Wybierz miasto:

Oferta studiów I stopnia

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 24 kierunki studiów I stopnia. Kształcenie na każdym z tych kierunków trwa 3 lata (licencjackie) lub 3,5 roku (inżynierskie).

Każdy kierunek to kilka ciekawych i praktycznych specjalności do wyboru.

Zajęcia na studiach licencjackich w AHE w Łodzi prowadzone są w formie konwersatoriów i warsztatów, co oznacza, że masz możliwość stałego rozwijania i sprawdzania w praktyce swoich umiejętności.

Dla Studentów studiów I stopnia przygotowaliśmy profesjonalne sale dydaktyczne wyposażone w najnowszy sprzęt oraz sale tematyczne – medyczne, kryminalistyczne, kosmetologiczne, studio nagrań i produkcji filmowej oraz galerie sztuki.

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Jesteś typem osoby, która angażuje się w rozwój lokalnej społeczności? Interesuje Cię rozwój Twojego miasta i na bieżąco śledzisz zmiany, jakie w nim zachodzą? Jeśli tak, to kierunek administracja jest tym, czego szukasz. Dzięki programowi studiów I stopnia administracja dowiesz się, jak przyczynić się do przyspieszonego rozwoju gospodarczego samorządów.


Praca w urzędzie w dzisiejszych czasach wiąże się z kreatywnym podejściem do rozwoju miasta. Administracja - studia w Łodzi, to kierunek, na którym nauczysz się wdrażania innowacji w administracji publicznej. Zapoznamy Cię z procesem wynalazczym i sposobami jego wdrażania do praktyki gospodarczej. Zdobyte kompetencje pozwolą Ci znaleźć pracę między innymi w samorządach, kancelariach prawniczych, sądach, urzędach skarbowych. 
W ofercie kierunku administracja znajdziesz 7 specjalności: nowoczesna administracja samorządowa, administracja wymiaru sprawiedliwości, broker innowacji, doradztwo podatkowe, e-administracja, prawo pracy w Polsce i UE, procedury sądowo-administracyjne. Na każdej specjalności studiów licencjackich administracja znajdziesz ciekawe przedmioty, które pozwolą Ci ukierunkować Twoją wiedzę. Wybór specjalności połączony jest z rozwojem konkretnych kompetencji zawodowych. 

Prawo pracy w Polsce i UE

Prawo pracy w Polsce i UE

Zarządzanie zasobami ludzkimi to obecnie najbardziej pożądane specjalizacje w zawodach przyszłości. Dlatego też studia z zakresu prawa pracy są dedykowane tym, którzy są zainteresowani podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych różnego szczebla zajmujących się zatrudnianiem pracowników, jak również i tych, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych.

W ramach tej specjalności zdobędziesz umiejętności z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników. Dzięki tej specjalności możesz zostać wysoko wyspecjalizowanym specjalistą w kadrze kierowniczej wyższego i średniego szczebla w Polsce oraz UE. Ukończenie tej specjalności stwarza Ci perspektywę znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania, bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona jest kadrowa obsługa innych podmiotów.

Jakie przedmioty obejmują prawo pracy – studia?

W czasie studiów na powyższej specjalizacji będziesz brał udział w następujących zajęciach:

 • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów UE
 • Prawo ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Urlopy pracownicze i odpowiedzialność pracownicza
 • Prawo ochrony pracy w Polsce i UE
 • Prawne aspekty kontroli pracowników

Takie kompleksowe ujęcie prawnej problematyki zatrudnienia pozwoli Ci na zostanie specjalistą dysponującym wszechstronną wiedzą oraz kompetencjami na najwyższym poziomie w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników. Prawo pracy w Polsce i UE to specjalność, dzięki której zostaniesz cenionym doradcą z zakresu zarządzania kadrami i zasobami ludzkimi na rynku pracy.

Nowoczesna administracja samorządowa

Nowoczesna Administracja Samorządowa

Jeszcze kilka lat temu administracja samorządowa kojarzona była z byciem urzędnikiem w urzędzie miasta lub gminy, który nie ma wpływu na jego rozwój. To już przeszłość! Specjalizacja nowoczesna administracja samorządowa – studia o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotowują do pełnienia funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej. W ramach tej specjalności kształcimy najbardziej pożądanych urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jako absolwent studiów o specjalności  nowoczesna administracja samorządowa będziesz miał zasób wiedzy z zakresu procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej, przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Nie obce będą Ci też pojęcie i konstrukcja prawna oraz struktura organów samorządu terytorialnego w Polsce. Boisz się zadań jakie przed Tobą staną jeśli będziesz zdecydowany na pracę w administracji samorządowej? Nie masz czego. Dzięki naszemu programowi kreatywnemu poznasz jakie zadania czekają na Ciebie na każdym szczeblu samorządu terytorialnego. Specjalność administracja samorządowa to studia, które pozwolą na poznanie  instytucji mienia komunalnego jako materialnej podstawy realizacji funkcji samorządu terytorialnego, procesów zgodnych z prawem zarządzania mieniem komunalnym oraz prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności nowoczesna administracja samorządowa:

 • Samorząd terytorialny w Europie
 • E-administracja
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Polityka rozwoju lokalnego
 • Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym
 • Kultura i promocja – marketing miejsca
 • Zielona administracja
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Doradztwo podatkowe - studia w Łodzi

Interesujesz się rachunkowością, analizami finansowymi? W dużej mierze jesteś ekonomistą? To nasza specjalność doradztwo podatkowe jest właśnie dla Ciebie!

Doradztwo podatkowe – studia to interdyscyplinarny kierunek, który łączy ze sobą prawo administracyjne, elementy prawa cywilnego i karnego skarbowego. Dzięki temu kierunkowi będziesz miał wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej). 

Doradca podatkowy to niezwykle pożądany zawód w dzisiejszej rzeczywistości. Umożliwia Ci podjęcie zatrudnienia zarówno w administracji, samorządach, jak i w sektorze prywatnym. Jako absolwent Doradztwa podatkowego będziesz miał kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych (Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe, urzędy celne, organy kontroli skarbowej, organy finansowe samorządu terytorialnego, urzędy celne), jak i w sektorze prywatnym. Pomyślisz – ale jak w sektorze prywatnym? W prywatnym przedsiębiorstwie jako doradca podatkowy będziesz cennym ekspertem w służbach finansowych i księgowości, a także jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego, bądź ekspert w firmie doradztwa podatkowego. 

Czy wiesz, że Doradztwo podatkowe – studia możesz zakończyć zdaniem egzaminu państwowego, który pozwala Ci wykonywać wolny zawód i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik. Taki dokument to bardzo dobry start w Twojej przyszłej karierze zawodowej. 
 

Procedury sądowo-administracyjne

Absolwent specjalności Procedury sądowo-administracyjne zdobędzie szeroką wiedzę z dziedziny prawa procesowego. W szczególności pozna zasady ogólne, funkcje procedur sądowych oraz tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym.

W ramach zajęć na tej specjalności student pozna procedury rejestracji przedsiębiorców, zasady postępowania upadłościowego i naprawczego oraz postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Absolwent specjalności pogłębi swoją wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego, pozna postępowania administracyjne szczególne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz sądową kontrolę administracji. Student zdobędzie również wiedzę praktyczną z zakresu sporządzania pism procesowych.

E-administracja

Nowinki technologiczne nie mają przed Tobą tajemnic? Na co dzień korzystasz z platform e-urzędu? Przyszłość widzisz w informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś TAK to e-administracja – studia na Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej są dedykowanie właśnie dla Ciebie!

Tą specjalność stworzyliśmy dla absolwentów szkół średnich i pracowników administracji 
publicznej - osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do sprawnej pracy w e-urzędzie. Naszym celem jest takie kształcenie, które ma przygotować profesjonalnego e-urzędnika, który potrafi wdrażać i realizować usługi administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych.  

E-administracja – studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują one zakres nauk administracyjnych, informatycznych, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa informatycznego. Program specjalizacji obejmuje cztery moduły, na które składają się wykłady z zakresu szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji w formie elektronicznej oraz zajęcia projektowe i warsztatowe z tematyki optymalizacji funkcjonowania administracji przy wykorzystaniu aplikacji informatycznych.
 

Broker Innowacji

Czy wiesz, że w ostatnich pięciu latach znacznie wzrosła ilość wdrażanych innowacji zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, jak i prywatnych przedsiębiorców. Liczba wdrożeń wzrasta z roku na rok. Dlatego też obecnie jednostki samorządu terytorialnego są zainteresowane przyspieszonym rozwojem i asymilacją innowacji na swoim terenie. Wspierają one działalność firm innowacyjnych, poprzez ofertę doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na innowacje. W większości urzędów tworzone są specjalne działy obsługi firm innowacyjnych. Dzięki takim specjalistom, jak Ty, samorządy mogą istotnie zwiększyć tempo swojego rozwoju gospodarczego - widać to na przykładzie rozwoju wielu firm i korporacji, m. in. Microsoft, Google, Facebook.

Broker innowacji – studia, które zapoznają Cię z procesem wynalazczym i sposobami jego wdrażania do praktyki gospodarczej. Każdy taki proces składa się z następujących elementów:

 • poznanie formy organizacyjnej przedsiębiorstw wprowadzających innowacje na rynek, takich jak startupy, inkubatory, parki technologiczne;
 • zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dostosowanymi do specyfiki produktu, jakim jest innowacja;
 • zapoznanie z ofertą funduszy na rzecz innowacji i formami finansowania innowacj

Od ponad 26 lat prowadzimy zajęcia w oparciu o technologię kreatywności. Akademia Humiastyczno - Ekonomiczna w Łodzi, jak żadna inna uczelnia w Polsce, posiada w tym zakresie wyjątkowe doświadczenie i wiedzę. Jednym z podstawowych elementów kształcenia jest realizowanie projektu kreatywnego. Dzięki takiemu podejściu Broker innowacji – studia to specjalność, która pozwoli Ci na fizyczne zetknięcie się z działalnością innowacyjną. Cykl zajęć, które nazywamy Technologią kreatywności realizowany jest między innymi w ramach takich przedmiotów jak podstawy i logiki kreatywności, czy warsztatach.

Pomyślisz pewnie – a co to ten projekt kreatywny i co on mi daje? Otóż w ramach kierunku Administracja – specjalność broker innowacji realizujemy we współpracy z jednostkami samorządowymi projekt: „Sprawność działania administracji samorządowej” w następujących obszarach:

 • zwalczanie bezrobocia poprzez szkolenia i doradztwo dla przyszłych przedsiębiorców w sektorze kreatywnym;
 • doradztwo z zakresu pozyskania funduszy unijnych na innowacje;
 • wsparcie doradcze dla przedsiębiorców wprowadzających innowacje na rynek.

W ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będziesz prowadzić badania i analizy w podległych urzędach np. w Urzędzie Pracy.

Te projekty pozwolą ci na:

 • analizę aktów prawnych dotyczących bezrobocia,
 • analizę obowiązujących rozwiązań prawnych,
 • analizę statystyczną,
 • współtworzenie wniosków o dofinansowanie z UE,
 • opracowywanie studium wykonalności projekt

Jako absolwent specjalności Broker innowacji będziesz wspomagać przedsiębiorców przy prowadzeniu innowacyjnej działalności gospodarczej, poprzez organizacje ich zaplecza prawnego i instytucjonalnego. Jako specjalista do spaw innowacji masz znaczący wpływ na przyspieszony rozwój gospodarczy samorządów. 

Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Specjalność administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jest adresowana do studentów, którzy pracują bądź chcieliby rozpocząć pracę w administracji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – tj.:

 • w strukturach administracyjnych sądów powszechnych i administracyjnych oraz sądów i trybunałów;
 • w administracji struktur organizacyjnych prokuratury, Policji, ABW, CBŚ, CBA, Straży Granicznej, urzędów celnych, izb celnych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowych, straży miejskiej, służby więziennej, zakładów poprawczych;
 • w strukturach administracyjnych kontroli i nadzoru (jak np. Najwyższa Izba Kontroli, samorządowe kolegium odwoławcze, regionalna izba obrachunkowa);
 • w strukturach administracyjnych kancelarii prawniczych (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej).

Absolwent specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem oraz organami ścigania. Posiada wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu sądów powszechnych oraz administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, prokuratur, Policji, organów celno-skarbowych w Polsce, jak również organizacji kancelarii prawniczej. Potrafi zidentyfikować przestępstwa urzędnicze, ich zakres znamion, w tym przestępstwa tzw. białych kołnierzyków. Zna zakres międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Politologia

Studia na kierunku politologia kompleksowo przygotują Cię do analizy zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych. Nauczysz się formułować własną, krytyczną ocenę na podstawie obserwacji świata polityki. Program nauczania łączy tradycyjne podstawy wiedzy z zakresu szeroko pojętej politologii z innowacyjnymi metodami nauczania. Nasi dydaktycy dzięki praktycznym zajęciom przygotują Cię do pracy między innymi w urzędach samorządowych, organach administracji państwowej, partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

e-polityka i PR w sferze publicznej

Czy za kilka lat widzisz siebie jako specjalistę realizującego się zawodowo w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz nowych mediach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje konsumenckie? Interesuje Cię marketing, w tym szczególnie marketing polityczny oraz jego struktura internetowa? Politologia w Łodzi oraz specjalność E-polityka jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Specjalność ta ma za zadanie przygotowanie Cię do pełnienia roli organizatora e-kampanii politycznych i społecznych. Te studia mają charakter interdyscyplinarny i pomogą Ci zostać pracownikiem instytucji i różnych organizacji, który będzie posiadał wiedzę z zakresu życia politycznego, jego przemian i struktur. Ponadto, program na specjalności E-polityka został tak skonstruowany aby rozwinąć u Ciebie potrzebę aktywności politycznej i umiejętności komentowania wydarzeń politycznych.

W ramach zajęć, wykładów kierunkowych związanych na studiach z marketingu politycznego, kształtujemy u Ciebie umiejętność kreowania i zastosowania strategii e-marketingowej i PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik e-marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają Ci skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwolą w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie. Dzięki tej specjalności staniesz się również ekspertem ds. wizerunku politycznego i będziesz mógł wypowiadać się w pismach branżowych i ogólnopolskich z zakresu tworzenia strategii politycznych. Brzmi ciekawie? To czytaj dalej!

Nauka w ramach programu kształcenia odbywa się w formie:

 • wykładów,
 • ćwiczeń,
 • warsztatów prowadzonych metodą projektową oraz w środowisku internetowym.

Specjalność z zakresu marketingu – e-marketingu politycznego obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii e-marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce, a także badania rynku politycznego.

Program kształcenia opracowaliśmy między innymi w oparciu o wywiady z członkami i przedstawicielami organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych oraz o informacje pochodzące z wcześniej wskazanych instytucji. organów administracji państwowej i samorządowej oraz z firm spoza sektora, którzy wskazują, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu e-marketingu politycznego, PR z elementami sztuki medialnej, którzy odpowiadać mają za obustronnie korzystne relacje pomiędzy instytucją a jej otoczeniem.

To wszystko zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu będziesz potrafił z jednej strony tworzyć strategie e-marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, z drugiej natomiast – dzięki nabytym umiejętnościom – będziesz przygotowywał profesjonalne teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty. A do tego wszystkiego przygotują Cię zarówno teoretycy specjalności, jak i jej wieloletni praktycy.

 

Po uzyskaniu dyplomu licencjatu z politologii o specjalności E-polityka znajdziesz zatrudnienie w:

 • urzędach państwowych i samorządowych,
 • nowych mediach,
 • przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych, np. w charakterze doradcy kreującego wizerunek osób publicznych,
 • e-marketingu i promocji partii politycznych,
 • przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych jako rzecznik prasowy.
Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim

Umiędzynarodowienie biznesu
Zmieniające się warunki rynkowe, kulturowe i polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, branży, powinny uwzględniać w swoich planach oraz strategiach rozwojowych aspekty międzynarodowe, na przykład specyfikę handlu na rynku europejskim. Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na każdym jego etapie – od momentu produkcji aż do sprzedaży finalnych produktów lub usług.

Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim 
Na specjalności nauczysz się współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia międzynarodowych firm. Poznasz podstawy prawa handlowego w Unii Europejskiej. Weźmiesz udział w ciekawych projektach prowadzonych w ramach przedmiotów specjalnościowych. 

 

administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO

Studia I stopnia administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO to odpowiedź na potrzeby rynku pracy
Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz profesjonalizacja funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych sprawiły, że na rynku pracy można zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie administracji


Dlaczego specjalność administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO to dobry wybór? 
Ta specjalność na kierunku politologia, powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku pracy. Studia I stopnia skupiają się na przygotowaniu Cię do objęcia samodzielnych stanowisk administracyjnych. Poznasz akty prawne determinujące działalność organów samorządowych. Aktywne uczestnictwo w pracy grupowej przygotuje Cię do efektywnego rozwiązywania problemów zawodowych. Nauczysz się podstaw poprawnej komunikacji z otoczeniem. Zdobędziesz umiejętność pisania i oceniania wniosków grantowych. Przygotowaliśmy dla Ciebie przedmioty specjalnościowe takie, jak: polityka samorządowa, zarządzanie partycypacyjne, komunikacja w organizacji. Po zakończeniu edukacji będziesz gotowy zarówno do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i do działalności politycznej na szczeblu samorządowym.
 

Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim

Studia I stopnia - międzynarodowy biznes i handel na rynku pracy.
Zmieniające się warunki rynkowe, kulturowe i polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, branży, powinny uwzględniać w swoich planach oraz strategiach rozwojowych aspekty międzynarodowe, na przykład specyfikę handlu na rynku europejskim. Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na każdym jego etapie – od momentu produkcji aż do sprzedaży finalnych produktów lub usług. Studia na AHE dopasowane są do sytuacji na rynku pracy.

 

Wyróżniki specjalności międzynarodowy biznes i handel na rynku europejskim. 
Ta specjalność to interdyscyplinarny kierunek, na którym nauczysz się współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia międzynarodowych firm. Poznasz podstawy prawa handlowego w Unii Europejskiej. Weźmiesz udział w ciekawych projektach prowadzonych w ramach przedmiotów specjalnościowych takich, jak: teoria międzynarodowego podziału pracy, międzynarodowy system handlowy WTO, prawo gospodarcze UE, teoria stosunków między narodowych.

 

Praca po specjalności międzynarodowy biznes i handel.
Studia licencjackie międzynarodowy biznes i handel stanowią przygotowanie do pracy wielu firmach na ogólnoświatowym rynku.
 

Azja Wschodnia - nowość

W przygotowaniu.

Wydział Humanistyczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Chcesz być częścią otaczającego Cię świata mediów? Myślisz o aktywnym uczestnictwie w społeczeństwie jako dziennikarz, reporter, twórca mediów? Jeśli tak, to licencjat z dziennikarstwa na Akademii będzie Twoim najlepszym wyborem. Nauczymy Cię tworzyć chwytliwe teksty prasowe. Poznasz tajniki pracy prezentera telewizyjnego i radiowego. Weźmiesz udział w ciekawych zajęciach z autoprezentacji. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu filozofii, historii Polski i świata, historii literatury, ekonomii, psychologii i historii mediów.


W trakcie studiów I stopnia z dziennikarstwa możesz wybrać takie specjalności, jak: dziennikarstwo i media firmowe, dziennikarstwo międzynarodowe z językiem obcym, dziennikarz – twórca mediów interaktywnych, dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych, media firmowe i komunikacja wizerunkowa. Program każdej z nich zawiera zarówno przedmioty ogólne, jak i ciekawe warsztaty z wybranych zagadnień. Dzięki współpracy z licznymi partnerami dajemy Ci możliwość tworzenia ciekawych projektów i udziału w licznych praktykach zawodowych. 

 

Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych

W dobie dziennikarstwa internetowego, interaktywnych mediów i wirtualnej rzeczywistości Ciebie pociąga szlachetne dziennikarstwo tradycyjne, oparte na solidnej wiedzy i warsztacie dziennikarskim? Świetnie trafiłeś! W AHE w Łodzi poznasz najlepsze techniki i tajniki dziennikarstwa prasowego, dziennikarstwa radiowego oraz dziennikarstwa telewizyjnego. Nie oznacza to jednak, że pomijamy współczesny odłam dziennikarstwa, czyli tworzenie dla i do portali internetowych. 
Studia dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i w portalach internetowych zapoznają Cię z wszystkimi gatunkami dziennikarskimi – zarówno wypowiedziami, jak i pisaniem dobrych tekstów prasowych. Studia dziennikarskie nauczą Cię także – a jakże -  przygotowywania reportaży radiowych i telewizyjnych. Z nami nie poprzestaniesz na suchej teorii! Zaproponujemy Ci praktyki w łódzkich i ogólnopolskich gazetach, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. 

Pamiętaj, studia dziennikarstwa radiowego, prasowego i TV w AHE w Łodzi kształcą  prawdziwych dziennikarzy, a nie absolwentów dziennikarstwa! 

 

Media firmowe i komunikacja wizerunkowa

Ta specjalizacja dziennikarska to połączenie rzetelnej wiedzy z kompetencjami dziennikarskimi. Osiągamy tym samym niezbędny pakiet do rozpoczęcia przez Ciebie pracy jako specjalista public relations, w mediach firmowych, czy jako specjalista od wizerunku. 

Wyjątkowa oferta AHE na tle innych uczelni wyróżnia się współpracą studentów ze specjalistami oraz mentorami, którzy – poprzez metody projektowe i warsztatowe – przekazują swoją wiedzę oraz uczą zasad budowania wizerunku marki, firmy, a także osoby. Tak skonstruowane PR studia pokazują w jaki sposób wykorzystywać content marketing, kompleksowe tworzenie mediów i komunikowanie się z dziennikarzami do skutecznych działań komunikacyjnych danej marki lub firmy. 

Public relations – studia, które nauczą Cię, jak zaprojektować i zrealizować strategie promocyjne i reklamowe, jak tworzyć przekazy informacyjne, reklamowe, wizerunkowe, a także, co szczególnie istotne – prowadzić komunikację wizerunkową w sytuacjach kryzysowych. To też specjalizacja dziennikarska nastawiona na współpracę z biznesem. Tu zapoznasz się wiedzą jak budować raporty roczne i raporty odpowiedzialnego biznesu, jak wykorzystywać social media w strategiach komunikacyjnych, jak przygotowywać strategie storytellingu, a także budować materiały wideo na potrzeby komunikacji firmy.

W ramach kreatywnych projektów na kierunku PR studia, studenci przygotowują własne projekty wybranych przez siebie narzędzi: pismo, newsletter, blog, raport. Studenci już w trakcie studiów w firmach i agencjach będą budować media firmowe, przygotowywać konferencje prasowe, planować procesy komunikacji. Specjalności dziennikarskie w AHE w Łodzi łączą wiedzę dziennikarską z kreatywnym podejściem do studenta. Co to oznacza? Między innymi to, że nasi studenci są pod stałą opieką mentorską dydaktyków i praktyków public relations. 

Dzięki naszym studiom łatwiej absolwentom planować swoją karierę, uzyskać przydatne kontakty i szybciej zadebiutować na rynku pracy w takich zawodach jak:

 • pracownik działu marketingu, reklamy,
 • rzecznik prasowy,
 • specjalista w agencji public relations,
 • specjalista w agencji custom publishing/content marketingu,
 • specjalista ds. komunikacji w dużej organizacji,
 • specjalista ds. komunikacji w stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego,
 • specjalista ds. komunikacji wewnętrznej,
 • redaktor/wydawca w magazynie dla pracowników,
 • redaktor/wydawca w magazynie dla klientów oraz we własnej firmie, działającej w obszarze mediów/PR/custom publishing. 
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych

Media interaktywne – jeszcze kilka lat temu mało kto wiedział co to i „z czym to się to je”. Dziś wiadomo już, że media mają szansę trwać i przetrwać głównie dzięki wirtualnej rzeczywistości. Wybierając jako studia dziennikarstwo internetowe dajesz sobie szansę na bycie dziennikarzem XXI wieku, od którego wymaga się samodzielności, dynamiki, pracy we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. 

Dziennikarstwo internetowe – studia w AHE w Łodzi, które dadzą ci odpowiednie umiejętności i narzędzia do samodzielnego przygotowania i realizacji materiałów dziennikarskich, zarówno pisanych, jak i video.

Dziennikarz – twórca mediów interaktywnych łączy w sobie:
- dziennikarstwo prasowe – studia pisania i tworzenia artykułów, reportaży poprzez słowa;
- dziennikarstwo radiowe – studia z nauki budowania obrazów i przekazu dziennikarskiego poprzez słowo mówione, dźwięki;
- dziennikarstwo telewizyjne – studia pokazujące jak połączyć treść mówioną z obrazem. 

Dowiesz się tez, jak profesjonalnie tworzyć wpisy na blogach czy vlogach, obsługiwać media społecznościowe, oceniać i modyfikować treści. Wszystko to będzie niezbędne w Twojej przyszłej pracy. 

Oprócz tego poznasz dziennikarstwo od strony biznesowej. Kierunek Dziennikarstwo otwiera nowe możliwości. Specjalności dziennikarstwa dają możliwość otrzymania pracy w:
 

  • mediach internetowych,
  • agencjach reklamowych,
  • portalach internetowych,
  • lub samodzielnie prowadzenie firmy związanej z przetwarzaniem informacji.

  Specjalność Dziennikarz, twórca mediów interaktywnych to też świetna szansa na rozwój zawodowy dla twórców lokalnych mediów, dziennikarzy i pracowników samorządów. 

  Studia z Dziennikarstwa internetowego to Twoja przyszłość!

  Dziennikarstwo i media firmowe

  Ta specjalizacja dziennikarska to połączenie rzetelnej wiedzy z kompetencjami dziennikarskimi. Osiągamy tym samym niezbędny pakiet do rozpoczęcia przez Ciebie pracy jako specjalista public relations, w mediach firmowych, czy jako specjalista od wizerunku. 

  Wyjątkowa oferta AHE na tle innych uczelni wyróżnia się współpracą studentów ze specjalistami oraz mentorami, którzy – poprzez metody projektowe i warsztatowe – przekazują swoją wiedzę oraz uczą zasad budowania wizerunku marki, firmy, a także osoby. Tak skonstruowane PR studia pokazują w jaki sposób wykorzystywać content marketing, kompleksowe tworzenie mediów i komunikowanie się z dziennikarzami do skutecznych działań komunikacyjnych danej marki lub firmy. 

  Public relations – studia, które nauczą Cię, jak zaprojektować i zrealizować strategie promocyjne i reklamowe, jak tworzyć przekazy informacyjne, reklamowe, wizerunkowe, a także, co szczególnie istotne – prowadzić komunikację wizerunkową w sytuacjach kryzysowych. To też specjalizacja dziennikarska nastawiona na współpracę z biznesem. Tu zapoznasz się wiedzą jak budować raporty roczne i raporty odpowiedzialnego biznesu, jak wykorzystywać social media w strategiach komunikacyjnych, jak przygotowywać strategie storytellingu, a także budować materiały wideo na potrzeby komunikacji firmy.

  W ramach kreatywnych projektów na kierunku PR studia, studenci przygotowują własne projekty wybranych przez siebie narzędzi: pismo, newsletter, blog, raport. Studenci już w trakcie studiów w firmach i agencjach będą budować media firmowe, przygotowywać konferencje prasowe, planować procesy komunikacji. Specjalności dziennikarskie w AHE w Łodzi łączą wiedzę dziennikarską z kreatywnym podejściem do studenta. Co to oznacza? Między innymi to, że nasi studenci są pod stałą opieką mentorską dydaktyków i praktyków public relations. 

  Dzięki naszym studiom łatwiej absolwentom planować swoją karierę, uzyskać przydatne kontakty i szybciej zadebiutować na rynku pracy w takich zawodach jak:

  • pracownik działu marketingu, reklamy,
  • rzecznik prasowy,
  • specjalista w agencji public relations,
  • specjalista w agencji custom publishing/content marketingu,
  • specjalista ds. komunikacji w dużej organizacji,
  • specjalista ds. komunikacji w stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego,
  • specjalista ds. komunikacji wewnętrznej,
  • redaktor/wydawca w magazynie dla pracowników,
  • redaktor/wydawca w magazynie dla klientów oraz we własnej firmie, działającej w obszarze mediów/PR/custom publishing.

  Filologia

  Filologia, spec. filologia angielska

  Stoisz przed wyborem, który zaważy na Twojej przyszłości – Studia. Angielski to wybór dla pasjonatów tego języka, który chcą opanować go w stopniu biegłym, ale też poszerzyć wiedzę z zakresu kultury, literatury, czy historii obszaru anglojęzycznego.
  Kierunek filologia, specjalność filologia angielska to studia, które pomagają pogłębić Twoje kompetencje językowe niezbędne zarówno w pracy pedagoga, jak i w relacjach biznesowych.

  Filologia spec. filologia germańska

  Pasjonujesz się kulturą i literaturą krajów niemieckojęzycznych? Lubisz uczyć się języka niemieckiego i chciałbyś związać swoją przyszłość z językiem niemieckim? Nic prostszego – kierunek filologia, specjalność filologia germańska jest Twoim kierunkiem studiów!
  Specjalność filologia germańska – to studia, które poszerzą Twoje kompetencje językowe potrzebne w pracy pedagogicznej, jak i w biznesie. Poznasz również historię, kulturę, sztukę i literaturę narodów niemieckojęzycznych.

  Spec. filologia angielska - specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki

  Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki na kierunku filologia to koncepcja, powstała w wyniku współpracy AHE z podmiotami zewnętrznymi - Szkołą Podstawową nr 81 w Łodzi (jedna z pierwszych Budzących się Szkół w Polsce) oraz BRITISH CENTRE (Szkoła Języków Obcych i Centrum Egzaminacyjne, autoryzowane przez Cambridge Assessment English, część Uniwersytetu Cambridge). Specjalizacja ta łączy w sobie klasyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiej z nowoczesnym podejściem do nauczania języka angielskiego, które opiera się na najnowszych badaniach z obszaru neurobiologii. Dzięki temu studenci mogą zrozumieć, w jaki sposób mózg uczy się nowych języków i wykorzystać te informacje w swojej przyszłej praktyce pedagogicznej.

  Opis specjalizacji

  Na specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki studenci pozyskują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu:

  • językoznawstwa i literaturoznawstwa - dowiadują się jak wygląda struktura języka angielskiego oraz uczą się jak poprawnie analizować i interpretować teksty kultury z obszarów anglojęzycznych,
  • metodyki nauczania języka angielskiego - poznają metody i techniki, pozwalające na efektywne nauczanie języka angielskiego,
  • neurodydaktyki - pozyskują informacje na temat tego, jakie procesy, zachodzące w mózgu, pozwalają na efektywną naukę - zwłaszcza naukę języków obcych,
  • praktyki nauczania - podczas studiów studenci odbywają praktyki zawodowe, pozwalające im na zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w przyszłej pracy.

  Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki - dlaczego warto?

  Dzięki specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki studenci:

  • otrzymują głębsze zrozumienie procesów uczenia się, co umożliwia skuteczniejsze dostosowanie metodyki nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów,
  • rozwijają umiejętności planowania lekcji z uwzględnieniem neurodydaktycznych strategii, co przyczynia się do efektywniejszego przekazywania wiedzy,
  • poszerzają umiejętności radzenia sobie z różnorodnością w grupie uczniów, uwzględniając indywidualne preferencje i style uczenia się,
  • wiedzą, jak przygotowywać własne materiały dydaktyczne, dostosowane do potrzeb uczniów,
  • potrafią korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i wiedzą, jak włączać je do procesu nauczania języka angielskiego.

  Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

  W ramach tego modułu studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu psychologii ogólnej niezbędnej w zawodzie nauczyciela, psychologii rozwoju i wychowania oraz psychologii pozytywnej. To również w ramach tego modułu studenci poznają nurty edukacji alternatywnej, takie jak pedagogika waldorfska, pedagogika Marii Montessori, edukacja demokratyczna i inne. Co więcej, nasi studenci przygotowują się do pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. nadpobudliwością, dysleksją, zespołem Aspergera.

  W ramach tego modułu oferujemy następujące kursy:

  •     Podstawy psychologii – perspektywa nauczyciela
  •     Psychologia rozwoju i wychowania
  •     Psychologia pozytywna
  •     Zawód nauczyciela
  •     Nurty edukacji alternatywnej
  •     Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

  Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

  W ramach tego modułu studenci zgłębiają proces nauczania i uczenia się języków obcych, uczą się jak projektować kurs językowy, w jaki sposób wykorzystywać oryginalną literaturę anglojęzyczną w edukacji językowej oraz jak efektywnie wykorzystywać pomoce cyfrowe w uczeniu się języka obcego w klasie i poza nią.
  W ramach tego modułu oferujemy następujące kursy:

  • Podstawy nauczania języków obcych
  • Metodyka nauczania języka obcego
  • Dydaktyka cyfrowa
  • Projektowanie kursu językowego
  • Literatura anglojęzyczna w edukacji językowej

   
  Nasi studenci uczestniczą także w kursach w ramach modułu Podstawy dydaktyki i emisja głosu.
  Co więcej, nasi studenci w ramach zajęć prowadzonych metodą projektów opracowują i wdrażają projekty edukacyjne z zakresu nauczania języka angielskiego.

  Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki będą potrafili:

  • organizować proces uczenia się, aby był on jak najbardziej efektywny dla uczniów,
  • motywować swoich uczniów,
  • zaprojektować przyjazną szkolną przestrzeń na płaszczyźnie architektonicznej, społecznej i wirtualnej.
  • dokonywać weryfikacji i modyfikacji metod dydaktycznych,
  • zaprojektować i zajęcia w taki sposób, aby były one jak najbardziej efektywne dla ucznia,
  • opracować własne materiały dydaktyczne,
  • efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu,
  • zaprojektować oraz przeprowadzić wydarzenia na rzecz partnerów kierunku filologia obca (m.in. BRITISH CENTRE, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi – Budząca się Szkoła)

   

   

  Spec. filologia angielska - specjalizacja translatorsko-biznesowa

  Specjalizacja translatorsko-biznesowa skierowana jest do osób, zainteresowanych pracą w firmach i instytucjach, prowadzących działalność w zakresie handlu, finansów, ubezpieczeń czy współpracy międzynarodowej oraz w sektorach BPO i SSC. Specjalizacja często wybierana jest również przez osoby, prowadzące własną działalność gospodarczą w celu zdobycia nowych kompetencji - zarówno językowych, jak i biznesowych.

  Studia I stopnia pozwalają zdobyć kompetencje językowe na poziomie C1. Oprócz zajęć praktycznych z języka i przedmiotów typowo filologicznych, obejmujących językoznawstwo, literaturę, kulturę i historię, oferujemy całą gamę przedmiotów, związanych z rozwijaniem postaw kreatywnych i kompetencji społecznych.

  Specjalizacja translatorsko-biznesowa - dlaczego warto?

  Podejmując studia na specjalizacji translatorsko-biznesowej zyskujesz:

  • kompetencje językowe z zakresu języka ogólnego na poziomie C1,

  • wiedzę ekonomiczną,

  • kompetencje z zakresu specjalistycznego języka biznesu,

  • umiejętność tłumaczenia dokumentów biznesowych,

  • wiedzę na temat innych kultur w kontekście biznesowym,

  • umiejętności potrzebne do przygotowania i prowadzenie spotkań, rozmów, negocjacji,

  • znajomość zasad komunikacji w biznesie oraz prowadzenia korespondencji biznesowej, w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

  • możliwość odbycia praktyk zawodowych z profesjonalistami w biurach tłumaczy - współpracujemy z biurem tłumaczeń SKRIVANEK oraz biurem SENS

  • przyjazne i indywidualne podejście,

  • możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+,

  • możliwość udziału w projektach międzynarodowych,

  • możliwość udziału w warsztatach, rozwijających kompetencje biznesowe, tłumaczeniowe i społeczne.

  Spec. filologia germańska - specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki

  Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki to autorska koncepcja specjalizacji nauczycielskiej, która powstała we współpracy z podmiotami zewnętrznymi: Panią Bożeną Będzińską-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, jednej z pierwszych Budzących się Szkół w Polsce, oraz Panią Bożeną Ziemniewicz, dyrektor BRITISH CENTRE – Szkoły Języków Obcych i Centrum Egzaminacyjnego, autoryzowanego przez Cambridge Assessment English, część Uniwersytetu Cambridge. Koncepcja specjalizacji łączy podstawową wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela, z nowoczesnym podejściem do nauczania, opartym na zasadach neurodydaktyki. Dzięki temu nasi absolwenci widzą proces uczenia się holistycznie.

  Opis kierunku

  Studenci, realizujący specjalizację nauczycielską z elementami neurodydaktyki, kształcą się w ramach następujących modułów:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne - w ramach tego modułu studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, niezbędnej w zawodzie nauczyciela, psychologii rozwoju i wychowania oraz psychologii pozytywnej. Co więcej, studenci przygotowują się także do pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. nadpobudliwością, dysleksją, zespołem Aspergera.
  • Przygotowanie w zakresie dydaktycznym - w module tym studenci zgłębiają proces nauczania i uczenia się języków obcych, uczą się jak projektować kurs językowy, w jaki sposób wykorzystywać oryginalną literaturę niemieckojęzyczną w edukacji językowej oraz jak efektywnie wykorzystywać pomoce cyfrowe w uczeniu się języka obcego w klasie i poza nią.

  Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki - dlaczego warto?

  Absolwenci specjalizacji potrafią:

  • organizować proces uczenia się,
  • motywować uczniów,
  • zaprojektować przyjazną szkolną przestrzeń na płaszczyźnie architektonicznej, społecznej i wirtualnej,
  • dokonywać weryfikacji i modyfikacji metod dydaktycznych,
  • zaprojektować efektywne dla ucznia zajęcia,
  • opracować własne materiały dydaktyczne,
  • efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu,
  • zaprojektować oraz przeprowadzać wydarzenia na rzecz partnerów kierunku filologia (m.in. BRITISH CENTRE, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi – Budząca się Szkoła).

  Opiekunem specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki jest dr Ola Majchrzak.

  Spec. filologia germańska - specjalizacja translatorsko-biznesowa

  Specjalizacja translatorsko-biznesowa na kierunku filologia germańska przeznaczona jest dla osób, chcących poznać ogólny oraz specjalistyczny język niemiecki. Pozyskane i poszerzone w ten sposób kompetencje językowe pozwolą absolwentom na znalezienie własnego miejsca w szeroko rozumianym środowisku biznesowym. Studia, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności translatorskich oraz przekazywanie wiedzy biznesowej, nauczą studentów poprawnego tłumaczenia specjalistycznych dokumentów, tworzenia korespondencji biznesowych oraz prowadzenia spotkań i negocjacji w języku niemieckim. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli zarówno podjąć pracę w niemieckojęzycznych organizacjach i instytucjach, jak i prowadzić własną działalność.

  Specjalizacja translatorsko-biznesowa - dlaczego warto?

  • ciekawy dobór i układ zajęć,

  • profesjonalna kadra, składająca się ze specjalistów w swojej dziedzinie z wieloletnią praktyką zawodową,

  • praktyki z profesjonalistami w biurach tłumaczy,

  • zajęcia prowadzone metodą projektów, dzięki którym odkryjesz swój kreatywny potencjał i nauczysz się poszukiwać niestandardowych rozwiązań; tylko nasza uczelnia ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w rozwijaniu technologii kreatywności,

  • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+,

  • udział w projektach międzynarodowych.

  Filologia polska

  Lubisz pisać, jesteś cały czas na bieżąco, a media społecznościowe to Twój żywioł? Sprawdź kierunek oraz specjalności Filologii Polskiej w AHE. Wykorzystaj swoje lekkie pióro na stanowisku związanym z reklamą i marketingiem, budowaniem marki, Public Relations, a także content marketingiem lub mediami społecznościowymi.

  Architektura informacji i redakcja

  Specjalność architektura informacji i redakcja, prowadzona w ramach kierunku filologia polska, to połączenie tradycyjnego podejścia do nauki o języku i literaturze z nowoczesnymi technikami porządkowania i prezentowania treści. Dzięki temu absolwent specjalności architektura informacji i redakcja posiada wysoko rozwinięte kompetencje z zakresu komunikacji i redakcji oraz komunikacji wizualnej. Poddaje obróbce dokumenty cyfrowe, potrafi tworzyć samodzielnie proste strony www lub adaptować na swoje potrzeby istniejące systemy zarządzania treścią, a następnie publikować w nich własne treści. Potrafi także zaplanować projekt publikacji oraz wykorzystuje w praktyce wiedzę na temat metodologii badań internetowych. Dzięki tradycyjnym zajęciom z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa student wie natomiast jak konstruować ciekawe, a zarazem w pełni poprawne językowo i stylistycznie treści, co otwiera przed nim wiele możliwości zawodowych - od twórcy tekstów, po ich redaktora czy korektora. Specjalność daje zatem studentom wiele perspektyw i wyposaża ich w cenione na współczesnym rynku pracy umiejętności.

  Opis specjalności

  Student na specjalności architektura informacji i redakcja:

  • poznaje teorię architektury informacji,

  • poznaje podstawy składu publikacji,

  • poznaje zasady redakcji językowej tekstu,

  • pozyskuje wiedzę na temat podstaw tworzenia stron WWW i analityki internetowej,

  • uczy się podstaw grafiki komputerowej oraz wizualizacji danych,

  • zdobywa wiedzę na temat strategii pozyskiwania i projektowania informacji,

  • uczy się technologii przetwarzania dokumentów cyfrowych,

  • zgłębia zasady digitalizacji i archiwizacji zbiorów,

  Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji

  Dezinformacja jest współcześnie stosowana jako broń w wojnie informacyjnej, po to, aby destabilizować zachodnie społeczeństwa oraz instytucje państwowe. Dlatego przeciwdziałanie tym praktykom i umięjętność weryfikowania informacji stały się niezwykle istotne i potrzebne. Specjalność fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji powstała w odpowiedzi na tę sytuację, a jej celem jest wyposażenie studentów w umiejętność wyszukiwania informacji i prowadzenia białego wywiadu oraz identyfikowania informacji fałszywych i zmanipulowanych. Studenci uczą się pisać teksty dziennikarskie, PR oraz przeznaczone do publikacji w mediach. Potrafią tworzyć rzetelny przekaz, a jednocześnie przeciwdziałać rozpowszechnianiu fake newsów i szkodliwej militaryzacji informacji.

   

  Na specjalności fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji studenci:

  • poznają techniki i narzędzia, pozwalające na skuteczne weryfikowanie wiarygodności informacji i ich źródeł,
  • uczą się, w jaki sposób analizować i identyfikować fałszywe i zmanipulowane informacje oraz wiadomości, uczą się prowadzić biały wywiad,
  • dowiadują się, jaka jest rola sztucznej inteligencji w tworzeniu fałszywych informacji oraz co zmieni w tym względzie dalszy rozwój technologiczny,
  • uczą się o tym, jakie procesy psychologiczne stoją za popularnością fałszywych informacji, teorii spiskowych i rozprzestrzeniania się półprawd,
  • poznają zasady etyki medialnej, pozwalające na odpowiedzialne tworzenie treści, przeznaczonych do publikacji w mediach,
  • poznają rozwiązania technologiczne, umożliwiające szybką i skuteczną weryfikację nieprawdziwych informacji.

  Social media PR

  Media społecznościowe to nieodłączny element naszej codzienności. Specjalność social media PR na kierunku filologia polska powstała w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy. Pozwala rozwijać kompetencje językowe oraz zdobywać wiedzę i umiejętności, związane z obszarem mediów społecznościowych i public relations. Takie połączenie sprawi, że absolwent kierunku będzie posiadał cenną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, których oczekuje wielu pracodawców na współczesnym rynku pracy. Studia w AHE pozwolą mu na podjęcie zatrudnienia zgodnego z indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami.

   

  Social media PR - opis specjalności

  Na specjalności social media PR studenci:

  • uczą się budowania relacji z otoczeniem poprzez umiejętne prowadzenie z nim dialogu,
  • analizują różnorodne sposoby budowania wizerunku w sieci,
  • dowiadują się, jak samodzielnie tworzyć wiarygodną markę,
  • kształtują umiejętności pisania różnorodnych tekstów,
  • uczą się wykorzystywać język reklamy oraz narrację wizualną,
  • tworzą skuteczne, angażujące i atrakcyjne treści (również multimedialne),
  • uczą się tworzyć materiały dostosowane do specyfiki poszczególnych platform,
  • uczą się dystrybuować treści w sposób zapewniający dotarcie do właściwej grupy odbiorców,
  • uczą się jak analizować zachowania użytkowników i na ich podstawie optymalizować publikowane treści,
  • uczą się jak analizować zachowania użytkowników i na ich podstawie optymalizować publikowane treści,
  • poznają nowoczesne narzędzia, pozwalające na efektywne zarządzanie obecnością marki w mediach społecznościowych.
    

  Wydział Pedagogiki i Psychologii

  Pedagogika

  W trakcie studiów z z pedagogiki poznasz pełnych pasji praktyków, którzy pokażą Ci specyfikę pracy pedagogicznej. Podczas zajęć weźmiesz udział w wizytach studyjnych, wycieczkach dydaktycznych, dyskusjach eksperckich. Zdobędziesz umiejętności wykorzystania potencjału kreatywnego, osobowościowego swoich podopiecznych. Po ukończeniu studiów będziesz gotowy do pracy z ludźmi, w miejscach, gdzie niezbędne są wysoko rozwinięte umiejętności emocjonalno-społeczne, zdolności interpersonalne oraz najnowsza wiedza pedagogiczno-psychologiczna.

  coaching

  Modny aktualnie coaching to jedna z najbardziej popularnych metod indywidualnej pracy z klientem. Studiując coaching jako specjalność dowiesz się, na czym polega praca z klientem prowadzona metodą coachingu, która istotnie różni się od metod klasycznej pedagogiki oraz od metod terapii.

  Edukacja w ramach tej specjalności polega na samodzielnej pracy studenta z wybranym przez siebie klientem. Od pierwszych zajęć studenci mogą dyskutować, jak pozyskać dla siebie klienta, jak prowadzić z nim rozmowę i jak pomóc mu w formułowaniu problemu. W dalszej części zajęć omawiane są uzyskane przez studentów efekty w pracy ze swoimi klientami, a także przygotowuje się plan i sposób pracy w kolejnych sesjach. Pracę z klientem uważamy za zakończoną, gdy klient osiągnie oczekiwany przez siebie efekt. Co warto zaznaczyć w czasie zajęć specjalizacyjnych studenci pracują z kilkoma różnymi klientami. Końcowym etapem zajęć studenta jest ewaluacja, która polega na przeprowadzeniu refleksji nad: efektami, jakie osiągnął klient w swojej pracy, metodami stosowanymi przez coacha w pracy z klientem oraz rozwojem, jaki uzyskał coach podczas pracy z konkretnymi klientami.

  Studenci, którzy wybrali specjalności studiów pedagogicznych – w tym coaching – odnotowują znaczące efekty w trakcie pracy ze swoimi klientami. Bez większych trudności radzą sobie z złożonymi osobami i skomplikowanymi problemami. Wszyscy studenci kończą swoje prace z sukcesem i są zadowoleni z własnego rozwoju, który uzyskali w trakcie pisania pracy.

   

  Dlatego nasi absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć specjalistycznych w:

  Pedagogika resocjalizacyjna

  Na tej specjalności nabędziesz wyjątkowe umiejętności i kompetencje do pracy pedagoga resocjalizacyjnego. Jeżeli interesuje Cię praca z osobami niedostosowanymi społecznie, wykluczonymi lub na granicy wykluczenia społecznego, z problemami wychowawczymi i chcesz im pomóc – to jest specjalność dla Ciebie. Poznasz niebanalne, kreatywne sposoby pracy z trudną młodzieżą. Nabędziesz umiejętności wykorzystania potencjału kreatywnego, osobowościowego swoich podopiecznych, aby pomóc im poprawić ich sytuację życiową. Rozwiniesz swoje cechy charakteru niezbędne w pracy pedagoga: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych, dojrzałość emocjonalną, asertywność, jasne zrozumienie i określenie granic osobistych i zawodowych. W toku studiów przejdziesz przez etapy modelu kształcenia w duchu Technologii Kreatywności, więc od generowania pomysłów resocjalizacyjnych aż po ich skuteczną realizację. Będziesz miał możliwość sprawdzić i rozwinąć swoje kompetencje, uczestnicząc w warsztatach i projektach profilaktycznych w ramach działającej przy kierunku pedagogika Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej. Wyjątkowość tej specjalności polega również na tym, że studenci opracowują programy profilaktyczne, które mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej, poznają pracę streetworkera pod opieką pedagoga ulicy. Ponadto uzyskujesz praktyczne umiejętności diagnozowania problemów, a także kompetencje w zakresie wdrażania metod, technik i nowatorskich strategii oddziaływań poprzez: praktyki, wizyty studyjne, treningi, symulacje czy wizualizacje.

  Dowiesz się również, jak w resocjalizacji można wykorzystać rap, hip-hop, arteterapię. Zrealizujesz ciekawe projekty w tym zakresie. Możesz połączyć swoje pasje, talenty z pedagogiką resocjalizacyjną. Przejdziesz trening socjoterapeutyczny z wybitnym łódzkim socjoterapeutą Krzysztofem Wilskim. W ramach tej specjalności współpracujemy z: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Łodzi przy ul. Praussa 40, Aresztem Śledczym, Pracownią Alternatywnego Wychowania, Fundacją Rappedagogia, Fundacją Równe Szanse.

  Opiekun specjalności:
  dr Daria Modrzejewska

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

  Najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność, dająca najszerszy wachlarz zatrudnienia. Jej wyjątkowość polega na tym, że przygotujemy Cię do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ale również do podjęcia profesjonalnej pracy z podopiecznym, wykraczającej poza kanon instytucjonalnej pomocy, a więc bezpośrednio w najbliższym mu środowisku, np. w pracy pedagoga ulicy (streetworker). Rozwiniesz swoje cechy charakteru, niezbędne w pracy pedagoga: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnalezienia się w sytuacjach trudnych, dojrzałość emocjonalną, asertywność, jasne zrozumienie i określenie granic osobistych i zawodowych. Dzięki zdobytym na tej specjalności kompetencjom osobistym i społecznym będziesz sam w stanie stworzyć sobie miejsce pracy, np. założyć fundację, podjąć indywidualną praktykę, założyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

  W ramach tej specjalności współpracujemy z: Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii przy ul. Praussa 40, Fundacją Młodzi dla Młodych, Fundacją Równe Szanse.

  Psychologia

  W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności analizowania i interpretowania relacji międzyludzkich. Edukację rozpoczniesz od dokładnej diagnozy samego siebie. Po zrozumieniu procesów, jakie zachodzą w człowieku, nauczymy Cię diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu. 

  Nauka na studiach z psychologii I stopnia składa się z wielu interdyscyplinarnych zagadnień. W AHE dbamy o to, by każdy mógł rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Licencjat z psychologii to dwie innowacyjne specjalności: psychologia w biznesie, psychologia zdrowia i jakości życia. Na obu specjalnościach zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci rozwijać Twoją karierę zawodową. Po ukończeniu studiów zatrudnienie znajdziesz między innymi w działach HR, firmach szkoleniowych, krajowych i międzynarodowych korporacjach, firmach konsultingowych, działach PR. 

  Psychologia w biznesie

  Psychologia w biznesie to kierunek dla osób, które chcą nauczyć się zarządzania ludźmi w firmach, poznać psychologiczne aspekty rządzące marketingiem, poznać mechanizmy tworzenia i odbioru reklam, a także psychologicznych aspektów podejmowania decyzji rynkowych, reguły projektowania szkoleń oraz pracy trenerskiej na sali szkoleniowej, podstawy coachingu i mentoringu.

  Specjalność Psychologia w biznesie z pewnością pomoże w rozwinięciu Twoich umiejętności i kompetencji społecznych, które będą pomocne w pracy w środowisku biznesowym.

   

  Jej atutem są zajęcia praktyczne owocujące:

  • umiejętnością planowania rozwoju kadr,
  • rozumienia zachowań konsumenckich,
  • budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, komunikacji,
  • budowania relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem społecznym i biznesowym.

   

  Po ukończeniu studiów w ramach psychologii w biznesie będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się:

  • zarządzeniem zasobami ludzkimi,
  • agencjach headhuntingowych,
  • public relations i działach marketingu.

  Chociaż… tak naprawdę zdobyte umiejętności pozwolą na odnalezienie się w każdej pracy związanej z kontaktem z drugim człowiekiem, jego rozwojem i rozwojem całego zespołu.

  Pamiętaj Psychologia w biznesie – to kierunek przyszłości gdy zdecydujesz się na zarządzanie kapitałem ludzkim!

  Psychologia zdrowia i jakości życia

  Wybierając studia psychologiczne kierujesz się chęcią, a nawet potrzebą, pomagania innym, wspierania w walce z przeciwnościami losu? Świetnie się składa, bo studiując psychologię zdrowia i jakości życia poznasz metody niezbędne w pracy z osobami zmagającymi się z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, niepełnosprawnością i uzależnieniem.

  Psychologia zdrowia – studia to czas kiedy poznasz praktyczne metody rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych u pacjentów i ich rodzin. Następne nauczysz się jakie techniki terapeutyczne stosować w codziennej pracy z pacjentem, a także jak radzić sobie i innym w kryzysie, a później procesie zdrowienia i rozwoju. Zdobędziesz umiejętności wzmacniania zasobów osobistych pacjenta, poprawy jakości życia i relacji rodzinnych i społecznych.

  Oprócz doraźnej pracy z pacjentem nabędziesz też umiejętności prowadzenia treningów i warsztatów oraz tworzenia programów profilaktycznych. Ponadto absolwent studiów psychologii zdrowia i jakości życia potrafi pomagać osobom niepełnosprawnym, rozwijając ich zasoby i kompetencje.

  Studia psychologii zdrowia umożliwiają start kariery w:

  • ośrodkach leczenia i terapii uzależnień
  • ośrodkach zdrowia, czy interwencyjnych
  • domach pomocy społecznej oraz hospicjach

  Dodatkowo po kontynuacji studiów II stopnia można też pracować jako psycholog w szpitalach i przychodniach w ramach umów z NFZ.

  Wydział Artystyczny

  Kulturoznawstwo

  Studia I stopnia - kulturoznawstwo prowadzone są przez takie formy, jak:  projekt, event, współdziałanie i partnerstwo. Tradycyjne metody przekazywane są w atrakcyjnej formie. Spędzisz czas między innymi w: instytucjach kultury, studiach muzycznych, studiach filmowych, przestrzeni miejskiej. Przekażemy Ci podstawy wiedzy, rozbudzimy w Tobie ciekawość świata, ale przede wszystkim przygotujemy Cię do rozwoju kariery zawodowej. 

  Dzięki zróżnicowanemu programowi studiów kulturoznawczych zdobędziesz szereg interdyscyplinarnych umiejętności. W ofercie znajdziesz takie specjalności, jak: produkcja i marketing treści cyfrowych, kreatywny menedżer kultury, produkcja i realizacja muzyki. W trakcie studiów zdobędziesz kompetencje w zakresie zarządzania instytucjami kultury. Poznasz tajniki reklamy oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych.

  Kreatywny menedżer kultury

  Specjalność Kreatywny menedżer kultury to unikatowa specjalność kształcenia dla twórczych, przedsiębiorczych, otwartych i wrażliwych na świat kultury ludzi. To wyjątkowy mix wiedzy akademickiej i praktycznej w zakresie organizowania i  zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, zarządzania dziedzictwem kulturowym, zarządzania karierą twórcy i swoją. To kierunek przygotowujący do pracy w różnych obszarach i sferach życia kulturalnego w zmieniających się warunkach prawnych i organizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować w sektorze publicznym, komercyjnym, oraz non-profit.

  Uczelnia w ramach kierunku oferuje studentom wiedzę z zakresu:

  • przyjęcia, rozumienia i sprzedaży szczególnego produktu „kultura”
  • zasad zarządzania w kulturze, przygotowanie do pracy w agencjach, instytucjach, organizacjach oraz w modelu freelancer.
  • rozpoznawania i analizowanie trendów w kulturze współczesnej,
  • skuteczności w doborze środków przekazu marketingowego począwszy od komunikatu perswazyjnego poprzez nowoczesne technologie do kompaktowych i multiinstrumentalnych strategii promocyjnych,
  • metod auto i alloinspiracji w zakresie  podejmowania działań, pracy twórcy i menedżera kultury – organizatora wystaw, festiwali, koncertów, eventów
  • umiejętności tworzenia i prowadzenia projektów kulturalnych i artystycznych w oparciu o zasady przedsiębiorczości, finansowania i zarządzania w kulturze a także przepisy o zamówieniach publicznych,
  • zasad pracy w obszarze nowoczesnych mediów,
  • rozwijania i korzystania z zasobów własnych – coaching.

  Uczelnia w ramach kierunku przygotowuje absolwentów do pracy w:

  • instytucjach i organizacjach kultury
  • agencjach reklamy w charakterze menadżera kreatywnego w obszarze inspirowania i prowadzenia strategii i  kampanii ; specjalisty PR
  • mediach  - dziennikarz, krytyk kultury,
  • ośrodkach sztuki i kultury: w kinach, teatrach, muzeach, galeriach, centrach sztuki, klubach etc.
  • założenia i prowadzenia własnej firmy producenckiej, impresaryjnej ( promocja i sprzedaż , współpraca z artystami ), eventowej, PR, agencji reklamowej itp.

  Wybrane zagadnienia specjalizacyjne:

  • kultura jako produkt
  • kultura jako biznes oraz kultura i biznes
  • kultura a finanse
  • organizacja przedsięwzięć kulturalnych w różnych przestrzeniach I warunkach
  • reklama i promocja – kampanie reklamowe
  • management , impresariat
  • zarządzanie talentem
  • marketing i PR
  • budowanie i utrzymanie  marki
  • współczesny rynek sztuki
  • nowe media, wyzwania, możliwości
  • autorytety w kulturze – spotkania, warsztaty , dyskusje

  Moduły specjalnościowe:

  • Podstawy funkcjonowania instytucji kultury – prawo, administracja, ekonomia
  • Dynamizm, ekspansywność, zmiany i przedsiębiorczość w kulturze, nowe trendy a klasyka
  • Instytucje i organizacje działające w obszarze kultury – kierunki, możliwości, ograniczenia, metody i formy pracy,
  • Finansowanie kultury – projekty, granty, dotacje, partnerstwa, sponsoring i inne
  • Upowszechnianie kultury – targetowanie, edukacja, promocja, partycypacja społeczna, odbiorca o specjalnych potrzebach

  Kompetencje w zakresie rozpoznawania i projektowania współczesnych form wizualnych

  • Podstawy grafiki projektowej
  • Inspiracje w grafice użytkowej
  • Zasady doboru metod graficznych do projektu
  • Zasady oceny i doboru firm zajmujących się grafiką.

  Kompetencje w zakresie zjawisk kultury i literatury

  • Europejska literatura powszechna / Pozaeuropejska literatur powszechnej
  • Inspiracje, działania  literackie i paraliterackie
  • Wydawnictwa i Wydawcy – rynek i sposoby poszukiwania.

  Kompetencje w zakresie filmu i mediów

  • Historia filmu ( światowego, europejskiego, polskiego)
  • Telewizja i mass media
  • Warsztat realizacji filmowej i telewizyjnej

  Relacje społeczne

  • Autoprezentacja i kształtowanie opinii publicznej,
  • Badanie potrzeb potencjalnych odbiorców i „konsumentów” kultury z uwzględnieniem różnorodności grup społecznych
  • Zasady budowania i utrzymania  relacji z klientem ( w tym aspekty coachingu w pracy agenta artysty),
  • Zasady współpracy z partnerami w zakresie realizacji projektów, badanie wzajemnych potrzeb
   i oczekiwań
  • Metody kreowania i promocji trendów, zjawisk i projektów kulturowych, partycypacja, aktywne uczestnictwo w kulturze, inicjatywy oddolne

  Kompetencje w zakresie aktywnego kreowania zjawisk współczesnej kultury

  • Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych
  • Rynek kultury / rynek sztuki / odbiorcy
  • Kultura regionów i turystyka jako produkt kulturalny
  • Kultura miasta, kierunki i priorytety rozwoju , kultura w przestrzeni miejskiej ( Program Rozwoju Kultury Łodzi 2020+)

  Przedsiębiorczość w kulturze

  • Nowoczesne wystawiennictwo i organizacja wystaw ( w tym w przestrzeni miejskiej)
  • Kreatywne zarządzanie instytucjami kultury, ( budowanie zespołu, projektowanie działań - design thinking, międzysektorowość, interdyspyplinarność )
  • Marketing, neuromarketing, crowdsourcing, CRM - Customer Relationship Management
   jako narzędzie promocji i rekomendacji, narzędzia POS,WebQuest, itp.
  • Sponsoring i nie tylko – czyli sposoby, metody i zasady pozyskiwania środków nie tylko finansowych
   ( np. bartery)
  • Budowanie partnerstw, sieciowanie, koalicje, konglomeraty
  • Własna „firma” czy etat? Jak założyć firmę, stowarzyszenie, fundację? I czy warto to robić? Szanse, ograniczenia, zagrożenia.

  Metody prowadzenia zajęć:

  • Wykłady z prezentacją i ćwiczeniami
  • Warsztaty z praktykami
  • Warsztaty w instytucjach, firmach i organizacjach kulturalnych – praktyczne uczestnictwo w wybranych projektach
  • Spotkania z praktykami, autorytetami w formie dialogu
  • Projekty własne / indywidualne i grupowe – inspiracja, prezentacja.

  Proponowany specjalność pozwala na  analizę mechanizmów i strategii zarządzania kulturą i talentem oraz wykorzystanie potencjału własnego, grupy , artystów. Umożliwia poznanie zasad pozyskiwania i targetowania odbiorców, zasad pozyskiwania finansowania (budżetowych i pozabudżetowych – sponsoring) oraz elastycznego i kreatywnego podejścia do żywego, zmieniającego się  rynku kultury.

  Przygotujemy studenta do aktywnego, zaplanowanego i efektywnego działania na rynku kultury, wyzwolimy kreatywność i przedsiębiorczość, pozwolimy na realizację własnych pomysłów, wesprzemy w budowaniu partnerstw i koalicji, nauczymy jak badać i zaspokajać potrzeby kulturalne różnych odbiorców od oseska do seniora z uwzględnieniem osób i grup ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych.

  Nasz cel:

  • dać wiedzę , umiejętności, kompetencje, szansę na realizację pomysłów, marzeń i celów
  • inspirować, pobudzać do działania, wspierać, kreować, kierunkować
  • stworzyć ambitnego, kompetentnego, kreatywnego, efektywnego, elastycznego, wielofunkcyjnego i zaangażowanego Absolwenta, który znajdzie swoje miejsce na rynku pracy
  Produkcja i realizacja muzyki

  U nas na specjalności produkcja i realizacja muzyki:

  • przedmioty specjalnościowe zaczynają się od I semestru,
  • tworzenie muzyki w DAW: Ableton Live, Cubase, Reaper,
  • realizacja w środowisku studyjnym oraz estradowym,
  • techniki rejestracji dźwięku oraz działania z syntezatorem, samplerem i efektami dźwiękowymi,
  • praca z instrumentem i wokalem,
  • realizacja własnych produkcji,
  • mix/mastering,
  • muzyka w kontekście filmu, reklamy i gier,
  • MasterClass z czołowymi polskimi producentami, bookerami, wydawcami i ludźmi branży muzycznej,
  • praktyka i doświadczenie zdobywane podczas warsztatów, laboratoriów, MasterClass oraz poprzez współpracę z zespołami, wykonawcami, klubami, festiwalami i instytucjami kultury,
  • zajęcia odbywają się m.in. w świetnie wyposażonym studiu Arterion
  • StudioaLab, warsztaty i projekty prowadzone w studiach muzycznych funkcjonujących na rynku,
  • solidna podstawa teoretyczna z zakresu historii sztuki, muzyki oraz współczesnej muzyki rozrywkowej,
  • nasi dydaktycy to nauczyciele z pasją, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży muzycznej, kulturalnej i w edukacji,
  • studia I stopnia zakończone dyplomem licencjackim oraz zdobytą praktyką niezbędną w przyszłych zawodowych wyzwaniach.

  Stawiamy na rozwój i kreatywność studenta oraz jego indywidualne preferencje muzyczne. Przyjdź do nas i zacznij produkować i realizować muzykę, poznawaj kulturę branży i realizuj własne projekty. Nawiązuj relacje z ludźmi ze świata muzyki, zdobywając cenne doświadczenie, unikatowe umiejętności i atrakcyjne wykształcenie.

  Specjalność kierowana jest do:

  • instrumentalistów, wokalistów,
  • muzyków początkujących oraz tych bardziej zaawansowanych,
  • dj-ów,
  • producentów i realizatorów muzyki,
  • kompozytorów,
  • ludzi kochających muzykę, pełnych pasji i energii, mających potrzebę tworzenia własnych projektów muzycznych.

  Przedmioty

  • produkcja i postprodukcja w DAW
  • świadomość rytmiczna
  • kształcenie słuchu i zasady muzyki
  • realizacja dźwięku estradowego
  • podstawy oświetlenia estradowego
  • techniki i systemy nagłośnieniowe
  • Studio Lab
  • organizacja i produkcja wydarzenia scenicznego w praktyce
  • organizacja eventów i koncertów
  • muzyka i komputer
  • muzyka w filmie
  • muzyka w reklamie
  • warsztaty nagraniowe
  • aranżacja muzyki
  • systemy nagłośnieniowe
  • wstęp do kultury muzycznej
  • aranżacja muzyki
  • wprowadzenie do harmonii i form muzycznych
  • dykcja i interpretacja tekstu
  • Jam session
  • przemysł muzyczny i media
  • zespół kameralny
  • studio

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent naszego kierunku to specjalista w dziedzinie szeroko pojętej realizacji i produkcji muzycznej. Wykwalifikowany realizator nagrań studyjnych, homerecordingu, live actu, soundesignu, autorskich form audialnych oraz dźwięku i światła estradowego. Potrafi obsługiwać nowoczesne narzędzia z zakresu hardware i software. Biegle porusza się obrębie programów typu DAW (Ableton Live, Cubase, Reaper). Swobodnie korzysta z narzędzi takich jak syntezator, sampler, limiter, kompresor, efekty dźwiękowe, VST. Posiada znajomość: skal, akordów, rytmów perkusyjnych aranżacji oraz zagadnień dotyczących historii muzyki oraz muzyki współczesnej. Nasz dyplomant to praktyk, posiadający doświadczenie w pracy z wykonawcami, bookerami, menedżerami, przygotowany do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.
   

  Praca dla absolwenta

  • firmy fonograficzne i studia nagraniowe
  • teatry, studia telewizyjne i filmowe, rozgłośnie radiowe
  • kluby muzyczne, instytucje kulturalne, ośrodki kultury
  • Agencje reklamowe, domy mediowe, firmy impresaryjne
  • Firmy produkujące gry
  • Galerie, muzea, kluby, kina
  • Praca przy eventach, koncertach, festiwalach

   

  Dydaktycy:

   

  Błażej BiskupskiBlazej Biskupski

  Specjalista w zakresie systemów dźwiękowych, nagłaśniania imprez, realizator dźwięku. Na specjalności produkcja i realizacja muzyki prowadzi przedmioty: Realizacja dźwięku estradowego, Podstawy oświetlenia estradowego, Techniki i systemy nagłośnieniowe, Wstęp do nagłośnienia estradowego.

   

   

   


   

  Tomasz JagodaTomasz Jagoda

  Kompozytor, aranżer, muzyk, multiinstrumentalista, specjalista ds. edycji nut Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i pedagog.Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowe Studia Managerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2019 studiował również na Wydziale Jazzu łódzkiej Akademii Muzycznej.

  Od 2010 jest muzykiem orkiestrowym Teatru Wielkiego w Łodzi (Opera), a od 2019 r. aranżuje dla Big Bandu Teatru Muzycznego w Łodzi. Współpracował z artystami z całego świata jako muzyk, kompozytor i aranżer. Dokonał też wielu nagrań telewizyjnych i studyjnych, aranżacji oraz ma na swoim koncie ogromną ilość występów na żywo.
  Tworzy muzykę do filmów, gier i do zastosowań komercyjnych. Nie zamyka się w żadnym konkretnym  stylu muzycznym, a jego twórczość obfituje w muzykę orkiestrową, big bandową oraz na składy kameralne.
  Naucza też w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli.

  Szczegółowy opis na podstronie wykładowcy - obszerniejszego bio

   

   

  Marcin PowalskiMarcin Powalski

  Absolwent wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (2008-2013). Od 2019 roku pracownik PWSFtviT w roli akompaniatora oraz kierownika muzycznego. Tworzy muzykę do spektakli teatralnych, projektów multimedialnych i reklamowych. Współpracował jako kompozytor z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi, Teatrem Powszechnym w Łodzi oraz poznańskim Studiem Aktorskim STA. Uczestnik finałowego etapu konkursu Instant Composition Contest w ramach festiwalu Transatlantyk (2019). Konsultant Muzyczny podczas kręcenia amerykańsko-polskiego filmu I will find you (Martha Coolidge, 2019). Na płaszczyźnie muzyki popularnej był członkiem łódzkiej grupy Sjón, z którą m. in. odbył trasę koncertową po Wielkiej Brytanii wraz z zespołem Myslovitz (2012). Aktualnie współpracuje z Wojciechem Kościelniakiem w ramach spektakli dyplomowych w Szkole Filmowej. Tworzy i pracuje na stałe Łodzi.

   


   

  Maciej WerkMaciej Werk

  Lider i wokalista zespołu Hedone, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny. Z tą założoną w 1992 roku grupą wydał kilkanaście płyt i EP-ek. W 2012 roku wypuścił album solowy Songs That Make Sense, na którym pojawili się m.in. Mark Lanegan, Chris Olley czy Anita Lipnicka. Jest autorem remiksów kompozycji takich wykonawców jak Hey, Renata Przemyk, O.N.A., Agressiva 69, Myslovitz czy Rezerwat. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit, który od 2009 roku odbywa się w Łodzi. Z zamiłowania radiowiec, związany obecnie z Rockserwis.Fm

   


   

  Kamil ŁazikowskiKamil Łazikowski

  Polski producent muzyczny, muzyk, inżynier dźwięku. Członek zespołu Cool Kids Of Death (sampler, gitara elektryczna, nagrania, mix). Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. Autor muzyki i udźwiękowienia do filmów oraz reklam. Autor wielu nagrań, miksów oraz masteringów. Od 2011 r. współzałożyciel ośrodka muzycznego „Bajkonur” w Łodzi, zawierającego salę do prób, scenę oraz studio muzyczne nagrodzonym w 2012 nagrodą Punkt dla Łodzi. Obecnie prowadzi autorskie studio nagrań Soyuz Studio.

   


   

  Mariusz MenesKamil Łazikowski

  Absolwent Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi Wydziału Artystycznego, kierunek kulturoznawstwo, specjalność: produkcja i realizacja muzyki. Czynny muzyk - gitarzysta, klawiszowiec oraz perkusista. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi instrumentów elektronicznych, urządzeń studyjnych i estradowych. Biegle posługuje się programów studyjnych typu DAW oraz wtyczek VST. Właściciel i realizator nagrań w studiu SeeSound w Łodzi.

   


   

  Paweł KrasińskiPawel Krasinski

  Absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie dr. hab. Piotra Biskupskiego. Posiada bogate doświadczenie sceniczne, występował na scenach teatrów i filharmonii. Grał w Big Bandzie (m.in. z Michałem Urbaniakiem), uprawiał rozmaite style muzyczne, takie jak rock and roll, country, jazz, heavy metal, muzyka religijna, barokowa, sakralna i wiele innych. Jest multiinstrumentalistą. Zajmuje się kompozycją i aranżacją. Prowadzi kanał na YouTubie Overdrive Fun Studio, gdzie bawi się muzyką, grając na wielu instrumentach covery oraz własne aranżacje utworów. Na specjalności produkcja i realizacja muzyki prowadzi przedmioty: jam session, zespół kameralny, świadomość rytmiczna, aranżacja live.

  Wielokulturowa komunikacja w biznesie

  Wielokulturowa komunikacja w biznesie to nowa, unikatowa specjalność przygotowująca do pracy w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo środowisku biznesowym. Stanowi ona odpowiedź na coraz bardziej zglobalizowaną rzeczywistość, w której obecnie żyjemy. Swoboda komunikowania się, przemieszczania się i związany z tym dostęp do wielu rynków, zarówno europejskich, jak i azjatyckich, amerykańskich czy afrykańskich, powoduje, że możemy dzisiaj bardzo łatwo nawiązywać kontakty biznesowe nawet w najbardziej odległych miejscach. Różnice językowe, kulturowe oraz szeroko pojęta specyfika lokalna sprawiają jednak, że pomimo tych technicznych możliwości osiągnięcie rzeczywistego porozumienia między osobami wywodzącymi się z różnych krajów, tradycji i kręgów kulturowych może czasami okazać się bardzo trudne. Co więcej, nieznajomość lokalnych zwyczajów i mentalności może być przeszkodą w skutecznym porozumieniu nie tylko z przedstawicielami odległych społeczności, ale nawet w pozornie dobrze znanej i bliskiej nam kulturowo Europie. Dlatego wbrew pozorom dobra znajomość innych kultur, poza zaspokojeniem ciekawości badawczej i naukowej, ma także niedające się przecenić znaczenie praktyczne dla osób, które zamierzają w ten czy inny sposób współpracować z ich przedstawicielami, na przykład prowadzić na ich terenie działalność kulturalną lub biznesową.

  Nowa specjalność łączy kompetencje typowo kulturoznawcze oraz biznesowe. Ma ona na celu dostarczenie studentom wiedzy z zakresu teorii kultury i różnorodnych praktyk/treści kulturowych z jednej strony oraz zarządzania w środowisku międzynarodowym z drugiej. Dzięki znajomości tych zagadnień oraz uświadomieniu sobie różnorodności kulturowej absolwenci będą lepiej przygotowani do pracy w zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo środowisku. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu licencjata absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich. Zyska jednak również przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, na przykład w firmach i korporacjach mających oddziały w krajach, w których obowiązują inne zwyczaje, normy, sposoby wartościowania, a także prowadzenia interesów.

  Nasz absolwent po ukończeniu studiów będzie miał zarówno ogólną wiedzę z dziedziny kultury, sztuki i literatury, jak i specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych oraz pogłębioną wiedzę na temat różnych rynków i kultur świata.

   

  Dzięki studiom na nowej specjalności student/absolwent:

  1. zyska podstawową wiedzę z zakresu etnografii/antropologii kulturowej, teorii kultury, filozofii i religioznawstwa,
  2. pozna różne kultury, systemy wartości, światopoglądy, religie i systemy wierzeń,
  3. pozna powiązane z nimi i wywodzące się z nich normy moralne, zwyczaje, obyczaje i tradycje,
  4. zdobędzie wiedzę na temat literatury i sztuki (np. tradycyjnych form malarstwa, muzyki, teatru, tańca) danego kręgu kulturowego i ich powiązań z mitologią, systemami wierzeń i lokalnymi zwyczajami,
  5. uzyska wiedzę na temat wzajemnych powiązań między systemem kulturowym i systemem społecznym oraz zrozumie, na czym polegają kulturowe uwarunkowania sposobu, w jaki osoby wywodzące się z danego kręgu kulturowego postrzegają instytucje społeczne, pełnione przez siebie role społeczne oraz działalność zawodową,
  6. pozna tradycyjne modele biznesowe i ekonomiczne, zasady biznesowej etykiety w kontaktach międzynarodowych w różnych krajach świata i sposoby negocjowania z przedstawicielami różnych kultur,
  7. zdobędzie wiedzę na temat najważniejszych światowych rynków i międzynarodowego biznesu oraz zasad zarządzania międzykulturowego,
  8. zyska większą świadomość różnorodności kulturowej, większą wrażliwość na różnice kulturowe oraz zdolność spojrzenia na rzeczywistość „z punktu widzenia tubylca”.

  Wybrane zagadnienia/przedmioty specjalnościowe:

  • komunikacja międzykulturowa
  • psychologia międzykulturowa
  • zarządzanie międzykulturowe
  • biznes międzynarodowy i rynki
  • różnice kulturowe w negocjacjach biznesowych
  • etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych
  • szok kulturowy i adaptacja kulturowa
  • tożsamość społeczna i kulturowa
  • wielokulturowość, międzykulturowość, transkulturowość
  • kultury i religie świata: Daleki Wschód, Bliski Wschód i kraje afrykańskie, Europa i Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Australia
  • sztuka ludów świata: tradycyjne formy teatru, sztuk plastycznych, muzyki, literatury

  Metody prowadzenia zajęć to między innymi:

  • wykład z prezentacją
  • warsztaty prowadzone przez specjalistów-praktyków
  • warsztaty w instytucjach i firmach (np. zajęcia realizowane w formie praktyk)
  • projekty własne (realizowane w kilkuosobowych grupach oraz indywidualnie)

   

  Dzięki studiom na specjalności wielokulturowa komunikacja w biznesie zdobędziesz wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, aby skutecznie komunikować się z osobami z różnych kręgów kulturowych i prowadzić działalność biznesową w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Dowiesz się, w jaki sposób różne systemy kulturowe wpływają na nasze myślenie, wartościowanie i działanie oraz jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce, by lepiej porozumiewać się z przedstawicielami innych kultur. Będziesz wiedział, skąd się biorą i co znaczą różne symbole, kody i konwencje, dlaczego ich znajomość jest ważna dla kogoś, kto chce skutecznie działać na danym obszarze i jak w praktyce efektywnie negocjować z mieszkańcami różnych krajów.

  Tam, gdzie inni padną ofiarą tzw. specyfiki kulturowej, Ty będziesz wiedzieć, jak postępować, aby pomimo różnic być w dialogu z przedstawicielami innych kultur i osiągać swoje cele biznesowe. A jeśli jesteś po prostu ciekawy innych kultur i cywilizacji, ta specjalność także jest dla Ciebie, u nas zyskasz bowiem również specjalistyczną, przekazywaną przez ekspertów w swoich dziedzinach wiedzę o kulturze, sztuce, religiach, zwyczajach i tradycjach różnych kręgów cywilizacyjnych, którą możesz potem pogłębiać w ramach studiów II stopnia.

   

  Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

  • w firmach i korporacjach nastawionych na współpracę z zagranicznymi partnerami biznesowymi,
  • w zagranicznych oddziałach firm i korporacji,
  • w organizacjach i instytucjach kultury, które w swojej działalności kładą nacisk na współpracę międzynarodową,
  • w ramach własnej działalności, jeśli planujesz rozszerzyć ją o współpracę międzynarodową.

  Taniec

  Na kierunku taniec będziesz mógł rozwijać swój talent taneczny, jednocześnie nabywając wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i choreografii. W AHE będziesz trenować pod okiem profesjonalnych choreografów, znanych tancerzy, teatrologów, reżyserów i pedagogów tańca. Zapewnimy Ci możliwość zaprezentowania się na scenie Patio Akademii, w Studiach Filmowych i Telewizyjnych Arterion, ale także w różnych ośrodkach kulturalnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

  Studenci i absolwenci tańca pracują między innymi w zespołach baletowych w: Kieleckim Teatrze Tańca, Teatrze Muzycznym w Łodzi, Teatrze im. D. Baduszkowej w Gdyni, Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Prowadzą również swoje zespoły tańca i szkoły taneczne w kraju i za granicą.

  Tancerz-choreograf

  Studia stacjonarne są stworzone dla tancerzy i choreografów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie teatru tańca, teatru muzycznego, zespołów pieśni i tańca, teatru dramatycznego oraz estrady pracując w kraju i za granicą. Jeśli więc jesteś kreatywnym artystą i chcesz wykorzystać swoje zdolności w teatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, formacjach tańca nowoczesnego i sportowego, a może tworzysz własne przedsięwzięcie artystyczne – to studia dla Ciebie.

  Studiując taniec i choreografię w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii tańca, wiedzy o muzyce i balecie. Będziesz przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego, a także do podejmowania decyzji oraz samodzielnej analizy i wyciągania wniosków w praktyce zawodowej.

  Studia z choreografii nie bazują tylko na tańcu. W czasie nauki masz również okazję poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz język specjalistyczny stosowany w  różnorodnych technikach tanecznych i w teorii tańca. Program specjalności opracowany został w porozumieniu z zawodowymi tancerzami, choreografami, reżyserami teatralnymi, pedagogami tańca oraz pedagogami baletu, a absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

   

  Pedagogika tańca


  Kochasz taniec i chcesz swoją pasją dzielić się każdego dnia? Studia związane z tańcem i choreografią pod kątem pedagogicznym umożliwią Ci realizację tych planów. Studiując specjalność pedagogika tańca staniesz się kreatywnym pedagogiem tańca o wyspecjalizowanych umiejętnościach taneczno-pedagogicznych. Przygotujemy Cię do prowadzenia zajęć z różnych technik tanecznych w placówkach kultury, szkołach tańca czy zespołach tanecznych i artystycznych zarówno w kraju, jak i za granicą. Program specjalności opracowany został w porozumieniu z zawodowymi tancerzami, choreografami, pedagogami tańca oraz pedagogami baletu.

  Jeśli brzmi to dla Ciebie ciekawie, przeczytaj dalej. Na specjalności pedagogika tańca w trybie niestacjonarnym zapoznamy Cię też z teoretycznymi podstawami z pedagogiki, dydaktyki i metodyki prowadzenia zajęć tanecznych, a także z historią i teorią tańca, wiedzą o muzyce i balecie.

  Nabyte umiejętności będziesz mógł wykorzystywać w praktyce zawodowej podczas pracy w zespole. Po studiach I stopnia będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Studenci pedagogiki tańca poznają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym stosownie do różnorodnych technik tanecznych i teorii tańca.

  Obecnie to jedyna tego typu oferta na rynku edukacyjnym w uczelniach niepublicznych w Polsce.

   

   

   

  Grafika

  Kochasz świat sztuki? jesteś twórczy i kreatywny, a do tego nie brakuje Ci talentu graficznego? Projektujesz, rysujesz, interesujesz się grafiką komputerową? To świetnie, w takim razie to kierunek Grafika jest wprost idealną drogą edukacji dla Ciebie, młody artysto!

  Grafika przeznaczona jest dla studentów, którzy już w czasie nauki chcą zaprezentować swój dorobek na wystawach indywidualnych i grupowych w galerii działającej przy AHE w Łodzi. Prace studentów, którzy zdecydowali się na ten kierunek, biorą także udział w wystawach i konkursach o randze międzynarodowej w Polsce i za granicą. Co więcej, nasi studenci co roku korzystają z możliwości podjęcia nauki w europejskich uczelniach w ramach programu Erasmus. Dołącz do nich!

  Komunikacja wizualna i multimedia

  Program obejmuje zagadnienia z obszaru projektowania graficznego i multimediów. Przedmioty: grafika wydawnicza, projektowanie systemów identyfikacji wizualnej, typografia, grafika i animacja 3d, montaż filmów i efekty specjalne, grafika interaktywna i multimedialna zapewniają w pełni zdobycie umiejętności potrzebnych w zawodzie grafika projektanta.

  Rozwój internetu i urządzeń multimedialnych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się tworzeniem stron www, aplikacji, interfejsów i reklam internetowych, kreowaniem kampanii w Social Media, tworzeniem spotów reklamowych czy też interaktywnych gier komputerowych. W specjalistycznym kształceniu student zapoznaje się z warsztatem
  grafika-projektanta poprzez realizację konkretnych projektów. Poznaje miary, formaty, gramatykę wizualną, środki wyrazu, zasady kompozycji, typografii.

  Studia przygotowują przyszłych grafików zarówno do kreatywnego i kompleksowego podejmowania problemów projektowych na stanowiskach samodzielnych projektantów, jak również do pracy w zespole kreatywnym. Specjalność obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z zakresu dynamicznych mediów: od obróbki elektronicznej i przygotowania materiału audiowizualnego na potrzeby projektów multimedialnych, poprzez projektowanie architektury informacji, grafikę i animacje 2D, 3D, tworzenie filmów wideo i spotów reklamowych aż po studia z projektowania stron internetowych, czy aplikacji na urządzenia mobilne. Absolwenci specjalności doskonale sprawdzają się na współczesnym rynku reklamy.

  Tematyka zajęć:

  • Projektowanie systemów identyfikacji graficznych
  • Grafika i animacja 3D
  • Projektowanie grafiki interaktywnej
  • Postprodukcja i efekty specjalne
  • Motion graphics i motion design
  • Multimedia i techniki cyfrowe

  Kierunek dysponuje całym pakietem najnowszego oprogramowania graficznego Adobe Creative Cloud.
  Każdy student otrzymuje imienną licencję na korzystanie z programów Adobie.


   

  Grafika 3D i game art

  Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do projektowania gier i wirtualnej rzeczywistości. Umiejętności te mają zastosowanie zarówno w reklamie jak i produkcji gier komputerowych. Studenci poznają zagadnienia modelowania i animacji 3D, montaż audio i video, digital painting, realizują prace w programach Autodesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w zespole graficznym, w agencji reklamowej, w branży gier komputerowych.

  Przedmioty w specjalności:

  • Projektowanie gier komputerowych - blok designerski: projektowanie gry jako całości, postprodukcja i efekty specjalne
  • Projektowanie Środowiska i Postaci, - modelowanie 3D, elementy scenografii, postaci, level design;
  • Projektowanie graficzne w grach - interfejs.

  Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z branży gier komputerowych i grafików projektantów. Dodatkowo dostępny jest przedmiot Muzyka w grach komputerowych.

  Historia Gier Komputerowych

  Mamy rok 1972. W Republice Federalnej Niemiec trwają Letnie Igrzyska Olimpijskie. Do kin wchodzi film Francisa Forda Coppoli „Ojciec chrzestny”, a Michael Jackson nagrywa swój pierwszy solowy album pt. „Got to Be There”. Tego samego roku firma Atari wydaje grę Pong, która zapoczątkowała spektakularny rozwój przemysłu gier komputerowych.

  Niespełna 45 lat później mamy już do czynienia z ósmą generacją gier. Globalny rynek gier komputerowych wart jest ponad 90 mld dolarów, a jego wartość stale rośnie. Na wyprodukowanie jednej pozycji nierzadko przeznacza się kwoty rzędu 100 mln dolarów.

  Także Polska ma swój wkład w rozwoju branży, a sektor gier komputerowych to jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów polskiego przemysłu kreatywnego. W 2015 roku światło dzienne ujrzały takie rodzime produkcje, jak Wiedźmin 3 firmy CD Projekt oraz Dying Light stworzona przez wrocławski Techland. Również w  2016 roku planowane są premiery wielu interesujących tytułów.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku coraz więcej polskich uczelni uruchamia kierunki oraz specjalności dedykowane przyszłym twórcom gier komputerowych. Dzięki bogatej ofercie kształcenia studenci mogą zdecydować, czy ich kariera będzie związana np. z programowaniem gier, projektowaniem wirtualnej przestrzeni, testowaniem gotowych elementów, etc.
   

  Opis specjalności Grafika 3d i Game Art

  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  przygotowała unikatową propozycję dla twórców gier . W odróżnieniu od wielu innych polskich uczelni, AHE proponuje artystyczne ujęcie projektowania przestrzeni wirtualnej oraz elementów gier komputerowych. Umiejętności te mają zastosowanie zarówno w projektowaniu i produkcji gier komputerowych, jak i reklamie, wizualizacjach przestrzennych oraz architektonicznych.

  W toku studiów na kierunku grafika  Grafika 3D i game art realizowane są zagadnienia z zakresu modelowania i animacji 3D, montażu audio i video, digital painting, prace w programach Autodesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. Unikatowe przedmioty w nowej specjalności są precyzyjnie dopasowane do potrzeb rozwijającego się rynku:

  • Projektowanie gier komputerowych - blok designerski: projektowanie gry jako całości, postprodukcja i efekty specjalne;
  • Projektowanie środowiska i postaci - modelowanie 3D, elementy scenografii, postaci, level design;
  • Projektowanie graficzne w grach - interfejs.


  Adepci specjalności Grafika 3D i game art w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi uczą się tworzyć artystyczną szatę graficzną, elementy scenografii środowiska, postacie (w oparciu o digital painting, rysunek koncepcyjny), projektować i wykonywać zaprojektowane elementy z użyciem programów 3D i wykorzystaniem odpowiednich technik modelowania. Po ukończeniu studiów absolwent znajdzie pracę w zespole graficznym, w agencji reklamowej i – rzecz jasna – w branży gier komputerowych.

  Zgodnie z przewidywanym kierunkiem rozwoju branży gier komputerowych to właśnie artystyczne podejście do  przestrzeni wirtualnych oraz wysoka jakość oprawy graficznej  gier będą bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ich popularność oraz sukces finansowy pozycji. Świadczy o tym, chociażby, rozwój wirtualnej rzeczywistości, która po latach funkcjonowania wyłącznie w przestrzeni literatury oraz kinematografii science-fiction, staje się coraz gorętszym trendem w kształtowaniu przyszłości gier komputerowych. Doskonałym przykładem są gogle przeznaczone do doświadczania wirtualnej rzeczywistości sfinansowane przez samych graczy w ramach kampanii Kickstarter – Oculus Rift firmy Oculus VR.

  Oferta  Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest odpowiedzią na potrzeby studentów zainteresowanych projektowaniem gier komputerowych, jednak zamiast sztywnego, programistycznego ujęcia realizowanego na politechnikach, AHE jako jedyna stawia na  kreatywność i artyzm, unikalne w skali całego kraju.

  Grafika AR i VR

  Pędzący postęp technologiczny znacznie wpływa na rynek pracy, w szczególności na obszary związane z grafiką. Coraz więcej firm zajmuje się wirtualną lub rozszerzoną rzeczywistością. Na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oferujemy studia licencjackie grafika VR i AR, które pozwolą Ci zdobyć kompetencje do obracania się w świecie wirtualnej rzeczywistości. 

  Specjalność grafika AR i VR

  Specjalność na studiach I stopnia przeznaczona dla osób, które interesują się obszarem grafiki interaktywnej. Nasi praktycy pokażą Ci, jak przekuć kreatywność w jakościowe materiały graficzne. Nauczymy Cię projektować grafiki dopasowane do różnych platform informatycznych. Szczególny nacisk położony jest na przestrzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, realizowanej na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, takich jak: video wall, infokiosk, tablet, telefon, smart tv. W ofercie studiów znajdziesz wiele przedmiotów specjalistycznych, między innymi: projektowanie grafiki AR/VR, programowanie interaktywnych symulacji, User Experience, fotogrametria i skanowanie, interfejsy haptyczne i multisensoryczne, Motion Capture, Design Thinking – projekt. Warto również dodać, że w 2022 r. specjalność grafika AR i VR otrzymała prestiżowy Certyfikat Akredytacyjny w ogólnopolskim konkursie „Studia z Przyszłością”.
  Studia I stopnia grafika posiadają cały pakiet najnowszego oprogramowania graficznego Adobe Creative Cloud. Każdy student otrzymuje imienną licencję na korzystanie z programów Adobe.
  Programy wykorzystywane w toku studiów:
  - Unity, 
  - wybrane programy firmy Autodesk i Adobe (Encoder, Photoshop, Illustrator, AfterEffects, Premiere, Animate.
   
  Oprogramowanie wspomagające dla chętnych

  • Avidemux,
  • Audacity,
  • Black,
  • Magic DaVinci Resolve,
  • Blender.

  Praca po specjalności grafika VR i AR
  Studia licencjackie grafika AR i VR  to możliwość zdobycia kompetencji pożądanych na współczesnym rynku pracy.

  Wydział Techniki i Informatyki

  Transport

  Program licencjatu z transportu stworzony jest tak, żebyś po ukończeniu kształcenia został specjalistą inżynierem w dziedzinie nowoczesnego transportu lądowego z uwzględnieniem infrastruktury zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Przyszłego zatrudnienia możesz szukać między innymi w: przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, działach transportowych przedsiębiorstw, centrach logistycznych, administracji rządowej i samorządowej.


  Interdyscyplinarną wiedzę z zakresu transportu podzieliliśmy na trzy specjalności: transport lądowy, systemy produktowo-usługowe w transporcie, transport lądowy. Na każdej z nich poszerzysz swoją wiedzę na podstawowych przedmiotach inżynierskich, takich jak matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, elektrotechnika, elektronika, oraz przedmiotach ściśle związanych z kierunkiem, takich jak infrastruktura transportu, systemy transportowe, podstawy inżynierii ruchu.

  Logistyka w transporcie

  Logistyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, nic więc dziwnego, że studia logistyczne z każdym rokiem zyskują na popularności i cieszą się zainteresowaniem wśród przyszłych studentów. To kierunek studiów cechujący się interdyscyplinarnością, który łączy w sobie marketing i zarządzanie strategiczne, a także ściśle łączy się z ekonomią i socjologią, ponieważ jest odpowiedzią na społeczne potrzeby.

  Ze względu na fakt, że zarówno gospodarka, jak i firmy już nie rozwijają się tylko lokalnie, ale stawiają na globalny zasięg. To sprawia, że zapotrzebowanie na logistyków nie maleje, a wręcz przeciwnie. A czym jest logistyka? To dyscyplina, która zajmuje się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem przepływu różnego typu surowców i materiałów.

  Studia z zakresu transportu w logistyce pozwalają na zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu technicznego wspierania procesów logistycznych oraz magazynowania, a także procesów spedycyjnych i ładunkowych. Poznasz sposób funkcjonowania procesów w wielkich systemach logistycznych oraz zasad ich organizowania poprzez wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Praktyki i zajęcia prowadzone przez specjalistów związanych z firmami logistycznymi i spedycyjnymi pozwalają studentom na uzyskanie kontaktu z praktyką oraz zdobycie wykształcenia opartego na najnowszych rozwiązaniach stosowanych w praktyce firm logistycznych.

  Transport lądowy

  Transport lądowy pozostaje najważniejszym rodzajem transportu zarówno w odniesieniu do transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Specjalność ta pozwala na poznanie najistotniejszych problemów ruchu drogowego i szynowego oraz wyposaża absolwentów w kompetencje ułatwiające rozwiązywanie tych problemów.

  Niezbędne kompetencje i kwalifikacje studenci uzyskują podczas zajęć z zakresu atrakcyjnej tematyki, takiej jak np. sterowanie ruchem drogowym, pasażerski transport publiczny, modelowanie procesów transportowych, kształtowanie jakości przewozów, bezpieczeństwo w ruchu drogowym itp. Profil kształcenia przewiduje możliwość zatrudnienia w:

  • działach transportowych i zaopatrzeniowych firm produkcyjnych
  • przedsiębiorstwach komunikacyjnych
  • działach technicznych stanowiących zaplecze dla systemów transportowych
  • firmach zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych i części zamiennych
  • sieciach dealerskich i firmach handlowych
  • autoryzowanych serwisach pojazdów ASO
  • Stacjach Kontroli Pojazdów - SKP
  • służbach i instytucjach kontrolnych oraz zarządzających transportem (Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji).
  Systemy produktowo-usługowe w transporcie

   Podstawowym celem działalności przedsiębiorstw jest dotarcie do jak największej liczby konsumentów oraz utrzymanie ich na dłuższy okres, jako stałych klientów. Szansą, by uzyskać taki stan, jest oferowanie produktu z połączoną z nim usługą. Oferty dające klientom możliwość korzystania jednocześnie zarówno z produktu, jak i z niezbędnej, satysfakcjonującej usługi są znacznie bardziej złożone Przykładowo nabywcy poszukujący usług transportowych traktują produkty materialne (np. środki transportu, infrastrukturę transportową) jako oczywisty dodatek, za pomocą którego realizowane są potrzebne im usługi.  Model biznesowy, który zawiera systemy produktowo-usługowe umożliwia przedsiębiorstwom zbudowanie dodatkowych właściwości produktów oraz zwiększenie ich konkurencyjności.

  Specjalność  pozwala na poznanie najistotniejszych atrybutów usług i połączonych z nimi produktów, takich jak użyteczność, funkcjonalność, trwałość, racjonalność w użytkowaniu i wykorzystaniu zasobów  oraz zdobycia wiedzy i kompetencji  z zakresu technicznego, ekonomicznego, prawnego  i zarządczego wykorzystania produktów zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.  Wykłady, ćwiczenia i warsztaty umożliwiają poznanie funkcjonowania procesów ekonomii współdzielenia, internetu rzeczy, procesów logistycznych ukierunkowanych na uzyskanie maksymalnych pożytków z produktów materialnych w tym logistyki posprzedażowej,  zagospodarowania produktów odpadowych a także projektowania tzw. produkto-usług zwłaszcza w obszarze transportu.

  Absolwent specjalności może znaleźć pracę jako specjalista w wielu obszarach działalności gospodarczej, z których jako najważniejsze wymienia się:

  • projektowanie, sprzedaż i spedycja  usług transportowych,
  • planowanie zakupów, produkcji i dystrybucji,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym,
  • prowadzenia własnego przedsiębiorstwa opartego na wzorcach współdzielenia produktów,
  • organizowania transportu osób i ładunków w miastach, bikesharing, carsharing,
  • transport intermodalny,
  • leasing,
  • gospodarka odpadami,
  • usługi serwisowe, posprzedażowe,
  • wypożyczalnie profesjonalnego sprzętu.

   

  Informatyka

  Studia licencjackie z Informatyki zapewnią Ci zawody, które należą do najbardziej perspektywicznych i rozwojowych w najbliższych latach. Obecnie branża IT (ang. Information Technology) przeżywa niebywały rozkwit. Praca w niej jest jedną z najlepiej opłacanych na rynku. Wykorzystując ten moment wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i już w trakcie pierwszego roku studiów możesz otrzymać propozycję stażu lub pracy w firmach, które z nami współpracują. My, jako uczelnia, organizujemy dla zainteresowanych studentów spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

  Technologie programowania

  Przedmioty i specjalność skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie tworzenia aplikacji desktopowych (typowych aplikacji komputerowych), webowych (aplikacji internetowych) i aplikacji mobilnych.

  Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności:

  • Analiza systemowa
  • Aplikacje internetowe
  • Internetowe bazy danych
  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Programowanie gier komputerowych
  • Systemy transakcji elektronicznych
  • Technologie webowe
  • Technologie XML
  • Zaawansowane programowanie obiektowe
  • Zaawansowane technologie programowania


  Zobacz więcej: Lista przedmiotów na kierunku Informatyka >>
  Masz pytania – napisz do nas: rekrutacja@ahe.lodz.pl


   

  Sieci teleinformatyczne

  Przedmioty i specjalność skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie tworzenia architektury sieci i metodyki projektowania eksploatacji sieci teleinformatycznej.

  Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności:

  • Architektura sieci teleinformatycznych
  • Budowa i konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Ethernet i wirtualne sieci lokalne VLAN
  • Projektowanie i wymiarowanie sieci klasy „Campus”
  • Zarządzanie bezp. w sieciach teleinformatycznej
  • Bezprzewodowe sieci LAN
  • Transmisja danych w sieciach komórkowych
  • Przełączanie i routing w sieciach IP
  • Sieci transportu danych
  • Wirtualne sieci prywatne VPN
  • Pomiary i analiza jakości w sieciach pakietowych

  Mechanika i budowa maszyn

  Specjalistyczny kierunek studiów inżynierskich. W trakcie studiów zdobędziesz praktyczną i najnowszą wiedzę związaną z budową, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn. Poznasz wytrzymałość materiałów inżynierskich, niezbędnych do projektowania maszyn i ich elementów. Dowiesz się, jak wykorzystywać najnowsze metody twórcze i narzędzia obliczeniowe. Zajęcia prowadzone będą metodami projektowymi, które pozwolą Ci poznać realne problemy w zawodzie inżyniera. Dzięki współpracy AHE z licznymi partnerami biznesowymi odbędziesz praktyki zawodowe w firmach wiodących w branży mechanicznej.

  Po ukończeniu studiów staniesz się specjalistą w obszarach związanych z teorią sterowania, dynamiką układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych oraz z automatyką w zakresie napędów i sterowania maszyn i urządzeń. Będziesz mógł pracować między innymi w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych.

  Mechanik konstruktor

  opis w przygotowaniu

  Mechanik statków powietrznych

  opis w przygotowaniu

  Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Interesujesz się kwestiami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym? Jeśli tak, to sprawdź ofertę specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę dotyczącą między innymi zasad zarządzania kryzysowego. Dowiesz się, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym, reagować i przejmować kontrolę w przypadku ich wystąpienia oraz usuwać powstałe skutki. Nauczysz się także analizować, interpretować i prognozować zjawiska oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają uporządkować zdobytą wiedzę na przedmiotach ogólnych oraz udoskonalić konkretne umiejętności. Na każdej z nich weźmiesz udział w interesujących zajęciach praktycznych, które przygotują Cię do pracy w wybranym przez Ciebie obszarze.

  Zarządzanie kryzysowe

  Specjalność zarządzanie kryzysowe przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, ukierunkowanego na zarządzanie działaniami, minimalizującymi skutki sytuacji kryzysowych, występujących wewnątrz państwa, powodowanych przez siły natury lub działalność człowieka, godzących w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne. Celem specjalności zarządzanie kryzysowe jest edukacja w zakresie zapobiegania możliwym zagrożeniom oraz przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów i odbudowa infrastruktury.

  Zarządzanie kryzysowe - opis specjalności

  Dzięki specjalności zarządzanie kryzysowe student:

  • zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń,

  • zdobywa wiedzę o prawnych podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego,

  • potrafi analizować i stosować procedury działań systemu zarządzania kryzysowego, odpowiedniego reagowania na zaistniałe sytuacje i przeprowadzania działań w celu maksymalnej redukcji zagrożenia,

  • posiada umiejętność organizowania zabezpieczeń logistycznych ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację,

  • zna standardy postępowania negocjacyjnego i mediacyjnego i potrafi zastosować je w sytuacji konfliktowej,

  • potrafi samodzielnie sformułować komunikat prasowy, udzielić wypowiedzi i wywiadu dla dziennikarzy,

  • wie jaka jest rola i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP,

  • wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa,

  • zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE,

  • potrafi analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski,

  • potrafi rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone,

  • potrafi komunikować się z otoczeniem,

  • wie jak zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

  Obronność państwa

  Specjalność Obronność państwa ma za zadanie przygotować studenta do realizacji zadań cywilno-wojskowych oraz funkcjonowania z zespołami w organizacjach publicznych, związanych z obronnością państwa. Posiadając umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, będzie umiejętnie kierował zespołem oraz skutecznie przeciwdziałał lub eliminował powstałe zagrożenie.

  Nabycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu obronności państwa i służb mundurowych będzie możliwe dzięki realizowanym przedmiotom, takim jak: militarne i pozamilitarne systemy obrony państwa, obszary przygotowań obronnych na szczeblu wojewódzkim, prawo obronne RP, zwalczanie terroryzmu, konflikty zbrojne, działalność sztabowo-biurowa w służbach cywilnych i wojskowych, Obrona terytorialna RP.

  Obronność państwa - opis specjalności

  Studenci specjalności nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zarządzania grupami dyspozycyjnymi,

  • zastosowania wojskowych strategii zarządzania w biznesie i administracji,

  • konstrukcji systemu obronnego Polski,

  • roli poszczególnych organów państwa polskiego w ramach jego systemu obronnego

  • funkcjonowania i zadań obronnych systemu obronnego Polski,

  • terminologii, używanej w ramach stosunku służbowego,

  • podstawowych założeń polskiej strategii bezpieczeństwa i obronność,

  • obecnego kształtu i zadań sił zbrojnych.

  • prowadzenia współpracy pomiędzy służbami wojskowymi i cywilnymi,

  • tworzenia strategii bezpieczeństwa i obronności państwa,

  • projektowania systemów obronności cywilnej i terytorialnej

  • mechanizmów kierujących działaniami grup terrorystycznych i sposobami ich zwalczania.

  • konfliktów zbrojnych oraz ich rozwiązywania,

  • analizowania wyzwań przyszłego świata, w tym również Polski.

  Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw

  Specjalność bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw jest unikatowa w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Jej celem teoretycznym jest przedstawienie cech charakterystycznych portu lotniczego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem katalogu zdarzeń, mogących w efekcie doprowadzić do zagrożeń życia czy zdrowia jego pracowników, pasażerów, osób postronnych oraz transportu lotniczego cargo i wykorzystania technologii dronowej w lotnictwie bezzałogowym. Cel praktyczny to natomiast poznanie funkcjonowania i rozwoju portu lotniczego oraz transportu lotniczego cargo na przykładzie Portu Lotniczego w Łodzi.

  Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw - studia - opis specjalności

  Program specjalności nakierowany jest na osiągnięcie przez studenta unikatowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszarów, jak:

  • podstawy prawa lotniczego,

  • technologia dronowa w transporcie,

  • przygotowanie trasy lotu,

  • analiza terenu otoczenia,

  • bezpieczeństwo (SAFETY)- zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu lotniczego,

  • bezpieczeństwo (SECURITY) – zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa cywilnego,

  • ochrona łańcucha dostaw (security manager) – zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego łańcucha dostaw przez osoby odpowiedzialne za ochronę,

  • odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego,

  • technologie w ochronie i bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego, wykorzystania dronów w monitoringu transporcie i logistyce,

  • rola Straży Granicznej,

  • służba Celno-Skarbowa.

  Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia

  W ramach kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego studenci mogą wybrać specjalność bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia. Zamierzeniem tej specjalności jest zapoznanie studentów z teoretycznymi, praktycznymi i komercyjnymi aspektami ochrony osób i mienia. Celem specjalizacji jest m.in. kształcenie umiejętności w zakresie analizowania i oceny czynników, wpływających na właściwą organizację ochrony obiektów oraz umiejętności w zakresie właściwej organizacji i planowania ochrony obiektów infrastruktury krytycznej.  

  Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia - opis kierunku

  Dzięki studiom na specjalności bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia student:

  • pozna zakres uprawnień i obowiązków pracownika ochrony,

  • zdobędzie umiejętność stosowania odpowiednich do zachodzących okoliczności, faktycznych środków ochrony osób i mienia,

  • będzie potrafił dokonywać obserwacji zjawisk, zagrażających bezpiecznemu ochranianych osób i skutecznie podejmować stosowne środki przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa,

  • dowie się czym jest samoobrona i jaka jest jej rola w ochronie osób i mienia,

  • pozna techniki interwencyjne, przydatne w przyszłej pracy, 

  • nabędzie umiejętności wdrażania odpowiednich techniczne środków zabezpieczenia obiektu, stosując homologacje i certyfikaty przy doborze urządzeń, w szczególności elektronicznych systemów zabezpieczeń,

  • będzie potrafił krytycznie podchodzić do błędnie dobranych sposobów technicznego zabezpieczenia obiektów,

  • zapozna się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, z uwzględnieniem prawnych podstaw prowadzenia dokumentacji oraz obowiązujących przepisów RODO, 

  • pozna normy etyczne,

  • dowie się, czym jest odpowiedzialność za współdziałanie i zarządzanie grupą osób

  • nauczy się opracowywania planów zabezpieczenia, rozmieszczenia pracowników służb imprez masowych oraz ponoszenia odpowiedzialności organizatorów za szkody, wyrządzone w związku z zorganizowaniem imprez masowych,

  • będziesz wiedział, jak prowadzić działania profilaktyczne, prewencyjne oraz ochraniające osoby oraz obiekty. 

  Ekonomia

  Kadra dydaktyczna kierunku ekonomia przygotuje Cię do realizacji zadań w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych. Zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci osadzić kreatywne pomysły w realiach gospodarczych. Zyskasz kompetencje menedżersko-ekonomiczne. Nauczysz się, jak wykorzystywać ekonomię w życiu codziennym. Dzięki temu z łatwością odniesiesz sukces na rynku pracy. 


  Studia I stopnia - ekonomia to dwie specjalności: audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą oraz rachunkowość i finanse, windykację należności. Przekażemy Ci wiedzę z budowania modeli mikro- i makroekonomicznych, modeli ekonometrycznych oraz modeli statystycznych. Rozwiniesz umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką.

   

  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

  Skąd wiadomo, że firmie skutecznie udało się osiągnąć zamierzone cele? Na jakiej podstawie  możemy wnioskować czy wykorzystaliśmy posiadane środki i zasoby w optymalny sposób, cele te realizując? Jak jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić, które z aspektów funkcjonowania firmy wymagają optymalizacji? Te i podobne pytania zadają sobie właściciele i menagerowie firm nie od dziś. Nie od dziś też działalność każdej firmy czy instytucji cechuje istnienie określonych procedur, zasad działania oraz systemów, mających zapewnić im spójność funkcjonowania, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie założonych celów. Nawet najlepiej opracowane reguły i systemy nie będą bowiem w pełni efektywne, jeśli nie będą podlegać kompleksowej kontroli. Ta uniwersalna reguła  dotyczy  wszystkich firm i instytucji bez względu na profil prowadzonej przez nie działalności, rodzaj własności czy sposób zorganizowania. Dlatego też wprowadza się w nich systemy kontroli wewnętrznej, w tym w szczególności kontrolę zarządczą. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza są okazały się niezbędne zwłaszcza  w dużych jednostkach gospodarczych działających w sektorze prywatnym, a w podmiotach sektora publicznego są wręcz obligatoryjne. Sami audytorzy zaś odgrywają  bardzo ważną rolę, stanowiąc wsparcie  w procesie podejmowania decyzji zarówno dla właścicieli firmy jak  i samych menadżerów.

  Wybierając specjalność Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

  • nauczysz się obiektywnie i rzetelnie analizować i oceniać różne aspekty funkcjonowania firmy
  • posiądziesz  niezbędne umiejętności  i kompetencje w zakresie realizacji i doskonalenia czynności audytowych zgodnych z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
  • staniesz się  profesjonalnym i obiektywnym wsparciem dla właścicieli oraz szeroko rozumianego kierownictwa firmy lub instytucji
  • będziesz potrafił opracować innowacyjne i nieszablonowe rozwiązania problemów wynikających z nieefektywnego zarządzania  i/lub wadliwego systemu kontroli wewnętrznej firmy

   

  Specjalność zaprojektowana została z myślą o osobach pragnących znaleźć zatrudnienie w:

  • ministerstwach
  • urzędach wojewódzkich
  • urzędach administracji samorządowej
  • instytucjach krajowej administracji skarbowej
  • firmach z branży BPO
  • firmach ubezpieczeniowych
  • przedsiębiorstwach prywatnych,
  • bankach
  • szpitalach
  • uczelniach wyższych
  • oraz organizacjach sektora publicznego (jednostki wojskowe, NFZ, ARiMR itp.)
  Ekonomika miast i regionów

  Umiejętność modelowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych wymaga znajomości uwarunkowań, celów i instrumentów rozwoju regionalnego i lokalnego. Samorządy terytorialne są jednym z kluczowych aktorów procesów rozwojowych. Od kompetencji pracowników zatrudnionych w samorządach, podległych im instytucjach, rządowych i prywatnych agencjach rozwojowych zależy dynamika rozwoju miast i regionów.

  Jednostki terytorialne stoją wobec poważnych wyzwań, które wymuszają sięganie po nowe rozwiązania i instrumenty oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Kryzys klimatyczny, doświadczenia pandemii COVID-19, wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwojowe stawiają w nowym świetle modelowanie procesów rozwojowych.

  Celem specjalności ekonomika miast i regionów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na podejmowanie optymalnych decyzji i wdrażanie efektywnych projektów dynamizujących rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny miast i regionów.

   

  Wybierając specjalność ekonomika miast i regionów zdobędziesz szereg kluczowych umiejętności:

  • krytycznej analizy zdarzeń, zjawisk i procesów występujących w gospodarce, firmie i jej otoczeniu jej otoczenia,
  • kreatywnego rozwiązywania skomplikowanych problemów gospodarczych i społecznych w samorządach, firmach i instytucjach,
  • sporządzania aplikacji biznesowych i projektowych z wykorzystaniem narzędzi montażu finansowego,
  • kreowania rozwiązań i projektów nakierowanych na rozwój społeczno-gospodarczy miast i regionów,
  • właściwego lokowania celów i procesów rozwoju gospodarczo-społecznego w przestrzeni przyrodniczej.

  Specjalność zaprojektowana została z myślą o osobach pragnących znaleźć zatrudnienie w:

  • urzędach administracji samorządowej,
  • instytucjach podległym samorządom,
  • instytucjach i agencjach zajmujących się rozwojem regionalnym i lokalnym,
  • firmach ubezpieczeniowych,
  • przedsiębiorstwach prywatnych,
  • bankach,
  • szkołach wyższych.
  Rachunkowość i finanse, windykacja należności

  Wierzyć czy wiedzieć, że coś się opłaca? Jeżeli będziesz zajmować się finansami firmy odpowiedź jest oczywista – musisz wiedzieć.

  Kiedy prowadzona działalność przestanie być rentowna? Czy uda nam się utrzymać płynność finansową? Jakie strategie finansowe umożliwią nam realizację przyjętych celów? Z jakich źródeł finansowania możemy skorzystać? W oparciu o jakie kryteria bank będzie oceniał zdolność kredytową naszej firmy? Jak zweryfikować wiarygodność naszych dostawców? Jak odzyskać, płynące z tytułu zrealizowanych umów, należności?

  Oto pytania, na które poszukują odpowiedzi współcześnie funkcjonujące firmy, bez względu na to kto jest ich właścicielem, w jakim kraju działają, jaka jest ich kondycja ekonomiczna czy kto nimi zarządza. Oto pytania, na które sam będziesz musiał umieć znaleźć odpowiedź pracując w firmie, w banku, a nawet w urzędzie gminy.
   

  Decydując się na wybór specjalności Rachunkowość i finanse z windykacją należności:

  • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania finansami firmy i ryzykiem finansowym,
  • nabędziesz umiejętność sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników analiz finansowych, ekonomicznych i strategicznych,
  • zdobędziesz umiejętność oceny wpływu danych liczbowych na warunki funkcjonowania firmy,
  • zdobędziesz przydatne w każdej organizacji umiejętności zarządzania zadłużeniem, poznasz skuteczne metody windykacji,
  • będziesz przygotowany do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym,
  • zdobędziesz umiejętność efektywnego rozwiązywania problemy z zakresu rachunkowości i finansów, wynikających zarządzania firmą.

  Turystyka i rekreacja

  Interdyscyplinarny kierunek,  turystyka i rekreacja - studia I stopnia, pozwoli Ci zdobyć wiedzę między innymi z: ekonomii, zarządzania, marketingu, PR i promocji w obszarze turystyki. Stawiamy na rozwijanie umiejętności praktycznych. Studia I stopnia skupione są na ciekawych przedmiotach specjalnościowych. W trakcie nauki zdobędziesz umiejętności tworzenia wyspecjalizowanych podmiotów obsługi ruchu turystycznego oraz zarządzania produktem turystycznym.

  W ofercie studiów I stopnia z turystki i rekreacji znajdziesz dwie specjalności: menedżer projektów turystycznych oraz zarządzanie w branży HORECA (hotel, restauracja, catering). Program obu specjalności zawiera wiele ćwiczeń praktycznych, w trakcie których zdobędziesz kompetencje pożądane na turystycznym rynku pracy. Dzięki współpracy z renomowaną grupą hotelową MOLO zapewnimy Ci realizację ciekawych praktyk i projektów. 

  Zarządzanie w branży HoReCa (hotel, restauracja, catering)

  W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę na temat podstaw turystyki – technik zarządzania obiektem turystycznym, kreowania i świadczenia usług hotelarskich, obsługi klienta i dbania o dobry wizerunek obiektu i produktu hotelarskiego oraz organizacji pracy w branży gastronomicznej.
  Student będzie miał możliwość poznania pracy hotelu począwszy od zaplecza pracy hotelarskiej, poprzez obsługę klienta, aż po zarządzanie obiektem oraz usługą hotelarską. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.
  W obszarze gastronomi zapozna się z funkcjonowaniem restauracji, jej zaplecza, zadaniami zaopatrzenia i funkcjonowaniem obsługi, ale także zadaniami i rola menedżera lokalu, kierownika sali czy szefa kuchni. Pozna zasady żywienia, kuchnie regionalne, międzynarodowe, a także niezwykle ważne przepisy sanitarne i BHP.

  Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Marketing w hotelarstwie
  • Marketing w gastronomii
  • Zarządzanie obiektami hotelarskimi
  • Promocja i sprzedaż usług hotelowych
  • Zarządzanie gastronomią
  • Organizacja pracy gastronomi
  • Kuchnie regionalne i obcych narodów
  • Troska o klienta

  Zdobędziesz wiedzę, ale przed wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania hotelem. Poznasz zasady pracy hotelu, obsługi klienta, funkcjonowania zaplecza sanitarnego, gastronomicznego, zarządzania personelem, a także animacji czasu wolnego.

  Realizowane projekty specjalnościowe:

  • Organizacja pracy i zarządzanie personelem hotelowym
  • Marketing w hotelarstwie
  • Promocja i sprzedaż usług hotelarskich
  • Savoir-vivre i troska o klienta
  • Technologia gastronomiczna i higiena produkcji
  • Kuchnie regionalne i narodowe
  • Zarządzanie gastronomią
  • Elementy marketingu w gastronomii
  • Standaryzacja usług hotelarskich
  • Animacja czasu wolnego

  Praca dla absolwenta:

  • hotele, hostele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska turystyczne, itp.
  • ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, ośrodki kolonijne i sportowe,
  • restauracje, usługi gastronomiczne i cateringowe, np. menedżer restauracji, kierownik zaopatrzenia,
  • biura podróży, agencje turystyczne, agencje touroperatorów, np. analityk rynku hotelarskiego lub turystycznego,
  • firmy promocyjno-marketingowe związane z branżą turystyczną.
  Menedżer projektów turystycznych

  Student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania usługami turystycznymi, zapozna się z szeroko pojętym projektowaniem i realizację usług turystycznych. Od diagnozy i analizy zapotrzebowania rynku, potrzeb i preferencji klienta, aż po planowanie i realizację usług turystycznych. Uzyska umiejętności praktyczne z zakresu public relations, kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, specyfiki obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych.

  Będzie potrafił reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającej się branży turystycznej tworząc wyspecjalizowane podmioty obsługi ruchu turystycznego, jak i zarządzając produktem turystycznym. Pozna zmieniające się tendencje w ruchu turystycznym, jak i obsłudze klienta. Ważnym elementem programu kształcenia realizowanego na studiach jest również poznanie zasad sprzedaży i marketingu usług turystycznych.

  Oferta studiów jest dedykowana wszystkim, którzy pragną zajmować się szeroko pojętą usługą turystyczną – projektowaną od szczebla diagnozowania potrzeb i preferencji klienta, poprzez skuteczną promocję, aż po realizację usługi turystycznej.

  Student w trakcie nauczania zdobędzie również wiedzę z zakresu public relations, kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, specyfiki obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych. Umiejętności komunikacji w języku obcym pozwolą również na pracę w środowisku międzykulturowym.

  Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Marketing w turystyce
  • Sprzedaż produktów turystycznych
  • Zarządzanie obiektami turystycznymi
  • Promocja i sprzedaż usług turystycznych
  • Planowanie, organizacja i obsługa imprez turystycznych
  • Produkt turystyczny i reklama
  • Budowanie marki w turystyce i PR
  • Obsługa ruchu turystycznego

   

  Realizowane projekty specjalnościowe:

  • Sprzedaż produktów turystycznych
  • Produkt turystyczny i reklama
  • Promocja atrakcji turystycznych
  • Funkcjonowanie agencji i biur turystycznych
  • Kultura a turystyka
  • Budowanie marki w turystyce
  • Aktywne formy turystyki i rekreacji
  • Turystyka krajowa i zagraniczna
  • Standaryzacja usług turystycznych
  • Obsługa klienta
  • Projekty unijne i strukturalne w turystyce
  • Kreatywne zarządzanie w turystyce

   

  Praca dla absolwenta:

  • hotele, hostele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska turystyczne, itp.
  • ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, ośrodki kolonijne i sportowe,
  • gospodarstwa agroturystyczne,
  • biura podróży, agencje turystyczne, agencje touroperatorów,
   np. analityk rynku hotelarskiego lub turystycznego,
  • firmy promocyjno-marketingowe związane z branżą turystyczną,
  • instytucje samorządowe zajmujące się turystyką i promocją regionów.

  Zarządzanie

  Studia z zakresu zarządzania przygotują Cię do kariery w dynamicznym świecie biznesu, organizacji non-profit oraz sektorze publicznym. W AHE możesz doskonalić swoje umiejętności dzięki współczesnym metodom kształcenia opartym głównie na kreatywnych rozwiązaniach. Program nauczania stworzony jest tak by odpowiadał na współczesne realia społeczno-gospodarcze. Obejmuje on szeroki zakres zagadnień między innymi z: finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnego funkcjonowania różnych organizacji.

  Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji

  Wyróżniki specjalności zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji

  Specjalność przygotowuje studentów do pracy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju społeczności oraz budowy relacji z interesariuszami w kontekście biznesowym i społecznym.

  Przygotujemy Cię do zarządzania personelem organizacji.

  Program specjalności uwzględnia praktyczne problemy związane z realizacją funkcji menadżerskiej i funkcjonowaniem działów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

  Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i rozwiniesz umiejętności w zakresie:

  • Zarządzania zasobami ludzkimi - poznasz metody zarządzania zasobami ludzkimi, które uwzględniają aspekty społeczne, takie jak różnorodność, równość szans, problem dyskryminacji w miejscu pracy oraz odpowiedzialność społeczna.
  • Budowania relacji społecznych – nauczysz się projektować i zarządzać procesami budowania i utrzymywania relacji z interesariuszami, w tym pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną oraz innymi grupami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Zrównoważonego zarządzania - poznasz sposoby zarządzania, które uwzględniają aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, w tym kwestie zrównoważonego rozwoju, etyki biznesu oraz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.
  • Innowacyjnych strategii społecznych – poznasz zasady formułowania innowacyjnych strategii i praktyk zarządzania, które promują społeczną odpowiedzialność biznesu, działania prospołeczne oraz tworzenie wartości społecznej.

  Specjalność łączy wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu społecznego, ekonomii społecznej i innych dziedzin, co sprawia, że absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy w obszarze społecznym i biznesowym.

  Zarządzanie projektami i procesami

  Specjalność
  Zarządzanie projektami i procesami

  W świecie współczesnym, podlegającym nieustannej transformacji, sukces firmy uzależniony jest w dużej mierze od umiejętności przygotowania i wprowadzania zmian wykonywanych pod presją czasu i kosztów. Przedsięwzięcia tego typu przyjmujące formę projektu, są odpowiedzią firmy na zmieniające się warunki i wymogi otoczenia społeczno-gospodarczego. Będące ich wynikiem innowacje, mają najczęściej za zadanie zwiększyć wydajność, poprawić efektywność, podnieść rentowność lub poszerzyć spektrum działania firmy. Od umiejętności zarządzania tego typu przedsięwzięciami i optymalizacji procesów, które się na nie składają zależą bardzo często dalsze losy firmy – realizatora projektu.

  Program specjalności koncentruje się na praktycznych aspektach procesu zarządzania projektami i uwzględnia kwestie związane z cyfryzacją pracy.

  Wyróżniki specjalności
  Zarządzanie projektami i procesami

  Niepewność i złożoność otoczenia oraz intensywna konkurencja sprawiają, że realizacja projektów obarczona jest zwykle dużym ryzykiem i wymaga od osoby zarządzającej projektem szeregu umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin.
  Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę i uwarunkowania procesu zarządzania projektami oraz wykorzystywane metodyki. Zdobędziesz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, planowania i organizowania przedsięwzięć biznesowych. Poznasz też uwarunkowania procesu i sposoby kierowania interdyscyplinarnymi zespołami, w tym działającymi w środowisku pracy zdalnej.

  Przygotujemy Cię do realizacji projektów
  Program specjalności skupia się na praktycznych aspektach realizacji projektu w realiach organizacyjnych firmy. W trakcie zajęć specjalnościowych poznasz nowoczesne metodyki zarządzania projektami. Nauczysz się projektować i realizować przedsięwzięcia projektowe. Poznasz zasady wyceny projektów, sposoby monitorowania i kontroli realizacji projektu. Zdobędziesz uniwersalne umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego rozwiązywania problemów, komunikacji interpersonalnej.

  Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

  Specjalność
  Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

  Złożoność i nieprzewidywalność otoczenia społeczno-gospodarczego zmusza przedsiębiorstwa do oszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to zarówno dużych korporacji jak i firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Właściciele i menadżerowie firm sektora MSP dawno już dostrzegli, że wprowadzanie innowacji może być dla ich firm warunkiem utrzymania się na rynku i zapewnienia sobie trwałej przewagi nad konkurencją. Program specjalności koncentruje się na praktycznym wymiarze biznesu i uwzględnia kompleksowy charakter procesu zarządzania innowacjami.


  Wyróżniki specjalności
  Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw.

  Małe i średnie firmy są wszechobecne. Ich udział w zatrudnieniu oraz tworzeniu dochodu jest znaczący i jak pokazują badania to właśnie one bardzo często są miejscem powstania różnego rodzaju innowacji. Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasadnicze uwarunkowania ich powstawania i rozwoju. Dowiesz się, jak w realiach małej i średniej firmy, efektywnie wdrażać nowe rozwiązania biznesowe, jak zarządzać realizacją projektów i procesów gospodarczych, jak zdobywać środki na realizację przedsięwzięć planowanych.


  Przygotujemy cię do zarządzania innowacjami.
  Program specjalności osadzony jest w realiach społeczno-gospodarczych sektora MSP. Praktycy prowadzący zajęcia na specjalności nauczą Cię, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę do wprowadzania zmian w sposobie zarządzania i realiach organizacyjnych małej i średniej firmy. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości, podatków, finansów, planowania działalności oraz projektowania działań marketingowych. Poznasz podstawy budowy przewagi konkurencyjnej, której źródłem jest innowacja.

  Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

  Kosmetologia

  Kosmetologia studia I stopnia na AHE przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą poznać między innymi tajniki zabiegów anti-aging i wykorzystania laserów. W trakcie studiów przygotujemy Cię do wykonywania zabiegów kosmetycznych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej i wizażu. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą dermatologii, anatomii, fizjologii, medycyny estetycznej, chemii ogólnej i kosmetycznej, receptury kosmetycznej, biochemii. 
  W ofercie studiów kosmetologicznych znajdziesz trzy specjalności: kosmetologię medyczną, kosmetologię stosowaną, produkty kosmetyczne. Każda z nich zawiera interesujące przedmioty, dzięki którym uzyskasz specjalistyczne umiejętności. Zajęcia będą odbywać się między innymi w nowoczesnej sali kosmetologicznej. W trakcie licencjatu z kosmetologii zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci rozwijać karierę zawodową, pracować w placówkach zajmujących się szeroko pojętą kosmetologią lub prowadzić własny gabinet kosmetologiczny. 

  Kosmetologia medyczna

  Celem studiów na specjalności kosmetologia medyczna jest nabycie umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik pielęgnacyjnych oraz wykonywania zabiegów anty-aging za pomocą nowoczesnych urządzeń, m.in. nowoczesne kombajny kosmetologiczne, urządzenia RF, lasery różnego typu (wykorzystanie laserów m.in. do usuwania owłosienia, redukcji przebarwień, leczenia trądziku, zamykania naczynek), urządzenia HIFU. Studenci nabędą niezbędne kwalifikacje m.in. w zakresie:

  • odmładzania skóry za pomocą specjalistycznych urządzeń,
  • wykonywania mezoterapii różnego typu,
  • wykorzystywania laserów w medycynie estetycznej i kosmetologii,
  • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • przeprowadzania zabiegów takich jak peelingi medyczne.

  Studenci będą zdobywać doświadczenie pozwalające na efektywną współpracę kosmetologa w interdyscyplinarnym zespole, w szczególności z lekarzem medycyny estetycznej. Dodatkowo nabędą wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i pielęgnacji oraz działań kosmetologicznych związanych z zabiegami medycyny estetycznej i kosmetologii medycznej (m.in.: stymulatory tkankowe, wypełniacze, mezoterapia).

  (Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się: kosmetologia medyczna, medycyna estetyczna, podstawy chirurgii plastycznej / mezoterapia, stymulatory i wypełniacze, kosmetologia sprzętowa, trychologia / podologia.)

  Kosmetologia stosowana i odnowa biologiczna

  Celem studiów na specjalności kosmetologia stosowana i odnowa biologiczna jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu interdyscyplinarnej kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. W szczególności student uzyskuje wiedzę na temat zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych i fizykoterapeutycznych, nabywa umiejętności tworzenia kompleksowych programów pielęgnacyjnych i leczniczych w ścisłej współpracy z lekarzami i innymi specjalistami z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  Studia na specjalności kosmetologia stosowana i odnowa biologiczna kierowane są przede wszystkim do osób, które upiększaniem, pielęgnowaniem, wspomaganiem leczenia oraz przywracaniem atrakcyjności ludzkiego ciała, przy użyciu specjalistycznej aparatury i produktów kosmetycznych. Plan kształcenia pozwala na nabycie umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii: upiększającej i pielęgnacyjnej. Słuchacze w czasie kształcenia poznają zasady wykorzystania specjalistycznej aparatury kosmetologicznej oraz doboru preparatów kosmetycznych w zależności od wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu, ale również przede wszystkim ze względu na oczekiwany rezultat, do którego dąży klient/pacjent.

  (Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się: odnowa biologiczna, pielęgnacja skóry w okresie menopauzalnym, wprowadzenie do medycyny estetycznej, zarządzanie gabinetem kosmetycznym i obsługa klienta, nowoczesna aparatura kosmetologiczna.)

   

  Produkty kosmetyczne

  Celem studiów na specjalności produkty kosmetyczne jest zapewnienie absolwentom, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu chemii i technologii kosmetyków oraz kosmetologii, zarządzania i marketingu produktu. Istotne jest zapoznanie studentów z innowacyjnymi surowcami kosmetycznymi oraz metodami pozwalającymi na wprowadzanie ich do kosmetyku, uwzględniając przy tym ich wpływ na zdrowie i kondycję skóry człowieka. Absolwenci podczas studiów zdobędą również wiedzę i umiejętności oznaczania, certyfikacji i wdrożenia efektywnej strategii produktu. Ponadto poszerzą swoje kompetencje w zakresie marketingu produktu kosmetycznego i budowania relacji z klientem i dystrybutorem. Plan studiów skupia się na metodyce zabiegów kosmetologicznych dobieranych stosownie do potrzeb klienta. W czasie zajęć specjalistycznych studenci podejmują się diagnozy  stanów patologicznych skóry i dobrania odpowiedniej gamy produktów i zabiegów kosmetologicznych.

  Studia umożliwią poznanie zagadnień z zakresu chemii kosmetyków oraz kosmetologii, niezbędnej przy doborze produktów kosmetycznych do potrzeb klienta/pacjenta  w salonie kosmetologicznym oraz rozszerzaniu usług, mogących podnieść zyskowność, jakość salonu i zdobyć nowych klientów. Studenci specjalności nabędą również wiedzy umiejętności do pracy w zakresie produkcji kosmetyków i prowadzenia dermokonsultacji.

  (Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się: produkty kosmetyczne, marketing produktu kosmetycznego, jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych, surowce naturalne i ziołolecznictwo, technologia form kosmetyków.)

  Dietetyka

  Studia I stopnia z dietetyki to interdyscyplinarny kierunek, na którym program kształcenia opiera się głównie na zajęciach praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z: dietetyki, anatomii, fizjologii, medycyny, chemii ogólnej i spożywczej, technologii żywienia, biochemii, fizjoterapii oraz psychologii i fizjoterapii, a także pedagogiki i zarządzania. Nasi praktycy zapoznają Cię z najnowszymi światowymi trendami dietetyki. 

  Oferta dietetyki I stopnia zawiera trzy specjalności: dietetykę kliniczną, poradnictwo żywieniowe, psychodietetykę. Program każdej z nich obejmuje przedmioty ogólne oraz specjalnościowe, dzięki czemu możesz udoskonalić konkretne umiejętności praktyczne. Na rynku pracy nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny dietetyki, dlatego po ukończeniu studiów bez problemu rozpoczniesz swoją karierę zawodową.

  Dietetyka kliniczna

  Studia dietetyka kliniczna to dynamicznie rozwijająca się w ostatnim czasie nauka o żywieniu człowieka chorego. Prowadzenie żywienia klinicznego wymaga kompleksowej i aktualnej wiedzy. Na naszych studiach dowiesz się jak efektywnie pracować z pacjentem.

  Wiedza i umiejętności jakie zdobędziesz na specjalności dietetyka kliniczna

  Specjalność dietetyka kliniczna opiera się głównie na leczeniu człowieka chorego. Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz posiadać wiedzę o tym, jak żywić pacjentów na różnych etapach choroby, by nie pogarszać ich stanu zdrowia. Nauczymy Cię przeprowadzać wywiad żywieniowy z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym. Będziesz potrafił dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta. Pokażemy Ci, jak diagnozuje się zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy. Dostarczymy Ci odpowiednich narzędzi do wykonania czynności oceniających organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej. Nasi eksperci pokażą, jak interpretuje się dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych. Studia I stopnia z  dietetyki klinicznej to kompleksowe przygotowanie do  samodzielnego rozwiązywania problemów interakcji leków z pożywieniem, w tym: z witaminami, składnikami mineralnymi, innymi suplementacjami diety oraz używkami. Będziesz również potrafił poprawnie prowadzić dokumentację kliniczną pacjenta. Program specjalności zawiera także ćwiczenia z wykorzystaniem wskaźników antropometrycznych, ogólnolekarskich i biochemicznych przy ocenie stanu odżywiania pacjenta.

  Interdyscyplinarny charakter specjalności dietetyka kliniczna

  Zdobyte kompetencje pozwolą Ci zorganizować proces żywieniowy w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym, przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu. Studia - dietetyka kliniczna, poza przedmiotami wspólnymi dla wszystkich specjalności na kierunku dietetyka, to także: podstawy dietetyki klinicznej, poradnictwo i edukacja żywieniowa pacjenta, terapia osób z zaburzeniami odżywiania, profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych, żywienie kliniczne. Będziesz więc posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Zanalizujesz wyniki badań tak, aby podpowiedzieć pacjentowi, co warto zmienić w diecie, żeby dany wskaźnik poprawić.

  Praca po specjalności dietetyka kliniczna

  Zdobyta wiedza i interdyscyplinarne umiejętności pozwolą Ci doskonale odnaleźć się na rynku pracy. Zatrudnienia możesz poszukiwać w:

  Poradnictwo żywieniowe

  Studia z poradnictwa żywieniowego i dietetycznego

  Zdrowy tryb życia opierający się zarówno na zajęciach sportowo-ruchowych, jak i odpowiedniej diecie to ostatnio bardzo popularny temat. Jeśli chcesz pracować w zakładach opieki zdrowotnej, klubach sportowych lub po prostu poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki, sprawdź studia I stopnia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Program studiów to połączenie podstawowej wiedzy z ciekawymi zajęciami praktycznymi

   

  Czego dokładnie dotyczy specjalność poradnictwo żywieniowe?

  Na tej specjalności przygotujemy Cię do efektywnego wdrażania zasad zdrowego żywienia oraz stylu życia dla młodzieży i dorosłych. Poznasz również podstawy diagnostyki przyczyn i skutków zaburzeń odżywiania. Zdobędziesz niezbędne umiejętności do wykonywania pełnej diagnostyki dietetycznej. Będziesz potrafił rozpoznać i skorygować sposób żywienia u osób z nieprawidłową masą ciała (niedożywionych czy z nadwagą/otyłością) oraz dobrać odpowiedni plan odżywiania z uwzględnieniem stanu zdrowia, szczególnie różnych stanów chorobowych. Poznasz zasady i podstawy fizjologiczne dietetyki pediatrycznej oraz zasady żywienia kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Nauczymy Cię zasad i metodologii przygotowywania prawidłowo skomponowanych posiłków i komponowania kompletnych diet w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.

   

  Zajęcia praktyczne na dietetyce

  Studia żywieniowe to specjalność, która dostarczy Ci konkretnych narzędzi do pracy jako specjalista w tym zakresie. Nauczymy Cię udzielać kompleksowych, profesjonalnych porad żywieniowo-dietetycznych. Czekają na Ciebie specjalistyczne przedmioty, takie jak: zachowania żywieniowe, metodologia oceny sposobu żywienia, poradnictwo dietetyczne, dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne, pracownia żywienia. Posiadamy odpowiednie zaplecze oraz świetnych praktyków, którzy pomogą Ci w rozwoju Twoich kompetencji dietetycznych.

   

  Praca po specjalności poradnictwo żywieniowe

  Na tych studiach zdobędziesz umiejętności, które w przyszłości pozwolą Ci bez problemu odnaleźć się na rynku pracy. Zatrudnienia możesz szukać w:

  Psychodietetyka

  Studia licencjackie psychodietetyka to odpowiedź na potrzeby rynku pracy

  W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na interdyscyplinarnych specjalistów z dziedzin dietetyki, psychologii, pedagogiki. Poszukiwani są eksperci do pomocy osobom niepełnosprawnym, znający się na rehabilitacji dzieci i dorosłych, fizjoterapii oraz posiadający wiedzę z dynamicznie rozwijających się dziedzin, dotyczących autyzmu i różnorodnych terapii wspomagających rozwój osób dotkniętych chorobą. Coraz więcej osób świadomie zwraca uwagę na profilaktykę i zapobieganie wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych. Studia licencjackie w AHE doskonale przygotują Cię do odnalezienia się w interdyscyplinarnym świecie psychodietetyki. Program specjalności to połączenie ciekawych wykładów z zajęciami praktycznymi.

   

  Specjalność psychodietetyka – szczegóły programu

  Specjalność przeznaczona jest dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania problemów dietetycznych i psychologicznych, wynikających z zaburzeń żywienia i odżywiania. Nauczysz się pomagać osobom z problemami, takimi jak bulimia czy anoreksja. Dowiesz się także, jak prowadzić terapię z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi od środków psychoaktywnych.
  Studia licencjackie z psychodietetyki, nauczą Cię, jak kompleksowo pomagać osobom:

  • cierpiącym z powodu nadwagi, otyłości, jak i tym z prawidłową masą ciała lub niedowagą,
  • zmagającym się z niepowodzeniami w odchudzaniu się za pomocą diet i innych metod,
  • walczącym z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi,
  • zdecydowanym, by zmienić swój sposób odżywiania się, ale potrzebującym wiedzy, wsparcia czy motywacji,
  • nieakceptującym swojego wyglądu,
  • odczuwającym, że utraciły kontrolę nad jedzeniem i „zajadającym” stres, napięcie, emocje, problemy,
  • cierpiącym na zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, zespół gwałtownego objadania się,
  • mającym problem z uzależnieniami, na przykład od słodyczy lub alkoholu.
    

  Swoje umiejętności będziesz doskonalić przez udział w przedmiotach specjalistycznych, takich jak: psychologiczne metody poradnictwa żywieniowego, psychologia osobowości i motywacji, psychologia żywienia, terapia osób z zaburzeniami odżywiania, zaburzenia psychiczne i uzależnienia.  

   

  Praca po specjalności psychodietetyka

  Jako absolwent tej specjalności zostaniesz wyposażony w  interdyscyplinarne umiejętności z zakresu dietetyki i psychologii. Po ukończeniu nauki możesz pracować w:

  Pielęgniarstwo

  Na kierunku pielęgniarstwo w AHE najlepsi dydaktycy zadbają o kompleksowe przygotowanie Cię do zawodu. Program nauczania oparty jest na holistycznym podejściu do opieki zdrowia. Doświadczenie zdobędziesz na jakościowych zajęciach praktycznych, które odbywają się w największym monotematycznym Centrum Symulacji Medycznej w Łodzi. Będziesz na bieżąco z osiągnięciami technologicznymi medycyny. Dzięki współpracy z otoczeniem zapewnimy Ci praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach ochrony zdrowia.

  Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia

  Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie)

  Do rozpoczęcia studiów licencjackich nie musisz mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak: anatomia, fizjologia czy farmakologia. Duży nacisk położono na zgodność studiów z wymogami programowymi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne w języku angielskim oraz praktyki w przodujących jednostkach ochrony zdrowia. Po zakończeniu kształcenia będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu oraz zdobędziesz wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe.

  Pielęgniarstwo - studia „pomostowe” pierwszego stopnia

  Studia pomostowe z pielęgniarstwa kierujemy do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne, szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, przygotowaliśmy ofertę niestacjonarnych studiów pomostowych. Program nauczania łączy przygotowanie z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej z ogólnorozwojową wiedzą humanistyczną (filozofią, psychologią i socjologią).

  Studia licencjackie niestacjonarne tzw. „pomostowe” realizowane są w 4 ścieżkach kształcenia w zależności od wykształcenia, które posiadasz:

  • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów liceum medycznego;
  • 3-semestralna ścieżka dla absolwentów 2-letniego medycznego studium zawodowego;
  • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów 2,5-letniego medycznego studium zawodowego;
  • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów 3-letniego medycznego studium zawodowego.

  Realizacja praktyk zawodowych:

  • ścieżka AB 2-semestralna (dla absolwentów liceum medycznego) 750 godzin
  • ścieżka C 3-semestralna (dla absolwentów 2-letniego medycznego studium zawodowego) 1500 godzin
  • ścieżka D 2-semestralna (dla absolwentów 2,5-letniego medycznego studium zawodowego) 1300 godzin
  • ścieżka E 2-semestralna (dla absolwentów 3-letniego medycznego studium zawodowego) 353 godziny

  Kształcenie praktyczne musi zostać zrealizowane w Polsce.

  Przewidziane w programie kształcenia zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego zdobytego w Polsce, w zakresie wykonywanych czynności odpowiadających przedmiotowi zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych, z uwzględnieniem długości stażu pracy, w przypadku:

  1. ścieżki AB nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk;
  2. ścieżki C, D, E nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk

  Powiększ tekst

  Zmniejsz tekst

  Wysoki kontrast

  Odwrócony kontrast

  Resetuj