Wybierz miasto:
RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
  • I stopnia (licencjackie)
  • II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • stacjonarne
  • niestacjonarne (zaoczne)
  • on-line
  • 3 lata
  • 2 lata

Studia na kierunku pedagogika nadają absolwentom przygotowanie pedagogiczne i umożliwiają podjęcie pracy w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych na stanowisku pedagoga, opiekuna, wychowawcy (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 roku).

Studia na kierunku PEDAGOGIKA realizowane są w formie stacjonarnej (dzienne) i niestacjonarnej (zaoczne) na poziomie I stopnia (licencjat) i II stopnia (magister).

Absolwent pedagogiki

Absolwent kierunku pedagogika studiów pierwszego stopnia, w trakcie procesu kształcenia zdobył podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną oraz specjalnościową - w zależności od jej wyboru spośród wszystkich oferowanych specjalności na studiach I stopnia.

Nabył umiejętności które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej. Potrafi pracować w zespole, samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne. Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów z zakresu pedagogiki. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami (uzyskane umiejętności pozwolą na zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL); Uzyskał kompetencje językowe co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Uzyskane wykształcenie wyposaża absolwenta w całokształt kompetencji niezbędnych do skutecznego podjęcia przyszłych praktycznych działań zawodowych. Wszystkie proponowane specjalności wyposażają Absolwenta w przygotowanie pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.).

Absolwent jest przygotowany zatem do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, instytucjach doradztwa zawodowego i personalnego, a także instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika ma uporządkowaną, a w przypadku kontynuowania studiów na tej samej specjalności, także pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu danej specjalności. Nabył umiejętności upowszechniania i wykorzystania zdobytej wiedzy w działalności zawodowej, posiada umiejętności pozwalające mu na rozwiązywanie, także nietypowych, problemów z zakresu pedagogiki.

Absolwent studiów II stopnia nabywa przygotowanie pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.).

Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, instytucjach doradztwa zawodowego a także instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości, a także do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych. Ma świadomość znaczenia własnego warsztatu metodycznego, potrafi go samodzielnie budować, weryfikować i doskonalić. Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej, prospołecznej i samokształcenia oraz podjęcia studiów III stopnia.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj