Wybierz miasto:

Oferta studiów magisterskich

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 3 kierunki studiów jednolitych magisterskich.
Kształcenie na każdym z tych kierunków trwa 5 lata i prowadzi do uzyskania dyplomu magistra.
Każdy kierunek to kilka ciekawych i praktycznych specjalności do wyboru.

 

Wydział pedagogiki i psychologii

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek przeznaczony dla każdego, kto marzy o szeroko pojętej pracy z dziećmi. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i kompetencje z zakresu procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania. Nasza kadra dydaktyczna, złożona z aktywnych zawodowo praktyków przekaże Ci informacje o współczesnych problemach pedagogiki i psychologii w dwóch blokach. Pierwszy dotyczy głównie metod nauczania i pracy z najmłodszymi. Drugi natomiast ma wymiar bardziej praktyczny. Będziesz brać udział w warsztatach i praktykach z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki w przedszkolu i szkole. Dzięki współpracy AHE z licznymi szkołami, przedszkolami, ośrodkami pomocy odbędziesz efektywne praktyki zawodowe. Po studiach możesz pracować między innymi w domach małego dziecka, klubach malucha, szkołach podstawowych, przedszkolach. Zdobyte kompetencje pozwolą Ci także na założenie własnej placówki zajmującej się opieką nad małymi dziećmi.

Wydział Prawa i Administracji

Prawo

Jednolite  studia magisterskie to kierunek o profilu praktycznym. W trakcie studiów przygotujemy Cię do wykonywania zawodów prawniczych. Będziesz kształcił się pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków, którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową. Nasi wykładowcy to między innymi: były Prokurator Krajowy oraz Zastępca Prokuratora Generalnego, sędziowie apelacyjni, okręgowi i rejonowi, prokuratorzy okręgowi, czynni adwokaci, radcowie prawni, notariusze, kuratorzy, były Rzecznik KWP w Łodzi.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną bądź komorniczą. Przygotujemy Cię do wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego i prokuratorskiego, a także do samodzielnego rozpoczęcia prowadzenia doradztwa prawnego. W ofercie AHE znajdziesz: prawo medyczne, prawo w biznesie, prawo dowodowe, specjalność karną, specjalność cywilną, specjalność gospodarczo-finansową. 

karna

W ramach studiów prawniczych na specjalności karnej zdobędziesz umiejętności posługiwania się podstawowymi koncepcjami kryminologicznymi, niezbędnymi do rozwiązywania problemów z zakresu prawa karnego, zbierania informacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy, postępowania z ofiarą i świadkiem przestępstwa. Nauczysz się tego, jak stosować przepisy z postępowania karnego ze stosunków międzynarodowych, w tym w zakresie pomocy prawnej, ekstradycji, wydania i wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ponadto, w ramach zajęć z problematyki prawa karnego międzynarodowego, zdobędziesz wiedzę na temat możliwości karania zbrodni międzynarodowych oraz jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Co więcej, dzięki specjalności karnej będziesz swobodnie poruszać się po problematyce przestępczości gospodarczej, w tym w zakresie przestępstw i wykroczeń skarbowych. Przeprowadzisz również analizę oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, która pozwoli ujawnić nieprawidłowości w zarządzaniu lub gospodarowaniu zasobami finansowymi instytucji.

Przedmioty, realizowane w ramach prawa karnego

W ramach studiów prawniczych na specjalności karnej, realizowane są m.in. takie przedmioty, jak:

 • instytucja świadka koronnego w polskim prawie karnym na tle rozwiązań międzynarodowych,

 • przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie,

 • prawo karne międzynarodowe,

 • międzynarodowa współpraca w sprawach karnych,

 • prawo karne skarbowe,

 • kryminologiczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni,

 • kompendium wiedzy z kryminalistyki,

 • propedeutyka kryminologii,

 • problematyka karnoprawna w prawie o ruchu drogowym.

cywilna

Interesujesz się prawem rodzinnym? Chcesz pogłębiać wiedzę z zakresu patologii rodzinnej, w tym demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i nieletnich? A może ciekawi Cię prawo spadkowe lub przepisy prawne, związane z rynkiem nieruchomości? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań jest twierdząca, to studia na kierunku Prawo cywilne w AHE są właśnie dla Ciebie!

Zajęcia, realizowane w ramach prawa cywilnego

Podczas studiów z zakresu prawa cywilnego realizowane są m.in. takie przedmioty, jak:

 • stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych,

 • odpowiedzialność cywilna w prawie medycznym,

 • prawo alimentacyjne,

 • rola kuratora w sprawach rodzinnych,

 • europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów,

 • postępowanie w sprawach nieletnich,

 • ustawa o księgach wieczystych i hipotece,

 • prawo umów konsumenckich,

 • międzynarodowe postępowanie cywilne.

Studia z zakresu prawa cywilnego - dlaczego warto?

 • kompleksowa wiedza z zakresu prawa cywilnego,

 • przygotowanie do odbycia każdego rodzaju aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej oraz komorniczej,

 • uzyskanie kwalifikacji, pozwalających na pracę w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej,

 • pogłębienie praktycznej wiedzy z zakresu rodzinnych stosunków majątkowych oraz niemajątkowych,

 • przygotowanie do pracy, wymagającej wiedzy na temat patologii w rodzinie, a zwłaszcza zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci oraz nieletnich,

 • umiejętność praktycznego prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z ośrodków kuratorskich,

 • zdobycie kompetencji, uprawniających do prowadzenia spraw cywilnych z zakresu konsumenckiego obrotu prawnego – prawa umów i ochrony praw konsumenckich na gruncie krajowym oraz międzynarodowym, odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, a także w prawie medycznym,

 • pozyskanie wiedzy na temat pokojowych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych, form protestacyjnych, prawa lokautu, legalności protestów,

 • swobodne poruszanie się po problematyce zwolnień grupowych.

 • pozyskanie wiedzy z zakresu rynku nieruchomości, a w szczególności z zakresu podstaw obrotu, zarządzania, wyceny nieruchomości, czynności techniczno-prawnych wyodrębniania nieruchomości lokalowych oraz procedur wywłaszczeniowych.

gospodarczo-finansowa

Studia prawnicze na specjalności gospodarczo–finansowej w AHE adresowane są do osób, które chcą realizować swoją karierę zawodową w dziedzinach, wymagających praktycznej wiedzy prawno-ekonomicznej. Absolwenci kierunku prawo na specjalności gospodarczo-finansowej wyposażeni są m.in. w umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk gospodarczych oraz finansowych. Dzięki temu mogą podjąć pracę m.in. w działach prawnych różnorodnych przedsiębiorstw, organizacji czy fundacji. Zapoznaj się z opisem studiów prawniczych na specjalności gospodarczo-finansowej i sprawdź, czy jest to kierunek dla Ciebie!

Przedmioty, realizowane w ramach specjalności gospodarczo-finansowej

Do przedmiotów kierunkowych, realizowanych w ramach specjalności gospodarczo-finansowej należą m.in.:

 • prawo bankowe,

 • prawo ubezpieczeń,

 • prawo celne,

 • prawo gospodarowania nieruchomościami,

 • podstawy zarządzania,

 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa,

 • prawo papierów wartościowych,

 • prawo i postępowanie podatkowe,

 • międzynarodowe prawo handlowe.

Dzięki wykładom, ćwiczeniom oraz warsztatom, składającym się na program studiów, poszerzysz swoją wiedzę z zakresu administracji podatkowej oraz finansowej, a także sądownictwa administracyjnego. Sprawdź, jakie perspektywy zatrudnienia da Ci wydział prawa i dyplom ukończenia studiów wyższych na specjalności gospodarczo-finansowej.

Specjalność gospodarczo-finansowa - możliwości

 • możliwość podjęcia dowolnej aplikacji, uprawniającej do wykonywania zawodów prawniczych,

 • praca w instytucjach finansowych sektora publicznego oraz sektora bankowego, ubezpieczeniowego i inwestycyjnego.

 • możliwość podjęcia zatrudnienia w działach prawnych przedsiębiorstw, w charakterze eksperta z kompetencjami biznesowymi – wiedzą praktyczną z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, umiejętnościami interpersonalnymi, negocjacyjnymi oraz mediacyjnymi,

 • praca w charakterze radcy prawnego w sprawach, dotyczących osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń czy fundacji.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Psychologia studia magisterskie

Studia jednolite magisterskie z psychologii kierujemy do osób, które chcą związać swoją przyszłość z zawodem psychologa. W trakcie nauczania staniesz się osobą świadomą własnych emocji, reakcji oraz postaw. Zdobędziesz nowoczesną wiedzę z dziedziny psychologii. Nasi praktycy przygotują Cię do podjęcia pracy w obszarze pomocy i wspierania drugiej osoby w kryzysie i pracy nad rozwojem jej podmiotowości i autonomii.

Program kształcenia na kierunku psychologia skupia się na ćwiczeniach, treningach, warsztatach i projektach pod okiem doświadczonych praktyków. Dbamy o to, by każdy mógł rozwijać swoje talenty i zainteresowania. W ofercie dostępne są dwie ciekawe specjalności: psychologia kliniczna oraz psychologia biznesu i doradztwa zawodowego. Po ukończeniu studiów zatrudnienia możesz szukać między innymi w: działach PR, firmach konsultingowych, gabinetach psychologicznych. Będziesz również gotowy do prowadzenia własnej działalności w obszarze szeroko pojętej psychologii. 

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego

Studia psychologia w biznesie i doradztwo zawodowe adresowane są do studentów, zainteresowanych zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii w obszarze marketingu, biznesu i HR oraz pragnących udoskonalić swoje kompetencje personalne i naukowe w tym zakresie. 

Jak wygląda program studiów?

Na tej specjalności student nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności, dotyczące min. psychologii zmiany, narzędzia do zarządzania sobą i innymi w zakresie czasu, emocji, stresu, talentów, profilaktyki wypalenia zawodowego, planowania i projektowania ścieżek kariery i rozwoju osobistego, pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych. Pogłębia wiedzę o zarządzaniu projektami, a także poznaje zasady udzielania wsparcia coachingowego i mentoringowego, podstawy negocjacji biznesowych, zarządzania relacjami w grupie, konfliktami. Student zyskuje umiejętności wdrażania systemów ocen pracowniczych, projektowania stanowisk pracy w oparciu o znajomość norm światowych i europejskich.

Praktyczny charakter zajęć daje studentowi możliwość indywidualnego, kreatywnego rozwoju osobowości, wzmacniania podmiotowego poczucia sprawstwa w działaniach psychologicznych w różnorodnych obszarach biznesu i HR. Ponadto, specjalność angażuje studenta w realizację projektów o charakterze implementacyjnym oraz daje możliwość odbycia interesujących praktyk i staży zawodowych u partnerów technologicznych kierunku.
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia biznesu i doradztwo zawodowe zna język obcy, potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami przekazu informacji, posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych i przygotowywania publikacji. Rozumie psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich oraz psychologiczne aspekty szkoleń. Ponadto, umie projektować i budować scenariusze szkoleń i warsztatów oraz potrafi kierować rozwojem kadr. 

Psychologia kliniczna

Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna to dobry wybór dla każdego, kto w przyszłości chce zostać psychologiem klinicznym. Studiując na AHE, dowiesz się m.in., jak wspierać człowieka w kryzysie oraz pogłębisz swoją wiedzę z zakresu psychoprofilaktyki i psychoterapii.

Psychologia kliniczna na AHE

Studia z psychologii klinicznej przeznaczone są dla osób, które chcą zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu psychopatologii zachowania i osobowości u dzieci i dorosłych, klinicznych aspektów seksualności, psychologii uzależnień. Z nami nauczysz się kompleksowej diagnozy klinicznej i wspierania w kryzysach. Będziesz postrzegać człowieka, jako psychosomatyczną całość. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci zrozumieć samego siebie oraz drugiego człowieka, a także relacje, zachodzące między ludźmi.

Studia psychologiczne łączą tradycyjny model nauczania z kreatywnym zastosowaniem wiedzy. W AHE nauczysz się profilaktyki chorób psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i podstaw psychoterapii. Poznasz podstawy psychologii rodzinnej i systemowej terapii rodzin, co w przyszłości pozwoli Ci na kompleksowe wspieranie pacjentów na każdym etapie rozwoju człowieka. Weźmiesz udział w wielu projektach o charakterze implementacyjnym, realizowanych pod czujnym okiem wyspecjalizowanej kadry AHE (składającej się ze specjalistów w danych dziedzinach, psychologów klinicznych, psychoterapeutów) oraz partnerów technologicznych kierunku. Zyskasz również możliwość odbycia atrakcyjnych staży i praktyk zawodowych, przygotowujących do podjęcia pracy u naszych partnerów technologicznych. 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj