Wybierz miasto:

Zachęcamy do współpracy z redakcjami czasopism i nadsyłania swoich artykułów naukowych oraz recenzji książek. Praca przyjęta przez redakcję i recenzentów publikowana jest bezpłatnie w kolejnym numerze czasopisma. Kontakt z redakcjami czasopism podany jest na stronach redakcyjnych i internetowych tych czasopism. Informacje o zasadach publikowania podajemy na stronie www Wydawnictwa AHE w Łodzi w zakładce Informacje dla autorów lub na stronach internetowych poszczególnych czasopism.

Civitas Hominibus

Rocznik filozoficzno-społeczny pod redakcją dr hab. Edyty Pietrzak, prof. PŁ

Wydawany od 2006 roku przez Wydział Humanistyczny Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi.

Poświęcony jest szeroko pojętym zagadnieniom z obszarów nauk humanistycznych i społecznych.

Rocznik recenzewany o zasięgu międzynarodowym. Na liście czasopism MEiN uzyskało 20 punktów (UIC 201511).

Strona internetowa: www.civitashominibus.ahe.lodz.pl

Redakcja:

Językoznawstwo

pod redakcją dr. hab. Krzysztofa Kusala, prof. AHE

Czasopismo "Językoznawstwo" obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu.

Uwzględnia też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych.

Prezentuje analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych. Na liście czasopism MEiN 70 punktów (UIC 499067).

Czasopismo "Językoznawstwo" jest półrocznikiem i od kilku lat posiada zasięg międzynarodowy.

Strona internetowa: Przejdź do strony

Redakcja:

Kultura i Wychowanie

pod red. dr. Krzysztofa Kamińskiego

Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Kultura i Wychowanie jest półrocznikiem wydawanym przez Katedrę Pedagogiki AHE w Łodzi. Obszar zainteresowań periodyku z założenia ma szeroką formułę, odwołującą się do zagadnień związanych interdyscyplinarną relacją kultury i wychowania. Prezentowane wyniki badań naukowych, głównie z obszaru pedagogiki, ujmowane są w dwa bloki tematyczne: rozprawy filozoficzno-historyczne oraz rozprawy teoretyczno-empiryczne.

Na liście czasopism MEiN 20 pkt (UIC 201523).

Strona internetowa:
www.kulturaiwychowanie.ahe.lodz.pl

Redakcja:

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie

pod redakcją prof. dr. hab. Zenona Ślusarczyka i dr. Jerzego Janczewskiego

Czasopismo naukowe "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" jest periodykiem poświęconym problematyce innowacji w teorii i praktyce zarządzania.

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie

Ma status półrocznika i ukazuje się od 2005 roku. Czasopismo recenzowane o zasięgu międzynarodowym. Stworzyło naukowe forum dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, analizujących z własnej perspektywy badawczej problemy zarządzania oraz kreujących nowe tendencje w zarządzaniu. Na liście czasopism MEiN 40 pkt (UIC 501901).

Strona internetowa:
www.ziwgib.ahe.lodz.pl

Redakcja: