Wybierz miasto:

Po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora rozprawy doktorskiej należy złożyć do Działu Nauki WNIOSEK o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, który zawiera następujące dokumenty:

  • wypełnione Podanie do Rektora Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi o wszczęcie postępowania,
  • rozprawę doktorską w wersji papierowej (3 egzemplarze w oprawie miękkiej, dwustronnie drukowanej oraz 1 egzemplarz w oprawie twardej drukowany jednostronnie) i na elektronicznym nośniku danych,
  • pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego),
  • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim nie dłuższe niż 10 stron,
  • podpisany przez promotora / promotorów raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;
  • informację o publikacjach naukowych lub działalności artystycznej osoby ubiegającej się o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
  • oświadczenie o prawach autorskich, informujące również czy przedłożona rozprawa doktorska była przedmiotem innego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie oraz że przedłożona rozprawa doktorska nie zawiera informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj