Wybierz miasto:

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zostało utworzone w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 • Projekt pt. „Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w Partnerstwie z Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi.
 • Łączna wartość projektu: 2 599 888,72 zł – 100% dofinansowania projektu z Unii Europejskiej.

Do użytku CSM oddano 6 sal:

 • G 101 Pomieszczenie kontrolne – pomieszczenie sterowania z możliwością podglądu sesji symulacyjnej przez lustro weneckie oraz komunikowania się pomiędzy nauczycielem a studentami:
  • system audio-wideo (zainstalowany w większości sal)
  • stanowisko sterowania
  • zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego
  • stanowiska komputerowe
  • aplikacja wspomagająca nauczanie (aplikacja web OSCE), do której może zalogować się student przez przeglądarkę internetową i pobrać dane, takie jak: informacje o przeprowadzonych scenariuszach, informacje na temat zaliczeń, materiały dydaktyczne itp.
 • G 102 Sala symulacji wysokiej wierności – sala dedykowana symulowanym zajęciom z wykorzystaniem scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują w szpitalu. Pomieszczenie umożliwia symulację oddziałów zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Sala wyposażona w sprzęt medyczny oraz urządzenia umożliwiające nagrywanie obrazu i dźwięku prowadzonych sesji;
 • G 102A Sala egzaminu OSCE – przeznaczona do egzaminów OSCE oraz m.in. ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi;
 • G 102B Sala debriefingu – sala analizy zajęć przeznaczona do analizy zajęć realizowanych w sali symulacji wysokiej wierności:
  • 3 szt. zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności: pacjenta dorosłego, dziecka, niemowlęcia
  • łóżka na stanowisko intensywnej terapii, 2 wózki reanimacyjne w wyposażeniem
  • inkubator
  • pompy infuzyjne
  • respirator
  • kozetka lekarska
  • lampa zabiegowa
  • drobny sprzęt medyczny
  • zestaw mebli medycznych
  • telewizor niezbędny do odtwarzania nagranych wcześniej sesji symulacyjnych
 • G 103 Sala symulacji ALS/BLS – przeznaczona głównie do nabywania umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy:
  • 10 zaawansowanych fantomów ALS/BLS (osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia)
  • 2 defibrylatory
  • plecak ratowniczy
  • drobny sprzęt medyczny
 • G 104 Sala symulacji niskiej wierności umiejętności pielęgniarskich – stanowi symulowany oddział szpitalny – sala chorych, stanowisko pielęgniarskie, pokój zabiegowy, pomieszczenia do przygotowywania leków oraz inne pomieszczenia jak np. łazienka z wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych:
  • 3 fantomy najnowszej generacji
  • 2 łóżka szpitalne
  • łóżko pacjenta domowe
  • stanowisko do iniekcji
  • wózek reanimacyjny z wyposażeniem, wózek transportowy, wózek inwalidzki
  • aparat EKG
  • lampa zabiegowa
  • zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów
  • zestaw do nauki przemieszczania pacjentów
  • zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej
 • G 106 Sala umiejętności technicznych – przeznaczona do nauki umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów. Szkolenie z użyciem trenażerów umożliwia studentowi opanowanie technicznych podstaw danej umiejętności przed wykonaniem jej na zaawansowanych symulatorach i pacjencie. Zmniejsza to ryzyko zdarzeń niepożądanych podczas pierwszych prób wykonania danej procedury w warunkach symulacji wysokiej wierności oraz w warunkach szpitalnych. Sala umożliwia naukę różnorodnych umiejętności pod bezpośrednim nadzorem instruktorów w warunkach bezpiecznych dla studenta i warunkujących prawidłowe nauczanie:
  • 15 nowoczesnych trenażerów
  • 4 nowoczesne modele do pielęgnacji
  • 2 wysokiej klasy fantomy noworodków
  • zestaw drobnego sprzętu medycznego
 •  G 113 Magazyn sprzętu Centrum Symulacji Medycznej – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, realizując potrzeby współczesnej edukacji, zapewniała dotychczas studentom pracownie służące do nauki zawodu wyposażone m.in. w zestawy do badań fizykalnych, modele, drobny sprzęt medyczny. Dzięki zakupom w ramach Centrum Symulacji Medycznej znacznie wzbogaciła się wartość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo.

Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi to nowoczesna baza dydaktyczna przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo, dzięki której będą mogli realizować ćwiczenia i zajęcia praktyczne za pomocą zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności, fantomów najnowszej generacji oraz nowoczesnych trenażerów. Kształcenie w tej formule oparte jest na szeroko pojętej symulacji medycznej, która dzięki zastosowaniu realnych scenariuszy pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, a zarazem uniknięcie niepotrzebnego ryzyka dla pacjenta.
Poza wyposażeniem Centrum przewidziano szereg szkoleń dla kadry dydaktycznej oraz studentów.
W ramach projektu zatrudnieni są ponadto pacjenci standaryzowani i symulowani, przygotowani do odgrywania roli pacjenta na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz egzaminów OSCE.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi jako nowoczesnego ośrodka akademickiego poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi.

Dzięki wdrożeniu programu rozwojowego w ramach projektu:

 • studenci AHE nabędą nowe kompetencje, nauczą się krytycznej analizy swoich zachowań oraz identyfikacji potrzeb w zakresie poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności
 • jakość kształcenia praktycznego podwyższy się, co na kierunku o profilu praktycznym ma fundamentalne znaczenie
 • program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo AHE będzie jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy i zmian demograficznych, zgodnie z długofalową wizją rozwoju systemu ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: www.csm.ahe.lodz.pl.

Uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej

 

Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej
jak wygląda centrum symulacji medycznej w ahe w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi
Centrum Symulacji Medycznej AHE w Łodzi

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj