Wybierz miasto:

POWSTANIE, MISJA KOŁA

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki AHE powstało na wniosek w roku akademickim 2002/2003 na wniosek Dziekana Kierunku Pedagogika – dr Elżbiety Woźnickiej.

Ideą przewodnią  Koła Naukowego Studentów Pedagogiki AHE jest integrowanie środowiska studenckiego poprzez  rozwijanie i kształtowanie życia naukowego, poszerzanie teoretycznej wiedzy pedagogicznej, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy pedagogicznej, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych studentów. Uczestnikami Koła mogą być wszyscy studenci pedagogiki zainteresowani własnym rozwojem oraz projektowaniem i realizacją przedsięwzięć pedagogicznych. Przynależność do koła stwarza jego członkom możliwość rozwoju, realizacji swoich zainteresowań i pasji naukowych, pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki oraz daje szansę na nawiązanie kontaktów z innymi środowiskami akademickimi.

CELE I ZADANIA KOŁA

Koło Naukowe Młodych Pedagogów poprzez swoją działalność realizuje następujące cele:

 • poszerzanie zainteresowań pedagogicznych studentów,
 • propagowanie wiedzy o wychowaniu, potrzebach i właściwościach rozwojowych małego dziecka oraz młodzieży,
 • poszerzanie wiedzy o metodach i technikach pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • podejmowanie empirycznych badań naukowych w zakresie pedagogiki,
 • wdrażanie do realizacji zamierzeń edukacyjnych,
 • integrowanie środowiska studenckiego ze środowiskiem naukowym oraz środowiskiem praktyków nauczania i wychowania (m.in. poprzez organizację seminariów i sesji naukowych),
 • współpraca z lokalnymi instytucjami wychowawczymi i oświatowymi,
 • umożliwienie Studentom zdobywania doświadczeń zawodowych i podnoszenia kwalifikacji związanych z przyszłą pracą zawodową,
 • podejmowanie współpracy i stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń ze środowiskami akademickimi,
 • kształtowanie kompetencji psychopedagogicznych studentów,
 • rozwój kreatywności studentów,
 • rozwijanie wrażliwości pedagogicznej,
 • propagowanie kultury pedagogicznej i zasad z niej wynikających oraz szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków koła,
 • stwarzanie możliwości i kształtowanie umiejętności do podejmowania działalności publikacyjnej.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Koło Naukowe Młodych Pedagogów podejmuje działalność naukowo-badawczą oraz kulturalno-społeczną. Podstawową formą działalności Koła są projekty pedagogiczne, ich planowanie, przygotowanie i wykonanie a także wykłady, referaty, warsztaty, konwersatoria.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych, a w szczególności spotkań naukowych, wykładów,  dyskusji, warsztatów i praktyk o charakterze pedagogicznym,
 • nawiązywanie kontaktów naukowych z innymi środowiskami akademickimi,
 • uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych,
 • organizację i prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym,
 • organizowanie spotkań z pedagogami mogącymi, swą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, przybliżyć interesujące uczestników Koła zagadnienia,
 • współpracę z organizacjami studenckimi,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła.

Spotkania uczestników Koła Naukowego odbywają się w zależności od potrzeb, co związane jest z intensywnością działań w związku z realizowanymi projektami. Terminy spotkań ustalane są z uczestnikami Koła.

Uczestnicy mają prawo urozmaicać cele i  zadania  Koła, biorąc  czynny udział w projektowaniu i realizowaniu jego programu.

Opiekun Koła Naukowego: dr Kamila Witerska; współpraca: mgr Joanna Surlejewska-Cieślik, dr Daria Modrzejewska

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA – ZREALIZOWANE PROJEKTY

Rok akademicki 2018/2019 (PDF)
Rok akademicki 2017/2018 (PDF)
Rok akademicki 2016/2017 (PDF)
Rok akademicki 2015/2016 (PDF)
Rok akademicki 2014/2015 (PDF)
Rok akademicki 2013/2014 (PDF)

KOŁO PSYCHOLOGICZNE

Studentów pedagogiki

POWSTANIE, MISJA KOŁA

Koło Psychologiczne powstało w roku akademickim 2006/2007 na wniosek Dziekana Kierunku Pedagogika – dr Elżbiety Woźnickiej. Działalność koła skierowana jest  do studentów Pedagogiki AHE chcących poszerzyć wiedzę i doskonalić umiejętności psychologiczne.

CELE I ZADANIA KOŁA

Celem działalności Koła Psychologicznego jest zatem:

 • integrowanie środowiska studenckiego poprzez  rozwijanie i kształtowanie życia naukowego,
 • pobudzenie zainteresowań psychologicznych studentów pedagogiki,
 • rozwijanie wiedzy z zakresu psychologii stosowanej,
 • poszerzanie wiedzy na temat samego siebie oraz relacji z innymi,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów (w tym przede wszystkim umiejętności pomagania innym,  zdolności  trafnego rozumienia zachowań własnych i cudzych),
 • zdobycie doświadczeń w tworzeniu i realizacji projektów psychoedukacyjnych,
 • podjęcie współpracy i stworzenie możliwości do wymiany doświadczeń ze środowiskami akademickimi.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych, a w szczególności spotkań naukowych, wykładów,  dyskusji, warsztatów o tematyce psychologicznej,
 • uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych,
 • organizację i prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym,
 • organizowanie spotkań z psychologami i pedagogami mogącymi, swą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, przybliżyć interesujące uczestników Koła zagadnienia (m.in. rekomendowani trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych),
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła.

Spotkania Koła Psychologicznego w latach 2006/2007 – 2009/2010 odbywały się w systemie cotygodniowym. W roku akademickim 2010/2011, ze względu na zainteresowanie kołem głównie przez studentów zaocznych, spotkania Koła Psychologicznego odbywają się raz w miesiącu i w zależności od tematu obejmują od dwóch do trzech jednostek lekcyjnych

Realizowane cele oraz program działalności Koła podlega modyfikacjom uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników.

Opiekunowie Koła Psychologicznego:

 • w latach 2006/2007 – 2010: dr Magdalena Zadworna-Cieślak, dr Paweł Majchrzak
 • od  semestru letniego roku akademickiego 2010/2011: dr Lidia Janiszewska, dr Agnieszka Gutowska-Wyka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA – ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj