimito von Doderera”
Kierownik projektu: dr Małgorzata Świderska


Projekt naukowo-badawczy: „Contemporary Black Womenwriters of Caribbean Descent – podtcolonialism, African American criticism and gender”
Kierownik projektu: dr Izabella Penier


Projekt naukowo-badawczy: „Obraz rodziny i społeczeństwa brytyjskiego w literaturze dziecięcej w drugiej połowie XX wieku.”
Kierownik projektu: mgr Magdalena Nowacka


Projekt naukowo-badawczy: „Republika Federalna Niemiec wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Grupy Wyszechradzkiej.”
Kierownik projektu: mgr Justyna Kłys


Projekt naukowo-badawczy: „Rola mass mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii”
Kierownik projektu: mgr Michał Klonowski


Projekt naukowo-badawczy: „Przestrzeń wewnętrzna; przestrzeń zewnętrzna; przestrzeń nieograniczona”
Kierownik projektu: dr Anna Frąckowicz


Projekt naukowo-badawczy: „Drama na różnych poziomach kształcenia”
Kierownik projektu: mgr Kamila Witerska


Projekt naukowo-badawczy: „Model postępowania diagnostyczno-wspierającego w ADHD”
Kierownik projektu: dr Barbara Wiśniewska


Projekt naukowo-badawczy: „Klimat w organizacji – koncepcja, typologia, determinanty i znaczenie dla podmiotowej i organizacyjnej efektywności”
Kierownik projektu: dr Joanna Mesjasz


Projekt naukowo-badawczy: „Fenomen wyborczy Samoobrony RP na przykładzie gminy Pątnów”
Kierownik projektu: mgr Michał Klonowski


Projekt naukowo-badawczy: „MAPPING w arteterapii”
Kierownik projektu: mgr Maciej Jabłoński


Projekt naukowo-badawczy: „Społeczne inicjatywy zwalczania nierządu i handlu kobietami i dziećmi w Polsce w latach 1918-1939”
Kierownik projektu: dr Piotr Gołdyn


Projekt naukowo-badawczy: „Wykorzystanie technologii teleinformatycznej w opiece pedagogicznej i specjalistycznej nad dzieckiem dysfunkcyjnym”
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Wojciechowska


Projekt naukowo-badawczy: „Realizowanie funkcji rehabilitacyjnej przez pielęgniarkę wobec pacjentów po operacji wszczepienia endoportezy stawu biodrowego”
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Wojciechowska


Projekt naukowo-badawczy: „Austria wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Grupy Wyszechradzkiej”
Kierownik projektu: mgr Justyna Kłys


Projekt naukowo-badawczy: „Juan Carlos i jego rola w transformacji ustrojowej w Hiszpanii w latach 1975-1986”
Kierownik projektu: mgr Michał Klonowski


Projekt naukowo-badawczy: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zabezpieczenia finansowego członków gospodarstw domowych w różnych fazach cyklu życia”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Halina Worach - Kardas


Projekt naukowo-badawczy: „Rysunek w arteterapii”
Kierownik projektu: mgr Maciej Jabłoński


Projekt naukowo-badawczy: „Podmiot, osoba, tożsamość”
Kierownik projektu: dr Łukasz Zaorski-Sikora


Projekt naukowo-badawczy: „Metafora transsemiotyczna w przekazie reklamowym i hipertekście”
Kierownik projektu: mgr Anna Klepaczko


Projekt naukowo-badawczy: „Edukacja kulturalna dorosłych doniosłym zadaniem współczesnego społeczeństwa”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski


Projekt naukowo-badawczy: „Przełamywanie oporu w kształceniu wyższym”.
Kierownik projektu: dr Aleksandra Błachnio


Projekt naukowo-badawczy: „Narzędzia przezwyciężania Paradoksu europejskiego”
Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski


Projekt naukowo-badawczy: „Forms of tri-alternateverbs in early American English”
Kierownik projektu: dr Radosław Dylewski


Projekt naukowo-badawczy: „Wyznaczniki radzenia sobie ze stresem u młodzieży z nadwagą i waga w normie”
Kierownik projektu: dr Agnieszka Gutowska-Wyka


Projekt naukowo-badawczy: „Wspieranie twórczych zdolności uczniów - analiza wybranych programów dydaktycznych”
Kierownik projektu: mgr Marta Galewska


Projekt naukowo-badawczy: „Ekphrasis in FyodorDostoyevsky’snovel The Idiot as a means of representing the culturalalienation”
Kierownik projektu: dr Małgorzata Świderska


Projekt naukowo-badawczy: „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych”
Kierownik projektu: mgr Lidia Frydzińska-Świątczak


Projekt naukowo-badawczy: „Las umarłych Ernesta Wiecherta jako świadectwo historyczne, tekst literacki i diagnoza kulturowa”
Kierownik projektu: dr Arkadiusz Morawiec


Projekt naukowo-badawczy: „Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania”
Kierownik projektu: dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha


Projekt naukowo-badawczy: „Systemowe ramy innowcyjności i przedsiębiorczości w kształceniu akademickim”
Kierownik projektu: mgr Rafał Szklarek


Projekt naukowo-badawczy: „Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do uczenia relacyjnych systemów rozmyto-neuronowych”
Kierownik projektu: dr inż. Rafał Scherer


Projekt naukowo-badawczy: „Książka ponad podziałami”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Dunin


Projekt naukowo-badawczy: „Zasada repartycji finansowanie kapitałowe w ubezpieczeniach społecznych”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Halina Worach-Kardas


Projekt naukowo-badawczy: „Popyt na ubezpieczenia życiowe w aspekcie cech demograficznych i socjoekonomicznych”
Kierownik projektu: mgr Barbara Dembowska


Projekt naukowo-badawczy: „Nowoczesne rozwiązania informatyczne”.
Kierownik projektu: mgr inż. Michał Gurbski


Projekt naukowo-badawczy: „Projekt wymiany kadry naukowej w ramach programu Socrates-Erasmus”
Kierownik projektu: dr Anna Sołtys


Projekt naukowo-badawczy: „Wydarzenia globalne i osobiste w życiu osób starszych - komunikat z badań biograficznych”
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Wypiorczyk


Projekt naukowo-badawczy: „Dynamiczna reakcja na ataki sieciowe z wykorzystaniem systemy IDS oraz firewalla”
Kierownik projektu: mgr inż. Michał Gurbski


Projekt naukowo-badawczy: „CooperativePrinciple and Beyond: Inspirations for Cognitive Analysis of Implicatures in Natural Discourse”
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Cap


Projekt naukowo-badawczy: „Kierunkowe standardy nauczania wobec potrzeb studenta”
Kierownik projektu: mgr Rafał Szklarek


Projekt naukowo-badawczy: “Perspektywy rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w obszarach słabo zurbanizowanych w woj. łódzkim” (projekt realizowany w ramach Regionalnych Strategii Innowacji)
Kierownik projektu: dr Renata Lisowska


Projekt naukowo-badawczy: „EnvironmentalMechanics, Methods of Computer Science and Simulations”
Kierownik projektu: dr Krzysztof Przybyszewski


Projekt naukowo-badawczy: ”Kompleksowy sposób działania restrukturyzacyjnego w oparciu o ciągłe doskonalenia zarządzania”
Kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Bednarek


Projekt naukowo-badawczy: „Sports Involvment in a Changing Europe”.
Kierownik projektu: dr Waldemar Sikorski


Projekt naukowo-badawczy: „Człowiek a rynek”
Kierownik projektu: dr Włodzimierz Jaśkiewicz


Projekt naukowo-badawczy: „Aesthetics of Abstract Film”
Kierownik projektu: dr Maciej Ożóg


Projekt naukowo-badawczy: „CognitiveGrammar Framework in Teaching English as a Foregin Language”
Kierownik projektu: mgr Szymon Pędziwiatr


Projekt naukowo-badawczy: „Teoria ‘gatekeepingu’ - jej rozwój, konsekwencje i praktyczne zastosowanie. Etyczny i epistemologiczny wymiar newsa”
Kierownik projektu: dr Marek Palczewski


Projekt naukowo-badawczy: „Warsztat artystyczny jako metoda treningu rozwoju podmiotowego”
Kierownik projektu: mgr Maciej Jabłoński


Projekt naukowo-badawczy: „Potrzeba zabezpieczenia własnej starości w świadomości ludzi młodych”
Kierownik projektu: mgr Barbara Dembowska


Projekt naukowo-badawczy: „Studia z zakresu andragogiki”
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Wypiorczyk


Projekt naukowo-badawczy: „Skąd pochodzą nieszczęśliwe wypadki i do czego one prowadzą”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Boesler


Projekt naukowo-badawczy: „Aspekty demograficzne świadczeń emerytalnych”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Halina Worach-Kardas


Projekt naukowo-badawczy: „Poziom życia gospodarstw domowych emerytów w województwie łódzkim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002”
Kierownik projektu: dr Małgorzata Góralczyk-Modzelewska


Projekt naukowo-badawczy: „ArticialIntelligence - Tool in Modeling and Optimal Design”
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak


Projekt naukowo-badawczy: „Zastosowanie wielowartościowych relacji podobieństwa w automatycznym sprawdzaniu testów gramatycznych”.
Kierownik projektu: dr inż. Adam Niewiadomski


Projekt naukowo-badawczy: „Polski Kongres Logistyczny - LOGISTICS 2004”
Kierownik projektu: dr Cezary Gradowicz


Projekt naukowo-badawczy: „ISEA 2004”
Kierownik projektu: dr Maciej Ożóg


Projekt naukowo-badawczy: „Estetyka wirtualności”
Uczestnicy projektu: dr Łukasz Zaorski-Sikora, dr Maciej Ożóg


Projekt naukowo-badawczy: „Perspektywy rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w obszarach słabo zurbanizowanych w województwie łódzkim”
Kierownik projektu: dr Renata Lisowska


Projekt naukowo-badawczy: „Twórczość w zarządzaniu innowacyjnym”.
Kierownik projektu: mgr Kamila Lasocińska


Projekt naukowo-badawczy: „Problemy etyczne w zarządzaniu personelem”
Kierownik projektu: dr Izabela Witczak


Projekt naukowo-badawczy: „Andragogika jako przedmiot akademicki w kontekście międzynarodowym”
Kierownik projektu: dr Barbara Juraś-Krawczyk


Projekt naukowo-badawczy: „Fenomen obcości w prozie A. Czechowa”
Kierownik projektu dr Małgorzata Świderska


Projekt naukowo-badawczy: „BecomingSelf-Author - the Requirement of Modern Society and WishfulThing in Contemporary School”
Kierownik projektu: dr Aleksandra Błachnio


Projekt naukowo-badawczy: „Dirichlet Problem for SemilinearHyperbolicEquation”
Kierownik projektu: dr Iwona Nowakowska


Projekt naukowo-badawczy: „Systemy wykrywania włamań w sieciach komputerowych”
Uczestnicy projektu: mgr inż. Marek Gusta, mgr inż. Michał Gurbski


Projekt naukowo-badawczy: „Etyka zawodowa w świetle przemian a praktyka zawodowa pielęgniarki w XXI wieku”
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Wojciechowska


Projekt naukowo-badawczy: „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek wspomagane Polskim Uniwersytetem Wirtulanym”
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Wojciechowska


Projekt naukowo-badawczy: „Internet Application for DistantTesting”
Kierownik projektu: dr Włodzimierz Mosorow


Projekt naukowo-badawczy: „Planowanie rozwoju szkoły i nauczyciela”
Kierownik projektu: dr Elżbieta Woźnicka


Projekt naukowo-badawczy: „Zasoby osobiste i społeczne w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom stresu zawodowego”
Kierownik projektu: mgr Martyna Kaflik-Pieróg


Projekt naukowo-badawczy: „Osobowościowe i motywacyjne uwarunkowania samorealizacji młodzieży akademickiej”
Kierownik projektu: mgr Andrzej Zbonikowski


Projekt naukowo-badawczy: ”Podmiotowość w edukacji”
Kierownik projektu: mgr Dorota Nawrat


Projekt naukowo-badawczy: „Sieci bezprzewodowe WLAN”
Uczestnicy projektu: mgr inż. Bogumił Zięba, mgr inż. Michał Gurbski, mgr inż. Robert Łukomski


Projekt naukowo-badawczy: „Literatura niemiecka XX wieku”
Kierownik projektu: mgr Agata Szczygielska


Projekt naukowo-badawczy: „Nauczyciel andragog na początku XXI wieku”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Olga Czerniawska


Projekt naukowo-badawczy: „Networks 2003”
Uczestnicy projektu: mgr inż. Agata Skowrońska, mgr inż. Joanna Pilcicka


Projekt naukowo-badawczy: „Intelligent Micro-Electro-Mechanical Systems (IMEMS) - Modeling and Optimal Design)”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Wiak


Projekt naukowo-badawczy: „Zadania współczesnej pedagogiki czasu wolnego”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski


Projekt naukowo-badawczy: „Zarządzanie zasobami ludzkimi: oczekiwania i ścieżki karier młodych Polaków”
Kierownik projektu: dr Anna Sołtys


Projekt naukowo-badawczy: „Przegląd literatury światowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi”
Kierownik projektu: dr Anna Sołtys


Projekt naukowo-badawczy: „Anioł w literaturze i kulturze”
Kierownik projektu: mgr Anna Klepaczko


Projekt naukowo-badawczy: „Drogi edukacyjne dorosłych”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Olga Czerniawska


Projekt naukowo-badawczy: „Bezpieczeństwo danych w telekomunikacji i sieciach informatycznych”
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Kozdrój


Projekt naukowo-badawczy: “EUROGEN 2003 (EvolutionaryMethods for Design, Optimisation and Control with Applications to Industrial and SocietalProblems)”
Kierownik projektu: dr hab. Marek Rudnicki


Projekt naukowo-badawczy: „Bezpieczeństwo sieciowe: systemy wykrywania i reakcji na włamania IDS na przykładzie programu Snort”
Kierownik projektu: mgr inż. Marek Gusta


Projekt naukowo-badawczy: „Bezpieczeństwo sieciowe: systemy wykrywania i reakcji na włamania IDS na przykładzie programu Snort”
Kierownik projektu: mgr inż. Michał Gurbski


Projekt naukowo-badawczy: „Zastosowanie statystyki i data mining w finansach”
Kierownik projektu: mgr Barbara Dembowska


Projekt naukowo-badawczy: „Ekslibrisologia transformacji politycznej Europy”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Dunin


Projekt naukowo-badawczy: „Gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja -Innowacje - Infrastruktura”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Halina Worach-Kardas


Projekt naukowo-badawczy: „Ethernet - uniwersalna technologia”
Kierownik projektu: mgr inż. Michał Gurbski


Projekt naukowo-badawczy: „Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia na życie w aspekcie świadczeń emerytalnych”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Halina Worach-Kardas


Projekt naukowo-badawczy: „Analiza skłonności zawierania umów ubezpieczenia na życie wśród studentów studiów zaocznych w województwie łódzkim”
Kierownik projektu: mgr Barbara Dembowska


Projekt naukowo-badawczy: „Marketing Strategies and Business Models on IndustrialMarkets”
Kierownik projektu: dr Artur Olczak


Projekt naukowo-badawczy: „Zastosowanie przekształcenia falkowego do analizy zmienności rytmu serca w warunkach próby ostatecznej”
Kierownik projektu: dr inż. Tadeusz Nawarycz


Projekt naukowo-badawczy: „Malarskie doświadczenie świata - warsztat malarski inaczej (między sztuką a psychologią)”
Uczestnicy projektu: mgr Barbara Kaczorowska


Projekt naukowo-badawczy: „Cross-CulturalInnovation”
Kierownik projektu: mgr Beata Marcinkowska


Projekt naukowo-badawczy: „Cross-CulturalInnovation”
Kierownik projektu: mgr Dorota Nawrat


Projekt naukowo-badawczy: „Pielęgniarka i położna wobec edukacji zdrowotnej”
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Wojciechowska


Projekt naukowo-badawczy: „Post 11th September: Oral and Visual Folklore in Poland as anExpression of the Global Fear”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska


Projekt badawczy: „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”
Kierownik projektu dr inż. Rafał Grzybowski


Projekt naukowo-badawczy: „Creative Attitudes”
Kierownik projektu: mgr Beata Marcinkowska


Projekt naukowo-badawczy: „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski


Projekt naukowo-badawczy: „The Dual Dynamic Programming and Production Analysis with Long Time CostFunction”
Kierownik projektu: dr Iwona Nowakowska


Projekt naukowo-badawczy: „Gatunki mowy a akty mowy. Rozważania terminologiczne”
Kierownik projektu: mgr Joanna Opoka


Projekt naukowo-badawczy: „Projektowanie sytuacji twórczych i ich zastosowania w arteterapii”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Karolak


Projekt naukowo-badawczy: „Zadania współczesnej pedagogiki czasu wolnego”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski


Projekt naukowo-badawczy: „Indyjsko-pakistański spór o Kaszmir”
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Kostecki


Projekt naukowo-badawczy: „Polska i Unia Europejska przed referendum akcesyjnym”
Kierownik projektu: dr Józef Tymanowski


Projekt naukowo-badawczy: „Internetowy system obsługi studenta”
Kierownik projektu: mgr Piotr Smejda


Projekt naukowo-badawczy: „Wolne oprogramowanie a wolna ekonomia”
Kierownik projektu: mgr inż. Bogumił Zięba


Projekt naukowo-badawczy: „International Project Week - Public Relations”
Kierownik projektu: mgr Jarosław Wojcieszek


Projekt naukowo-badawczy: „Generator obrazów termalnych”
Kierownik projektu: mgr inż. Marcin Krupski


Projekt naukowo-badawczy: „Ewaluacja wiedzy przy pomocy samoorganizujących sieci neuronowych”
Kierownik projektu: mgr Krzysztof Łukasiak


Projekt naukowo-badawczy: „Zastosowanie gramatyk formalnych do rozpoznawania obrazów”
Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Siwocha


Projekt naukowo-badawczy: „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Vorobel


Projekt naukowo-badawczy: „Kształcenia do wolności. Podmiotowy aspekt nauczania w szkole wyższej”
Kierownik projektu: mgr Dorota Nawrat


Projekt naukowo-badawczy: „Szybkie algorytmy jednolite cosinusowych transformat drugiego i trzeciego rodzaju o mnożnikach tangensowych”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Jacymirski


Projekt naukowo-badawczy: „Wireless Safe Campus Network”
Kierownik projektu: dr inż. Piotr Goetzen


Projekt naukowo-badawczy: „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”
Kierownik projektu: dr Krzysztof Przybyszewski


Projekt naukowo-badawczy: “Creative Attitudes - Active Methods for Teachers”
Kierownik projektu: mgr Kamila Lasocińska


Projekt naukowo-badawczy: „Psychology of Stress”
Kierownik projektu: dr hab. Nina Ogińska-Bulik


Projekt naukowo-badawczy: „Estetyka kultur pozaeuropejskich”
Kierownik projektu dr Maciej Ożóg


Projekt naukowo-badawczy: „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”
Kierownik projektu: dr inż. Zbigniew Filutowicz


Projekt naukowo-badawczy: „Zagrożenia społeczne początku XXI wieku i wynikające z nich wyzwania dydaktyczno-wychowawcze dla nauczyciela”
Kierownik projektu mgr Dorota Nawrat


Projekt naukowo-badawczy: „Twórcza refleksja i projektowanie własnego rozwoju”
Kierownik projektu mgr Barbara Kaczorowska


Projekt naukowo-badawczy: „Logika rzędu i teoria mnogości”
Kierownik projektu: dr Marek Nowak


Projekt naukowo-badawczy: „Bajki dzisiejsze”
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Szpilkowska


Projekt naukowo-badawczy dotyczący przygotowania konferencji OIPE
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Rudnicki


Projekt naukowo-badawczy dotyczący życia i twórczości Zofii Romanowiczowej.
Kierownik projektu: dr Arkadiusz Morawiec


Projekt naukowo-badawczy: „Psychospołeczne wyznaczniki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży”
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Gutowska-Wyka


Projekt naukowo-badawczy: „Ideologia, doktryna i ruch polityczny współczesnego liberalizmu”
Kierownik projektu: dr Jarosław Gryz


„Przemiany mentalności w dobie transformacji”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Violetta Wasilewska-Krawczyk


„Podróże jako projekt edukacyjny”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Olga Czerniawska, dr Barbara Juraś-Krawczyk


„Ewaluacja formatywna procesu kształcenia w WSHE”
Kierownicy projektu: dr NellaStolińska-Pobralska, dr Mariusz Gorzeń,
mgr Andrzej Zbonikowski


„Postawy osób chorych i personelu medycznego wobec zdrowia i choroby”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik


„Programy oddziaływań psychologicznych wspomagających redukcję nadwagi”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj