Wybierz miasto:

adw.
dr Mariusz Olężałek

DZIEKAN KIERUNKU ADMINISTRACJA

Adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi, doktor nauk prawnych, Dziekan Prawa i Administracji na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi, Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Komisji ds. Interwencji i Praktyki Wykonywania Zawodu ORA w Łodzi, Prorektor ds. Kształcenia.

Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń dla adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi, Częstochowie i Poznaniu a także Sędziów Sądu Dyscyplinarnego i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalista z zakresu prawa karnego wewnętrznego i międzynarodowego, prawa karnego procesowego oraz materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, jak i prawa karnego wykonawczego, a także zagadnień prawa karnego skarbowego związanych z zasadami odpowiedzialności za tzw. przestępstwa skarbowe, jak również praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania krajowych i pozakrajowych organów ochrony prawnej oraz korporacji. Członek Kolegium Redakcyjnego „KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi”.

Jest laureatem nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”, organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną. Ideą konkursu jest nagrodzenie młodych prawników, którzy swoją działalnością i standardami działania wyróżniają się na polskim rynku prawniczym. Wśród ocenianych kryteriów znalazły się m.in. „kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata”. W uzasadnieniu przedmiotowej nagrody specjalnej wskazano przykładowo, że jest zapewne jednym z najmłodszych Prodziekanów Prawa na uczelni wyższej, jak również, iż studenci podkreślają, że uczy z pasją i błyskiem w oku, wykorzystując nieszablonowe rozwiązania, a w pracy dydaktycznej nie stroni od nowinek technicznych.

W kapitule konkursowej zasiedli m.in.:

 • Jacek Trela, (ówcesny) prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • Maciej Bobrowicz, (ówczesny) prezes Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej (przewodniczący);
 • Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Praktyką prawniczą zajmuje się od 2008 r. W Kancelarii Adwokackiej wykonuje czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów na rzecz klientów, tj. sporządza pisma procesowe, udziela porad prawnych, reprezentuje klientów w rozprawach i posiedzeniach sądowych, a także przed organami ścigania (jak np. w prokuraturze czy w CBŚ) oraz innymi instytucjami. Do chwili obecnej wystąpił osobiście przed sądem w kilkuset terminach rozpraw.

Jest autorem m.in. „Metodyki pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych”, która zawiera praktyczne wskazówki karnoprawne, procesowe i kryminalistyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także kompleksowe omówienie problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opracowanie oparte na ponad 850 stronach prezentuje ponad 1200 orzeczeń (również niepublikowanych) i 500 pozycji literatury przedmiotu. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów, policjantów, jak również aplikantów i studentów kierunków prawniczych, jednakże z uwagi na kompleksowe omówienie m.in. problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, polecić ją także należy wszystkim kierowcom, instruktorom nauki jazdy oraz kursantom (szerzej na jej temat – zob.: www.ksiegarnia.beck.pl/19110-metodyka-pracy-adwokata-i-radcy-prawnego-w…).

Współtwórca koncepcji kształcenia i programu jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo o profilu praktycznym, który w 2017 roku uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, za co otrzymał podziękowania Kolegium Rektorskiego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 2014 r. Koordynator oraz opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych kierunku „Administracja i Zarządzanie Publiczne” Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi, a w latach 2013-2015 Redaktor nauk prawnych jednego z recenzowanych czasopism naukowych.

Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego, w Zakładzie Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze średnią ≈5,0.

Zdał z trzecim wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w Izbie Adwokackiej w Łodzi (przy średniej zdawalności 27% w całej Polsce). Ukończył Kurs Podstawowy z zakresu mediacji, szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla Kadry Uczelni Wyższych oraz odbył szkolenie z aktywnych metod nauczania. Uczestnik ponad 50 konferencji naukowych (polskich i międzynarodowych). Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, a także Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (zrzeszającego obecnie ponad 160 osób w Polsce). Bierze udział w charakterze eksperta w posiedzeniach zespołów i komisji parlamentarnych, także dla Dziennika „Gazeta Prawna” oraz serwisu prawniczego „Prawo.pl”.

Autor licznych opracowań dotyczących propozycji wprowadzenia zmian w prawie karnym, postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia, jak również w programie kształcenia aplikacji adwokackiej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – a w szczególności rzetelnego procesu karnego oraz prawa do obrony, jak również problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tematyki zniesławienia w szerokim ujęciu. Jego praca magisterska pt. „Przestępstwo zniesławienia w polskim kodeksie karnym na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka” zawierała 215 stron.
Na uczelniach wyższych do chwili obecnej poprowadził przedmioty z kilkudziesięciu dziedzin prawa, m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, w systemie e-learningu na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym czy też na Polsko-Francuskich Studiach w zakresie Zarządzania typu MBA Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi nieprzerwanie Kancelarię Adwokacką.

Wykaz wybranych ostatnich publikacji

 • Plagiat jako nierzetelność w badaniach naukowych, [w:] G. Dykowska, A. Czerw (red.), Wybrane zagadnienia
  z bezpieczeństwa pacjenta. Część 5. Bezpieczeństwo pacjenta a EMB. Tom I”,
  Warszawki Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2021, s. 115-129.
 • Orzecznictwo dyscyplinarne, KRONIKA. Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, Łódź 2021, nr 73, s. 38-39.
 • 3-izbowe szkolenie wyjazdowe aplikantów, KRONIKA. Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, Łódź 2021, nr 73, s. 20-21.
 • Usprawiedliwienia i odroczenia. Wybrane aspekty usprawiedliwiania nieobecności i odraczania rozpraw, a także udziału w rozprawach zdalnych w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, KRONIKA. Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, Łódź 2021, s. 1-11.
 • Wykroczenia przeciwko logice, Dodatek „Prawnik” DZIENNIKA GAZETA PRAWNA z dnia 7 września 2021 r., nr 174/2021 (5581).
 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy mydlenie oczu?, DZIENNIK GAZETA PRAWNA dodatek „Przedsiębiorczy i prawniczy wtorek” (B8 Prawnik) z dnia 3 sierpnia 2021 r., nr 148/2021 (5556).
 • Projekt nowego kodeksu etyki adwokackiej wymaga jeszcze debaty, Prawo.pl z dnia 10 maja 2021 r.
 • Potrzeba pełna elektronizacja akt postępowania przygotowawczego, nie tylko aktów oskarżenia, Prawo.pl z dnia 13 kwietnia 2021 r.
 • Zawieszenie biegu przedawnienia karalności czynu, Prawo.pl z dnia 20 stycznia 2021 r.
 • Policjant nie może być sędzią, Dodatek „Prawnik” DZIENNIKA GAZETA PRAWNA z dnia 19 stycznia 2021 r., nr 11/2021 (5419). 
 • Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 856.
 • Bezpieczeństwo pacjenta a tajemnica zawodowa lekarza, [w:] G. Dykowska, A. Augustynowicz (red.), Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pacjenta. Część 1. Bezpieczeństwo pacjenta. Prawo, etyka, organizacja”, Warszawki Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2019, s. 7-16.
 • Rozdział II. Prawo konstytucyjne, [w:] M. Olężałek (red.), P. Bogacki, M. Kłos, S. Redeł, Z PRAWEM za pan brat. Poradnik dla licealistów, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2019, s. 19-28.
 • Metodyka uczenia na aplikacjęna co zwrócić uwagę przygotowując się do egzaminu wstępnego na aplikację?, Edukacja Prawnicza 2019.
 • Racjonalny czy nieracjonalny ustawodawca? Uwagi na tle polskiego ustawodawstwa ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego sensu largo, [w:] D. Mucha (red.), O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Hoca. Tom II, Opole 2018, s. 93-103.
 • Obrońca czy nie obrońca? Status procesowy adwokata i radcy prawnego w sytuacji zatrzymania osoby podejrzanej, [w:] Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 413-424.
 • „Kolarze w więzieniu” – zasadność wykonywania kary pozbawienia wolności wobec pijanych rowerzystów, [w:] W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Olsztyn 2017, s. 424-435.
 • Cenzura korespondencji skazanego pozbawionego wolności z obrońcą, [w:] A. Nawój-Śleszyński, J. Łuczak (red.), Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, Łódź 2017, s. 157-166.
 • Swoboda wypowiedzi na gruncie wyselekcjonowanych judykatów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] J. Cheda (red.), Ochrona Praw Człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno – Rozworzyn 2015, s. 43-53.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym, [w:] J. Kłys, J. Maj (red.), Problemy, wyzwania i perspektywy zarządzania w XXI wieku, Warszawa – Krosno 2015, s. 103-113.
 • Nierówność stron i naruszenie zasady prawa do obrony w postępowaniu karnym – postulaty de lege lata i de lege ferenda, Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” 2014, Nr 11-12, s. 69-81.
 • Stosowanie środków zapobiegawczych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. /współautor P. Bogacki/, [w:] T. Gardocka, M. Jakubik (red.), Szkice o nowym modelu procesu karnego, Warszawa 2014, s. 73-87.
 • Propozycje zmian w programie kształcenia aplikantów adwokackich oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” 2013, Nr 11-12, s. 83-97.
 • Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup zawodowych i społecznych – cz. II, Monitor Prawniczy 2012, Nr 15, s. 801-811.
 • Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup zawodowych i społecznych – cz. I, Monitor Prawniczy 2012, Nr 14, s. 745-753.
   

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj