Wybierz miasto:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi od 2007 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

ZASADY OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO NA AHE:

Ustawa 2.0 oraz ustawa ją wprowadzająca, określa wymogi dla osób ubiegających się o otwarcie przewodu doktorskiego. Na podstawie art. 186 ustawy 2.0 osoba ta posiada w dorobku co najmniej:

 1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
 2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii (wydawnictwo, które jest na liście ministerstwa punktowane za 80 lub 200 pkt.).

Ustawa wprowadzająca uszczegóławia wymogi z art. 186 ustawy 2.0:
Art. 179. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także:

 1. artykuły naukowe opublikowane:
  1. w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  2. przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
 2. monografie naukowe wydane przez:
  1. wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  2. jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

Dziekan po stwierdzeniu zgodności z wymogami formalnymi przedkłada złożony wniosek Radzie Wydziału właściwego dla dyscypliny.

Po rozpatrzeniu Rada Wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów  uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego oraz o wyznaczeniu promotora.

Po napisaniu pracy, Doktorant zdaje egzaminy doktorskie: z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego.

Doktorant składa pracę ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w dwóch, oprawionych kopiach, do recenzji.

Po otrzymaniu pozytywnych recenzji pracy wyznaczany jest termin obrony pracy.

 

Przeprowadzenie przewodu wylicza się na kwotę 14 600zł.

W przypadku przewodu doktorskiego, do którego powołano więcej niż jednego promotora, koszty przewodu doktorskiego zwiększają się o wynagrodzenie dla kolejnych promotorów.

Opłata za przeprowadzenie przewodu płatna jest w dwóch równych ratach:

 • pierwsza rata płatna w terminie 7 dniu od daty otwarcia przewodu doktorskiego
 • druga rata płatna nie później niż 7 dni przed terminem obrony rozprawy doktorskiej.

Program doktorski - jako początek przygody

Dla osób bez skrystalizowanej wizji własnej rozprawy doktorskiej AHE w Łodzi prowadzi PROGRAM DOKTORSKI, który obejmuje bogatą ofertę kursów doskonalących z każdej dyscypliny.

Ukończenie każdego kursu potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia kursu afiliowanym przez AHE.

Zapisy przyjmuje i informacji o Programie udziela Centrum Kształcenia AHE: ckp@ahe.lodz.pl, tel.: 42 29 95 637

Opłaty za seminarium doktorskie:

Koszt opłaty wpisowej na seminarium: 500 zł (dla absolwentów AHE – 300 zł)

Opłata miesięczna (czesne płatne przez 12 miesięcy): 310 zł – językoznawstwo

 

Zarządzeniem Kanclerza z dn. 29.09.2012r. wprowadzone zostały następujące opłaty za dodatkowe czynności administracyjne:

 • wydanie dyplomu doktora (oryginał i odpis w języku polskim) - 120 zł
 • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktora w tłumaczeniu na język obcy (wydawany na wniosek zainteresowanego) - 60 zł
 • wydanie duplikatu dyplomu doktora - 180 zł
 • wydanie zaświadczenia - 10 zł

Recenzje rozpraw doktorskich:

 

Kontakt telefoniczny
+48 42 63 15 805

E-mail
rektorat@ahe.lodz.pl
uczelnia@ahe.lodz.pl

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj