Wybierz miasto:

Filologia – studia licencjackie

FILOLOGIA, spec. filologia germańska

O przyjęcie na studia I stopnia filologia, specjalność filologia germańska mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 udokumentowana:

  • zdanym egzaminem maturalnym z języka niemieckiego,
  • świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju niemieckojęzycznym lub
  • certyfikatem poświadczającym znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1.

Jeżeli kandydat nie posiada udokumentowanej znajomości języka niemieckiego na poziomie B1, proszony jest o napisanie listu do Dziekana kierunku w języku niemieckim, w którym zaprezentuje własną sylwetkę i motywację do studiowania na kierunku filologia.

List wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych prosimy kierować do Biura Rekrutacji, na adres: rekrutacja.dok@ahe.lodz.pl

W ramach studiów licencjackich realizowany jest od poziomu B1 lektorat z języka angielskiego jako języka dodatkowego.

Filologia – studia magisterskie

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj