Wybierz miasto:

Polityka prywatność (do osadzania)

Polityka prywatności i plików cookie

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokła­damy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeń­stwo.

Za cel niniejszej Polityki prywatności i plików Cookies, zwaną dalej: „Polityką” uznaje się poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności, w związku z korzystaniem z naszego serwisu. W treści Polityki przekazujemy Państwu informacje, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe - w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie - w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • administrator - w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o administratorze, rozumie się przez to Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną z siedzibą w Łodzi.

Polityka prywatności

Informacje o Administratorze danych

Administratorem serwisu www.ahe.lodz.pl oraz danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, NIP: 7251014115, REGON: 470810663.

W ramach funkcjonowania serwisu z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: uczelnia@ahe.lodz.pl

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Kawczyńskiego, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ahe.lodz.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora w oparciu o różne podstawy prawne. Przedstawiamy poniżej cele oraz przesłanki legalizujące proces przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności:

 1. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (w tym możliwości logowania się przez Kandydata do wirtualnego pokoju studenta) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie obowiązku ciążącego na Administratorze w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 2. udzielania odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza chatu online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie;
 3. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, w tym podjęcia kontaktu z osobą zainteresowaną podjęciem nauki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie obowiązku ciążącego na Administratorze w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 4. przesyłania informacji marketingowych o usługach na wskazany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, przy czym na wykorzystanie Państwa kanałów komunikacji (numer telefonu, adres e-mail) do wysyłki informacji marketingowych, potrzebujemy zgody w myśl art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych;
 5. zawarcia i wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - działania związane z monitorowaniem i egzekucją opłat, możliwość logowania się do wirtualnego pokoju studenta oraz dokumentowanie przebiegu studiów, przetwarzanie w celach archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innymi aktami wykonawczymi;
 6. prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów studiów w celu dostosowania programu studiów dla potrzeb rynku, przesyłania ankiet i zapytań w celu monitorowania losów absolwentów po zakończeniu cyklu kształcenia - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 352 ust. 14-16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – prawnie uzasadniony interes Administratora;
 7. podjęcia kontaktu, informowania o ofertach pracy, doradzania w zakresie poszukiwania pracy w związku z wypełnieniem przez Państwa Formularza dla kandydatów poszukujących pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów poszukujących pracy prowadzone jest także w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 8. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem danych osobowych pozostawionych w formularzu kontaktowym – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 9. umożliwienia prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość w związku z realizacją przedmiotu umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów;
 10. umożliwienia zapisana do Klubu Uczelnianego AZS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 11. zawierania umów w zakresie odbycia praktyk, staży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 12. możliwość korzystania z wirtualnego pokoju dydaktyka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci organizacji zajęć;
 13. zawarcia umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO kontakt osób zainteresowanych wynajęciem nieruchomości od Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób niebędących stroną umowy, na podstawie której realizowana jest współpraca jest prawnie usprawiedliwiony cel (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – kontakt w sprawie realizacji współpracy;
 14. rekrutacji pracowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie realizacji uprawnień pracodawcy wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, która może zostać w każdym czasie cofnięta, w przypadku podania przez Państwa w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia Administratora Kodeks pracy.
 15. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami oraz świadczeniem usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane osobowe przechowywane będą:

 1. w przypadku kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia – przez okres roku, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a następnie przez czas związany z wygaśnięciem ewentualnych wzajemnych roszczeń;
 2. w przypadku kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia – przez cały proces kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, a po zakończeniu kształcenia przez okres 50 lat w celach archiwalnych na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 3. w przypadku Kursantów, Kandydatów poszukujących pracy, Praktykantów, Stażystów - dane będą przetwarzane przez czas ustalania warunków ewentualnej współpracy, czas niezbędny do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, do czasu zawarcia umowy lub zerwania negocjacji w sprawie zawarcia umowy; w przypadku zawarcia umowy przez czas trwania umowy;
 4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wyrażeniem;
 5. w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza chatu online, formularza kontaktu - do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. w celach marketingowych – do czasu zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zgody na przetwarzanie;
 7. w zakresie zapisania do Uczelnianego Klubu AZS – przez czas trwania członkostwa w AZS;
 8. w przypadku kontaktu w zakresie wynajmu nieruchomości – przez czas niezbędny do ustalenia warunków ewentualnej przyszłej współpracy, do czasu zawarcia umowy lub do czasu zerwania negocjacji w sprawie zawarcia umowy, po zawarciu umowy - przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu lub wygaśnięciu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisów odnoszących się do przepisów podatkowych, sprawozdawczości finansowej;
 9. w przypadku obrony, dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń – przez okres niezbędny do ich zabezpieczenia na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 10. przez czas wynikający z przepisów prawa np. przepisów podatkowych, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych do ustawy rozporządzeń;
 11. w przypadku monitorowania losów absolwentów – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia studiów przez absolwenta;
 12. przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego pracowników, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania danych osobowych, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia;
 13. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy liczony od końca roku, w którym przekazano dane osobowe. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej, o ile przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 14. w przypadku postępowania prowadzonego przez uprawnione organy, termin usunięcia danych może zostać wydłużony do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Informujemy, że Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi po ustaniu celu rekrutacji kandydatów na studia i okresów przewidzianych do przetwarzania takich danych, po dokonaniu anonimizacji danych, będzie przetwarzała do celów statystycznych, określenia obszaru geograficznego informacje, które nie będą powiązane z konkretnymi osobami i nie pozwolą zidentyfikować konkretnej osoby oraz otrzymają charakter statystyczny.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania ograniczenia przetwarzania lub sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator informuje, że każdorazowo, gdy będziecie Państwo korzystali z przysługujących Państwu praw, Administrator dokona oceny i weryfikacji stawianego żądania.

Odbiorcy danych i EOG

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą być również, w niektórych przypadkach przekazane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) w celu generowania statystyk. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję (UE).

Na stronie wykorzystywany jest mechanizm live chat dostarczany przez zewnętrznego dostawcę – z zasadami przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zapoznać się na stronie https://www.tawk.to/legal/

Profilowanie

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne.

Serwisy społecznościowe

Prowadzimy w ramach serwisów społecznościowych YouTube, Meta (Facebook i Instagram), LinkedIn i TikTok m.in. profile: ahewlodzi; ahe_lodz; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Korzystamy z usług oferowanych przez takich dostawców jak YouTube, LinkedIn, Meta (Facebook i Instagram) i TikTok w związku z czym pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalach społecznościowych wskazanych wyżej.

è w zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym.

è W zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w serwisie społecznościowym YouTube, LinkedIn, Meta (Facebook i Instagram) i TikTok, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez YouTube, LinkedIn, Meta (Facebook i Instagram) i TikTok.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z politykami prywatności dostawców, z których usług korzystamy:

Facebook - https://www.facebook.com/privacy/policy

Instagram - https://privacycenter.instagram.com/policy/

LinkedIn - https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube - https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data

TikTok - https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL

Polityka cookies

Pliki cookies

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia, zapisanego w pliku. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji serwisu www.ahe.lodz.pl oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź.

Do zarządzania zgodami użytkowników odnośnie użycia plików cookies stosujemy narzędzie zewnętrznego dostawcy tj. Cookiebot.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://cookiepedia.co.uk/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl

Rodzaje cookies i cel ich wykorzystywania

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies między innym w celu:

 • niezbędne - w celu dostosowania do użyteczności podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej;
 • preferencyjne - w celu umożliwienia stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik;
 • marketingowe - w celach marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania użytkownik podejmował na stronie w celu dopasowania treści i reklam do zainteresowań i potrzeb użytkownika;
 • statystyczne - w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

 

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik za pomocą funkcji oferowanych przez naszą stroną może dokonać wyboru co do wykorzystania poszczególnych kategorii plików cookies – wyrażając świadomą i dobrowolną zgodę w tym zakresie. Ponadto użytkownik w każdej chwili może zmienić te ustawienia przy użyciu udostępnionych w tym celu narzędzi.

W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies, użytkownikowi przysługują prawa wskazane w rozdziale „Prawa osób, których dane dotyczą” Polityki prywatności.

Użytkownik może także, poza funkcją obsługi zgody w ramach strony internetowej, w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na jego urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze wszystkich odwiedzonych witryn. Należy jednak pamiętać, że Użytkownik może również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies na stronach internetowych. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookies, natomiast musi pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez niego preferencje mogą zostać utracone, w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące sposobu zarządzania plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu niżej wymienionych przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome;
 • Mozilla Firefox;
 • Microsoft Internet Explorer;
 • Microsoft Edge;
 • Opera;
 • MacOS Safari i Safari.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookies. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookies, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie internetowej.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

W przypadku ewentualnych pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych w Serwisie informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj