Wybierz miasto:

Oferta studiów magisterskich

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 3 kierunki studiów jednolitych magisterskich.
Kształcenie na każdym z tych kierunków trwa 5 lata i prowadzi do uzyskania dyplomu magistra.
Każdy kierunek to kilka ciekawych i praktycznych specjalności do wyboru.

 

Wydział pedagogiki i psychologii

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Prawa i Administracji

Prawo

Jednolite  studia magisterskie to kierunek o profilu praktycznym. W trakcie studiów przygotujemy Cię do wykonywania zawodów prawniczych. Będziesz kształcił się pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków, którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową. Nasi wykładowcy to między innymi: były Prokurator Krajowy oraz Zastępca Prokuratora Generalnego, sędziowie apelacyjni, okręgowi i rejonowi, prokuratorzy okręgowi, czynni adwokaci, radcowie prawni, notariusze, kuratorzy, były Rzecznik KWP w Łodzi.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną bądź komorniczą. Przygotujemy Cię do wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego i prokuratorskiego, a także do samodzielnego rozpoczęcia prowadzenia doradztwa prawnego. W ofercie AHE znajdziesz: prawo medyczne, prawo w biznesie, prawo dowodowe, specjalność karną, specjalność cywilną, specjalność gospodarczo-finansową. 

karna

Czy nie myślałeś kiedyś o rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa karnego? Ile razy wyobrażałeś sobie siebie, jako tego który zbiera informacje, dowody o przestępstwie, przeprowadza rozmowę z ofiarą, świadkiem i oskarżonym w konkretnej sprawie? Byłeś sędzią, czy prokuratorem? A może adwokatem (diabła – sic!)? Jeśli interesują cię sprawy kryminalne to kierunek studiów Prawo karne jest dla Ciebie!

W ramach specjalności Karnej zdobędziesz umiejętności posługiwania się podstawowymi koncepcjami kryminologicznymi przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa karnego, zbierania informacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy, postępowania z ofiarą i świadkiem przestępstwa. Będziesz potrafił stosować przepisy z postępowania karnego ze stosunków międzynarodowych, w tym w zakresie pomocy prawnej, ekstradycji, wydania i wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ponadto w ramach zajęć z problematyki prawa karnego międzynarodowego, nauczysz się o zakresie możliwości karania zbrodni międzynarodowych oraz jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Brzmi ciekawie? To czytaj dalej!

Dzięki tej specjalności będziesz swobodnie poruszać się po problematyce przestępczości gospodarczej, w tym w zakresie przestępstw i wykroczeń skarbowych. Przeprowadzisz analizę oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, która pozwoli ujawnić nieprawidłowości w zarządzaniu lub gospodarowaniu zasobami finansowymi instytucji.

Specjalność karna w ramach studiów prawniczych przygotuje Cię do podjęcia pracy w organach ścigania (np. prokuraturze, policji oraz innych agencjach i instytucjach związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego, ochroną granicy państwowej, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej itp.) oraz w innych urzędach czy instytucjach publicznych i niepublicznych, gdzie wymagana jest wiedza, a także umiejętności z zakresu szeroko rozumianej karnistyki.

 

W ramach wskazanej specjalności realizujemy między innymi poniższe przedmioty:

 • Instytucja świadka koronnego w polskim prawie karnym na tle rozwiązań międzynarodowych
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie
 • Prawo karne międzynarodowe
 • Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych
 • Prawo karne skarbowe
 • Kryminologiczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni
 • Kompendium wiedzy z kryminalistyki
 • Propedeutyka kryminologii
 • Problematyka karnoprawna w prawie o ruchu drogowym

 

To jeszcze nie koniec! Możesz również, po ukończeniu stosownej aplikacji, pracować w organach wymiaru sprawiedliwości ze specjalizacją w sprawach karnych. Prawo karne – studia to nie tylko sądownictwo. Specjalność nie wyklucza obrania innej ścieżki zawodowej, np. pracy w podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych na stanowiskach związanych z obsługą prawną podmiotu.

cywilna

A może jesteś typem sędziego rodzinnego? Interesuje Cię prawo rodzinne, nie straszne Ci pogłębianie wiedzy z zakresy patologii rodzinnej w tym demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i nieletnich? Wierzysz, że instytucja Sądu Rodzinnego i Sądu Cywilnego może zmienić świat na lepsze – to właśnie specjalność Prawo cywilne (studia) jest właśnie dla Ciebie.

 

W ramach karnistyki przewidzieliśmy zajęcia między innymi z następujących zagadnień:

 • Stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych,
 • Odpowiedzialność cywilna w prawie medycznym,
 • Prawo alimentacyjne,
 • Rola kuratora w sprawach rodzinnych,
 • Europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów,
 • Postępowanie w sprawach nieletnich,
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 • Prawo umów konsumenckich,
 • Międzynarodowe postępowanie cywilne.

 

Specjalność Cywilna ma charakter uniwersalny w obszarze stosunków rodzinnych i prywatnych osób fizycznych. Dzięki tej specjalności pogłębisz swoją wiedzę praktyczną z zakresu rodzinnych stosunków majątkowych oraz niemajątkowych. Dodatkowo będziesz przygotowany do pracy wymagającej wiedzy z dziedziny problematyki patologii w rodzinie, a zwłaszcza zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci oraz nieletnich. Nauczysz się również praktycznego (a nie tylko teoretycznego) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z ośrodków kuratorskich.

W ramach studiów kierunkowych nabędziesz ważne kompetencje do prowadzenia spraw cywilnych z zakresu konsumenckiego obrotu prawnego – prawa umów i ochrony praw konsumenckich na gruncie krajowym oraz międzynarodowym, odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, a także medycznym.

Dodatkowo w ramach zajęć z zakresu zbiorowego prawa pracy – nauczysz się pokojowych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych, form protestacyjnych, prawa lokautu, legalności protestów. Będziesz również swobodnie poruszał się po problematyce zwolnień grupowych.

Specjalność cywilna to również studia z zakresu rynku nieruchomości, a w szczególności w z zakresu podstaw obrotu, zarządzania, wyceny nieruchomości, czynności techniczno-prawnych wyodrębniania nieruchomości lokalowych, procedur wywłaszczeniowych. Dzięki tej specjalności będziesz umiał określić stan prawny nieruchomości, przygotujesz podstawową dokumentację odnoszącej się do gospodarowania nieruchomościami – np. przygotowania wniosku o warunki zabudowy, oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie czy dzierżawę. Nie obce będzie Ci również ewidencjonowanie nieruchomości.

Jako absolwent studiów Prawo cywilne będziesz przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej, komorniczej. A także zdobywasz tu wysokie kwalifikacje do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.

gospodarczo-finansowa

Specjalność Gospodarczo – finansowa jest adresowana do tych, którzy chcą realizować swoją karierę zawodową w dziedzinach, w których szczególnie pożądana jest praktyczna wiedza prawno-ekonomiczna. W ramach tej specjalności zostaniesz wyposażony w umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk gospodarczych oraz finansowych.

 

W ramach kształcenia kierunkowego przewidzieliśmy między innymi następujące przedmioty:

 • Prawo bankowe,
 • Prawo ubezpieczeń,
 • Prawo celne,
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami,
 • Podstawy zarządzania,
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa,
 • Prawo papierów wartościowych,
 • Prawo i postępowanie podatkowe,
 • Międzynarodowe prawo handlowe.

 

Po zdaniu egzaminu wstępnego w ramach specjalności gospodarczo-finansowej masz możliwość podjęcia dowolnej aplikacji uprawniającej do wykonywania zawodów prawniczych.

W ramach oferowanych ćwiczeń, czy warsztatów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu administracji podatkowej oraz finansowej, a także sądownictwa administracyjnego. Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach finansowych sektora publicznego oraz sektora bankowego, ubezpieczeniowego i inwestycyjnego.

Jeśli myślisz, że to za mało, to wiedz, że ta specjalność daje Ci szczególne kompetencje do podjęcia zatrudnienia w działach prawnych przedsiębiorstw w charakterze eksperta z kompetencjami biznesowymi – wiedzą praktyczną z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, umiejętnościami interpersonalnymi, negocjacyjnymi oraz mediacyjnymi.

Otrzymasz też szeroki wachlarz wiedzy specjalistycznej niezbędnej dla radcy prawnego w sprawach dotyczących osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń czy fundacji.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Psychologia studia magisterskie

Studia jednolite magisterskie z psychologii kierujemy do osób, które chcą związać swoją przyszłość z zawodem psychologa. W trakcie nauczania staniesz się osobą świadomą własnych emocji, reakcji oraz postaw. Zdobędziesz nowoczesną wiedzę z dziedziny psychologii. Nasi praktycy przygotują Cię do podjęcia pracy w obszarze pomocy i wspierania drugiej osoby w kryzysie i pracy nad rozwojem jej podmiotowości i autonomii.

Program kształcenia na kierunku psychologia skupia się na ćwiczeniach, treningach, warsztatach i projektach pod okiem doświadczonych praktyków. Dbamy o to, by każdy mógł rozwijać swoje talenty i zainteresowania. W ofercie dostępne są dwie ciekawe specjalności: psychologia kliniczna oraz psychologia biznesu i doradztwa zawodowego. Po ukończeniu studiów zatrudnienia możesz szukać między innymi w: działach PR, firmach konsultingowych, gabinetach psychologicznych. Będziesz również gotowy do prowadzenia własnej działalności w obszarze szeroko pojętej psychologii. 

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego

Studia psychologia w biznesie i doradztwo zawodowe adresowane są do studentów, zainteresowanych zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii w obszarze marketingu, biznesu i HR oraz pragnących udoskonalić swoje kompetencje personalne i naukowe w tym zakresie. 

Jak wygląda program studiów?

Na tej specjalności student nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności, dotyczące min. psychologii zmiany, narzędzia do zarządzania sobą i innymi w zakresie czasu, emocji, stresu, talentów, profilaktyki wypalenia zawodowego, planowania i projektowania ścieżek kariery i rozwoju osobistego, pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych. Pogłębia wiedzę o zarządzaniu projektami, a także poznaje zasady udzielania wsparcia coachingowego i mentoringowego, podstawy negocjacji biznesowych, zarządzania relacjami w grupie, konfliktami. Student zyskuje umiejętności wdrażania systemów ocen pracowniczych, projektowania stanowisk pracy w oparciu o znajomość norm światowych i europejskich.

Praktyczny charakter zajęć daje studentowi możliwość indywidualnego, kreatywnego rozwoju osobowości, wzmacniania podmiotowego poczucia sprawstwa w działaniach psychologicznych w różnorodnych obszarach biznesu i HR. Ponadto, specjalność angażuje studenta w realizację projektów o charakterze implementacyjnym oraz daje możliwość odbycia interesujących praktyk i staży zawodowych u partnerów technologicznych kierunku.
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia biznesu i doradztwo zawodowe zna język obcy, potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami przekazu informacji, posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych i przygotowywania publikacji. Rozumie psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich oraz psychologiczne aspekty szkoleń. Ponadto, umie projektować i budować scenariusze szkoleń i warsztatów oraz potrafi kierować rozwojem kadr. 

Psychologia kliniczna

Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna to dobry wybór dla każdego, kto w przyszłości chce zostać psychologiem klinicznym. Studiując na AHE, dowiesz się m.in., jak wspierać człowieka w kryzysie oraz pogłębisz swoją wiedzę z zakresu psychoprofilaktyki i psychoterapii.

Psychologia kliniczna na AHE

Studia z psychologii klinicznej przeznaczone są dla osób, które chcą zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu psychopatologii zachowania i osobowości u dzieci i dorosłych, klinicznych aspektów seksualności, psychologii uzależnień. Z nami nauczysz się kompleksowej diagnozy klinicznej i wspierania w kryzysach. Będziesz postrzegać człowieka, jako psychosomatyczną całość. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci zrozumieć samego siebie oraz drugiego człowieka, a także relacje, zachodzące między ludźmi.

Studia psychologiczne łączą tradycyjny model nauczania z kreatywnym zastosowaniem wiedzy. W AHE nauczysz się profilaktyki chorób psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i podstaw psychoterapii. Poznasz podstawy psychologii rodzinnej i systemowej terapii rodzin, co w przyszłości pozwoli Ci na kompleksowe wspieranie pacjentów na każdym etapie rozwoju człowieka. Weźmiesz udział w wielu projektach o charakterze implementacyjnym, realizowanych pod czujnym okiem wyspecjalizowanej kadry AHE (składającej się ze specjalistów w danych dziedzinach, psychologów klinicznych, psychoterapeutów) oraz partnerów technologicznych kierunku. Zyskasz również możliwość odbycia atrakcyjnych staży i praktyk zawodowych, przygotowujących do podjęcia pracy u naszych partnerów technologicznych.