Wybierz miasto:

Na kierunku filologia polska prowadzone są seminaria z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. W pracach licencjackich studenci pod kontrolą naukowego opiekuna samodzielnie zdobywają informacje naukowe, posługują się aparatem naukowym, dokonują analizy oraz interpretacji zjawiska będącego przedmiotem pracy z wykorzystaniem narzędzi właściwych metodologii badań prowadzonych w studiowanych dyscyplinach.
Prace magisterskie mają charakter badawczy. Studenci samodzielnie wyszukują i formułują problemy badawcze, kompletują materiał badawczy, określają zakres pracy i wykazują się pogłębionym podejściem analitycznym. Wykorzystują metodologię właściwą studiowanym dyscyplinom.

Seminaria na obydwu stopniach prowadzą:

  • prof. dr hab. Bogusław Żyłko – tematyka związana z historią i teorią literatury;
  • dr. hab. Krzysztof Kusal, prof. AHE – prace językoznawcze, preferowane z zakresu lingwistyki stosowanej, leksykografii, leksykologii.

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj