Wybierz miasto:

W procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - w wyniku ocen Komisji Rekrutacyjnych oraz decyzji Dyrektora Szkoły - wyłoniono 4 osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej AHE w dyscyplinach Językoznawstwo oraz Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami. Listy przyjętych do pobrania poniżej.


Drodzy Kandydaci,

Komisje Rekrutacyjne w dyscyplinach: Językoznawstwo oraz Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w procesie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej AHE w Łodzi wyłoniły kandydatów, którzy otrzymali rekomendacje do przyjęcia, zostali wpisani na listę rezerwową oraz kandydatów, którzy nie uzyskali rekomendacji przyjęcia do Szkoły Doktorskiej AHE.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami. Listy rankingowe do pobrania poniżej:

29 lutego 2024 zostanie opublikowana lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej.


Decyzją Komisji Rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej AHE do II etapu postępowania rekrutacyjnego - rozmów kwalifikacyjnych - zostali dopuszczeni następujący kandydaci (w nawiasie podane zostały punkty uzyskane w I etapie):
z dyscypliny Językoznawstwo (termin: 22 lutego 2024 roku):

1. Aneta Urszula Maciejewska- Jakś - (45.75 punktów) 
2. Yuliya Matysiak - (34.25 punktów)
3. Hanna Kozakiewicz - (33.66 punktów) 
4. Marek Miller - (30 punktów)
5. Michalina Piotrowska - (30 punktów)

Z dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (termin: 23 luty 2024 roku):

1. Jan Woprus-Budziejewski - (55.33 punktów) 
2. Karolina Peek - (53 punkty)


23 stycznia 2024 r. poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/doktoranckie została uruchomiona rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w dyscyplinach:

  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  • językoznawstwo

System rekrutacyjny dostępny od 23 stycznia do 06 lutego 2024 roku.

W procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:

Należy uzyskać zgodę planowanego promotora rozprawy doktorskiej na opiekę promotorską na odpowiednim formularzu – do pobrania poniżej.
Wyboru promotora rozprawy doktorskiej można dokonać na podstawie opisów naukowych/artystycznych sylwetek proponowanych promotorów rozpraw, które wraz z danymi kontaktowymi znajdują się w zakładce Promotorzy.

Na adres e-mailowy wybranego promotora rozprawy doktorskiej należy przesłać:

1. Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej (plik do pobrania poniżej).
Do 6.02.2024 roku należy uzyskać podpisane przez promotora ww. oświadczenie i załączyć w formie pliku PDF za pomocą formularza Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Sterlinga 26 (w przypadku obu form obowiązkowym jest uprzednie zgłoszenie swojej kandydatury w systemie – link wkrótce).

2. Życiorys lub CV zawierające informacje o: aktywności naukowej i/lub artystycznej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych lub/i artystycznych kandydata w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych, w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych, twórczych i organizacyjnych np. w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach i wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę lub sztukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, karierze zawodowej i in.

3. Opis wstępnej propozycji projektu badawczego lub artystyczno-badawczego, nie dłuższy niż 6 000 znaków ze spacjami, zawierający: tytuł roboczy, określenie przewodniego problemu badawczego rozprawy doktorskiej; opis zakresu poszukiwań twórczych i teoretycznych; relację z dotychczasowego zaawansowania poszukiwań w podejmowanych w temacie; pytania i problemy oraz cele naukowe lub/i artystyczne; opis metodologii i narzędzi badawczych.

4. Streszczenie projektu badawczego lub artystyczno-badawczego o długości do 1000 znaków ze spacjami, zawierające również bibliografię istotną dla osiągnięcia celu badań, której nie wlicza się do limitu znaków.

Więcej informacji:

Dział Nauki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 ul. Sterlinga 26, Łódź 90-212, pok. K 118
 e-mail: szkoladoktorska@ahe.lodz.pl  
 tel. (+48) 42 63 15 003

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj