Wybierz miasto:

Zarządzenie JM Rektor
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2023 roku


w sprawie ustalenia warunków przyjęcia na wyższy semestr studiów w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w związku z §18 ust. 2 pkt 2 Statutu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, zarządzam, co następuje:

1. Procedura przyjęcia na wyższy niż pierwszy semestr studiów w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, skutkująca koniecznością wyznaczenia różnic programowych, może nastąpić wyłącznie w przypadku złożenia wymaganej dokumentacji przez osobę kandydującą na studia nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

2. Złożenie dokumentacji po terminie wskazanym w ust. 1 skutkować będzie przeniesieniem aplikacji na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na następny semestr.

3. Warunkami koniecznym aplikacji na wyższy semestr są:
a) nieprzekroczenie 5 lat od momentu przerwania studiów w innej uczelni do ich ponownego podjęcia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;
b) zaliczenie w pełni semestrów numerycznie poprzedzających ten, do którego odnosi się aplikacja, z minimalną liczbą 30 punktów ECTS po każdym z nich.

4. Zarządzenie dotyczy wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor AHE w Łodzi
dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska, prof. AHE

 

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj