Wybierz miasto:
prof. dr hab. Ireneusz Majsterek
prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek; tytuł profesora nauk medycznych odebrał w 2013 r.
Kierownik MOLecoLAB, Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych, Kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej. Przewodniczący Komitetu Naukowego Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego, Bionanopark. Członek Zespołu ds. Innowacji Technologicznych, Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia. Członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Rady Naukowej, Komisji ds. Własności Intelektualnych (KWiNT), Prezydium Granty UMed, UMED4Excellencei i wielu innych zespołów opiniujących. Ponadto, członek Rady Ekspertów m.in. Narodowego Centrum Nauki (NCN); Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP); Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Edytor i recenzent licznych, renomowanych czasopism z listy filadelfijskiej. Dorobek obejmuje ponad 400 publikacji naukowych. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe m. in. we Francji, w Belgii, Wielkiej Brytanii, a także USA. Ekspert międzynarodowy m.in. Institut National du Cancer, France (INCa); United States-Israel Binational Science Foundation (BSF); Expert Group, Chemical-Biological Radioactive-Nuclear-Defence EDSTAR-CBRN (EG01), European Defence Agency.

prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba
prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba

Profesor Waldemar Wierzba jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W 1995 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 r. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi stopień doktora habilitowanego. W latach 1993-2019 prof. Wierzba pełnił wiele funkcji w sektorze ochrony zdrowia. Tworzył m.in. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych, której był pierwszym prezesem. Kierował zespołem ponad 400 ekspertów opracowujących koszyk świadczeń gwarantowanych. Od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje młodszym pokoleniom, pracując jako wykładowca. Jest rektorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 11 lat jest redaktorem naczelnym magazynu ,,Świat Lekarza”. Opublikował (jako autor i współautor) ponad
160 publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu.

 

dr Beata Słomska
dr Beata Słomska

Dr n. med. Beata Słomska posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zawodowym.
Posiada dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz epidemiologicznego. Bierze udział w licznych szkoleniach, kursach doskonalących i konferencjach naukowych z zakresu organizacji i zarządzania oraz jakości usług pielęgniarskich.  

dr n med. Agnieszka Renn-Żurek
mgr Agnieszka Renn-Żurek

W 2022 r. przyznana Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”

Doktor nauk medycznych Agnieszka Renn-Żurek posiada doświadczenie zawodowe w obszarze opieki długoterminowej i paliatywnej oraz w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego. Pracowała na stanowiskach: instruktora oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, pielęgniarki odcinkowej oddziału chorób wewnętrznych, pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, opieki paliatywnej, środowiskowo-rodzinnej oraz w medycynie szkolnej. Pracowała także jako wykładowca u organizatorów kształcenia podyplomowego prowadząc zajęcia na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleniach specjalizacyjnych. Pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji,  m.in. jako kierownik Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów oraz kierownik kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji dla pielęgniarek, zastępca pielęgniarki naczelnej w ZOZ Łódź-Widzew oraz w szpitalu św. Jana Bożego w Łodzi.  

dr n. med. Barbara Chrzan

Doktor nauk medycznych, lekarz, magister filologii germańskiej, członkini Towarzystw naukowych, autorka licznych publikacji, lektor języków obcych i tłumacz.

dr n. med. Jolanta Krawczyk
dr n. med. Jolanta Krawczyk

Dr n. med. Jolanta Krawczyk posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zawodowym. Bierze udział w licznych szkoleniach, kursach doskonalących i konferencjach naukowych z zakresu organizacji i zarządzania oraz jakości usług pielęgniarskich.  

dr n. med. Piotr Jamrozik
dr n. med. Piotr Jamrozik

Doktor nauk medycznych, adiunkt Zakładu Teorii Pielęgniarstwa AHE w Łodzi, z kierunkiem związany od 2010 roku.
Specjalista II st. z Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk,
Specjalista I st. z chorób wewnętrznych.
Pracę zawodową lekarza wykonywał w szpitalu MSW oraz pogotowiu ratunkowym i innych placówkach na terenie Łodzi. W 1995r. odbywa staż naukowy w Akademii Medycznej w Madrycie.
W latach 1998-2002 Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi.
W 2010 r. po ponad 30 latach służby wojskowej odchodzi do rezerwy. Od 7 lat pracuje na kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi prowadząc zajęcia z zakresu badania fizykalnego, anatomii, fizjologii i patologii na Wydziale Humanistycznym i biomechaniki na Wydziale Artystycznym. Uczestniczy w konferencjach naukowych mając w dorobku kilkanaście prac naukowych. Interesuje się historią w szerokim tego słowa znaczeniu, również współczesną, obserwując wydarzenia polityczne, kibicuje wszelkim rozgrywkom piłki siatkowej, ostatnio mniej turystyką motoryzacyjną. Lubi wyjazdy zagraniczne do europejskich krajów śródziemnomorskich, stara się uprawiać rekreację ruchową

dr Grażyna Kozak
dr Grażyna Kozak

Dr nauk o zdrowiu Grażyna Kozak posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zawodowym, w tym ponad 35-letni staż na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej.   W swojej karierze zawodowej przeszła przez wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od pielęgniarki dyplomowanej, pielęgniarki specjalisty, pielęgniarki koordynującej, pielęgniarki oddziałowej, pielęgniarki naczelnej do asystenta dyrektora ds. pielęgniarstwa. Całe zawodowe życie związane jest z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Świadczy także usługi pielęgniarskie w opiece długoterminowej i POZ. Jest nauczycielem kształcącym także inne grupy zawodowe: technik masażysta, technik higienista stomatologiczny. Pełniła także odpowiedzialną funkcję społeczną Przewodniczącej Sądu ORPiP w Łodzi. Aktywnie działała w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz w Towarzystwie Pielęgniarek Anestezjologicznych.

dr Beata Barwińska
Dr Beata Barwińska

W 2020 r. przyznana Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”.

Dr nauk medycznych Beata Barwińska to uznany autorytet w szczególności w zakresie  pielęgniarstwa ratunkowego i ratownictwa medycznego (biegła Sądu Okręgowego w Łodzi w tym zakresie).  Dorobek naukowy Beaty Barwińskiej mieści się  w dyscyplinie nauk medycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w takich obszarach, jak: pielęgniarstwo w stanach nagłych (ratunkowe oraz anestezjologiczne), badanie fizykalne, interpretacja zapisu EKG, anatomia.

mgr Aleksandra Grzelewska

Opis w przygotowaniu

mgr Anna Słoń
mgr Anna Słoń

Magister pielęgniarstwa, instruktor symulacji, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania . Od wielu lat pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze rehabilitacji leczniczej oraz w zakresie pielęgniarstwa internistycznego.  

mgr Beata Miodownik

Opis w przygotowaniu

mgr Bernarda Pruś-Dobras

Magister pielęgniarstwa Bernarda Pruś-Dobras posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pielęgniarstwa oraz w zakresie zarządzania i organizacji placówki medycznej. Przez wiele lat pracowała na stanowiskach pielęgniarskich wszystkich szczebli. Obecnie od 2016 roku pełni funkcję Przełożonej Pielęgniarek Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Pracuje także jako wykładowca u organizatorów kształcenia podyplomowego prowadząc zajęcia na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleniach specjalizacyjnych oraz jako opiekun zajęć stażowych. Pełni również funkcję koordynatora studiów podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia prowadzonych przez AHE w Łodzi.

mgr Elżbieta Jarosińska
mgr Elżbieta Jarosińska

Magister pielęgniarstwa, instruktor symulacji, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz dydaktyczne w kształceniu przed i podyplomowym.

mgr Emilia Mierzejewska
mgr Emilia Mierzejewska

Magister pielęgniarstwa Emilia Mierzejewska  posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pielęgniarstwa oraz zarządzania w ochronie zdrowia. Przez wiele lat pracowała na stanowiskach pielęgniarki, starszej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej, była również opiekunem staży w oddziale neurologicznym w ramach kształcenia przed i podyplomowego. Aktualnie pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej oddziału neurologicznego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

mgr Ewa Lachowicz
mgr Ewa Lachowicz

Magister Ewa Lachowicz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pielęgniarskiej w oddziale chorób wewnętrznych. Przez wiele lat pełniła funkcję pielęgniarki oddziałowej oddziału wewnętrznego z pododziałem kardiologii Szpitala MSWiA w Łodzi a od 2015 do 2021 roku pełniła tam funkcję Kierownika Zespołów Pielęgniarskich.

mgr Iwona Mazurek

Opis w przygotowaniu

mgr Jadwiga Frontczak
mgr Jadwiga Frontczak
mgr Magdalena Heinze-Jakubowska
mgr Magdalena Heinze-Jakubowska

Magister pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zatrudniona w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

mgr Marzena Kłoszewska
mgr Marzena Kłoszewska

Magister pielęgniarstwa, instruktor symulacji, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz dydaktyczne w kształceniu przed i podpyplomowym. Magister pielęgniarstwa, instruktor symulacji, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz dydaktyczne w kształceniu przed i podyplomowym.

mgr Żaklina Stambrowska-Molska
Żaklina Stambrowska-Molska

Magister pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zatrudniona w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

mgr Zdzisława Walak
mgr Zdzisława Walak

Magister pielęgniarstwa, instruktor symulacji, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze opieki długoterminowej, onkologicznej i paliatywnej oraz dydaktyczne w kształceniu przed
i podyplomowym.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj