Wybierz miasto:
prof. dr hab. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska
Grzeszczakowska-Pawlikowska Beata

Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na fonetycznych i retorycznych aspektach języka mówionego, głównie języka niemieckiego jako obcego.

Należą do nich:

 • fonetyka i fonologia języka niemieckiego
 • dydaktyka i metodyka nauczania wymowy języka niemieckiego
 • komunikacja retoryczna (retoryka akademicka i w biznesie)
 • oddziaływanie języka mówionego na odbiorcę

Ponadto prowadzę badania w obszarze komunikacji interkulturowej oraz komunikacji instytucjonalnej, zwłaszcza naukowej i akademickiej.

Bardzo lubię uczyć innych. Hobbistycznie uczę również języka niderlandzkiego.    

W AHE prowadzę zajęcia z Fonetyki, Prezentacji akademickich i Wstępu do językoznawstwa.

prof. dr hab. Małgorzata Świderska
prof. dr hab. Małgorzata Świderska

Oprócz tytułu doktora habilitowanego z literaturoznawstwa, posiadam tytuł doktora filozofii Wydziału Neofilologicznego Uniwersytetu w Tybindze. Jestem stypendystką Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Uniwersytety w Bochum i Tybindze). Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół literaturoznawstwa niemieckiego i rosyjskiego, oraz obcości i inności w kulturze.
Na AHE prowadzę zajęcia z Historii Literatury, Literatury dla dzieci i młodzieży, Kultury obszaru niemieckojęzycznego z elementami historii. Jestem też promotorem prac w tym zakresie.
 

prof. dr hab. Zenon Weigt
prof. dr hab. Zenon Weigt

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie/Niemcy. Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia lingwistyki tekstu, lingwistyki tekstu specjalistycznego, translatoryki, studiów porównawczych niemiecko-polskich oraz lingwistyki tekstów prasowych/multimodalnych.

Od wielu lat jestem członkiem Rad Naukowych i Programowych czasopism naukowych, członkiem Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i międzynarodowego Stowarzyszenia Internationale Vereinigung für Germanistik, Giessener Hochschulgesellschaft oraz stypendystą DAAD. Jestem członkiem-założycielem Komitetu Naukowego Lingwistycznych Spotkań Doktorantów (Uniwersytetów w Warszawie, Poznaniu i Łodzi).

W mojej pracy dydaktycznej przybliżam studentom wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego, lingwistyki tekstu, teorii tłumaczeń i komunikacji językowej, języka biznesu oraz historii języka niemieckiego, cieszę się z ich rozwoju intelektualnego i interesuję się ich pierwszymi sukcesami naukowymi na drodze do zdobywania dyplomów licencjata oraz stopni magistra i doktora.

prof. nadzw. dr Michael Fleming

Michael Fleming completed undergraduate studies and doctoral research in the United Kingdom. His research has been published in a range of leading scholarly journals and in a number of edited collections. He is a regular participant at international conferences and is the author of several books. At AHE, _inter alia_, he offers lectures on contemporary British history and culture and convenes seminars on researching and writing a Masters dissertation. His current research includes an analysis of the socio-cultural impact of the 23 June 2016 referendum in Great Britain.

dr hab. Janusz Reichel
dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, prof. AHE
prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak

Prof. Joanna Satoła-Staśkowiak – polska językoznawczyni, tłumaczka, autorka. Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Studiowała slawistykę i polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat i habilitację uzyskała w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w którym pracowała ponad dekadę. W roku 2017 związała się z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Autorka ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych, 6 książek i dwujęzycznego słownika. Redaktorka pism naukowych, członkini wielu komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism, a także polskich i zagranicznych rad naukowych. Uczestniczka w prestiżowych, europejskich projektach naukowych (np. Clarin, Mondilex).

Była prezeską Fundacji Slawistycznej  w Warszawie, a także rektorką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej  w Łodzi. Wykładała na wielu uniwersytetach w Polsce i na świecie.

W 2022 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Obszar zainteresowań badawczych:
• językoznawstwo współczesne i porównawcze
• korpusy językowe
• słowniki elektroniczne
• socjolingwistyka (język płci, język mediów, język polityki)
• kultura języka
• problematyka przekładu
• komunikacja językowa.

dr Adam Bednarek
dr Agnieszka Borowiak
dr Agnieszka Borowiak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Obszary zainteresowań naukowych to: nauczanie dwujęzyczne (ang. Content and Language Integrated Learning), rola różnic indywidualnych w uczeniu się języków obcych, w szczególności, motywacja oraz autonomia. Bierze regularny, czynny udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Przynależy do organizacji naukowych oraz bierze udział w projektach międzynarodowych tj. European Cooperation in Science and Technology (COST) oraz the International Virtual Exchange Project (Hosei University, Tokyo, Japan). W 2021 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Jej pasją jest nauka. Uwielbia uczyć się i dzielić się swoją wiedzą.
 
W AHE prowadzi seminarium magisterskie, zajęcia ze sprawności zintegrowanych, pisania akademickiego oraz jest opiekunem praktyk (opieka merytoryczna).

 

dr Agnieszka Królak
dr Agnieszka Miksza
dr Agnieszka Miksza

Jestem doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Moje zainteresowania koncentrują się wokół współczesnej literatury brytyjskiej (Jeanette Winterson, Sary Waters, Davida Lodge’a) oraz metodyki nauczania języka. Jestem autorką książki o twórczości Jeanette Winterson pt. Multiple Discourses, Multiple Meanings: Jeanette Winterson's Language of Multiplicity and Variety (Peter Lang, Berlin, 2020) oraz artykułów naukowych o literaturze brytyjskiej.
Interesuje mnie wielokulturowość w środowisku edukacyjnym, co jest też związane z moim doświadczeniem dydaktycznym na różnych uczelniach, nie tylko polskich (w Łodzi i Szczecinie), ale także zagranicznych (we Flensburgu i Durham). Regularnie uczestniczę w szkoleniach metodycznych i konferencjach naukowych. Brałam udział w EduSzkole Metodyka organizowanej przez Edunation. Mój ostatni projekt metodyczny pt. Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń zdobył nagrodę Rektora.  W wolnych chwilach uprawiam sport, spotykam się z przyjaciółmi i śpiewam.
W AHE prowadzę zajęcia z historii literatury, literatury współczesnej oraz z metodyki nauczania jezyka obcego.

dr Agnieszka Stanecka
dr Agnieszka Stanecka

Ukończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Moje zainteresowania badawcze obejmują współczesną powieść brytyjską, teorię postkolonialną, studia genderowe, zjawisko transkulturowości i wielokulturowości. Obecnie pracuję nad projektem dotyczącym ról społecznych i pozycji kobiet we współczesnym wieloetnicznym społeczeństwie brytyjskim.

Na AHE prowadzę zajęcia z zakresu literatury angielskiej, literatury współczesnej anglojęzycznej i mniejszościowej oraz z kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

Moi studenci przygotowują projekty z zakresu kultury, szeroko rozumianej pop kultury oraz tzw. social studies.
 

dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska
dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska

Głównym przedmiotem moich badań są języki specjalistyczne, komunikacja biznesowa, semantyka, przekładoznawstwo, dyskurs polityczny oraz glottodydaktyka. Aktualny projekt badawczy to komunikacja werbalna i niewerbalna na giełdach papierów wartościowych. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzę zajęcia dot. języków specjalistycznych i tłumaczeń. Oprócz działalności naukowej zajmuję się również współpracą ze środowiskami biznesowymi poprzez udział w różnego rodzaju projektach oraz szkoleniach. Moją pasją jest nauczanie i poznawanie moich studentów. Przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie problemów i wzbudzanie zainteresowanie sprawami, które sama uważam za interesujące, sprawia mi ogromną satysfakcję i radość.

Szczegółowe zagadnienia badań naukowych:

 • języki specjalistyczne
 • juryslingwistyka (Rechtslinguistik)
 • komunikacja biznesowa
 • semantyka
 • dyskurs polityczny
 • językoznawstwo konfrontatywne i kontrastywne (w zakresie języka polskiego i niemieckiego
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • przekładoznawstwo
 • glottodydaktyka
   
dr Anna Bielska
dr Anna Bielska

anglista i językoznawca

tłumaczenia literackie i specjalistyczne

Na AHE prowadzi zajęcia z gramatyki, negocjacji biznesowych, zaawansowanego słownictwa, interpretingu, tłumaczeń tekstów ekonomicznych i prawniczych, konwersacji, sprawności zintegrowanych oraz pisania akademickiego.

 

dr Anna Pałczyńska
dr Anna Pałczyńska

Czynny egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany w ZSP w Kleszczowie, autorka książki "Cultural Equivalence in Polish and German Dubbing" oraz artykułów o tematyce tłumaczeniowej i dydaktycznej. Związana z AHE od ponad dziesięciu lat. Prowadzi zajęcia z Praktycznej Nauki Języka oraz tłumaczeń. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, hiszpańskim w stopniu podstawowym. Interesuje się obecnie przede wszystkim TIKiem w nauczaniu.

dr Arkadiusz Piętak
dr Arkadiusz Piętak

Jestem filologiem z zainteresowaniami translatorskimi i niemcoznawczymi. W procesie dydaktycznym staram się uświadomić studentom mechanizmy kreujące język, a także zwracać uwagę na gramatyczno-translatorskie kontrasty językowe. W kształceniu językowym przykładam dużą wagę do użytkowej strony języka i umiejętności swobodnego odnalezienia się studenta w różnych sytuacjach życiowych, a wymagających praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności. Moją dewizą w procesie naukowo-dydaktycznym jest: „Repetitio est mater studiorum”, a w translatorskim: „Erfasse die Sache, dann folgen die Worte von selbst”.

W Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzę zajęcia na specjalizacji translatorsko-biznesowej oraz z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego
 

dr Barbara Pastuszek-Lipińska
dr Ewa Wiśniewska
dr Katarzyna Budzińska
dr Katarzyna Budzińska

Od czasu uzyskania kwalifikacji DELTY w 2003 roku zajmuję się szkoleniem nauczycieli w Polsce i Wielkiej Brytanii. Pracując z nauczycielami zwracam największą uwagę na atmosferę zajęć oraz aktywizację nowo poznanego słownictwa i struktur.
W pracy naukowej najbardziej interesuje mnie lęk językowy, motywacja oraz gotowość komunikacyjna. Obecnie pochłonęła mnie również pozytywna psychologia. Biorę regularny, czynny udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.
W AHE prowadzę seminarium magisterskie z metodyki oraz nadzoruję przygotowanie prac dyplomowych. Prowadzę również zajęcia w ramach specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki.
 

dr Katarzyna Gapys
dr Katarzyna Nowak-Komar
dr Nowak-Komar Katarzyna

Jestem absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL; magistrem filologii angielskiej i doktorem historii sztuki. Od kilkunastu lat współpracuję ze szkołami językowymi, ucząc angielskiego klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz prowadząc audyt językowy. Od niedawna realizuję się także jako mentor innych nauczycieli Business English, oferujący im wsparcie metodyczne i szkoleniowe. Jestem także wykładowczynią na SOAS, University of London, gdzie uczę Academic Literacy oraz Oracy w ramach wakacyjnych pre-sessional courses. W wolnych chwilach tłumaczę z angielskiego książki z dziedziny historii sztuki oraz tworzę na potrzeby wydawnictw recenzje wewnętrzne pozycji z rynku angielskiego.
W AHE uczę gramatyki praktycznej, pisania akademickiego oraz zaawansowanych sprawności zintegrowanych.

dr Mariusz Milczarek
Mariusz Milczarek

2006 r.  –  promocja doktorska na Uniwersytecie Łódzkim do stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

 • Zainteresowania badawcze: frazeologia, translatoryka, lingwistyka kontrastywna, wykorzystanie języka w mediach.
 • Ostatnio prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka niemieckiego (zajęcia zintegrowane, gramatyka, pisanie akademickie), językoznawstwo- gramatyka kontrastywna.
dr Natalia Piórczyńska-Krawczyńska
dr Natalia Piórczyńska-Krawczyńska

Dziekan kierunku filologia polska AHE w Łodzi.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, filolog.

Zajmowała się kontekstami filozoficznymi twórczości polskich romantyków. Obecnie jej zainteresowania naukowe dotyczą ewolucji sposobu pojmowania wspólnoty moralnej oraz tego, jak to zjawisko jest odzwierciedlane w literaturze i popkulturze.
Zajmuje się także problematyką dezinformacji, utworzyła m.in. specjalność Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji. Popularyzuje naukę, prowadzi szkolenia z prostego języka.
Szczegóły w zakładce dziekan kierunku.

dr Ola Majchrzak
dr Ola Majchrzak

dr Ola Majchrzak - dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, filolog.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z postawami oraz tożsamością osób dwujęzycznych, rozwijaniem sprawności pisania w języku obcym, a ostatnio także emocjami w procesie pisania. W AHE prowadzi autorskie zajęcia z pisania - od kreatywnego do akademickiego.  

Zainteresowana neuroedukacją; bliska jest jej filozofia „Budzącej się szkoły”.

W AHE Łódź opiekuje się specjalizacją nauczycielską z elementami neurodydaktyki. Szkoliła się u samej dr Marzeny Żylińskiej (ukończyła półtoraroczny kurs „Nurty edukacji alternatywnej w świetle badań nad mózgiem”). Ukończyła także szkolenie dla nauczycieli języków obcych uczących w nurcie steinerowskim w kolebce edukacji waldorfskiej w Stuttgarcie, Niemcy. Teraz zdobytą i stale poszerzaną wiedzą dzieli się ze swoimi studentami na zajeciach specjalizacyjnych pt. Alternatywne nurty w edukacji językowej.

U nauczycieli ceni wychodzenie ze schematów, poszukiwanie oraz rozwijanie uśpionych talentów i odkrywanie pasji u swoich uczniów.

W 2020 r. odznaczona Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę. Przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

dr Patrycja Ostrogska
dr Ostrogska Patrycja

Patrycja Ostrogska jest magistrem filologii angielskiej, specjalistą ds. terapii pedagogicznej oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ostatnio kształci się w dziedzinie nowoczesnych metod edukacji (University of Michigan) i podstaw neurobiologii (Harvard University) na kursach online. Jest uczestnikiem konferencji i słuchaczem webinarów organizowanych przez Brytyjskie Towarzystwo Dysleksji.

Jej główną specjalizacją jest nauczanie języka angielskiego uczniów z trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją rozwojową, afazją i Zespołem Aspergera. W swojej praktyce stosuje autorski program. Nauczycielem od zadań specjalnych jest z powołania. Naukowcem z wrodzonej dociekliwości.
Jest wielbicielką filozofii Jespera Juula i dr Shefali Tsabary. Wierzy w Budzące się Szkoły.

Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty i szkolenia z nauczania wielozmysłowego dla nauczycieli języka angielskiego, współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Arkana. Od lat związana jest z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łodzi, w której przez dwa lata pracowała jako wolontariusz.

Prowadzi Fundację Instytut Działań Edukacyjno -Terapeutycznych Inero, która wspiera uczniów z trudnościami w uczeniu się i ich rodziny.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama. Uwielbia muzykę klasyczną i balet. Dużo gotuje, biega i wciąż coś czyta.
W Akademii prowadzi zajęcia na specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki.
 

mgr Agnieszka Laskowska
mgr Laskowska Agnieszka

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Europeistyka i Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze oraz studiów podyplomowych z Pomocy Humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim.  Ukończyła Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej w Ośrodku Działań Ekologicznych "Źródła", a także Szkołę Strażników Klimatu i Przyrody w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot oraz szkolenie Promowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju w mikro i małych przedsiębiorstwach. Działa w ruchach oddolnych na rzecz ochrony klimatu i ograniczenia marnowania żywności. Zawodowo zajmuje się współpracą międzynarodową w szkolnictwie wyższym.
Na kierunku filologia obca realizuje przedmiot Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w mikro i makro przedsiębiorstwach oraz Komunikacja międzykulturowa w biznesie.

mgr Agnieszka Nagoda-Gębicz
mgr Aleksandra Gabryniewska
mgr Aleksandra Gabryniewska

Absolwentka makrokierunku Biznes Międzynarodowy w Szkole Głównej Handlowej oraz kierunku  filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową na Uniwersytecie Warszawskim.
Prywatnie żona i mama, zwolenniczka pozytywnej dyscypliny, kochająca swój ogródek, któremu poświęca wolne chwile.  
W AHE prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego.

mgr Aneta Maciejewska-Jakś
mgr Anna Konikowska
mgr Anna Konikowska

Absolwentk filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim specjalizująca się w nauczaniu dorosłych. Prowadzi szkolenia z języka angielskiego dla firm i klientów indywidualnych oraz zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego w AHE.
Uczenie języka angielskiego i rozwijanie umiejętności komunikacji wśród naszych studentów jest dla mnie prawdziwą przyjemnością. Towarzyszenie młodym ludziom w drodze do budowania pewności w wyrażaniu siebie i swoich poglądów w języku obcym to doświadczanie dające niezwykle dużo satysfakcji. Zależy mi, aby studenci CHCIELI, a nie MUSIELI pracować na moich zajęciach i mam nadzieję, że to mi się udaje! Moją pracę dydaktyczną często wzbogacam wiedzą i narzędziami z zakresu nowych technologii, których jestem trenerką, zarówno na warsztatach z Dydaktyki Cyfrowej na naszej uczelni jak i na szkoleniach, które organizuję dla nauczycieli i lektorów języków obcych.
Ukończyła studia podyplomowe „Akademia Trenera Biznesu”, które wzbogacają warsztat pracy ze studentami i uczestnikami szkoleń.

mgr Izabela Walczak
mgr Izabela Walczak

Praktyk zarządzania z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami operacyjnymi i projektowymi. Pracowała w międzynarodowych korporacjach m.in. w obszarach związanych z zakupami, konsultingiem i zarządzaniem wiedzą. Na AHE w Łodzi prowadzi zajęcia z Technologii Kreatywności, również w języku angielskim.

Zainteresowania naukowe: komunikacja w biznesie, przywództwo i negocjacje.

 

mgr Joanna Bechcińska
mgr Joanna Bechcińska

Jestem magistrem filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, nauczycielem dyplomowanym w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywałam w pracy na stanowisku doradcy metodycznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; jako metodyk uczestniczyłam też w licznych projektach międzynarodowych, m.in. Be multilingual! – Raising motivation of foreign language learners by implementing modern ways of learning in the tourist sector, oraz Nauczyciel na miarę czasów.

Od 2014 roku pracuje na stanowisku nauczyciela konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną współpracuję od 2000 roku – jako lektor języka angielskiego, a od 2013 roku jako wykładowca dydaktyki języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz metodyki nauczania języka angielskiego.
Interesuję się – oczywiście – metodyką w każdym tego słowa znaczeniu, a poza tym wykorzystaniem technik dramowych i wątków teatralnych w nauczaniu języków obcych.
 

mgr Kamila Generowicz
mgr Kamila Generowicz

Ukończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuję się nauczaniem języka angielskiego i włoskiego oraz tłumaczeniami.
W Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzę zajęcia z praktycznej znajomości języka angielskiego: pisania akademickiego, sprawności zintegrowanych, konwersacji, słownictwa, gramatyki praktycznej.
W pracy ze studentami staram się motywować do systematycznej nauki oraz odnajdywania własnych sposobów na szybsze i skuteczniejsze przyswajanie i utrwalanie wiedzy.
Interesuję się metodyką, psychologią, muzyką klasyczną, ogrodnictwem oraz kotami.

mgr Magdalena Pawlak
mgr Marcin Jaźwiec
mgr Marcin Jaźwiec

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Humanistycznym – kierunek filologia (specjalność: angielska) i Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym - kierunek: finanse i bankowość w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Jestem autorem ponad 20 podręczników i kursów on-line dla uczniów liceum oraz studentów. Byłem pracownikiem merytorycznym w wielu projektach międzynarodowych m.in.: CLIL, Be Multilingual, CCEE, Promacolt,  SOLA, MIGOBI.

W moim obszarze zainteresowań są ekonomia i finanse. Prowadzę zajęcia z przedmiotów praktycznych oraz z komunikacji międzykulturowej w biznesie, studium przypadku, korespondencji biznesowej i języka biznesu. Aby zoptymalizować wyniki nauczania na zajęciach stosuję metodologię CLIL – zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. Pozwala ona na bardziej efektywne opanowanie zagadnień merytorycznych z jednoczesnym doskonaleniem języka specjalistycznego. Jestem również tłumaczem (ponad 20 publikacji) i egzaminatorem Pearson PTE General.

W AHE jestem opiekunem praktyk na kierunku filologia.

mgr Mariusz Antoniak
mgr Marta Kmiecik
mgr Marta Kmiecik

Jestem absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendystką Fulbrighta.

Jako dydaktyk skupiam się na praktycznej nauce języka angielskiego – prowadzę kursy fonetyki oraz gramatyki praktycznej. W mojej pracy dydaktycznej zależy mi przede wszystkim na rozwijaniu świadomości językowej studentów i motywowaniu ich do nieustannej pracy nad zwiększaniem kompetencji językowych.

Interesuję się także kulturą i literaturą amerykańską, a w szczególności historią muzyki amerykańskiej oraz ruchów kontrkulturowych.

mgr Małgorzata Karolewska
mgr Małgorzata Tomczyk
mgr Małgorzata Tomczyk

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Lektorka języka angielskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu angielskiego na różnych poziomach i w różnych grupach wiekowych. Tłumaczka i egzaminatorka TELC, lektorka języka obcego metodą e-learningową.

Na AHE prowadzi zajęcia  z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego.

mgr Piotr Roman
lic. Małgorzata Warych
lic Warych Małgorzata

Od ponad czterech lat zajmuję się obsługą wielojęzycznych projektów tłumaczeniowych na wszystkich etapach – od pozyskania klienta, poprzez dobór dostawców, aż po kontrolę jakości tekstu finalnego. Dzięki stałemu kontaktowi z tłumaczami wszystkich języków europejskich i nie tylko, świetnie poznałam specyfikę ich działania, zarówno przy tłumaczeniach pisemnych jak i ustnych, będąc ich stałym wsparciem technicznym.

Dzięki ukończonej Filologii Hiszpańskiej na Uniwersytecie Łódzkim byłam lektorką języka hiszpańskiego i angielskiego na różnych poziomach i w różnych grupach wiekowych.

W Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej prowadzę zajęcia Narzędzia w pracy tłumacza.

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj