Wybierz miasto:
RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
 • I stopnia (licencjackie)
 • II stopnia (uzupełniające magisterskie)
 • stacjonarne
 • niestacjonarne (zaoczne)
 • niestacjonarne wspomagane
  e-learningiem
 • 3 lata
 • 2 lata

Studia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, filologia germańska prowadzone są zgodnie z nowoczesnymi standardami. 

Na studiach zdobędziesz nie tylko wysokie kompetencje językowe, ale także umiejętności umożliwiające w pełni wykorzystanie swojego potencjału, zdobycie przewagi, aby osiągnąć sukces. Poprzez udział w zajęciach projektowych nauczysz się definiować problemy i poszukiwać niestandardowych rozwiązań. Dzięki unikatowemu i jedynemu w Europie kompleksowemu modelowi kształcenia - Technologii Kreatywności - rozwiniesz swój potencjał osobowościowy. Znajdziesz pomysł na siebie i swoją własną działalność.

Nauczanie zgodne z zasadami neurodydaktyki

Zajęcia na kierunku filologia prowadzone są zgodnie z zasadami neurodydaktyki, czyli tak, aby w pełni wykorzystać potencjał studentów. Uczelnia powinna być bowiem dla studentów miejscem twórczym, pełnym pasji, gdzie mogliby oni rozwijać swoją kreatywność. Celem pracy dydaktyka jest pobudzenie studenta do samodzielnego myślenia i podejmowania samodzielnych działań, aby student uwierzył we własne możliwości i wykreował pozytywny wizerunek samego siebie.

Studia na kierunku filologia cechuje:

 • Indywidualizacja nauczania

  Na kierunku filologia kładziony jest nacisk na indywidualizację nauczania, co znajduje odzwierciedlenie w inicjatywach podejmowanych przez studentów, np. w opracowywaniu przez nich swoich własnych projektów.

 • Prowadzenie zajęć w sposób przyjazny mózgowi

  Studiowanie na kierunku filologia nie polega na biernym uczestnictwie w zajęciach. Zajęcia na kierunku filologia prowadzone są w sposób, aby jak najpełniej wykorzystać potencjał studenta. Studenci podczas zajęć dyskutują, współpracują, tworzą; zadają pytania, na które później wspólnie szukają odpowiedzi; opracowują projekty, które następnie wcielają w życie.

 • Wykorzystywanie materiałów opracowanych w oparciu o wnioski płynące z neuronauk

  Studenci na kierunku filologia wykorzystują (i opracowują!) materiały, które mają ich nie tylko wyposażyć w cenną wiedzę, ale przede wszystkim pobudzić do myślenia. Jest to zatem nie tylko wyjątkowo interesujący i aktualny wybór dyskutowanej tematyki, ale przede wszystkim innowacyjny sposób pracy z danym zagadnieniem, czy będą to nieszablonowe pytania do dyskusji, quizy, które w humorystyczny sposób pozwolą na zapoznanie się z danym zagadnieniem, czy też gry, które pomogą uporządkować zdobytą wiedzę.

 • Wspieranie kreatywności

  Studenta kierunku filologia zachęca się do podejmowania samodzielnych kreatywnych działań. Już od pierwszego roku studiów studenci wykorzystują zdobytą wiedzę do opracowywania projektów zgodnych ze swoimi własnymi zainteresowaniami.

 • Mentoring/coaching

  Dydaktycy pełnią rolę mentorów oraz tutorów, których rolą jest pomoc swoim podopiecznym w drodze do osiągnięciu założonego celu. Najważniejszy jest jednak proces dochodzenia do celu a nie cel sam w sobie.

 • Blended learning

  Proces uczenia się na kierunku filologia łączy tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą platformy e-learningowej. Zapewnia to stały kontakt studentów z dydaktykiem, który nie ogranicza się jedynie do zjazdów.

Jak to wygląda w praktyce?

 • Na zajęciach z Językoznawstwa

  Kursy z zakresu językoznawstwa realizowane w AHE na filologii wyróżnia to, że treści i sposób prowadzenia zajęć osadzone są w językoznawstwie kognitywnym. Daje to studentom wyjątkową możliwość zrozumienia specyfiki gramatyki języka angielskiego w trakcie warsztatów pozwalających na odkrywanie znaczenia „reguł” gramatycznych oraz wykładów poświęconych analizie szczególnie ciekawych przypadków struktur językowych. Zarówno aktywne uczestnictwo w warsztatach jak i dobór treści wykładów stwarzają absolwentowi możliwość uzyskania kreatywnej kompetencji gramatycznej zbliżonej do tej, jaką posiada rodzimy użytkownik języka angielskiego.

 • Na zajęciach z Praktycznej Nauki Języka

  • metoda komunikatywna stosowana na zajęciach z PNJ – stworzenie najbardziej naturalnych kontekstów do skutecznego i swobodnego porozumiewania się i interakcji
  • metoda Storytelling i Digital Storytelling – budowanie własnych narracji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w języku specjalności na zajęciach z Czytania, Słuchania i Pisania
  • podejście kognitywne do gramatyki (zajęcia z Gramatyki praktycznej) – pozwala studentom na odkrywanie reguł i kompleksowe spojrzenie na gramatykę języka obcego i jej zrozumienie
 • Na wszystkich zajęciach kierunkowych

  • metodologia CLIL – Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu – metoda umożliwiająca jednoczesne opanowanie treści przedmiotu i nauki języka obcego na przedmiotach kierunkowych (Literatura, Historia, Kultura obszaru językowego, Gramatyka opisowa)
 • Na zajęciach ogólnych i specjalistycznych

  • metoda projektów – studenci opracowują własne projekty kreatywne związane z wybraną specjalizacją
  • metoda Case study – analizowanie konkretnych problemów i znajdowanie alternatywnych rozwiązań – metoda stosowana na zajęciach z Języka biznesu, Metodyki nauczania języka obcego

Studenci realizują własne projekty w ramach zajęć z Praktycznej Nauki Języka, Tłumaczeń dokumentów, Metodyki nauczania

 1. V.E.R.NE – opracowanie kursu językowego dla branży hotelarskiej i turystycznej

  www.verne-project.blogspot.com

 2. Autism&Uni – tłumaczenie Przewodników po najlepszych praktykach wspierania studentów szkół wyższych ze spektrum zaburzeń autystycznych

  www.autism-uni.org

 3. MIGOBI – rozwijanie postaw przedsiębiorczych w grupach defaworyzowanych (strona internetowa, przewodniki, grupa pilotażowa)

  www.migobi.eu

 4. SOLA – metodologia nauczania zdalnego, podręcznik, kursy z zakresu zrównoważonej turystyki

  www.sola-project.eu/pl

 5. YWOLI: przewodnik dla kobiet poszukujących pracy „Szukam pracy" oraz mini-przewodnik o kulturowych stereotypach dotyczących kobiet
 6. SMART PA - strona internetowa, ulotka, newslettery, fragmenty publikacji „Podręcznik zastosowania chmury obliczeniowej w administracji publicznej"

Proponowane specjalności:

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj