Wybierz miasto:

Oferta studiów I stopnia

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 24 kierunki studiów I stopnia. Kształcenie na każdym z tych kierunków trwa 3 lata (licencjackie) lub 3,5 roku (inżynierskie).

Każdy kierunek to kilka ciekawych i praktycznych specjalności do wyboru.

Zajęcia na studiach licencjackich w AHE w Łodzi prowadzone są w formie konwersatoriów i warsztatów, co oznacza, że masz możliwość stałego rozwijania i sprawdzania w praktyce swoich umiejętności.

Dla Studentów studiów I stopnia przygotowaliśmy profesjonalne sale dydaktyczne wyposażone w najnowszy sprzęt oraz sale tematyczne – medyczne, kryminalistyczne, kosmetologiczne, studio nagrań i produkcji filmowej oraz galerie sztuki.

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Jesteś typem osoby, która angażuje się w rozwój lokalnej społeczności? Interesuje Cię rozwój Twojego miasta i na bieżąco śledzisz zmiany, jakie w nim zachodzą? Jeśli tak, to kierunek administracja jest tym, czego szukasz. Dzięki programowi studiów I stopnia administracja dowiesz się, jak przyczynić się do przyspieszonego rozwoju gospodarczego samorządów.

Praca w urzędzie w dzisiejszych czasach wiąże się z kreatywnym podejściem do rozwoju miasta. Administracja - studia w Łodzi, to kierunek, na którym nauczysz się wdrażania innowacji w administracji publicznej. Zapoznamy Cię z procesem wynalazczym i sposobami jego wdrażania do praktyki gospodarczej. Zdobyte kompetencje pozwolą Ci znaleźć pracę między innymi w samorządach, kancelariach prawniczych, sądach, urzędach skarbowych. 
W ofercie kierunku administracja znajdziesz 7 specjalności: nowoczesna administracja samorządowa, administracja wymiaru sprawiedliwości, broker innowacji, doradztwo podatkowe, e-administracja, prawo pracy w Polsce i UE, procedury sądowo-administracyjne. Na każdej specjalności studiów licencjackich administracja znajdziesz ciekawe przedmioty, które pozwolą Ci ukierunkować Twoją wiedzę. Wybór specjalności połączony jest z rozwojem konkretnych kompetencji zawodowych. 

Prawo pracy w Polsce i UE

Prawo pracy w Polsce i UE

Zarządzanie zasobami ludzkimi to obecnie najbardziej pożądane specjalizacje w zawodach przyszłości. Dlatego też studia z zakresu prawa pracy są dedykowane tym, którzy są zainteresowani podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych różnego szczebla zajmujących się zatrudnianiem pracowników, jak również i tych, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych.

W ramach tej specjalności zdobędziesz umiejętności z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników. Dzięki tej specjalności możesz zostać wysoko wyspecjalizowanym specjalistą w kadrze kierowniczej wyższego i średniego szczebla w Polsce oraz UE. Ukończenie tej specjalności stwarza Ci perspektywę znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania, bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona jest kadrowa obsługa innych podmiotów.

Jakie przedmioty obejmują prawo pracy – studia?

W czasie studiów na powyższej specjalizacji będziesz brał udział w następujących zajęciach:

 • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów UE
 • Prawo ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Urlopy pracownicze i odpowiedzialność pracownicza
 • Prawo ochrony pracy w Polsce i UE
 • Prawne aspekty kontroli pracowników

Takie kompleksowe ujęcie prawnej problematyki zatrudnienia pozwoli Ci na zostanie specjalistą dysponującym wszechstronną wiedzą oraz kompetencjami na najwyższym poziomie w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników. Prawo pracy w Polsce i UE to specjalność, dzięki której zostaniesz cenionym doradcą z zakresu zarządzania kadrami i zasobami ludzkimi na rynku pracy.

Nowoczesna administracja samorządowa

Nowoczesna Administracja Samorządowa

Jeszcze kilka lat temu administracja samorządowa kojarzona była z byciem urzędnikiem w urzędzie miasta lub gminy, który nie ma wpływu na jego rozwój. To już przeszłość! Specjalizacja nowoczesna administracja samorządowa – studia o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotowują do pełnienia funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej. W ramach tej specjalności kształcimy najbardziej pożądanych urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jako absolwent studiów o specjalności  nowoczesna administracja samorządowa będziesz miał zasób wiedzy z zakresu procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Nie obce będą Ci też pojęcie i konstrukcja prawna oraz struktura organów samorządu terytorialnego w Polsce. Boisz się zadań jakie przed Tobą staną jeśli będziesz zdecydowany na pracę w administracji samorządowej? Nie masz czego. Dzięki naszemu programowi kreatywnemu poznasz jakie zadania czekają na Ciebie na każdym szczeblu samorządu terytorialnego. Specjalność administracja samorządowa to studia, które pozwolą na poznanie  instytucji mienia komunalnego jako materialnej podstawy realizacji funkcji samorządu terytorialnego, procesów zgodnych z prawem zarządzania mieniem komunalnym oraz prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności nowoczesna administracja samorządowa:

 • Samorząd terytorialny w Europie
 • E-administracja
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Polityka rozwoju lokalnego
 • Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym
 • Kultura i promocja – marketing miejsca
 • Zielona administracja
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Doradztwo podatkowe

Interesujesz się rachunkowością, analizami finansowymi? W dużej mierze jesteś ekonomistą? To nasza specjalność doradztwo podatkowe jest właśnie dla Ciebie!

Doradztwo podatkowe – studia to interdyscyplinarny kierunek, który łączy ze sobą prawo administracyjne, elementy prawa cywilnego i karnego skarbowego. Dzięki temu kierunkowi będziesz miał wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej). 

Doradca podatkowy to niezwykle pożądany zawód w dzisiejszej rzeczywistości. Umożliwia Ci podjęcie zatrudnienia zarówno w administracji, samorządach, jak i w sektorze prywatnym. Jako absolwent Doradztwa podatkowego będziesz miał kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych (Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe, urzędy celne, organy kontroli skarbowej, organy finansowe samorządu terytorialnego, urzędy celne), jak i w sektorze prywatnym. Pomyślisz – ale jak w sektorze prywatnym? W prywatnym przedsiębiorstwie jako doradca podatkowy będziesz cennym ekspertem w służbach finansowych i księgowości, a także jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego, bądź ekspert w firmie doradztwa podatkowego. 

Czy wiesz, że Doradztwo podatkowe – studia możesz zakończyć zdaniem egzaminu państwowego, który pozwala Ci wykonywać wolny zawód i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik. Taki dokument to bardzo dobry start w Twojej przyszłej karierze zawodowej. 
 

Procedury sądowo-administracyjne

Absolwent specjalności Procedury sądowo-administracyjne zdobędzie szeroką wiedzę z dziedziny prawa procesowego. W szczególności pozna zasady ogólne, funkcje procedur sądowych oraz tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym.

W ramach zajęć na tej specjalności student pozna procedury rejestracji przedsiębiorców, zasady postępowania upadłościowego i naprawczego oraz postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Absolwent specjalności pogłębi swoją wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego, pozna postępowania administracyjne szczególne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz sądową kontrolę administracji. Student zdobędzie również wiedzę praktyczną z zakresu sporządzania pism procesowych.

E-administracja

Nowinki technologiczne nie mają przed Tobą tajemnic? Na co dzień korzystasz z platform e-urzędu? Przyszłość widzisz w informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś TAK to e-administracja – studia na Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej są dedykowanie właśnie dla Ciebie!

Tą specjalność stworzyliśmy dla absolwentów szkół średnich i pracowników administracji 
publicznej - osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do sprawnej pracy w e-urzędzie. Naszym celem jest takie kształcenie, które ma przygotować profesjonalnego e-urzędnika, który potrafi wdrażać i realizować usługi administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych.  

E-administracja – studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują one zakres nauk administracyjnych, informatycznych, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa informatycznego. Program specjalizacji obejmuje cztery moduły, na które składają się wykłady z zakresu szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji w formie elektronicznej oraz zajęcia projektowe i warsztatowe z tematyki optymalizacji funkcjonowania administracji przy wykorzystaniu aplikacji informatycznych.
 

Broker Innowacji

Czy wiesz, że w ostatnich pięciu latach znacznie wzrosła ilość wdrażanych innowacji zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, jak i prywatnych przedsiębiorców. Liczba wdrożeń wzrasta z roku na rok. Dlatego też obecnie jednostki samorządu terytorialnego są zainteresowane przyspieszonym rozwojem i asymilacją innowacji na swoim terenie. Wspierają one działalność firm innowacyjnych, poprzez ofertę doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na innowacje. W większości urzędów tworzone są specjalne działy obsługi firm innowacyjnych. Dzięki takim specjalistom, jak Ty, samorządy mogą istotnie zwiększyć tempo swojego rozwoju gospodarczego - widać to na przykładzie rozwoju wielu firm i korporacji, m. in. Microsoft, Google, Facebook.

Broker innowacji – studia, które zapoznają Cię z procesem wynalazczym i sposobami jego wdrażania do praktyki gospodarczej. Każdy taki proces składa się z następujących elementów:

 • poznanie formy organizacyjnej przedsiębiorstw wprowadzających innowacje na rynek, takich jak startupy, inkubatory, parki technologiczne;
 • zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dostosowanymi do specyfiki produktu, jakim jest innowacja;
 • zapoznanie z ofertą funduszy na rzecz innowacji i formami finansowania innowacj

Od ponad 26 lat prowadzimy zajęcia w oparciu o technologię kreatywności. Akademia Humiastyczno - Ekonomiczna w Łodzi, jak żadna inna uczelnia w Polsce, posiada w tym zakresie wyjątkowe doświadczenie i wiedzę. Jednym z podstawowych elementów kształcenia jest realizowanie projektu kreatywnego. Dzięki takiemu podejściu Broker innowacji – studia to specjalność, która pozwoli Ci na fizyczne zetknięcie się z działalnością innowacyjną. Cykl zajęć, które nazywamy Technologią kreatywności realizowany jest między innymi w ramach takich przedmiotów jak podstawy i logiki kreatywności, czy warsztatach.

Pomyślisz pewnie – a co to ten projekt kreatywny i co on mi daje? Otóż w ramach kierunku Administracja – specjalność broker innowacji realizujemy we współpracy z jednostkami samorządowymi projekt: „Sprawność działania administracji samorządowej” w następujących obszarach:

 • zwalczanie bezrobocia poprzez szkolenia i doradztwo dla przyszłych przedsiębiorców w sektorze kreatywnym;
 • doradztwo z zakresu pozyskania funduszy unijnych na innowacje;
 • wsparcie doradcze dla przedsiębiorców wprowadzających innowacje na rynek.

W ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będziesz prowadzić badania i analizy w podległych urzędach np. w Urzędzie Pracy.

Te projekty pozwolą ci na:

 • analizę aktów prawnych dotyczących bezrobocia,
 • analizę obowiązujących rozwiązań prawnych,
 • analizę statystyczną,
 • współtworzenie wniosków o dofinansowanie z UE,
 • opracowywanie studium wykonalności projekt

Jako absolwent specjalności Broker innowacji będziesz wspomagać przedsiębiorców przy prowadzeniu innowacyjnej działalności gospodarczej, poprzez organizacje ich zaplecza prawnego i instytucjonalnego. Jako specjalista do spaw innowacji masz znaczący wpływ na przyspieszony rozwój gospodarczy samorządów. 

Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Specjalność administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jest adresowana do studentów, którzy pracują bądź chcieliby rozpocząć pracę w administracji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – tj.:

 • w strukturach administracyjnych sądów powszechnych i administracyjnych oraz sądów i trybunałów;
 • w administracji struktur organizacyjnych prokuratury, Policji, ABW, CBŚ, CBA, Straży Granicznej, urzędów celnych, izb celnych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowych, straży miejskiej, służby więziennej, zakładów poprawczych;
 • w strukturach administracyjnych kontroli i nadzoru (jak np. Najwyższa Izba Kontroli, samorządowe kolegium odwoławcze, regionalna izba obrachunkowa);
 • w strukturach administracyjnych kancelarii prawniczych (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej).

Absolwent specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem oraz organami ścigania. Posiada wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu sądów powszechnych oraz administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, prokuratur, Policji, organów celno-skarbowych w Polsce, jak również organizacji kancelarii prawniczej. Potrafi zidentyfikować przestępstwa urzędnicze, ich zakres znamion, w tym przestępstwa tzw. białych kołnierzyków. Zna zakres międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

e-polityka i PR w sferze publicznej

Czy za kilka lat widzisz siebie jako specjalistę realizującego się zawodowo w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz nowych mediach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje konsumenckie? Interesuje Cię marketing, w tym szczególnie marketing polityczny oraz jego struktura internetowa? Politologia w Łodzi oraz specjalność E-polityka jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Specjalność ta ma za zadanie przygotowanie Cię do pełnienia roli organizatora e-kampanii politycznych i społecznych. Te studia mają charakter interdyscyplinarny i pomogą Ci zostać pracownikiem instytucji i różnych organizacji, który będzie posiadał wiedzę z zakresu życia politycznego, jego przemian i struktur. Ponadto, program na specjalności E-polityka został tak skonstruowany aby rozwinąć u Ciebie potrzebę aktywności politycznej i umiejętności komentowania wydarzeń politycznych.

W ramach zajęć, wykładów kierunkowych związanych na studiach z marketingu politycznego, kształtujemy u Ciebie umiejętność kreowania i zastosowania strategii e-marketingowej i PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik e-marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają Ci skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwolą w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie. Dzięki tej specjalności staniesz się również ekspertem ds. wizerunku politycznego i będziesz mógł wypowiadać się w pismach branżowych i ogólnopolskich z zakresu tworzenia strategii politycznych. Brzmi ciekawie? To czytaj dalej!

Nauka w ramach programu kształcenia odbywa się w formie:

 • wykładów,
 • ćwiczeń,
 • warsztatów prowadzonych metodą projektową oraz w środowisku internetowym.

Specjalność z zakresu marketingu – e-marketingu politycznego obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii e-marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce, a także badania rynku politycznego.

Program kształcenia opracowaliśmy między innymi w oparciu o wywiady z członkami i przedstawicielami organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych oraz o informacje pochodzące z wcześniej wskazanych instytucji. organów administracji państwowej i samorządowej oraz z firm spoza sektora, którzy wskazują, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu e-marketingu politycznego, PR z elementami sztuki medialnej, którzy odpowiadać mają za obustronnie korzystne relacje pomiędzy instytucją a jej otoczeniem.

To wszystko zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu będziesz potrafił z jednej strony tworzyć strategie e-marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, z drugiej natomiast – dzięki nabytym umiejętnościom – będziesz przygotowywał profesjonalne teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty. A do tego wszystkiego przygotują Cię zarówno teoretycy specjalności, jak i jej wieloletni praktycy.

 

Po uzyskaniu dyplomu licencjatu z politologii o specjalności E-polityka znajdziesz zatrudnienie w:

 • urzędach państwowych i samorządowych,
 • nowych mediach,
 • przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych, np. w charakterze doradcy kreującego wizerunek osób publicznych,
 • e-marketingu i promocji partii politycznych,
 • przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych jako rzecznik prasowy.
Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim

Umiędzynarodowienie biznesu
Zmieniające się warunki rynkowe, kulturowe i polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, branży, powinny uwzględniać w swoich planach oraz strategiach rozwojowych aspekty międzynarodowe, na przykład specyfikę handlu na rynku europejskim. Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na każdym jego etapie – od momentu produkcji aż do sprzedaży finalnych produktów lub usług.

Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim 
Na specjalności nauczysz się współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia międzynarodowych firm. Poznasz podstawy prawa handlowego w Unii Europejskiej. Weźmiesz udział w ciekawych projektach prowadzonych w ramach przedmiotów specjalnościowych. 

 

administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO

Studia I stopnia administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO to odpowiedź na potrzeby rynku pracy
Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz profesjonalizacja funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych sprawiły, że na rynku pracy można zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie administracji. 

Dlaczego specjalność administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO to dobry wybór? 
Ta specjalność na kierunku politologia, powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku pracy. Studia I stopnia skupiają się na przygotowaniu Cię do objęcia samodzielnych stanowisk administracyjnych. Poznasz akty prawne determinujące działalność organów samorządowych. Aktywne uczestnictwo w pracy grupowej przygotuje Cię do efektywnego rozwiązywania problemów zawodowych. Nauczysz się podstaw poprawnej komunikacji z otoczeniem. Zdobędziesz umiejętność pisania i oceniania wniosków grantowych. Przygotowaliśmy dla Ciebie przedmioty specjalnościowe takie, jak: polityka samorządowa, zarządzanie partycypacyjne, komunikacja w organizacji. Po zakończeniu edukacji będziesz gotowy zarówno do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i do działalności politycznej na szczeblu samorządowym.
 

Azja Wschodnia - nowość

W przygotowaniu.

Wydział Humanistyczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Chcesz być częścią otaczającego Cię świata mediów? Myślisz o aktywnym uczestnictwie w społeczeństwie jako dziennikarz, reporter, twórca mediów? Jeśli tak, to licencjat z dziennikarstwa na Akademii będzie Twoim najlepszym wyborem. Nauczymy Cię tworzyć chwytliwe teksty prasowe. Poznasz tajniki pracy prezentera telewizyjnego i radiowego. Weźmiesz udział w ciekawych zajęciach z autoprezentacji. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu filozofii, historii Polski i świata, historii literatury, ekonomii, psychologii i historii mediów.

W trakcie studiów I stopnia z dziennikarstwa możesz wybrać takie specjalności, jak: dziennikarstwo i media firmowe, dziennikarstwo międzynarodowe z językiem obcym, dziennikarz – twórca mediów interaktywnych, dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych, media firmowe i komunikacja wizerunkowa. Program każdej z nich zawiera zarówno przedmioty ogólne, jak i ciekawe warsztaty z wybranych zagadnień. Dzięki współpracy z licznymi partnerami dajemy Ci możliwość tworzenia ciekawych projektów i udziału w licznych praktykach zawodowych. 

 

Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych

W dobie dziennikarstwa internetowego, interaktywnych mediów i wirtualnej rzeczywistości Ciebie pociąga szlachetne dziennikarstwo tradycyjne, oparte na solidnej wiedzy i warsztacie dziennikarskim? Świetnie trafiłeś! W AHE w Łodzi poznasz najlepsze techniki i tajniki dziennikarstwa prasowego, dziennikarstwa radiowego oraz dziennikarstwa telewizyjnego. Nie oznacza to jednak, że pomijamy współczesny odłam dziennikarstwa, czyli tworzenie dla i do portali internetowych. 
Studia dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i w portalach internetowych zapoznają Cię z wszystkimi gatunkami dziennikarskimi – zarówno wypowiedziami, jak i pisaniem dobrych tekstów prasowych. Studia dziennikarskie nauczą Cię także – a jakże -  przygotowywania reportaży radiowych i telewizyjnych. Z nami nie poprzestaniesz na suchej teorii! Zaproponujemy Ci praktyki w łódzkich i ogólnopolskich gazetach, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. 

Pamiętaj, studia dziennikarstwa radiowego, prasowego i TV w AHE w Łodzi kształcą  prawdziwych dziennikarzy, a nie absolwentów dziennikarstwa! 

 

Media firmowe i komunikacja wizerunkowa

Ta specjalizacja dziennikarska to połączenie rzetelnej wiedzy z kompetencjami dziennikarskimi. Osiągamy tym samym niezbędny pakiet do rozpoczęcia przez Ciebie pracy jako specjalista public relations, w mediach firmowych, czy jako specjalista od wizerunku. 

Wyjątkowa oferta AHE na tle innych uczelni wyróżnia się współpracą studentów ze specjalistami oraz mentorami, którzy – poprzez metody projektowe i warsztatowe – przekazują swoją wiedzę oraz uczą zasad budowania wizerunku marki, firmy, a także osoby. Tak skonstruowane PR studia pokazują w jaki sposób wykorzystywać content marketing, kompleksowe tworzenie mediów i komunikowanie się z dziennikarzami do skutecznych działań komunikacyjnych danej marki lub firmy. 

Public relations – studia, które nauczą Cię, jak zaprojektować i zrealizować strategie promocyjne i reklamowe, jak tworzyć przekazy informacyjne, reklamowe, wizerunkowe, a także, co szczególnie istotne – prowadzić komunikację wizerunkową w sytuacjach kryzysowych. To też specjalizacja dziennikarska nastawiona na współpracę z biznesem. Tu zapoznasz się wiedzą jak budować raporty roczne i raporty odpowiedzialnego biznesu, jak wykorzystywać social media w strategiach komunikacyjnych, jak przygotowywać strategie storytellingu, a także budować materiały wideo na potrzeby komunikacji firmy.

W ramach kreatywnych projektów na kierunku PR studia, studenci przygotowują własne projekty wybranych przez siebie narzędzi: pismo, newsletter, blog, raport. Studenci już w trakcie studiów w firmach i agencjach będą budować media firmowe, przygotowywać konferencje prasowe, planować procesy komunikacji. Specjalności dziennikarskie w AHE w Łodzi łączą wiedzę dziennikarską z kreatywnym podejściem do studenta. Co to oznacza? Między innymi to, że nasi studenci są pod stałą opieką mentorską dydaktyków i praktyków public relations. 

Dzięki naszym studiom łatwiej absolwentom planować swoją karierę, uzyskać przydatne kontakty i szybciej zadebiutować na rynku pracy w takich zawodach jak:

 • pracownik działu marketingu, reklamy,
 • rzecznik prasowy,
 • specjalista w agencji public relations,
 • specjalista w agencji custom publishing/content marketingu,
 • specjalista ds. komunikacji w dużej organizacji,
 • specjalista ds. komunikacji w stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego,
 • specjalista ds. komunikacji wewnętrznej,
 • redaktor/wydawca w magazynie dla pracowników,
 • redaktor/wydawca w magazynie dla klientów oraz we własnej firmie, działającej w obszarze mediów/PR/custom publishing. 
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych

Media interaktywne – jeszcze kilka lat temu mało kto wiedział co to i „z czym to się to je”. Dziś wiadomo już, że media mają szansę trwać i przetrwać głównie dzięki wirtualnej rzeczywistości. Wybierając jako studia dziennikarstwo internetowe dajesz sobie szansę na bycie dziennikarzem XXI wieku, od którego wymaga się samodzielności, dynamiki, pracy we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. 

Dziennikarstwo internetowe – studia w AHE w Łodzi, które dadzą ci odpowiednie umiejętności i narzędzia do samodzielnego przygotowania i realizacji materiałów dziennikarskich, zarówno pisanych, jak i video.

Dziennikarz – twórca mediów interaktywnych łączy w sobie:
- dziennikarstwo prasowe – studia pisania i tworzenia artykułów, reportaży poprzez słowa;
- dziennikarstwo radiowe – studia z nauki budowania obrazów i przekazu dziennikarskiego poprzez słowo mówione, dźwięki;
- dziennikarstwo telewizyjne – studia pokazujące jak połączyć treść mówioną z obrazem. 

Dowiesz się tez, jak profesjonalnie tworzyć wpisy na blogach czy vlogach, obsługiwać media społecznościowe, oceniać i modyfikować treści. Wszystko to będzie niezbędne w Twojej przyszłej pracy. 

Oprócz tego poznasz dziennikarstwo od strony biznesowej. Kierunek Dziennikarstwo otwiera nowe możliwości. Specjalności dziennikarstwa dają możliwość otrzymania pracy w:
 

  • mediach internetowych,
  • agencjach reklamowych,
  • portalach internetowych,
  • lub samodzielnie prowadzenie firmy związanej z przetwarzaniem informacji.

  Specjalność Dziennikarz, twórca mediów interaktywnych to też świetna szansa na rozwój zawodowy dla twórców lokalnych mediów, dziennikarzy i pracowników samorządów. 

  Studia z Dziennikarstwa internetowego to Twoja przyszłość!

  Dziennikarstwo i media firmowe

  Ta specjalizacja dziennikarska to połączenie rzetelnej wiedzy z kompetencjami dziennikarskimi. Osiągamy tym samym niezbędny pakiet do rozpoczęcia przez Ciebie pracy jako specjalista public relations, w mediach firmowych, czy jako specjalista od wizerunku. 

  Wyjątkowa oferta AHE na tle innych uczelni wyróżnia się współpracą studentów ze specjalistami oraz mentorami, którzy – poprzez metody projektowe i warsztatowe – przekazują swoją wiedzę oraz uczą zasad budowania wizerunku marki, firmy, a także osoby. Tak skonstruowane PR studia pokazują w jaki sposób wykorzystywać content marketing, kompleksowe tworzenie mediów i komunikowanie się z dziennikarzami do skutecznych działań komunikacyjnych danej marki lub firmy. 

  Public relations – studia, które nauczą Cię, jak zaprojektować i zrealizować strategie promocyjne i reklamowe, jak tworzyć przekazy informacyjne, reklamowe, wizerunkowe, a także, co szczególnie istotne – prowadzić komunikację wizerunkową w sytuacjach kryzysowych. To też specjalizacja dziennikarska nastawiona na współpracę z biznesem. Tu zapoznasz się wiedzą jak budować raporty roczne i raporty odpowiedzialnego biznesu, jak wykorzystywać social media w strategiach komunikacyjnych, jak przygotowywać strategie storytellingu, a także budować materiały wideo na potrzeby komunikacji firmy.

  W ramach kreatywnych projektów na kierunku PR studia, studenci przygotowują własne projekty wybranych przez siebie narzędzi: pismo, newsletter, blog, raport. Studenci już w trakcie studiów w firmach i agencjach będą budować media firmowe, przygotowywać konferencje prasowe, planować procesy komunikacji. Specjalności dziennikarskie w AHE w Łodzi łączą wiedzę dziennikarską z kreatywnym podejściem do studenta. Co to oznacza? Między innymi to, że nasi studenci są pod stałą opieką mentorską dydaktyków i praktyków public relations. 

  Dzięki naszym studiom łatwiej absolwentom planować swoją karierę, uzyskać przydatne kontakty i szybciej zadebiutować na rynku pracy w takich zawodach jak:

  • pracownik działu marketingu, reklamy,
  • rzecznik prasowy,
  • specjalista w agencji public relations,
  • specjalista w agencji custom publishing/content marketingu,
  • specjalista ds. komunikacji w dużej organizacji,
  • specjalista ds. komunikacji w stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego,
  • specjalista ds. komunikacji wewnętrznej,
  • redaktor/wydawca w magazynie dla pracowników,
  • redaktor/wydawca w magazynie dla klientów oraz we własnej firmie, działającej w obszarze mediów/PR/custom publishing.

  Filologia polska

  Lubisz pisać, jesteś cały czas na bieżąco, a media społecznościowe to Twój żywioł? Sprawdź kierunek oraz specjalności Filologii Polskiej w AHE. Wykorzystaj swoje lekkie pióro na stanowisku związanym z reklamą i marketingiem, budowaniem marki, Public Relations, a także content marketingiem lub mediami społecznościowymi.

  Architektura informacji i redakcja

  Absolwent po specjalności Architektura informacji i redakcja ma wysoko rozwinięte kompetencje z zakresu komunikacji i redakcji oraz komunikacji wizualnej. Poddaje obróbce dokumenty cyfrowe, potrafi tworzyć samodzielnie proste strony www lub adaptować na swoje potrzeby istniejące systemy zarządzania treścią, a następnie publikować w nich własne treści. Potrafi także zaplanować projekt publikacji oraz wykorzystuje w praktyce wiedzę na temat metodologii badań internetowych.
  Nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi wykonywać zawód architekta informacji, infobrokera, copywritera, dziennikarza, redaktora, redaktora inicjującego, specjalisty ds. komunikacji, w tym komunikacji w mediach społecznościowych oraz pracownika repozytoriów cyfrowych.

   

  Tego się nauczysz na studiach licencjackich:

  • teoria architektury informacji;
  • zagadnienia prawa i etyki mediów elektronicznych;
  • analityka internetowa;
  • zasady redakcji językowej tekstu;
  • podstaw składu publikacji;
  • zasady digitalizacji i archiwizacji zbiorów;
  • technologie przetwarzania dokumentów cyfrowych;
  • strategie pozyskiwania i projektowania informacji;
  • grafika komputerowa i wizualizacja informacji.

   

  Przedmioty na specjalności ARCHITEKTURA INFORMACJI I REDAKCJA

  • Podstawy tworzenia stron WWW i analityka internetowa
  • Grafika komputerowa
  • Metodologia badań internetowych
  • Infobrokering
  • Copywriting i redakcja językowa tekstu
  • Komunikacja wizualna i wizualizacja informacji
  • Zagadnienia prawa i etyki mediów elektronicznych
  • Digitalizacja, archiwizacja zbiorów i technologie przetwarzania dokumentów cyfrowych
  • Projekt publikacji

   

  Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji

  Dezinformacja współcześnie stosowana jest jako broń w wojnie informacyjnej. Umiejętność przeciwdziałania tym praktykom i weryfikacji informacji stała się niezwykle istotna w obliczu rozpowszechniania fałszywych lub zmanipulowanych przekazów, półprawd i teorii spiskowych, których celem jest często destabilizacja zachodnich społeczeństw oraz instytucji państwowych.

  W trakcie kształcenia studenci specjalności Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji nabywają umiejętności wyszukiwania informacji oraz identyfikowania informacji fałszywych i zmanipulowanych. Uczą się pisać teksty dziennikarskie, piarowe oraz przeznaczone do publikacji w mediach. Potrafią tworzyć  rzetelny przekaz, a także wywierać zgodny z ich intencją wpływ na odbiorców publikowanych treści oraz przeciwdziałać szkodliwej militaryzacji informacji.

  Social media PR

  Absolwenci specjalności social media PR uczą się budowania relacji z otoczeniem poprzez umiejętne prowadzenie z nim dialogu. Analizując różnorodne sposoby budowania wizerunku w sieci, dowiadują się, jak samodzielnie tworzyć wiarygodną markę. Studenci kształtują także umiejętności pisania różnorodnych tekstów, wykorzystywania języka reklamy oraz narracji wizualnej. W konsekwencji posiadają kompetencje w zakresie tworzenia skutecznych, angażujących i atrakcyjnych treści. Dotyczy to także treści o charakterze multimedialnym, które dominują we współczesnych mediach społecznościowych. Absolwenci potrafią zatem tworzyć materiał dostosowany do publikacji na określonej platformie i dystrybuować go w odpowiedni sposób, który zapewni dotarcie do założonej grupy odbiorców.

  Wydział Pedagogiki i Psychologii

  Pedagogika

  W trakcie studiów z z pedagogiki poznasz pełnych pasji praktyków, którzy pokażą Ci specyfikę pracy pedagogicznej. Podczas zajęć weźmiesz udział w wizytach studyjnych, wycieczkach dydaktycznych, dyskusjach eksperckich. Zdobędziesz umiejętności wykorzystania potencjału kreatywnego, osobowościowego swoich podopiecznych. Po ukończeniu studiów będziesz gotowy do pracy z ludźmi, w miejscach, gdzie niezbędne są wysoko rozwinięte umiejętności emocjonalno-społeczne, zdolności interpersonalne oraz najnowsza wiedza pedagogiczno-psychologiczna.

  coaching

  Modny aktualnie coaching to jedna z najbardziej popularnych metod indywidualnej pracy z klientem. Studiując coaching jako specjalność dowiesz się, na czym polega praca z klientem prowadzona metodą coachingu, która istotnie różni się od metod klasycznej pedagogiki oraz od metod terapii.

  Edukacja w ramach tej specjalności polega na samodzielnej pracy studenta z wybranym przez siebie klientem. Od pierwszych zajęć studenci mogą dyskutować, jak pozyskać dla siebie klienta, jak prowadzić z nim rozmowę i jak pomóc mu w formułowaniu problemu. W dalszej części zajęć omawiane są uzyskane przez studentów efekty w pracy ze swoimi klientami, a także przygotowuje się plan i sposób pracy w kolejnych sesjach. Pracę z klientem uważamy za zakończoną, gdy klient osiągnie oczekiwany przez siebie efekt. Co warto zaznaczyć w czasie zajęć specjalizacyjnych studenci pracują z kilkoma różnymi klientami. Końcowym etapem zajęć studenta jest ewaluacja, która polega na przeprowadzeniu refleksji nad: efektami, jakie osiągnął klient w swojej pracy, metodami stosowanymi przez coacha w pracy z klientem oraz rozwojem, jaki uzyskał coach podczas pracy z konkretnymi klientami.

  Studenci, którzy wybrali specjalności studiów pedagogicznych – w tym coaching – odnotowują znaczące efekty w trakcie pracy ze swoimi klientami. Bez większych trudności radzą sobie z złożonymi osobami i skomplikowanymi problemami. Wszyscy studenci kończą swoje prace z sukcesem i są zadowoleni z własnego rozwoju, który uzyskali w trakcie pisania pracy.

   

  Dlatego nasi absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć specjalistycznych w:

  Pedagogika resocjalizacyjna

  Na tej specjalności nabędziesz wyjątkowe umiejętności i kompetencje do pracy pedagoga resocjalizacyjnego. Jeżeli interesuje Cię praca z osobami niedostosowanymi społecznie, wykluczonymi lub na granicy wykluczenia społecznego, z problemami wychowawczymi i chcesz im pomóc – to jest specjalność dla Ciebie. Poznasz niebanalne, kreatywne sposoby pracy z trudną młodzieżą. Nabędziesz umiejętności wykorzystania potencjału kreatywnego, osobowościowego swoich podopiecznych, aby pomóc im poprawić ich sytuację życiową. Rozwiniesz swoje cechy charakteru niezbędne w pracy pedagoga: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych, dojrzałość emocjonalną, asertywność, jasne zrozumienie i określenie granic osobistych i zawodowych. W toku studiów przejdziesz przez etapy modelu kształcenia w duchu Technologii Kreatywności, więc od generowania pomysłów resocjalizacyjnych aż po ich skuteczną realizację. Będziesz miał możliwość sprawdzić i rozwinąć swoje kompetencje, uczestnicząc w warsztatach i projektach profilaktycznych w ramach działającej przy kierunku pedagogika Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej. Wyjątkowość tej specjalności polega również na tym, że studenci opracowują programy profilaktyczne, które mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej, poznają pracę streetworkera pod opieką pedagoga ulicy. Ponadto uzyskujesz praktyczne umiejętności diagnozowania problemów, a także kompetencje w zakresie wdrażania metod, technik i nowatorskich strategii oddziaływań poprzez: praktyki, wizyty studyjne, treningi, symulacje czy wizualizacje.

  Dowiesz się również, jak w resocjalizacji można wykorzystać rap, hip-hop, arteterapię. Zrealizujesz ciekawe projekty w tym zakresie. Możesz połączyć swoje pasje, talenty z pedagogiką resocjalizacyjną. Przejdziesz trening socjoterapeutyczny z wybitnym łódzkim socjoterapeutą Krzysztofem Wilskim. W ramach tej specjalności współpracujemy z: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Łodzi przy ul. Praussa 40, Aresztem Śledczym, Pracownią Alternatywnego Wychowania, Fundacją Rappedagogia, Fundacją Równe Szanse.

  Opiekun specjalności:
  dr Daria Modrzejewska

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

  Najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność, dająca najszerszy wachlarz zatrudnienia. Jej wyjątkowość polega na tym, że przygotujemy Cię do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ale również do podjęcia profesjonalnej pracy z podopiecznym, wykraczającej poza kanon instytucjonalnej pomocy, a więc bezpośrednio w najbliższym mu środowisku, np. w pracy pedagoga ulicy (streetworker). Rozwiniesz swoje cechy charakteru, niezbędne w pracy pedagoga: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych, dojrzałość emocjonalną, asertywność, jasne zrozumienie i określenie granic osobistych i zawodowych. Dzięki zdobytym na tej specjalności kompetencjom osobistym i społecznym będziesz sam w stanie stworzyć sobie miejsce pracy, np. założyć fundację, podjąć indywidualną praktykę, założyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

  W ramach tej specjalności współpracujemy z: Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii przy ul. Praussa 40, Fundacją Młodzi dla Młodych, Fundacją Równe Szanse.

  Psychologia

  W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności analizowania i interpretowania relacji międzyludzkich. Edukację rozpoczniesz od dokładnej diagnozy samego siebie. Po zrozumieniu procesów, jakie zachodzą w człowieku, nauczymy Cię diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu. 

  Nauka na studiach z psychologii I stopnia składa się z wielu interdyscyplinarnych zagadnień. W AHE dbamy o to, by każdy mógł rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Licencjat z psychologii to dwie innowacyjne specjalności: psychologia w biznesie, psychologia zdrowia i jakości życia. Na obu specjalnościach zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci rozwijać Twoją karierę zawodową. Po ukończeniu studiów zatrudnienie znajdziesz między innymi w działach HR, firmach szkoleniowych, krajowych i międzynarodowych korporacjach, firmach konsultingowych, działach PR. 

  Psychologia w biznesie

  Psychologia w biznesie to kierunek dla osób, które chcą nauczyć się zarządzania ludźmi w firmach, poznać psychologiczne aspekty rządzące marketingiem, poznać mechanizmy tworzenia i odbioru reklam, a także psychologicznych aspektów podejmowania decyzji rynkowych, reguły projektowania szkoleń oraz pracy trenerskiej na sali szkoleniowej, podstawy coachingu i mentoringu.

  Specjalność Psychologia w biznesie z pewnością pomoże w rozwinięciu Twoich umiejętności i kompetencji społecznych, które będą pomocne w pracy w środowisku biznesowym.

   

  Jej atutem są zajęcia praktyczne owocujące:

  • umiejętnością planowania rozwoju kadr,
  • rozumienia zachowań konsumenckich,
  • budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, komunikacji,
  • budowania relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem społecznym i biznesowym.

   

  Po ukończeniu studiów w ramach psychologii w biznesie będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się:

  • zarządzeniem zasobami ludzkimi,
  • agencjach headhuntingowych,
  • public relations i działach marketingu.

  Chociaż… tak naprawdę zdobyte umiejętności pozwolą na odnalezienie się w każdej pracy związanej z kontaktem z drugim człowiekiem, jego rozwojem i rozwojem całego zespołu.

  Pamiętaj Psychologia w biznesie – to kierunek przyszłości gdy zdecydujesz się na zarządzanie kapitałem ludzkim!

  Psychologia zdrowia i jakości życia

  Wybierając studia psychologiczne kierujesz się chęcią, a nawet potrzebą, pomagania innym, wspierania w walce z przeciwnościami losu? Świetnie się składa, bo studiując psychologię zdrowia i jakości życia poznasz metody niezbędne w pracy z osobami zmagającymi się z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, niepełnosprawnością i uzależnieniem.

  Psychologia zdrowia – studia to czas kiedy poznasz praktyczne metody rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych u pacjentów i ich rodzin. Następne nauczysz się jakie techniki terapeutyczne stosować w codziennej pracy z pacjentem, a także jak radzić sobie i innym w kryzysie, a później procesie zdrowienia i rozwoju. Zdobędziesz umiejętności wzmacniania zasobów osobistych pacjenta, poprawy jakości życia i relacji rodzinnych i społecznych.

  Oprócz doraźnej pracy z pacjentem nabędziesz też umiejętności prowadzenia treningów i warsztatów oraz tworzenia programów profilaktycznych. Ponadto absolwent studiów psychologii zdrowia i jakości życia potrafi pomagać osobom niepełnosprawnym, rozwijając ich zasoby i kompetencje.

  Studia psychologii zdrowia umożliwiają start kariery w:

  • ośrodkach leczenia i terapii uzależnień
  • ośrodkach zdrowia, czy interwencyjnych
  • domach pomocy społecznej oraz hospicjach

  Dodatkowo po kontynuacji studiów II stopnia można też pracować jako psycholog w szpitalach i przychodniach w ramach umów z NFZ.

  Wydział Artystyczny

  Kulturoznawstwo

  Studia I stopnia - kulturoznawstwo prowadzone są przez takie formy, jak:  projekt, event, współdziałanie i partnerstwo. Tradycyjne metody przekazywane są w atrakcyjnej formie. Spędzisz czas między innymi w: instytucjach kultury, studiach muzycznych, studiach filmowych, przestrzeni miejskiej. Przekażemy Ci podstawy wiedzy, rozbudzimy w Tobie ciekawość świata, ale przede wszystkim przygotujemy Cię do rozwoju kariery zawodowej. 

  Dzięki zróżnicowanemu programowi studiów kulturoznawczych zdobędziesz szereg interdyscyplinarnych umiejętności. W ofercie znajdziesz takie specjalności, jak: produkcja i marketing treści cyfrowych, kreatywny menedżer kultury, produkcja i realizacja muzyki. W trakcie studiów zdobędziesz kompetencje w zakresie zarządzania instytucjami kultury. Poznasz tajniki reklamy oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych.

  Kreatywny menedżer kultury

  Specjalność Kreatywny menedżer kultury to unikatowa specjalność kształcenia dla twórczych, przedsiębiorczych, otwartych i wrażliwych na świat kultury ludzi. To wyjątkowy mix wiedzy akademickiej i praktycznej w zakresie organizowania i  zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, zarządzania dziedzictwem kulturowym, zarządzania karierą twórcy i swoją. To kierunek przygotowujący do pracy w różnych obszarach i sferach życia kulturalnego w zmieniających się warunkach prawnych i organizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować w sektorze publicznym, komercyjnym, oraz non-profit.

  Uczelnia w ramach kierunku oferuje studentom wiedzę z zakresu:

  • przyjęcia, rozumienia i sprzedaży szczególnego produktu „kultura”
  • zasad zarządzania w kulturze, przygotowanie do pracy w agencjach, instytucjach, organizacjach oraz w modelu freelancer.
  • rozpoznawania i analizowanie trendów w kulturze współczesnej,
  • skuteczności w doborze środków przekazu marketingowego począwszy od komunikatu perswazyjnego poprzez nowoczesne technologie do kompaktowych i multiinstrumentalnych strategii promocyjnych,
  • metod auto i alloinspiracji w zakresie  podejmowania działań, pracy twórcy i menedżera kultury – organizatora wystaw, festiwali, koncertów, eventów
  • umiejętności tworzenia i prowadzenia projektów kulturalnych i artystycznych w oparciu o zasady przedsiębiorczości, finansowania i zarządzania w kulturze a także przepisy o zamówieniach publicznych,
  • zasad pracy w obszarze nowoczesnych mediów,
  • rozwijania i korzystania z zasobów własnych – coaching.

  Uczelnia w ramach kierunku przygotowuje absolwentów do pracy w:

  • instytucjach i organizacjach kultury
  • agencjach reklamy w charakterze menadżera kreatywnego w obszarze inspirowania i prowadzenia strategii i  kampanii ; specjalisty PR
  • mediach  - dziennikarz, krytyk kultury,
  • ośrodkach sztuki i kultury: w kinach, teatrach, muzeach, galeriach, centrach sztuki, klubach etc.
  • założenia i prowadzenia własnej firmy producenckiej, impresaryjnej ( promocja i sprzedaż , współpraca z artystami ), eventowej, PR, agencji reklamowej itp.

  Wybrane zagadnienia specjalizacyjne:

  • kultura jako produkt
  • kultura jako biznes oraz kultura i biznes
  • kultura a finanse
  • organizacja przedsięwzięć kulturalnych w różnych przestrzeniach I warunkach
  • reklama i promocja – kampanie reklamowe
  • management , impresariat
  • zarządzanie talentem
  • marketing i PR
  • budowanie i utrzymanie  marki
  • współczesny rynek sztuki
  • nowe media, wyzwania, możliwości
  • autorytety w kulturze – spotkania, warsztaty , dyskusje

  Moduły specjalnościowe:

  • Podstawy funkcjonowania instytucji kultury – prawo, administracja, ekonomia
  • Dynamizm, ekspansywność, zmiany i przedsiębiorczość w kulturze, nowe trendy a klasyka
  • Instytucje i organizacje działające w obszarze kultury – kierunki, możliwości, ograniczenia, metody i formy pracy,
  • Finansowanie kultury – projekty, granty, dotacje, partnerstwa, sponsoring i inne
  • Upowszechnianie kultury – targetowanie, edukacja, promocja, partycypacja społeczna, odbiorca o specjalnych potrzebach

  Kompetencje w zakresie rozpoznawania i projektowania współczesnych form wizualnych

  • Podstawy grafiki projektowej
  • Inspiracje w grafice użytkowej
  • Zasady doboru metod graficznych do projektu
  • Zasady oceny i doboru firm zajmujących się grafiką.

  Kompetencje w zakresie zjawisk kultury i literatury

  • Europejska literatura powszechna / Pozaeuropejska literatur powszechnej
  • Inspiracje, działania  literackie i paraliterackie
  • Wydawnictwa i Wydawcy – rynek i sposoby poszukiwania.

  Kompetencje w zakresie filmu i mediów

  • Historia filmu ( światowego, europejskiego, polskiego)
  • Telewizja i mass media
  • Warsztat realizacji filmowej i telewizyjnej

  Relacje społeczne

  • Autoprezentacja i kształtowanie opinii publicznej,
  • Badanie potrzeb potencjalnych odbiorców i „konsumentów” kultury z uwzględnieniem różnorodności grup społecznych
  • Zasady budowania i utrzymania  relacji z klientem ( w tym aspekty coachingu w pracy agenta artysty),
  • Zasady współpracy z partnerami w zakresie realizacji projektów, badanie wzajemnych potrzeb
   i oczekiwań
  • Metody kreowania i promocji trendów, zjawisk i projektów kulturowych, partycypacja, aktywne uczestnictwo w kulturze, inicjatywy oddolne

  Kompetencje w zakresie aktywnego kreowania zjawisk współczesnej kultury

  • Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych
  • Rynek kultury / rynek sztuki / odbiorcy
  • Kultura regionów i turystyka jako produkt kulturalny
  • Kultura miasta, kierunki i priorytety rozwoju , kultura w przestrzeni miejskiej ( Program Rozwoju Kultury Łodzi 2020+)

  Przedsiębiorczość w kulturze

  • Nowoczesne wystawiennictwo i organizacja wystaw ( w tym w przestrzeni miejskiej)
  • Kreatywne zarządzanie instytucjami kultury, ( budowanie zespołu, projektowanie działań - design thinking, międzysektorowość, interdyspyplinarność )
  • Marketing, neuromarketing, crowdsourcing, CRM - Customer Relationship Management
   jako narzędzie promocji i rekomendacji, narzędzia POS,WebQuest, itp.
  • Sponsoring i nie tylko – czyli sposoby, metody i zasady pozyskiwania środków nie tylko finansowych
   ( np. bartery)
  • Budowanie partnerstw, sieciowanie, koalicje, konglomeraty
  • Własna „firma” czy etat? Jak założyć firmę, stowarzyszenie, fundację? I czy warto to robić? Szanse, ograniczenia, zagrożenia.

  Metody prowadzenia zajęć:

  • Wykłady z prezentacją i ćwiczeniami
  • Warsztaty z praktykami
  • Warsztaty w instytucjach, firmach i organizacjach kulturalnych – praktyczne uczestnictwo w wybranych projektach
  • Spotkania z praktykami, autorytetami w formie dialogu
  • Projekty własne / indywidualne i grupowe – inspiracja, prezentacja.

  Proponowany specjalność pozwala na  analizę mechanizmów i strategii zarządzania kulturą i talentem oraz wykorzystanie potencjału własnego, grupy , artystów. Umożliwia poznanie zasad pozyskiwania i targetowania odbiorców, zasad pozyskiwania finansowania (budżetowych i pozabudżetowych – sponsoring) oraz elastycznego i kreatywnego podejścia do żywego, zmieniającego się  rynku kultury.

  Przygotujemy studenta do aktywnego, zaplanowanego i efektywnego działania na rynku kultury, wyzwolimy kreatywność i przedsiębiorczość, pozwolimy na realizację własnych pomysłów, wesprzemy w budowaniu partnerstw i koalicji, nauczymy jak badać i zaspokajać potrzeby kulturalne różnych odbiorców od oseska do seniora z uwzględnieniem osób i grup ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych.

  Nasz cel:

  • dać wiedzę , umiejętności, kompetencje, szansę na realizację pomysłów, marzeń i celów
  • inspirować, pobudzać do działania, wspierać, kreować, kierunkować
  • stworzyć ambitnego, kompetentnego, kreatywnego, efektywnego, elastycznego, wielofunkcyjnego i zaangażowanego Absolwenta, który znajdzie swoje miejsce na rynku pracy
  Produkcja i realizacja muzyki

   

  Tylko u nas:

  • przedmioty specjalnościowe zaczynają się od I semestru
  • zajęcia praktyczne, takie jak: kompozycja i aranżacja, praca z programem CUBASE oraz praca z mikrofonem z elementami improwizacji muzycznej, realizowane są w małych grupach, co pozwala na indywidualne kształcenie studenta.
  • kadra dydaktyczna to czynni praktycy z profesjonalną wiedzą w dziedzinie produkcji muzycznej, radiowej, twórcy muzyki filmowej, teatralnej, radiowej i użytkowej oraz muzycy z dużym doświadczeniem estradowym i studyjnym aktywni artystycznie i stale rozwijający się.
  • studenci uczą się, jak pracować w studiu i w naturalnych dla kultury przestrzeniach.
  • zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w świetnie wyposażonym studiu „Arterion”
  • realizowane są różne gatunki muzyczne
  • studenci uczestniczą w pełnym procesie udźwiękowienia od kompozycji poprzez produkcję, miks i mastering
  • posługują się wszechstronną wiedzą muzyczną i jej terminologią
  • studenci uczą się TEORII poprzez PRAKTYKĘ
  • łączą hobby z nauką, a co za tym idzie — z przyszłą pracą

   

  STUDENCI OD PIERWSZEGO SEMESTRU UCZESTNICZĄ CZYNNIE W NAGRANIACH ZESPOŁÓW I MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAPREZENTOWANIA SWOICH PRODUKCJI MUZYCZNYCH NA SCENACH ŁÓDZKICH KLUBÓW!

   

  Specjalność kierowana jest do:

  • instrumentalistów, wokalistów
  • muzyków amatorów, dj-ów
  • producentów i realizatorów muzyki
  • kompozytorów
  • ludzi kochających muzykę, pełnych pasji i energii

  Przedmioty specjalności:

  • Produkcja i realizacja muzyki
  • Wprowadzenie do kompozycji komputerowej
  • Techniki i systemy nagłośnieniowe
  • Podstawy aranżacji muzyki
  • Studio
  • Kształcenie słuchu i zasady muzyki
  • Zespół kameralny
  • Aranżacja live
  • Wprowadzenie do harmonii i form muzycznych
  • Systemy nagłośnieniowe
  • Wstęp do kultury muzycznej
  • Aranżacja muzyki
  • Przemysł muzyczny i media
  • Jam session
  • Realizacja dźwięku estradowego
  • Etykieta zawodowa i zachowanie sceniczne
  • Muzyka w reklamie
  • Warsztaty wokalne
  • Warsztaty nagraniowe
  • Muzyka i komputer
  • Organizacja eventów i koncertów

  Sylwetka absolewnta:

  Absolwent kierunku będzie specjalistą w dziedzinie szeroko pojętej produkcji muzycznej. Będzie wykwalifikowanym realizatorem nagrań studyjnych, jak również technikiem dźwięku estradowego. Znać będzie najpopularniejsze programy do nagrywania typu DAW (digital audio workstation) używane w większości studiów nagrań. Pozna rodzaje sprzętu wykorzystywanego zarówno w studiach nagrań jak i na koncertach oraz wirtualne wersje wszelkiego rodzaju efektów tj. kompresory, equalizery, efekty psychoakustyczne i wiele innych niezbędnych dla dobrego miksu i masteringu. Poza umiejętnościami technicznymi posiadać będzie także wykształcony słuch muzyczny oraz umiejętność aranżacji muzyki, niezbędne dla współczesnego producenta muzycznego. Dzięki wszystkim tym umiejętnościom i wiedzy absolwent będzie mógł pracować jako realizator dźwięku w studiach nagraniowych, technik nagłośnienia estradowego (zarówno małych scen klubowych jak i dużych plenerowych), producent muzyczny we własnym studio nagrań, a także twórca nowoczesnej muzyki opartej na brzmieniach tradycyjnych i elektronicznych.

  Praca dla absolwenta:

  • firmy fonograficzne i studia nagraniowe
  • własna działalność muzyczna, organizowanie i realizowanie wydarzeń muzycznych, koncertów, eventów, festiwali
  • kluby muzyczne
  • firmy impresaryjne, instytucje organizujące koncerty, eventy muzyczne, festiwa
  • instytucje promujące wydarzenia muzyczne, agencje reklamowe i PR w obszarze muzyki
  • firmy nagłośnieniowe
  • rozgłośnie radiowe oraz inne media (prasa, telewizja) – działy muzyczne

  Dydaktycy:

  Monika Wendorff

  Monika Wendorff

  Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu. Kompozytor muzyki do wielu filmów, programów TV, spektakli teatralnych i baletowych, oraz reklam. Kierownik produkcji na planach filmowych w Studiu Filmowym ANIMAPOL. Laureatka wielu konkursów muzycznych i realizator autorskich programów edukacyjnych dotyczących kształcenia słuchu oraz kultury muzycznej m.in. „Klasyka dla laika”, „Artykulacja głosu”.
  Współpracowała przy organizacji Festiwalu CAMERIMAGE w Łodzi oraz była reżyserem obsady w filmie DAVIDA LYNCHA „Inland Empire”. Od 2005 roku jest właścicielem Agencji Reklamowej UNISONO.

   


   

  Jarek Korkosz

  Jarek Korkosz

  Dj, producent, realizator nagrań z wieloletnim doświadczeniem. Od 2011 roku właściciel studia muzycznego w Łodzi. Absolwent kierunku Produkcja Muzyczna Uniwersytetu w Northampton (UK). Członek zespołów hip-hop-owych SumaStyli, NTK i Fraktal. Sześciokrotnie prowadził od strony muzycznej największy polski festiwalu kultury hip-hop - Mazury Hip Hop Festiwal w Giżycku. Na koncie ma wiele imprez i koncertów w całym kraju, a także występy za granicą (Anglia,Francja i Czechy - Hip Hop Kemp dwukrotnie). Na swojej drodze muzycznej miał przyjemność występować u boku światowej klasy artystów zagranicznych i polskich. Na codzień realizuje nagrania, produkuje podkłady muzyczne, dogrywa skrecze oraz zajmuje się postprodukcją (mix/mastering). Brał udział w bardzo wielu projektach muzycznych.


   

  Piotr Mela

  Piotr Mela

  Na co dzień współpracuje z zespołem Blue Cafe jako osobisty realizator dźwięku „Live”. W wolnej chwili współpracuje również z innymi firmami nagłośnieniowymi jako realizator FOH. Jak sam mówi: cieszę się, że jestem wolnym człowiekiem.

   


   

  Mariusz Menes

   

  Mariusz Menes

  Absolwent Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi Wydziału Artystycznego, kierunek kulturoznawstwo, specjalność: produkcja i realizacja muzyki.

  Umiejętności:

  - Gra na gitarze elektrycznej, akustycznej, klasycznej, instrumentach klawiszowych oraz perkusji

  - Wiedza w zakresie obsługi instrumentów elektronicznych oraz urządzeń studyjnych i estradowych

  - Znajomość programów studyjnych typu DAW oraz wtyczek VSTklawiszowych oraz perkusji

  W latach 2010 – 2018: wokalista, gitarzysta i klawiszowiec w zespole Concrete Hills (rock). Właściciel i realizator nagrań w studiu SeeSound w Łodzi.


   

  Błażej Biskupski

   

  Błażej Biskupski

  Specjalista w zakresie systemów dźwiękowych, nagłaśniania imprez, realizator dźwięku. Na specjalności produkcja i realizacja muzyki prowadzi przedmioty: realizacja dźwięku estradowego, techniki i systemy nagłośnieniowe.

       

   

   

   


       

  Monika Tabowska

  Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Wicedyrektor ds. programowych w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi, była dyrektor Centrum Kultury Młodych, specjalistka ds. projektów PWSFTviT w Łodzi.

  Wielokulturowa komunikacja w biznesie

  Wielokulturowa komunikacja w biznesie to nowa, unikatowa specjalność przygotowująca do pracy w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo środowisku biznesowym. Stanowi ona odpowiedź na coraz bardziej zglobalizowaną rzeczywistość, w której obecnie żyjemy. Swoboda komunikowania się, przemieszczania się i związany z tym dostęp do wielu rynków, zarówno europejskich, jak i azjatyckich, amerykańskich czy afrykańskich, powoduje, że możemy dzisiaj bardzo łatwo nawiązywać kontakty biznesowe nawet w najbardziej odległych miejscach. Różnice językowe, kulturowe oraz szeroko pojęta specyfika lokalna sprawiają jednak, że pomimo tych technicznych możliwości osiągnięcie rzeczywistego porozumienia między osobami wywodzącymi się z różnych krajów, tradycji i kręgów kulturowych może czasami okazać się bardzo trudne. Co więcej, nieznajomość lokalnych zwyczajów i mentalności może być przeszkodą w skutecznym porozumieniu nie tylko z przedstawicielami odległych społeczności, ale nawet w pozornie dobrze znanej i bliskiej nam kulturowo Europie. Dlatego wbrew pozorom dobra znajomość innych kultur, poza zaspokojeniem ciekawości badawczej i naukowej, ma także niedające się przecenić znaczenie praktyczne dla osób, które zamierzają w ten czy inny sposób współpracować z ich przedstawicielami, na przykład prowadzić na ich terenie działalność kulturalną lub biznesową.

  Nowa specjalność łączy kompetencje typowo kulturoznawcze oraz biznesowe. Ma ona na celu dostarczenie studentom wiedzy z zakresu teorii kultury i różnorodnych praktyk/treści kulturowych z jednej strony oraz zarządzania w środowisku międzynarodowym z drugiej. Dzięki znajomości tych zagadnień oraz uświadomieniu sobie różnorodności kulturowej absolwenci będą lepiej przygotowani do pracy w zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo środowisku. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu licencjata absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich. Zyska jednak również przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, na przykład w firmach i korporacjach mających oddziały w krajach, w których obowiązują inne zwyczaje, normy, sposoby wartościowania, a także prowadzenia interesów.

  Nasz absolwent po ukończeniu studiów będzie miał zarówno ogólną wiedzę z dziedziny kultury, sztuki i literatury, jak i specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych oraz pogłębioną wiedzę na temat różnych rynków i kultur świata.

   

  Dzięki studiom na nowej specjalności student/absolwent:

  1. zyska podstawową wiedzę z zakresu etnografii/antropologii kulturowej, teorii kultury, filozofii i religioznawstwa,
  2. pozna różne kultury, systemy wartości, światopoglądy, religie i systemy wierzeń,
  3. pozna powiązane z nimi i wywodzące się z nich normy moralne, zwyczaje, obyczaje i tradycje,
  4. zdobędzie wiedzę na temat literatury i sztuki (np. tradycyjnych form malarstwa, muzyki, teatru, tańca) danego kręgu kulturowego i ich powiązań z mitologią, systemami wierzeń i lokalnymi zwyczajami,
  5. uzyska wiedzę na temat wzajemnych powiązań między systemem kulturowym i systemem społecznym oraz zrozumie, na czym polegają kulturowe uwarunkowania sposobu, w jaki osoby wywodzące się z danego kręgu kulturowego postrzegają instytucje społeczne, pełnione przez siebie role społeczne oraz działalność zawodową,
  6. pozna tradycyjne modele biznesowe i ekonomiczne, zasady biznesowej etykiety w kontaktach międzynarodowych w różnych krajach świata i sposoby negocjowania z przedstawicielami różnych kultur,
  7. zdobędzie wiedzę na temat najważniejszych światowych rynków i międzynarodowego biznesu oraz zasad zarządzania międzykulturowego,
  8. zyska większą świadomość różnorodności kulturowej, większą wrażliwość na różnice kulturowe oraz zdolność spojrzenia na rzeczywistość „z punktu widzenia tubylca”.

  Wybrane zagadnienia/przedmioty specjalnościowe:

  • komunikacja międzykulturowa
  • psychologia międzykulturowa
  • zarządzanie międzykulturowe
  • biznes międzynarodowy i rynki
  • różnice kulturowe w negocjacjach biznesowych
  • etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych
  • szok kulturowy i adaptacja kulturowa
  • tożsamość społeczna i kulturowa
  • wielokulturowość, międzykulturowość, transkulturowość
  • kultury i religie świata: Daleki Wschód, Bliski Wschód i kraje afrykańskie, Europa i Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Australia
  • sztuka ludów świata: tradycyjne formy teatru, sztuk plastycznych, muzyki, literatury

  Metody prowadzenia zajęć to między innymi:

  • wykład z prezentacją
  • warsztaty prowadzone przez specjalistów-praktyków
  • warsztaty w instytucjach i firmach (np. zajęcia realizowane w formie praktyk)
  • projekty własne (realizowane w kilkuosobowych grupach oraz indywidualnie)

   

  Dzięki studiom na specjalności wielokulturowa komunikacja w biznesie zdobędziesz wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, aby skutecznie komunikować się z osobami z różnych kręgów kulturowych i prowadzić działalność biznesową w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Dowiesz się, w jaki sposób różne systemy kulturowe wpływają na nasze myślenie, wartościowanie i działanie oraz jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce, by lepiej porozumiewać się z przedstawicielami innych kultur. Będziesz wiedział, skąd się biorą i co znaczą różne symbole, kody i konwencje, dlaczego ich znajomość jest ważna dla kogoś, kto chce skutecznie działać na danym obszarze i jak w praktyce efektywnie negocjować z mieszkańcami różnych krajów.

  Tam, gdzie inni padną ofiarą tzw. specyfiki kulturowej, Ty będziesz wiedzieć, jak postępować, aby pomimo różnic być w dialogu z przedstawicielami innych kultur i osiągać swoje cele biznesowe. A jeśli jesteś po prostu ciekawy innych kultur i cywilizacji, ta specjalność także jest dla Ciebie, u nas zyskasz bowiem również specjalistyczną, przekazywaną przez ekspertów w swoich dziedzinach wiedzę o kulturze, sztuce, religiach, zwyczajach i tradycjach różnych kręgów cywilizacyjnych, którą możesz potem pogłębiać w ramach studiów II stopnia.

   

  Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

  • w firmach i korporacjach nastawionych na współpracę z zagranicznymi partnerami biznesowymi,
  • w zagranicznych oddziałach firm i korporacji,
  • w organizacjach i instytucjach kultury, które w swojej działalności kładą nacisk na współpracę międzynarodową,
  • w ramach własnej działalności, jeśli planujesz rozszerzyć ją o współpracę międzynarodową.

  Taniec

  Na kierunku taniec będziesz mógł rozwijać swój talent taneczny, jednocześnie nabywając wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i choreografii. W AHE będziesz trenować pod okiem profesjonalnych choreografów, znanych tancerzy, teatrologów, reżyserów i pedagogów tańca. Zapewnimy Ci możliwość zaprezentowania się na scenie Patio Akademii, w Studiach Filmowych i Telewizyjnych Arterion, ale także w różnych ośrodkach kulturalnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

  Studenci i absolwenci tańca pracują między innymi w zespołach baletowych w: Kieleckim Teatrze Tańca, Teatrze Muzycznym w Łodzi, Teatrze im. D. Baduszkowej w Gdyni, Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Prowadzą również swoje zespoły tańca i szkoły taneczne w kraju i za granicą.

  Tancerz - choreograf

  Choreografia studia stacjonarne są stworzone dla zawodowych tancerzy i choreografów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie teatru tańca, teatru muzycznego, zespołów pieśni i tańca, teatru dramatycznego oraz estrady pracując w kraju i za granicą. Jeśli więc jesteś kreatywnym artystą i chcesz wykorzystać swoje zdolności w teatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, formacjach tańca nowoczesnego i sportowego, a może tworzysz własne przedsięwzięcie artystyczne – to studia dla Ciebie.

  Studiując choreografię na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii tańca, wiedzy o muzyce i balecie. Będziesz przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego, a także podejmowania decyzji oraz samodzielnej analizy i wyciągania wniosków w praktyce zawodowej.

  Studia z choreografii nie bazują tylko na tańcu. W czasie nauki masz również okazję poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz język specjalistyczny stosowany do różnorodnych technik tanecznych i teorii tańca. Program specjalności opracowany został w porozumieniu z zawodowymi tancerzami, choreografami, reżyserami teatralnymi, pedagogami tańca oraz pedagogami baletu, a absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

  Pedagogika tańca

  Kochasz taniec i chcesz swoją pasją dzielić się każdego dnia? Studia związane z choreografią i pedagogiką umożliwią Ci realizację tych planów. Studiując specjalność pedagogika tańca staniesz się kreatywnym pedagogiem tańca o wyspecjalizowanych umiejętnościach taneczno-pedagogicznych. Przygotujemy Cię do prowadzenia zajęć z różnych technik tanecznych w placówkach kulturalno-oświatowych i oświatowo-wychowawczych, a także w szkołach artystycznych i w szkołach tańca zarówno w kraju, jak i za granicą. Program specjalności opracowany został w porozumieniu z zawodowymi tancerzami, choreografami, pedagogami tańca oraz pedagogami baletu.

  Jeśli brzmi to dla Ciebie ciekawie, przeczytaj dalej. Na kierunku Pedagogika tańca w trybie niestacjonarnym zapoznamy Cię też z teoretycznymi podstawami z pedagogiki, dydaktyki i metodyki prowadzenia zajęć tanecznych, a także z historią i teorią tańca, wiedzą o muzyce i balecie.

  Nabyte umiejętności będziesz mógł wykorzystywać w praktyce zawodowej podczas pracy w zespole. Po studiach I stopnia będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Studenci choreografii poznają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym stosownie do różnorodnych technik tanecznych i teorii tańca.

  Obecnie to jedyna tego typu oferta na rynku edukacyjnym w uczelniach niepublicznych w Polsce.

  Grafika

  Kochasz świat sztuki? jesteś twórczy i kreatywny, a do tego nie brakuje Ci talentu graficznego? Projektujesz, rysujesz, interesujesz się grafiką komputerową? To świetnie, w takim razie to kierunek Grafika jest wprost idealną drogą edukacji dla Ciebie, młody artysto!

  Grafika przeznaczona jest dla studentów, którzy już w czasie nauki chcą zaprezentować swój dorobek na wystawach indywidualnych i grupowych w galerii działającej przy AHE w Łodzi. Prace studentów, którzy zdecydowali się na ten kierunek, biorą także udział w wystawach i konkursach o randze międzynarodowej w Polsce i za granicą. Co więcej, nasi studenci co roku korzystają z możliwości podjęcia nauki w europejskich uczelniach w ramach programu Erasmus. Dołącz do nich!

  Komunikacja wizualna i multimedia

  Program obejmuje zagadnienia z obszaru projektowania graficznego i multimediów. Przedmioty: grafika wydawnicza, projektowanie systemów identyfikacji wizualnej, typografia, grafika i animacja 3d, montaż filmów i efekty specjalne, grafika interaktywna i multimedialna zapewniają w pełni zdobycie umiejętności potrzebnych w zawodzie grafika projektanta.

  Rozwój internetu i urządzeń multimedialnych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się tworzeniem stron www, aplikacji, interfejsów i reklam internetowych, kreowaniem kampanii w Social Media, tworzeniem spotów reklamowych czy też interaktywnych gier komputerowych. W specjalistycznym kształceniu student zapoznaje się z warsztatem
  grafika-projektanta poprzez realizację konkretnych projektów. Poznaje miary, formaty, gramatykę wizualną, środki wyrazu, zasady kompozycji, typografii.

  Studia przygotowują przyszłych grafików zarówno do kreatywnego i kompleksowego podejmowania problemów projektowych na stanowiskach samodzielnych projektantów, jak również do pracy w zespole kreatywnym. Specjalność obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z zakresu dynamicznych mediów: od obróbki elektronicznej i przygotowania materiału audiowizualnego na potrzeby projektów multimedialnych, poprzez projektowanie architektury informacji, grafikę i animacje 2D, 3D, tworzenie filmów wideo i spotów reklamowych aż po studia z projektowania stron internetowych, czy aplikacji na urządzenia mobilne. Absolwenci specjalności doskonale sprawdzają się na współczesnym rynku reklamy.

  Tematyka zajęć:

  • Projektowanie systemów identyfikacji graficznych
  • Grafika i animacja 3D
  • Projektowanie grafiki interaktywnej
  • Postprodukcja i efekty specjalne
  • Motion graphics i motion design
  • Multimedia i techniki cyfrowe

  Kierunek dysponuje całym pakietem najnowszego oprogramowania graficznego Adobe Creative Cloud.
  Każdy student otrzymuje imienną licencję na korzystanie z programów Adobie.

   

  Grafika 3D i game art

  Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do projektowania gier i wirtualnej rzeczywistości. Umiejętności te mają zastosowanie zarówno w reklamie jak i produkcji gier komputerowych. Studenci poznają zagadnienia modelowania i animacji 3D, montaż audio i video, digital painting, realizują prace w programach Autodesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w zespole graficznym, w agencji reklamowej, w branży gier komputerowych.

  Przedmioty w specjalności:

  • Projektowanie gier komputerowych - blok designerski: projektowanie gry jako całości, postprodukcja i efekty specjalne
  • Projektowanie Środowiska i Postaci, - modelowanie 3D, elementy scenografii, postaci, level design;
  • Projektowanie graficzne w grach - interfejs.

  Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z branży gier komputerowych i grafików projektantów. Dodatkowo dostępny jest przedmiot Muzyka w grach komputerowych.

  Historia Gier Komputerowych

  Mamy rok 1972. W Republice Federalnej Niemiec trwają Letnie Igrzyska Olimpijskie. Do kin wchodzi film Francisa Forda Coppoli „Ojciec chrzestny”, a Michael Jackson nagrywa swój pierwszy solowy album pt. „Got to Be There”. Tego samego roku firma Atari wydaje grę Pong, która zapoczątkowała spektakularny rozwój przemysłu gier komputerowych.

  Niespełna 45 lat później mamy już do czynienia z ósmą generacją gier. Globalny rynek gier komputerowych wart jest ponad 90 mld dolarów, a jego wartość stale rośnie. Na wyprodukowanie jednej pozycji nierzadko przeznacza się kwoty rzędu 100 mln dolarów.

  Także Polska ma swój wkład w rozwoju branży, a sektor gier komputerowych to jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów polskiego przemysłu kreatywnego. W 2015 roku światło dzienne ujrzały takie rodzime produkcje, jak Wiedźmin 3 firmy CD Projekt oraz Dying Light stworzona przez wrocławski Techland. Również w  2016 roku planowane są premiery wielu interesujących tytułów.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku coraz więcej polskich uczelni uruchamia kierunki oraz specjalności dedykowane przyszłym twórcom gier komputerowych. Dzięki bogatej ofercie kształcenia studenci mogą zdecydować, czy ich kariera będzie związana np. z programowaniem gier, projektowaniem wirtualnej przestrzeni, testowaniem gotowych elementów, etc.
   

  Opis specjalności Grafika 3d i Game Art

  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  przygotowała unikatową propozycję dla twórców gier . W odróżnieniu od wielu innych polskich uczelni, AHE proponuje artystyczne ujęcie projektowania przestrzeni wirtualnej oraz elementów gier komputerowych. Umiejętności te mają zastosowanie zarówno w projektowaniu i produkcji gier komputerowych, jak i reklamie, wizualizacjach przestrzennych oraz architektonicznych.

  W toku studiów na kierunku grafika  Grafika 3D i game art realizowane są zagadnienia z zakresu modelowania i animacji 3D, montażu audio i video, digital painting, prace w programach Autodesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. Unikatowe przedmioty w nowej specjalności są precyzyjnie dopasowane do potrzeb rozwijającego się rynku:

  • Projektowanie gier komputerowych - blok designerski: projektowanie gry jako całości, postprodukcja i efekty specjalne;
  • Projektowanie środowiska i postaci - modelowanie 3D, elementy scenografii, postaci, level design;
  • Projektowanie graficzne w grach - interfejs.

  Adepci specjalności Grafika 3D i game art w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi uczą się tworzyć artystyczną szatę graficzną, elementy scenografii środowiska, postacie (w oparciu o digital painting, rysunek koncepcyjny), projektować i wykonywać zaprojektowane elementy z użyciem programów 3D i wykorzystaniem odpowiednich technik modelowania. Po ukończeniu studiów absolwent znajdzie pracę w zespole graficznym, w agencji reklamowej i – rzecz jasna – w branży gier komputerowych.

  Zgodnie z przewidywanym kierunkiem rozwoju branży gier komputerowych to właśnie artystyczne podejście do  przestrzeni wirtualnych oraz wysoka jakość oprawy graficznej  gier będą bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ich popularność oraz sukces finansowy pozycji. Świadczy o tym, chociażby, rozwój wirtualnej rzeczywistości, która po latach funkcjonowania wyłącznie w przestrzeni literatury oraz kinematografii science-fiction, staje się coraz gorętszym trendem w kształtowaniu przyszłości gier komputerowych. Doskonałym przykładem są gogle przeznaczone do doświadczania wirtualnej rzeczywistości sfinansowane przez samych graczy w ramach kampanii Kickstarter – Oculus Rift firmy Oculus VR.

  Oferta  Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest odpowiedzią na potrzeby studentów zainteresowanych projektowaniem gier komputerowych, jednak zamiast sztywnego, programistycznego ujęcia realizowanego na politechnikach, AHE jako jedyna stawia na  kreatywność i artyzm, unikalne w skali całego kraju.

  Grafika AR i VR

  Pędzący postęp technologiczny znacznie wpływa na rynek pracy, w szczególności na obszary związane z grafiką. Coraz więcej firm zajmuje się wirtualną lub rozszerzoną rzeczywistością. Na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oferujemy studia licencjackie grafika VR i AR, które pozwolą Ci zdobyć kompetencje do obracania się w świecie wirtualnej rzeczywistości. 

  Specjalność grafika AR i VR

  Specjalność na studiach I stopnia przeznaczona dla osób, które interesują się obszarem grafiki interaktywnej. Nasi praktycy pokażą Ci, jak przekuć kreatywność w jakościowe materiały graficzne. Nauczymy Cię projektować grafiki dopasowane do różnych platform informatycznych. Szczególny nacisk położony jest na przestrzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, realizowanej na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, takich jak: video wall, infokiosk, tablet, telefon, smart tv. W ofercie studiów znajdziesz wiele przedmiotów specjalistycznych, między innymi: projektowanie grafiki AR/VR, programowanie interaktywnych symulacji, User Experience, fotogrametria i skanowanie, interfejsy haptyczne i multisensoryczne, Motion Capture, Design Thinking – projekt. Warto również dodać, że w 2022 r. specjalność grafika AR i VR otrzymała prestiżowy Certyfikat Akredytacyjny w ogólnopolskim konkursie „Studia z Przyszłością”.
  Studia I stopnia grafika posiadają cały pakiet najnowszego oprogramowania graficznego Adobe Creative Cloud. Każdy student otrzymuje imienną licencję na korzystanie z programów Adobe.
  Programy wykorzystywane w toku studiów:
  - Unity, 
  - wybrane programy firmy Autodesk i Adobe (Encoder, Photoshop, Illustrator, AfterEffects, Premiere, Animate.
   
  Oprogramowanie wspomagające dla chętnych

  • Avidemux,
  • Audacity,
  • Black,
  • Magic DaVinci Resolve,
  • Blender.

  Praca po specjalności grafika VR i AR
  Studia licencjackie grafika AR i VR  to możliwość zdobycia kompetencji pożądanych na współczesnym rynku pracy.

  Wydział Techniki i Informatyki

  Transport

  Program licencjatu z transportu stworzony jest tak, żebyś po ukończeniu kształcenia został specjalistą inżynierem w dziedzinie nowoczesnego transportu lądowego z uwzględnieniem infrastruktury zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Przyszłego zatrudnienia możesz szukać między innymi w: przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, działach transportowych przedsiębiorstw, centrach logistycznych, administracji rządowej i samorządowej.

  Interdyscyplinarną wiedzę z zakresu transportu podzieliliśmy na trzy specjalności: transport lądowy, systemy produktowo-usługowe w transporcie, transport lądowy. Na każdej z nich poszerzysz swoją wiedzę na podstawowych przedmiotach inżynierskich, takich jak matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, elektrotechnika, elektronika, oraz przedmiotach ściśle związanych z kierunkiem, takich jak infrastruktura transportu, systemy transportowe, podstawy inżynierii ruchu.

  Logistyka w transporcie

  Logistyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, nic więc dziwnego, że studia logistyczne z każdym rokiem zyskują na popularności i cieszą się zainteresowaniem wśród przyszłych studentów. To kierunek studiów cechujący się interdyscyplinarnością, który łączy w sobie marketing i zarządzanie strategiczne, a także ściśle łączy się z ekonomią i socjologią, ponieważ jest odpowiedzią na społeczne potrzeby.

  Ze względu na fakt, że zarówno gospodarka, jak i firmy już nie rozwijają się tylko lokalnie, ale stawiają na globalny zasięg. To sprawia, że zapotrzebowanie na logistyków nie maleje, a wręcz przeciwnie. A czym jest logistyka? To dyscyplina, która zajmuje się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem przepływu różnego typu surowców i materiałów.

  Studia z zakresu transportu w logistyce pozwalają na zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu technicznego wspierania procesów logistycznych oraz magazynowania, a także procesów spedycyjnych i ładunkowych. Poznasz sposób funkcjonowania procesów w wielkich systemach logistycznych oraz zasad ich organizowania poprzez wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Praktyki i zajęcia prowadzone przez specjalistów związanych z firmami logistycznymi i spedycyjnymi pozwalają studentom na uzyskanie kontaktu z praktyką oraz zdobycie wykształcenia opartego na najnowszych rozwiązaniach stosowanych w praktyce firm logistycznych.

  Transport lądowy

  Transport lądowy pozostaje najważniejszym rodzajem transportu zarówno w odniesieniu do transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Specjalność ta pozwala na poznanie najistotniejszych problemów ruchu drogowego i szynowego oraz wyposaża absolwentów w kompetencje ułatwiające rozwiązywanie tych problemów.

  Niezbędne kompetencje i kwalifikacje studenci uzyskują podczas zajęć z zakresu atrakcyjnej tematyki, takiej jak np. sterowanie ruchem drogowym, pasażerski transport publiczny, modelowanie procesów transportowych, kształtowanie jakości przewozów, bezpieczeństwo w ruchu drogowym itp. Profil kształcenia przewiduje możliwość zatrudnienia w:

  • działach transportowych i zaopatrzeniowych firm produkcyjnych
  • przedsiębiorstwach komunikacyjnych
  • działach technicznych stanowiących zaplecze dla systemów transportowych
  • firmach zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych i części zamiennych
  • sieciach dealerskich i firmach handlowych
  • autoryzowanych serwisach pojazdów ASO
  • Stacjach Kontroli Pojazdów - SKP
  • służbach i instytucjach kontrolnych oraz zarządzających transportem (Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji).
  Systemy produktowo-usługowe w transporcie

  Opis w przygotowaniu.

  Informatyka

  Studia licencjackie z Informatyki zapewnią Ci zawody, które należą do najbardziej perspektywicznych i rozwojowych w najbliższych latach. Obecnie branża IT (ang. Information Technology) przeżywa niebywały rozkwit. Praca w niej jest jedną z najlepiej opłacanych na rynku. Wykorzystując ten moment wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i już w trakcie pierwszego roku studiów możesz otrzymać propozycję stażu lub pracy w firmach, które z nami współpracują. My, jako uczelnia, organizujemy dla zainteresowanych studentów spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

  Technologie programowania

  Przedmioty i specjalność skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie tworzenia aplikacji desktopowych (typowych aplikacji komputerowych), webowych (aplikacji internetowych) i aplikacji mobilnych.

  Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności:

  • Analiza systemowa
  • Aplikacje internetowe
  • Internetowe bazy danych
  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Programowanie gier komputerowych
  • Systemy transakcji elektronicznych
  • Technologie webowe
  • Technologie XML
  • Zaawansowane programowanie obiektowe
  • Zaawansowane technologie programowania

  Zobacz więcej: Lista przedmiotów na kierunku Informatyka >>
  Masz pytania – napisz do nas: rekrutacja@ahe.lodz.pl

   

  Sieci teleinformatyczne

  Przedmioty i specjalność skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie tworzenia architektury sieci i metodyki projektowania eksploatacji sieci teleinformatycznej.

  Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności:

  • Architektura sieci teleinformatycznych
  • Budowa i konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Ethernet i wirtualne sieci lokalne VLAN
  • Projektowanie i wymiarowanie sieci klasy „Campus”
  • Zarządzanie bezp. w sieciach teleinformatycznej
  • Bezprzewodowe sieci LAN
  • Transmisja danych w sieciach komórkowych
  • Przełączanie i routing w sieciach IP
  • Sieci transportu danych
  • Wirtualne sieci prywatne VPN
  • Pomiary i analiza jakości w sieciach pakietowych

  Mechanika i budowa maszyn

  Specjalistyczny kierunek studiów inżynierskich. W trakcie studiów zdobędziesz praktyczną i najnowszą wiedzę związaną z budową, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn. Poznasz wytrzymałość materiałów inżynierskich, niezbędnych do projektowania maszyn i ich elementów. Dowiesz się, jak wykorzystywać najnowsze metody twórcze i narzędzia obliczeniowe. Zajęcia prowadzone będą metodami projektowymi, które pozwolą Ci poznać realne problemy w zawodzie inżyniera. Dzięki współpracy AHE z licznymi partnerami biznesowymi odbędziesz praktyki zawodowe w firmach wiodących w branży mechanicznej.

  Po ukończeniu studiów staniesz się specjalistą w obszarach związanych z teorią sterowania, dynamiką układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych oraz z automatyką w zakresie napędów i sterowania maszyn i urządzeń. Będziesz mógł pracować między innymi w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych.

  Mechanik konstruktor

  opis w przygotowaniu

  Mechanik statków powietrznych

  opis w przygotowaniu

  Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Interesujesz się kwestiami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym? Jeśli tak, to sprawdź ofertę specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę dotyczącą między innymi zasad zarządzania kryzysowego. Dowiesz się, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym, reagować i przejmować kontrolę w przypadku ich wystąpienia oraz usuwać powstałe skutki. Nauczysz się także analizować, interpretować i prognozować zjawiska oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają uporządkować zdobytą wiedzę na przedmiotach ogólnych oraz udoskonalić konkretne umiejętności. Na każdej z nich weźmiesz udział w interesujących zajęciach praktycznych, które przygotują Cię do pracy w wybranym przez Ciebie obszarze.

  Zarządzanie kryzysowe

  Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowanego na zarządzanie działaniami minimalizującymi skutki sytuacji kryzysowych występujących wewnątrz państwa, powodowanych przez siły natury lub działalność człowieka, godzących w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne. Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieganie możliwym zagrożeniom połączone z przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i odbudowa infrastruktury.

  Student posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń oraz o prawnych podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Potrafi analizować i stosować procedury działań systemu zarządzania kryzysowego, odpowiedniego reagowania na zaistniałe sytuacje i przeprowadzania działań w celu maksymalnej redukcji zagrożenia. Posiada umiejętność organizowania zabezpieczeń logistycznych ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna standardy postępowania negocjacyjnego i mediacyjnego; potrafi zastosować je w sytuacji konfliktowej. Potrafi samodzielnie sformułować komunikat prasowy, udzielić wypowiedzi i wywiadu dla dziennikarzy. Wie jaka jest rola i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE.

  Potrafi analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Potrafi też rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

   

  Obronność państwa

  Specjalność Obronność państwa ma za zadanie przygotowanie studenta do realizacji zadań cywilno-wojskowych, będzie sprawnie funkcjonował z zespołami w organizacjach publicznych związanych z obronnością państwa. Posiadając umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, będzie umiejętnie kierował zespołem oraz skutecznie przeciwdziałał lub eliminował powstałe zagrożenie.

  Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę z zarządzania grupami dyspozycyjnymi oraz zastosowaniami wojskowych strategii zarządzania w biznesie i administracji. Powinien dysponować wiedzą na temat konstrukcji systemu obronnego Polski, roli poszczególnych organów państwa w jego ramach oraz jego funkcjonowania i zadań obronnych. Zna elementarną terminologię używaną w ramach stosunku służbowego. Powinien również znać podstawowe założenia polskiej strategii bezpieczeństwa i obronności oraz dysponować wiedzą o obecnym kształcie i zadaniach sił zbrojnych.  Jest przygotowany do prowadzenia współpracy pomiędzy służbami wojskowymi i cywilnymi. Potrafi tworzyć strategie bezpieczeństwa i obronności państwa, a także projektować systemy obronności cywilnej i terytorialnej. Student powinien posiadać wiedzę na temat mechanizmów kierujących działaniami grup terrorystycznych i sposobami ich zwalczania. Niezwykle istotna jest wiedza w zakresie konfliktów zbrojnych oraz ich rozwiązywania. Dlatego w ramach tej specjalności student będzie znał i rozumiał najważniejsze koncepcje teoretyczne dotyczące przyczyn wybuchu konfliktów zbrojnych, specyfiki ich przebiegu oraz metod ich rozwiązywania. Ponadto będzie rozumiał istotę wpływu postępu technologicznego na ewolucję konfliktów zbrojnych, potrafił dokonać oceny skutków konfliktów zbrojnych oraz efektywności działań służących ich rozwiązaniu. Student umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski.

  Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze obronności bezpieczeństwa państwa – posiadając gruntowną wiedzę o systemie obronnym państwa oraz umiejętności budowania zespołów pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań.

  Nabycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu obronności państwa i służb mundurowych student nabędzie w szczególności dzięki realizowanym przedmiotom: militarny i pozamilitarne systemy obrony państwa, obszary przygotowań obronnych na szczeblu wojewódzkim, prawo obronne RP, zwalczanie terroryzmu, konflikty zbrojne, działalność sztabowo-biurowa w służbach cywilnych i wojskowych, Obrona terytorialna RP.
   

  Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw

  Prezentowana specjalność jest unikatowa w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

  Celem teoretycznym specjalności jest przedstawienie cech charakterystycznych portu lotniczego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem katalogu zdarzeń mogących w efekcie doprowadzić do zagrożeń życia czy zdrowia jego pracowników, pasażerów, osób postronnych oraz transportu lotniczego cargo i wykorzystania technologii dronowej w lotnictwie bezzałogowym.

  Cel praktyczny to poznanie funkcjonowania i rozwoju portu lotniczego oraz transportu lotniczego cargo na przykładzie Portu Lotniczego w Łodzi.

  Program specjalności nakierowany jest na osiągnięcie przez studenta unikatowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszarów, w szczególności takich jak:

  • podstaw prawa lotniczego
  • bezpieczeństwo (SAFETY)- zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu lotniczego,
  • bezpieczeństwo (SECURITY) – zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa cywilnego,
  • ochrona łańcucha dostaw (security manager) – zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego łańcucha dostaw przez osoby odpowiedzialne za ochronę,
  • odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego,
  • technologie w ochronie i bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego, wykorzystania dronów w monitoringu transporcie i logistyce, ale również tych dotyczących problemów obecnych z jakimi zmierza się lotnictwo tj. z pandemią COVID-19:
  • zarządzanie kryzysowe w porcie lotniczym w okresie pandemii,
  • standardy ochrony w lotnictwie cywilnym w trakcie pandemii,
  • funkcjonowanie służb ochrony na terenie lotniska w dobie pandemii COVID-19
  • standardy ochrony transportu lotniczego cargo w okresie pandemii,
  • udział technologii dronów w walce z pandemią,
  • rola Straży Granicznej,
  • służba Celno-Skarbowa.

  Wykorzystanie technologii dronowej w transporcie wymaga nabycia wiedzy nie tylko z zakresu prawa lotniczego, ale również umiejętności przygotowania trasy lotu czy analizy terenu otoczenia. Przedmiotowe zagadnienia studenci poznają w ramach oferowanej specjalności i realizowaniu przez specjalistów z zakresy wykorzystania technologii dronowej.

  W ramach obszaru security manager student nabędzie wiedzę z zakresu bezpiecznego łańcucha dostaw towarów i zagrożeń jakie mogą się pojawić. Poza wiedzą z zakresu przeszkolenia personelu oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ochronę, student zapozna się z zasadami organizacji zaplecza magazynowego, ochrona przesyłek cargo przed dostępem osób nieuprawnionych, wdrożeniem systemu kontroli dostępu, czy skanowania ładunków, monitorowania i śledzenia ładunków.

  Absolwenci znajdą zatrudnienie

   • jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa w portach lotniczych i instytucjach,
   • w przedsiębiorstwach powiązanych z transportem pasażerskim, nie tylko w lotnictwie, ale i również w międzynarodowych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze szeroko pojętej logistyki,
   • na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia i transportu towarów.

   Istotny jest również jeden fakt, iż absolwent przedmiotowej specjalności będzie mógł pracować jako pracownik obsługi centrów i portów lotniczych, a także jako obsługa pasażerów podczas lotów (steward/stewardessa).

    

   Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia

   W ofercie specjalności na kierunku Bezpieczeństwa wewnętrznego znajduje się bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienie. Zamierzeniem tej specjalności jest zapoznanie Cię z teoretycznymi, praktycznymi i komercyjnymi aspektami ochrony osób i mienia.  

   W czasie zajęć specjalizacyjnych poznasz zakres uprawnień i obowiązków pracownika ochrony, nabędziesz umiejętność stosowania odpowiednich do zachodzących okoliczności faktycznych środków ochrony osób i mienia. Będziesz potrafił dokonywać obserwacji zjawisk zagrażających bezpiecznemu ochranianych osób i skutecznie podejmować stosowne środki przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

   Celem specjalizacji jest kształcenie umiejętności w zakresie analizowania i oceny, czynników wpływających na właściwą organizację ochrony obiektów oraz umiejętności w zakresie właściwej organizacji i planowania ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. 

   Na zajęciach z samoobrony dowiesz się czym jest samoobrona i jaka jest jej rola w ochronie osób i mienia. Poznasz techniki interwencyjne przydatne w Twojej przyszłej pracy. 

   Reasumując, w czasie specjalizacji nabędziesz umiejętności wdrażania odpowiednich techniczne środków zabezpieczenia obiektu, stosując homologacje i certyfikaty przy doborze urządzeń w szczególności elektronicznych systemów zabezpieczeń. Będziesz potrafił krytycznie podchodzić do błędnie dobranych sposobów technicznego zabezpieczenia obiektów. Wybrana specjalność ma również za zadanie zapoznania Cię z teoretycznymi i praktycznymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, z uwzględnieniem prawnych podstaw prowadzenia dokumentacji oraz obowiązujących przepisów RODO. 

   Istotne są również aspekty odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej za naruszenie przepisów prawa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Dlatego ważne jest tez dla nas abyś poznał normy etyczne oraz byś poznał czym jest odpowiedzialności za współdziałanie i zarządzanie grupą osób. Tego wszystkiego dowiesz się w trakcie zajęć z zarządzania imprezami masowymi i ich zabezpieczeniem. Nauczysz się opracowywania planów zabezpieczenia, rozmieszczenia pracowników służb imprez masowych, ale i również ponoszenia odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku z zorganizowaniem imprez masowych. Po zakończeniu specjalności będziesz wiedział, jak prowadzić działania profilaktyczne, prewencyjne oraz ochraniające osoby oraz obiekty. 

   Nabycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu bezpieczeństwa instytucji z ochroną osób i mienia możliwe jest dzięki realizacji przedmiotów, w szczególności takich jak:

   • Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
   • Ochrona obiektów komunikacyjnych,
   • Środki ochrony fizycznej i mienia,
   • Samoobrona,
   • Prawne podstawy tworzenia i prowadzenia firm ochrony osób i mienia,
   • Ochrona cywilna,
   • Bezpieczeństwo imprez masowych, szczegółowa charakterystyka zagrożeń.

   Ekonomia

   Kadra dydaktyczna kierunku ekonomia przygotuje Cię do realizacji zadań w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych. Zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci osadzić kreatywne pomysły w realiach gospodarczych. Zyskasz kompetencje menedżersko-ekonomiczne. Nauczysz się, jak wykorzystywać ekonomię w życiu codziennym. Dzięki temu z łatwością odniesiesz sukces na rynku pracy. 

   Studia I stopnia - ekonomia to dwie specjalności: audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą oraz rachunkowość i finanse, windykację należności. Przekażemy Ci wiedzę z budowania modeli mikro- i makroekonomicznych, modeli ekonometrycznych oraz modeli statystycznych. Rozwiniesz umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką.

    

   Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

   Skąd wiadomo, że firmie skutecznie udało się osiągnąć zamierzone cele? Na jakiej podstawie  możemy wnioskować czy wykorzystaliśmy posiadane środki i zasoby w optymalny sposób, cele te realizując? Jak jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić, które z aspektów funkcjonowania firmy wymagają optymalizacji? Te i podobne pytania zadają sobie właściciele i menagerowie firm nie od dziś. Nie od dziś też działalność każdej firmy czy instytucji cechuje istnienie określonych procedur, zasad działania oraz systemów, mających zapewnić im spójność funkcjonowania, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie założonych celów. Nawet najlepiej opracowane reguły i systemy nie będą bowiem w pełni efektywne, jeśli nie będą podlegać kompleksowej kontroli. Ta uniwersalna reguła  dotyczy  wszystkich firm i instytucji bez względu na profil prowadzonej przez nie działalności, rodzaj własności czy sposób zorganizowania. Dlatego też wprowadza się w nich systemy kontroli wewnętrznej, w tym w szczególności kontrolę zarządczą. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza są okazały się niezbędne zwłaszcza  w dużych jednostkach gospodarczych działających w sektorze prywatnym, a w podmiotach sektora publicznego są wręcz obligatoryjne. Sami audytorzy zaś odgrywają  bardzo ważną rolę, stanowiąc wsparcie  w procesie podejmowania decyzji zarówno dla właścicieli firmy jak  i samych menadżerów.

   Wybierając specjalność Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

   • nauczysz się obiektywnie i rzetelnie analizować i oceniać różne aspekty funkcjonowania firmy
   • posiądziesz  niezbędne umiejętności  i kompetencje w zakresie realizacji i doskonalenia czynności audytowych zgodnych z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
   • staniesz się  profesjonalnym i obiektywnym wsparciem dla właścicieli oraz szeroko rozumianego kierownictwa firmy lub instytucji
   • będziesz potrafił opracować innowacyjne i nieszablonowe rozwiązania problemów wynikających z nieefektywnego zarządzania  i/lub wadliwego systemu kontroli wewnętrznej firmy

   Specjalność zaprojektowana została z myślą o osobach pragnących znaleźć zatrudnienie w:

   • ministerstwach
   • urzędach wojewódzkich
   • urzędach administracji samorządowej
   • instytucjach krajowej administracji skarbowej
   • firmach z branży BPO
   • firmach ubezpieczeniowych
   • przedsiębiorstwach prywatnych,
   • bankach
   • szpitalach
   • uczelniach wyższych
   • oraz organizacjach sektora publicznego (jednostki wojskowe, NFZ, ARiMR itp.)
   Ekonomika miast i regionów

   Umiejętność modelowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych wymaga znajomości uwarunkowań, celów i instrumentów rozwoju regionalnego i lokalnego. Samorządy terytorialne są jednym z kluczowych aktorów procesów rozwojowych. Od kompetencji pracowników zatrudnionych w samorządach, podległych im instytucjach, rządowych i prywatnych agencjach rozwojowych zależy dynamika rozwoju miast i regionów.

   Jednostki terytorialne stoją wobec poważnych wyzwań, które wymuszają sięganie po nowe rozwiązania i instrumenty oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Kryzys klimatyczny, doświadczenia pandemii COVID-19, wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwojowe stawiają w nowym świetle modelowanie procesów rozwojowych.

   Celem specjalności ekonomika miast i regionów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na podejmowanie optymalnych decyzji i wdrażanie efektywnych projektów dynamizujących rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny miast i regionów.

    

   Wybierając specjalność ekonomika miast i regionów zdobędziesz szereg kluczowych umiejętności:

   • krytycznej analizy zdarzeń, zjawisk i procesów występujących w gospodarce, firmie i jej otoczeniu jej otoczenia,
   • kreatywnego rozwiązywania skomplikowanych problemów gospodarczych i społecznych w samorządach, firmach i instytucjach,
   • sporządzania aplikacji biznesowych i projektowych z wykorzystaniem narzędzi montażu finansowego,
   • kreowania rozwiązań i projektów nakierowanych na rozwój społeczno-gospodarczy miast i regionów,
   • właściwego lokowania celów i procesów rozwoju gospodarczo-społecznego w przestrzeni przyrodniczej.

   Specjalność zaprojektowana została z myślą o osobach pragnących znaleźć zatrudnienie w:

   • urzędach administracji samorządowej,
   • instytucjach podległym samorządom,
   • instytucjach i agencjach zajmujących się rozwojem regionalnym i lokalnym,
   • firmach ubezpieczeniowych,
   • przedsiębiorstwach prywatnych,
   • bankach,
   • szkołach wyższych.
   Rachunkowość i finanse, windykacja należności

   Wierzyć czy wiedzieć, że coś się opłaca? Jeżeli będziesz zajmować się finansami firmy odpowiedź jest oczywista – musisz wiedzieć. Wiara może oczywiście pomóc, ale tylko wiedza i umiejętność jej wykorzystania są podstawą rynkowego sukcesu firmy.

   Kiedy prowadzona działalność przestanie być rentowna? Czy uda nam się utrzymać płynność finansową? Jakie strategie finansowe umożliwią nam realizację przyjętych celów? Z jakich źródeł finansowania możemy skorzystać? W oparciu o jakie kryteria bank będzie oceniał zdolność kredytową naszej firmy? Jak zweryfikować wiarygodność naszych dostawców? Jak odzyskać, płynące z tytułu zrealizowanych umów, należności?

   Oto pytania, na które poszukują odpowiedzi współcześnie funkcjonujące firmy, bez względu na to kto jest ich właścicielem, w jakim kraju działają, jaka jest ich kondycja ekonomiczna czy kto nimi zarządza. Oto pytania, na które sam będziesz musiał umieć znaleźć odpowiedź pracując w firmie, w banku, a nawet w urzędzie gminy.
    

   Decydując się na wybór specjalności Rachunkowość i finanse z windykacją należności:

   • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania finansami firmy i ryzykiem finansowym,
   • nabędziesz umiejętność sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników analiz finansowych, ekonomicznych i strategicznych,
   • zdobędziesz umiejętność oceny wpływu danych liczbowych na warunki funkcjonowania firmy,
   • zdobędziesz przydatne w każdej organizacji umiejętności zarządzania zadłużeniem, poznasz skuteczne metody windykacji
   • będziesz przygotowany do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym
   • zdobędziesz umiejętność efektywnego rozwiązywania problemy z zakresu rachunkowości i finansów, wynikających zarządzania firmą

   Turystyka i rekreacja

   Interdyscyplinarny kierunek,  turystyka i rekreacja - studia I stopnia, pozwoli Ci zdobyć wiedzę między innymi z: ekonomii, zarządzania, marketingu, PR i promocji w obszarze turystyki. Stawiamy na rozwijanie umiejętności praktycznych. Studia I stopnia skupione są na ciekawych przedmiotach specjalnościowych. W trakcie nauki zdobędziesz umiejętności tworzenia wyspecjalizowanych podmiotów obsługi ruchu turystycznego oraz zarządzania produktem turystycznym.

   W ofercie studiów I stopnia z turystki i rekreacji znajdziesz dwie specjalności: menedżer projektów turystycznych oraz zarządzanie w branży HORECA (hotel, restauracja, catering). Program obu specjalności zawiera wiele ćwiczeń praktycznych, w trakcie których zdobędziesz kompetencje pożądane na turystycznym rynku pracy. Dzięki współpracy z renomowaną grupą hotelową MOLO zapewnimy Ci realizację ciekawych praktyk i projektów. 

   Zarządzanie w branży HoReCa (hotel, restauracja, catering)

   W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę na temat podstaw turystyki – technik zarządzania obiektem turystycznym, kreowania i świadczenia usług hotelarskich, obsługi klienta i dbania o dobry wizerunek obiektu i produktu hotelarskiego oraz organizacji pracy w branży gastronomicznej.
   Student będzie miał możliwość poznania pracy hotelu począwszy od zaplecza pracy hotelarskiej, poprzez obsługę klienta, aż po zarządzanie obiektem oraz usługą hotelarską. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.
   W obszarze gastronomi zapozna się z funkcjonowaniem restauracji, jej zaplecza, zadaniami zaopatrzenia i funkcjonowaniem obsługi, ale także zadaniami i rola menedżera lokalu, kierownika sali czy szefa kuchni. Pozna zasady żywienia, kuchnie regionalne, międzynarodowe, a także niezwykle ważne przepisy sanitarne i BHP.

   Wybrane przedmioty specjalnościowe:

   • Marketing w hotelarstwie
   • Marketing w gastronomii
   • Zarządzanie obiektami hotelarskimi
   • Promocja i sprzedaż usług hotelowych
   • Zarządzanie gastronomią
   • Organizacja pracy gastronomi
   • Kuchnie regionalne i obcych narodów
   • Troska o klienta

   Zdobędziesz wiedzę, ale przed wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania hotelem. Poznasz zasady pracy hotelu, obsługi klienta, funkcjonowania zaplecza sanitarnego, gastronomicznego, zarządzania personelem, a także animacji czasu wolnego.

   Realizowane projekty specjalnościowe:

   • Organizacja pracy i zarządzanie personelem hotelowym
   • Marketing w hotelarstwie
   • Promocja i sprzedaż usług hotelarskich
   • Savoir-vivre i troska o klienta
   • Technologia gastronomiczna i higiena produkcji
   • Kuchnie regionalne i narodowe
   • Zarządzanie gastronomią
   • Elementy marketingu w gastronomii
   • Standaryzacja usług hotelarskich
   • Animacja czasu wolnego

   Praca dla absolwenta:

   • hotele, hostele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska turystyczne, itp.
   • ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, ośrodki kolonijne i sportowe,
   • restauracje, usługi gastronomiczne i cateringowe, np. menedżer restauracji, kierownik zaopatrzenia,
   • biura podróży, agencje turystyczne, agencje touroperatorów, np. analityk rynku hotelarskiego lub turystycznego,
   • firmy promocyjno-marketingowe związane z branżą turystyczną.
   Menedżer projektów turystycznych

   Student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania usługami turystycznymi, zapozna się z szeroko pojętym projektowaniem i realizację usług turystycznych. Od diagnozy i analizy zapotrzebowania rynku, potrzeb i preferencji klienta, aż po planowanie i realizację usług turystycznych. Uzyska umiejętności praktyczne z zakresu public relations, kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, specyfiki obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych.
   Będzie potrafił reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającej się branży turystycznej tworząc wyspecjalizowane podmioty obsługi ruchu turystycznego, jak i zarządzając produktem turystycznym. Pozna zmieniające się tendencje w ruchu turystycznym, jak i obsłudze klienta. Ważnym elementem programu kształcenia realizowanego na studiach jest również poznanie zasad sprzedaży i marketingu usług turystycznych.
   Oferta studiów jest dedykowana wszystkim, którzy pragną zajmować się szeroko pojętą usługą turystyczną – projektowaną od szczebla diagnozowania potrzeb i preferencji klienta, poprzez skuteczną promocję, aż po realizację usługi turystycznej.
   Student w trakcie nauczania zdobędzie również wiedzę z zakresu public relations, kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, specyfiki obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych. Umiejętności komunikacji w języku obcym pozwolą również na pracę w środowisku międzykulturowym.

   Wybrane przedmioty specjalnościowe:

   • Marketing w turystyce
   • Sprzedaż produktów turystycznych
   • Zarządzanie obiektami turystycznymi
   • Promocja i sprzedaż usług turystycznych
   • Planowanie, organizacja i obsługa imprez turystycznych
   • Produkt turystyczny i reklama
   • Budowanie marki w turystyce i PR
   • Obsługa ruchu turystycznego

   Realizowane projekty specjalnościowe:

   • Sprzedaż produktów turystycznych
   • Produkt turystyczny i reklama
   • Promocja atrakcji turystycznych
   • Funkcjonowanie agencji i biur turystycznych
   • Kultura a turystyka
   • Budowanie marki w turystyce
   • Aktywne formy turystyki i rekreacji
   • Turystyka krajowa i zagraniczna
   • Standaryzacja usług turystycznych
   • Obsługa klienta
   • Projekty unijne i strukturalne w turystyce
   • Kreatywne zarządzanie w turystyce

   Praca dla absolwenta:

   • hotele, hostele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska turystyczne, itp.
   • ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, ośrodki kolonijne i sportowe,
   • gospodarstwa agroturystyczne,
   • biura podróży, agencje turystyczne, agencje touroperatorów, np. analityk rynku hotelarskiego lub turystycznego,
   • firmy promocyjno-marketingowe związane z branżą turystyczną,
   • instytucje samorządowe zajmujące się turystyką i promocją regionów.
   Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji

   Specjalność
   Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

   Współczesne organizacje stają przez szeregiem wyzwań kreowanych przez zmienność otoczenia. Innowacyjność, elastyczność w działaniu i szybka reakcja na dokonujące się zmiany to podstawy bez których organizacje te nie są w stanie zbudować silnej pozycji rynkowej. Należy jednak pamiętać, że za ich sukcesem, innowacyjnością i konkurencyjnością stoją zawsze ci, którzy organizacje te tworzą. To ludzie- ich wiedza, umiejętności, postawy oraz predyspozycje stanowią współcześnie największą wartość organizacji – jej kapitał strategiczny. Umiejętność zarządzania ich talentami i potencjałem stanowi zaś istotne źródło przewagi konkurencyjnej danej organizacji. Program specjalności koncentruje się na praktycznych aspektach procesu zarządzania zasobami ludzkimi i uwzględnia uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w organizacjach różnego typu i środowisku wielokulturowym.

   Wyróżniki specjalności
   Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

   Efektywność realizacji funkcji personalnej w organizacji zależy przede wszystkim od zrozumienia zasad i warunków realizacji polityki i praktyki personalnej, ich znaczenia dla organizacji oraz korzyści, jakie może ona przynieść organizacji jej pracownikom.
   Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę i uwarunkowania procesu zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Ponadto wybierając tą specjalność zdobędziesz umiejętności z zakresu, zarządzania kapitałem relacyjnym, komunikacji społecznej oraz budowy pozytywnego wizerunku pracodawcy.
   Dodatkowo student wybierając tą specjalność będzie dysponował umiejętnościami z zakresu komunikacji społecznej oraz wpływu na pozytywny wizerunek pracodawcy, stosując do tego celu m.in., odpowiednie szkolenia pracowników oraz realizując zadania z zakresu public relations skierowaną do pracowników organizacji.

   Przygotujemy Cię do zarządzania personelem organizacji
   Program specjalności uwzględnia praktyczne problemy związane z realizacją funkcji menedżerskiej i funkcjonowaniem działów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji Wykładowcy i praktycy, prowadzący zajęcia na tej specjalności doskonale znają specyfikę pracy menedżerów, którzy są odpowiedzialni za politykę personalną i zatrudnienia. Specjalność pozwoli Ci zdobyć i ugruntować wiedzę m.in. z zakresu zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania konfliktem i stresem w organizacji, komunikacji interpersonalnej. Poznasz nowoczesne metody i techniki motywowania, rekrutacji, selekcji i onboardingu. Nauczysz się jak tworzyć systemy oceny pracowniczej i planować ścieżkę rozwoju kariery zawodowej pracowników.

   Zarządzanie projektami i procesami

   Specjalność
   Zarządzanie projektami i procesami

   W świecie współczesnym, podlegającym nieustannej transformacji, sukces firmy uzależniony jest w dużej mierze od umiejętności przygotowania i wprowadzania zmian wykonywanych pod presją czasu i kosztów. Przedsięwzięcia tego typu przyjmujące formę projektu, są odpowiedzią firmy na zmieniające się warunki i wymogi otoczenia społeczno-gospodarczego. Będące ich wynikiem innowacje, mają najczęściej za zadanie zwiększyć wydajność, poprawić efektywność, podnieść rentowność lub poszerzyć spektrum działania firmy. Od umiejętności zarządzania tego typu przedsięwzięciami i optymalizacji procesów, które się na nie składają zależą bardzo często dalsze losy firmy – realizatora projektu.
   Program specjalności koncentruje się na praktycznych aspektach procesu zarządzania projektami i uwzględnia kwestie związane z cyfryzacją pracy.

   Wyróżniki specjalności
   Zarządzanie projektami i procesami

   Niepewność i złożoność otoczenia oraz intensywna konkurencja sprawiają, że realizacja projektów obarczona jest zwykle dużym ryzykiem i wymaga od osoby zarządzającej projektem szeregu umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin.
   Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę i uwarunkowania procesu zarządzania projektami oraz wykorzystywane metodyki. Zdobędziesz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, planowania i organizowania przedsięwzięć biznesowych. Poznasz też uwarunkowania procesu i sposoby kierowania interdyscyplinarnymi zespołami, w tym działającymi w środowisku pracy zdalnej.

   Przygotujemy Cię do realizacji projektów
   Program specjalności skupia się na praktycznych aspektach realizacji projektu w realiach organizacyjnych firmy. W trakcie zajęć specjalnościowych poznasz nowoczesne metodyki zarządzania projektami. Nauczysz się projektować i realizować przedsięwzięcia projektowe. Poznasz zasady wyceny projektów, sposoby monitorowania i kontroli realizacji projektu. Zdobędziesz uniwersalne umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego rozwiązywania problemów, komunikacji interpersonalnej.

   Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

   Specjalność
   Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

   Złożoność i nieprzewidywalność otoczenia społeczno-gospodarczego zmusza przedsiębiorstwa do oszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to zarówno dużych korporacji jak i firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Właściciele i menadżerowie firm sektora MSP dawno już dostrzegli, że wprowadzanie innowacji może być dla ich firm warunkiem utrzymania się na rynku i zapewnienia sobie trwałej przewagi nad konkurencją. Program specjalności koncentruje się na praktycznym wymiarze biznesu i uwzględnia kompleksowy charakter procesu zarządzania innowacjami.

   Wyróżniki specjalności
   Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw.

   Małe i średnie firmy są wszechobecne. Ich udział w zatrudnieniu oraz tworzeniu dochodu jest znaczący i jak pokazują badania to właśnie one bardzo często są miejscem powstania różnego rodzaju innowacji. Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasadnicze uwarunkowania ich powstawania i rozwoju. Dowiesz się, jak w realiach małej i średniej firmy, efektywnie wdrażać nowe rozwiązania biznesowe, jak zarządzać realizacją projektów i procesów gospodarczych, jak zdobywać środki na realizację przedsięwzięć planowanych.

   Przygotujemy cię do zarządzania innowacjami.
   Program specjalności osadzony jest w społeczno-gospodarczych realiach. Nasi praktycy nauczą Cię, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę do wprowadzania istotnych zmian zarówno dla długo funkcjonujących firm, jak i tych nowo powstałych. Przygotujemy Cię do pracy metodami projektowymi i kreatywnego rozwiązywania problemów małych i średnich przedsiębiorstw.
    

   Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

   Kosmetologia

   Kosmetologia studia I stopnia na AHE przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą poznać między innymi tajniki zabiegów anti-aging i wykorzystania laserów. W trakcie studiów przygotujemy Cię do wykonywania zabiegów kosmetycznych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej i wizażu. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą dermatologii, anatomii, fizjologii, medycyny estetycznej, chemii ogólnej i kosmetycznej, receptury kosmetycznej, biochemii. 
   W ofercie studiów kosmetologicznych znajdziesz trzy specjalności: kosmetologię medyczną, kosmetologię stosowaną, produkty kosmetyczne. Każda z nich zawiera interesujące przedmioty, dzięki którym uzyskasz specjalistyczne umiejętności. Zajęcia będą odbywać się między innymi w nowoczesnej sali kosmetologicznej. W trakcie licencjatu z kosmetologii zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci rozwijać karierę zawodową, pracować w placówkach zajmujących się szeroko pojętą kosmetologią lub prowadzić własny gabinet kosmetologiczny. 

   Kosmetologia medyczna

   Celem studiów na specjalności kosmetologia medyczna jest nabycie umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik pielęgnacyjnych oraz wykonywania zabiegów anty-aging za pomocą nowoczesnych urządzeń, m.in. nowoczesne kombajny kosmetologiczne, urządzenia RF, lasery różnego typu (wykorzystanie laserów m.in. do usuwania owłosienia, redukcji przebarwień, leczenia trądziku, zamykania naczynek), urządzenia HIFU.

   Studenci nabędą niezbędne kwalifikacje m.in. w zakresie:

   • odmładzania skóry za pomocą specjalistycznych urządzeń,
   • wykonywania mezoterapii różnego typu,
   • wykorzystywania laserów w medycynie estetycznej i kosmetologii,
   • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
   • przeprowadzania zabiegów takich jak peelingi medyczne.

   Studenci będą zdobywać doświadczenie pozwalające na efektywną współpracę kosmetologa w interdyscyplinarnym zespole, w szczególności z lekarzem medycyny estetycznej. Dodatkowo nabędą wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i pielęgnacji oraz działań kosmetologicznych związanych z zabiegami medycyny estetycznej i kosmetologii medycznej (m.in.: stymulatory tkankowe, wypełniacze, mezoterapia).

   (Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się: kosmetologia medyczna, medycyna estetyczna, podstawy chirurgii plastycznej / mezoterapia, stymulatory i wypełniacze, kosmetologia sprzętowa, trychologia / podologia.)

   Kosmetologia stosowana i odnowa biologiczna

   Celem studiów na specjalności kosmetologia stosowana i odnowa biologiczna jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu interdyscyplinarnej kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. W szczególności student uzyskuje wiedzę na temat zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych i fizykoterapeutycznych, nabywa umiejętności tworzenia kompleksowych programów pielęgnacyjnych i leczniczych w ścisłej współpracy z lekarzami i innymi specjalistami z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

   Studia na specjalności kosmetologia stosowana i odnowa biologiczna kierowane są przede wszystkim do osób, które upiększaniem, pielęgnowaniem, wspomaganiem leczenia oraz przywracaniem atrakcyjności ludzkiego ciała, przy użyciu specjalistycznej aparatury i produktów kosmetycznych. Plan kształcenia pozwala na nabycie umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii: upiększającej i pielęgnacyjnej. Słuchacze w czasie kształcenia poznają zasady wykorzystania specjalistycznej aparatury kosmetologicznej oraz doboru preparatów kosmetycznych w zależności od wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu, ale również przede wszystkim ze względu na oczekiwany rezultat, do którego dąży klient/pacjent.

   (Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się: odnowa biologiczna, pielęgnacja skóry w okresie menopauzalnym, wprowadzenie do medycyny estetycznej, zarządzanie gabinetem kosmetycznym i obsługa klienta, nowoczesna aparatura kosmetologiczna.)

    

   Produkty kosmetyczne

   Celem studiów na specjalności produkty kosmetyczne jest zapewnienie absolwentom, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu chemii i technologii kosmetyków oraz kosmetologii, zarządzania i marketingu produktu. Istotne jest zapoznanie studentów z innowacyjnymi surowcami kosmetycznymi oraz metodami pozwalającymi na wprowadzanie ich do kosmetyku, uwzględniając przy tym ich wpływ na zdrowie i kondycję skóry człowieka. Absolwenci podczas studiów zdobędą również wiedzę i umiejętności oznaczania, certyfikacji i wdrożenia efektywnej strategii produktu. Ponadto poszerzą swoje kompetencje w zakresie marketingu produktu kosmetycznego i budowania relacji z klientem i dystrybutorem. Plan studiów skupia się na metodyce zabiegów kosmetologicznych dobieranych stosownie do potrzeb klienta. W czasie zajęć specjalistycznych studenci podejmują się diagnozy  stanów patologicznych skóry i dobrania odpowiedniej gamy produktów i zabiegów kosmetologicznych.

   Studia umożliwią poznanie zagadnień z zakresu chemii kosmetyków oraz kosmetologii, niezbędnej przy doborze produktów kosmetycznych do potrzeb klienta/pacjenta  w salonie kosmetologicznym oraz rozszerzaniu usług, mogących podnieść zyskowność, jakość salonu i zdobyć nowych klientów. Studenci specjalności nabędą również wiedzy umiejętności do pracy w zakresie produkcji kosmetyków i prowadzenia dermokonsultacji.

   (Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się: produkty kosmetyczne, marketing produktu kosmetycznego, jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych, surowce naturalne i ziołolecznictwo, technologia form kosmetyków.)

   Dietetyka

   Studia I stopnia z dietetyki to interdyscyplinarny kierunek, na którym program kształcenia opiera się głównie na zajęciach praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z: dietetyki, anatomii, fizjologii, medycyny, chemii ogólnej i spożywczej, technologii żywienia, biochemii, fizjoterapii oraz psychologii i fizjoterapii, a także pedagogiki i zarządzania. Nasi praktycy zapoznają Cię z najnowszymi światowymi trendami dietetyki. 

   Oferta dietetyki I stopnia zawiera trzy specjalności: dietetykę kliniczną, poradnictwo żywieniowe, psychodietetykę. Program każdej z nich obejmuje przedmioty ogólne oraz specjalnościowe, dzięki czemu możesz udoskonalić konkretne umiejętności praktyczne. Na rynku pracy nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny dietetyki, dlatego po ukończeniu studiów bez problemu rozpoczniesz swoją karierę zawodową.

   Dietetyka kliniczna

   Studia dietetyka kliniczna to dynamicznie rozwijająca się w ostatnim czasie nauka o żywieniu człowieka chorego. Prowadzenie żywienia klinicznego wymaga kompleksowej i aktualnej wiedzy. Na naszych studiach dowiesz się jak efektywnie pracować z pacjentem.

   Wiedza i umiejętności jakie zdobędziesz na specjalności dietetyka kliniczna

   Specjalność dietetyka kliniczna opiera się głównie na leczeniu człowieka chorego. Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz posiadać wiedzę o tym, jak żywić pacjentów na różnych etapach choroby, by nie pogarszać ich stanu zdrowia. Nauczymy Cię przeprowadzać wywiad żywieniowy z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym. Będziesz potrafił dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta. Pokażemy Ci, jak diagnozuje się zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy. Dostarczymy Ci odpowiednich narzędzi do wykonania czynności oceniających organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej. Nasi eksperci pokażą, jak interpretuje się dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych. Studia I stopnia z  dietetyki klinicznej to kompleksowe przygotowanie do  samodzielnego rozwiązywania problemów interakcji leków z pożywieniem, w tym: z witaminami, składnikami mineralnymi, innymi suplementacjami diety oraz używkami. Będziesz również potrafił poprawnie prowadzić dokumentację kliniczną pacjenta. Program specjalności zawiera także ćwiczenia z wykorzystaniem wskaźników antropometrycznych, ogólnolekarskich i biochemicznych przy ocenie stanu odżywiania pacjenta.

   Interdyscyplinarny charakter specjalności dietetyka kliniczna

   Zdobyte kompetencje pozwolą Ci zorganizować proces żywieniowy w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym, przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu. Studia - dietetyka kliniczna, poza przedmiotami wspólnymi dla wszystkich specjalności na kierunku dietetyka, to także: podstawy dietetyki klinicznej, poradnictwo i edukacja żywieniowa pacjenta, terapia osób z zaburzeniami odżywiania, profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych, żywienie kliniczne. Będziesz więc posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Zanalizujesz wyniki badań tak, aby podpowiedzieć pacjentowi, co warto zmienić w diecie, żeby dany wskaźnik poprawić.

   Praca po specjalności dietetyka kliniczna

   Zdobyta wiedza i interdyscyplinarne umiejętności pozwolą Ci doskonale odnaleźć się na rynku pracy. Zatrudnienia możesz poszukiwać w:

   Poradnictwo żywieniowe

   Studia z poradnictwa żywieniowego i dietetycznego

   Zdrowy tryb życia opierający się zarówno na zajęciach sportowo-ruchowych, jak i odpowiedniej diecie to ostatnio bardzo popularny temat. Jeśli chcesz pracować w zakładach opieki zdrowotnej, klubach sportowych lub po prostu poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki, sprawdź studia I stopnia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Program studiów to połączenie podstawowej wiedzy z ciekawymi zajęciami praktycznymi

    

   Czego dokładnie dotyczy specjalność poradnictwo żywieniowe?

   Na tej specjalności przygotujemy Cię do efektywnego wdrażania zasad zdrowego żywienia oraz stylu życia dla młodzieży i dorosłych. Poznasz również podstawy diagnostyki przyczyn i skutków zaburzeń odżywiania. Zdobędziesz niezbędne umiejętności do wykonywania pełnej diagnostyki dietetycznej. Będziesz potrafił rozpoznać i skorygować sposób żywienia u osób z nieprawidłową masą ciała (niedożywionych czy z nadwagą/otyłością) oraz dobrać odpowiedni plan odżywiania z uwzględnieniem stanu zdrowia, szczególnie różnych stanów chorobowych. Poznasz zasady i podstawy fizjologiczne dietetyki pediatrycznej oraz zasady żywienia kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Nauczymy Cię zasad i metodologii przygotowywania prawidłowo skomponowanych posiłków i komponowania kompletnych diet w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.

    

   Zajęcia praktyczne na dietetyce

   Studia żywieniowe to specjalność, która dostarczy Ci konkretnych narzędzi do pracy jako specjalista w tym zakresie. Nauczymy Cię udzielać kompleksowych, profesjonalnych porad żywieniowo-dietetycznych. Czekają na Ciebie specjalistyczne przedmioty, takie jak: zachowania żywieniowe, metodologia oceny sposobu żywienia, poradnictwo dietetyczne, dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne, pracownia żywienia. Posiadamy odpowiednie zaplecze oraz świetnych praktyków, którzy pomogą Ci w rozwoju Twoich kompetencji dietetycznych.

    

   Praca po specjalności poradnictwo żywieniowe

   Na tych studiach zdobędziesz umiejętności, które w przyszłości pozwolą Ci bez problemu odnaleźć się na rynku pracy. Zatrudnienia możesz szukać w:

   Psychodietetyka

   Studia licencjackie psychodietetyka to odpowiedź na potrzeby rynku pracy

   W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na interdyscyplinarnych specjalistów z dziedzin dietetyki, psychologii, pedagogiki. Poszukiwani są eksperci do pomocy osobom niepełnosprawnym, znający się na rehabilitacji dzieci i dorosłych, fizjoterapii oraz posiadający wiedzę z dynamicznie rozwijających się dziedzin, dotyczących autyzmu i różnorodnych terapii wspomagających rozwój osób dotkniętych chorobą. Coraz więcej osób świadomie zwraca uwagę na profilaktykę i zapobieganie wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych. Studia licencjackie w AHE doskonale przygotują Cię do odnalezienia się w interdyscyplinarnym świecie psychodietetyki. Program specjalności to połączenie ciekawych wykładów z zajęciami praktycznymi.

    

   Specjalność psychodietetyka – szczegóły programu

   Specjalność przeznaczona jest dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania problemów dietetycznych i psychologicznych, wynikających z zaburzeń żywienia i odżywiania. Nauczysz się pomagać osobom z problemami, takimi jak bulimia czy anoreksja. Dowiesz się także, jak prowadzić terapię z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi od środków psychoaktywnych.
   Studia licencjackie z psychodietetyki, nauczą Cię, jak kompleksowo pomagać osobom:

   • cierpiącym z powodu nadwagi, otyłości, jak i tym z prawidłową masą ciała lub niedowagą,
   • zmagającym się z niepowodzeniami w odchudzaniu się za pomocą diet i innych metod,
   • walczącym z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi,
   • zdecydowanym, by zmienić swój sposób odżywiania się, ale potrzebującym wiedzy, wsparcia czy motywacji,
   • nieakceptującym swojego wyglądu,
   • odczuwającym, że utraciły kontrolę nad jedzeniem i „zajadającym” stres, napięcie, emocje, problemy,
   • cierpiącym na zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, zespół gwałtownego objadania się,
   • mającym problem z uzależnieniami, na przykład od słodyczy lub alkoholu.
     

   Swoje umiejętności będziesz doskonalić przez udział w przedmiotach specjalistycznych, takich jak: psychologiczne metody poradnictwa żywieniowego, psychologia osobowości i motywacji, psychologia żywienia, terapia osób z zaburzeniami odżywiania, zaburzenia psychiczne i uzależnienia.  

    

   Praca po specjalności psychodietetyka

   Jako absolwent tej specjalności zostaniesz wyposażony w  interdyscyplinarne umiejętności z zakresu dietetyki i psychologii. Po ukończeniu nauki możesz pracować w:

   Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie)

   Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie)

   Do rozpoczęcia studiów licencjackich nie musisz mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak: anatomia, fizjologia czy farmakologia. Duży nacisk położono na zgodność studiów z wymogami programowymi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne w języku angielskim oraz praktyki w przodujących jednostkach ochrony zdrowia. Po zakończeniu kształcenia będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu oraz zdobędziesz wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe.

   Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne)

   Studia pomostowe z pielęgniarstwa kierujemy do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne, szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, przygotowaliśmy ofertę niestacjonarnych studiów pomostowych. Program nauczania łączy przygotowanie z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej z ogólnorozwojową wiedzą humanistyczną (filozofią, psychologią i socjologią).

   Studia licencjackie niestacjonarne tzw. „pomostowe” realizowane są w 4 ścieżkach kształcenia w zależności od wykształcenia, które posiadasz:

   • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów liceum medycznego;
   • 3-semestralna ścieżka dla absolwentów 2-letniego medycznego studium zawodowego;
   • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów 2,5-letniego medycznego studium zawodowego;
   • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów 3-letniego medycznego studium zawodowego.

   Realizacja praktyk zawodowych:

   • ścieżka AB 2-semestralna (dla absolwentów liceum medycznego) 750 godzin
   • ścieżka C 3-semestralna (dla absolwentów 2-letniego medycznego studium zawodowego) 1500 godzin
   • ścieżka D 2-semestralna (dla absolwentów 2,5-letniego medycznego studium zawodowego) 1300 godzin
   • ścieżka E 2-semestralna (dla absolwentów 3-letniego medycznego studium zawodowego) 353 godziny

   Kształcenie praktyczne musi zostać zrealizowane w Polsce.

   Przewidziane w programie kształcenia zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego zdobytego w Polsce, w zakresie wykonywanych czynności odpowiadających przedmiotowi zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych, z uwzględnieniem długości stażu pracy, w przypadku:

   1. ścieżki AB nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk;
   2. ścieżki C, D, E nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk