Wybierz miasto:

Podczas uroczystego spotkania członkom-przedstawicielom zarządu AHE, dydaktykom, partnerom technologicznym Akademii oraz studentom wręczone zostały powołania do Rady Programowej na kierunku pedagogika.

Podczas spotkania podjęta została próba wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie do projektowanych zmian i modyfikacji w programie kształcenia na kierunkach pedagogika. Rozmowa skupiała się wokół problemów związanych z oczekiwaniami pracodawców oraz umiejętnościami i kompetencjami absolwentów wchodzących na rynek pracy. Istotnym i wartym podkreślenia obszarem dyskusji był udział partnerów technologicznych w zajęciach prowadzonych metodami – warsztatową oraz projektową. Wspólne ustalenia dotyczące modyfikacji programu kształcenia zmierzają do zaznajomienia studentów z realiami pracy w wybranym zawodzie, a także wskazania dróg i możliwości dalszego rozwoju.

Skład Rady Programowej kierunku pedagogika

 • adw. dr Mariusz Olężałek, prorektor ds. kształcenia
 • mgr Monika Karolczak, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem i biura karier
 • dr Magdalena Archacka, dziekan kierunku pedagogika
 • dr Daria Modrzejewska, dziekan kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • dr Anna Breś, prodziekan kierunku pedagogika
 • Małgorzata Czaicka-Moroń, Prezes Zarządu, Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya
 • mgr Julia Banaszkiewicz-Włazińska, dyrektor, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi
 • mgr Krzysztof Szulc, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi
 • mgr Michał Bistuła, dyrektor, Zespół Szkół Sportowych w ALeksandrowie Łódzkim
 • mgr Dorota Nożewska, nauczycielka, Przedszkole Miejskie nr 33 w Łodzi
 • Joanna Olczyk, Nowa Era
 • dr hab. Helena Marzec, nauczyciel akademicki
 • dr Kamila Lasocińska, nauczyciel akademicki
 • dr Dorota Depczyńska, nauczyciel akademicki
 • dr Kamila Witerska, wykładowca akademicki
 • dr Mirosław Mielczarek, nauczyciel akademick
 • dr Janusz Tomiło, nauczyciel akademicki
 • mgr Patrycja Melaniuk, nauczyciel akademicki
 • Katarzyna Kominiak, Dział Jakości Kształcenia
 • Viktoriia Paliichuk, Ambasador Akademii, student
 • Grzegorz Bartczak, absolwent kierunku pedagogika

Do zadań Rady należy między innymi:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów,
 • doskonalenie koncepcji kształcenia i programu studiów,
 • występowanie do dziekana wydziału z inicjatywą wprowadzenia zmian do programu studiów danego kierunku,
 • uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu studiów oraz przygotowania zawodowego absolwentów.
 • przeprowadzanie analiz i ocen jakości kształcenia na danym kierunku studiów, w szczególności dotyczących: stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przez studentów poszczególnych semestrów, wyników egzaminów dyplomowych, obsady zajęć dydaktycznych, realizowanych na danym kierunku studiów, stosowanych metod dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się zakładanych w programie studiów danego kierunku.
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa
Pedagogika - rada programowa

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj