Wybierz miasto:

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie)

Jeśli masz świadectwo maturalne, wybierz studia stacjonarne (licencjackie). Nie musisz mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Jako absolwent tego kierunku będziesz gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu, a przede wszystkim zdobędziesz wymagane kwalifikacje zawodowe. Duży nacisk położono na zgodność studiów z wymogami programowymi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne w języku angielskim oraz praktyki w przodujących jednostkach ochrony zdrowia.


Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne, w zależności od ścieżki kształcenia) - również online

Dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne, szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, przygotowaliśmy ofertę niestacjonarnych studiów pomostowych. Program nauczania w tym przypadku został ułożony tak, aby połączyć przygotowanie z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej z ogólnorozwojową wiedzą humanistyczną (filozofią, psychologią i socjologią).

Studia licencjackie niestacjonarne tzw. „pomostowe” realizowane są w 4 ścieżkach kształcenia w zależności od wykształcenia, które posiadasz:

  • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów liceum medycznego;
  • 3-semestralna ścieżka dla absolwentów 2-letniego medycznego studium zawodowego;
  • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów 2,5-letniego medycznego studium zawodowego;
  • 2-semestralna ścieżka dla absolwentów 3-letniego medycznego studium zawodowego.

Realizacja praktyk zawodowych:

  • ścieżka AB 2-semestralna (dla absolwentów liceum medycznego) 750 godzin
  • ścieżka C 3-semestralna (dla absolwentów 2-letniego medycznego studium zawodowego) 1500 godzin
  • ścieżka D 2-semestralna (dla absolwentów 2,5-letniego medycznego studium zawodowego) 1300 godzin
  • ścieżka E 2-semestralna (dla absolwentów 3-letniego medycznego studium zawodowego) 353 godziny

Kształcenie praktyczne musi zostać zrealizowane w Polsce.

Przewidziane w programie kształcenia zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego zdobytego w Polsce, w zakresie wykonywanych czynności odpowiadających przedmiotowi zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych, z uwzględnieniem długości stażu pracy, w przypadku:

  1. ścieżki AB nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk;
  2. ścieżki C, D, E nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE (2-LETNIE)

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe
Uzyskiwany tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa
Czas trwania studiów: 4 semestry
Liczba godzin: 1315 godzin zajęć dydaktycznych

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów. Zaproponowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi program jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowanie na rynku pracy. Program kształcenia dla studiów drugiego stopnia posiada profil praktyczny i umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy koniecznej do profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie oraz stwarza możliwość dalszego rozwoju naukowego.

W wyniku odbytych studiów absolwent będzie przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w: szpitalach, przychodniach, ośrodkach medycyny pracy, placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki), ośrodkach służby wojskowej i więziennej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, domach opieki społecznej, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach ratownictwa medycznego, sanatoriach, zakładach pracy chronionej, medycynie przemysłowej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma również możliwość sprawowania funkcji w organach samorządu pielęgniarek i położnych. Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego organizowania i realizowania opieki pielęgniarskiej, współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie sprawowania opieki, prowadzenia badań naukowych. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy magisterskiej i pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.

Praktyki zawodowe

Studenci mają zagwarantowaną możliwość realizacji praktyk zawodowych przewidzianych w programie w renomowanych placówkach ochrony zdrowia współpracujących z uczelnią.

 

Biuro rekrutacji AHE w Łodzi

Dodane przez ljanikowski -
Tel.
+48 42 631 58 00
+48 42 631 58 01
+48 42 299 55 00
E-mail:
rekrutacja@ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26, pok. K 016, 90-212 Łódź

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj