Wybierz miasto:
prof. dr hab. Tomasz Kuczur
prof. dr hab. Tomasz Kuczur

Prawnik i politolog. Ukończone prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, natomiast nauki polityczne na Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Doktorat z nauk prawnych obroniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doktorat z nauk politycznych obroniony na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitacja na temat Przestępstw politycznych w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku uzyskana na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
W 2013 r. uzyskał powołanie na Prezesa Rady Ministrów na członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, gdzie orzeka w sprawach administracyjnych. W 2013 r. został powołany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w skład Rady Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – w instytucji tej został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Softblue S.A (spółka giełdowa zajmująca się innowacyjnością teleinformatyczną oraz nowymi technologiami). Autor lub współautor 8 monografii i kilkunastu książek, których jest redaktorem lub współredaktorem oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i analiz. Recenzent kilku renomowanych czasopism naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących dziedzin: prawo karne, prawo administracyjne, systemy polityczne.

prof. zw. dr hab. Stefan Lelental
Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental

Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental posiada olbrzymi dorobek naukowy (ponad 400 publikacji) w zakresie prawa karnego materialnego i polityki kryminalnej, zwłaszcza w zakresie prawa karnego wykonawczego oraz penitencjarystyki, który w sposób istotny przyczynia się do rozwoju nauki prawa karnego w Polsce. Jego wkład do nauki prawa karnego wykonawczego i prawa karnego materialnego, czy też egzegezy prawniczej, cieszy się powszechnym uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Komentarz z prawa karnego wykonawczego Wydawnictwa C.H. Beck jest niemal od 20 lat najchętniej kupowany w tej materii.

W latach 1989-2006 kierował Katedrą Prawa Karnego, łącząc tę funkcję z wcześniej objętą funkcją Kierownika Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego, którego był organizatorem. W roku 1990 otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental uczestniczy czynnie w krajowym i zagranicznym życiu naukowym, biorąc udział w konferencjach organizowanych przez różne ośrodki naukowe oraz badawcze. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. S. Batawii czy też Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Za swoje zasługi w rozwoju nauki i kształceniu kadry był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, np. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji.

W latach 1958-1965 r. pracował w służbie więziennej (ostatnio był Kierownikiem działu penitencjarnego o stopniu oficerskim – kapitan).

W okresie 1980-1995 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, która przygotowywała projekty zmian w prawie karnym, a końcowym efektem jej pracy była kodyfikacja karna z 1997 r. W końcowym etapie prac tej Komisji był wiceprzewodniczącym Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego, który przygotował projekt kodeksu karnego wykonawczego.

W Sejmie IV Kadencji (2001-2005) był ekspertem ds. zmian w kodyfikacjach karnych, a ponadto wykonywał czynnie zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Łodzi.
 

Wykaz wybranych ostatnich publikacji:

 • Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 1056.
 • O przyczynach i skutkach braku stabilności prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego wykonawczego – szkic do historii, [w:] W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Olsztyn 2017, s. 55-65.
 • Przesłanki orzekania o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz warunkowym przedterminowym zwolnieniu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2016, nr 91, s. 5-18.
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienia, [w:] M. Melezini (red.), System Prawa Karnego. Tom 6 – Kary i inne środki reakcji karnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 985-987 oraz 1141-1229.

 • Kara aresztu – uwarunkowania prawa a rzeczywistość w zakresie jej wykonywania, [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 271-283.
 • Orzekanie o udzieleniu i odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia – brak stabilności i spójności uregulowań prawnych, [w:] S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 431-440.
 • Kontrolowanie w sposób określony w przepisach ustawy o dozorze elektronicznym obowiązku przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem wstępu na te imprezy w określonym miejscu stałego pobytu, [w:] J. Utrat-Milecka (red.), Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, s. 116-127.
 • Szczególna ochrona skazanych i tymczasowo aresztowanych na podstawie przepisów art. 88d i 212ba kodeksu karnego wykonawczego, [w:] A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 577-596.
 • Obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. zmiany w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2012, nr 74-75, s. 5-22.
 • Środki zabezpieczające orzekane i wykonywane wobec sprawców przestępstw seksualnych, [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzonowicz, M. Leciak, Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II, Toruń 2012, s. 118-131.
st. asystent sędziego NSA dr Tomasz Godlewski
St. asystent sędziego NSA dr Tomasz Godlewski

Tomasz Godlewski jest doktorem nauk prawnych, a także starszym asystentem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Z sądownictwem administracyjnym związany od ponad 14 lat – najpierw 5 lat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, a następnie od 9 lat nieprzerwanie pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W ramach swoich obowiązków sporządza m.in. projekty orzeczeń, projekty uzasadnień orzeczeń oraz projekty tez.

W latach 2008-2009 ukończył kurs dla asystentów sędziego, organizowany przez Naczelny Sąd Administracyjny. Kurs zakończony został egzaminem, który złożył z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2007-2008 ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej. Jest wpisany również na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (nie wykonuje czynnie zawodu).

dr hab. Krystyna Stefańska

Pani Notariusz dr hab. Krystyna Stefańska jest specjalistką z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego i prawa rolnego. W dotychczasowej pracy naukowej opublikowała ponad 30 opracowań naukowych, przedstawiała referaty na wielu konferencjach krajowych oraz dwukrotnie na Uniwersytecie w Szegedzie na Węgrzech. Brała także udział w licznych konferencjach organizowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz Radę Izby Notarialnej w Łodzi, przedstawiając na nich referaty.

W latach 1970 – czerwiec 1972 dr hab. Krystyna Stefańska odbywała aplikację notarialną w Państwowym Biurze Notarialnym w Łodzi. Na podstawie nominacji Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1992 r. podjęła wykonywanie zawodu notariusza, prowadząc Indywidualną Kancelarię Notarialną w Łodzi.

Postanowieniem z 23 września 2009 r. dr hab. Krystyna Stefańska została odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Medalem za długoletnią służbę.


Wykaz wybranych publikacji:

1) Funkcje gospodarstwa rolnego w świetle art. 553 kodeksu cywilnego, Studia Iuridica Agraria 2013, t. XI, s. 147-161.

2) Miejsce rodzinnego gospodarstwa rolnego w obrocie rolnym (zagadnienia wybrane), Iuridica Agraria 2012, t. X, s. 92-104.

3) Przesłanki prawnego różnicowania pojęcia gospodarstwa rolnego, [w:] J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T, Mróz (red.), Z zagadnień Prawa Rolnego, Cywilnego i Samorządu Terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012.

4) Sytuacja prawna młodych rolników w procesie zmiany generacji w rolnictwie, Studia Iuridica Agraria 2011, t. IX, s. 172-183.

5) Pojęcia „nieruchomość rolna” i „gospodarstwo rolne” w ujęciu kodeksu cywilnego i ich znaczenie dla legislacji prawnorolnej, Studia Iuridica Agraria 2009, t. VII, s. 93-103.

6) Prawo pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej jako instrument ochrony gospodarstwa rodzinnego, [w:] E. Kremer, Z. Truszkiewicz (red.), Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

adw. dr Mariusz Olężałek
Mariusz Olężałek

Opis dziekana kierunku na stronie >> adw. dr Mariusz Olężałek

adw. dr Piotr Bogacki
adw. dr Piotr Bogacki

Dziekan kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, doktor nauk prawnych, adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. W swojej karierze zawodowej odbył ponad 30 szkoleń związanych z pracą asystenta sędziego i sędziego pionu karnego oraz cywilnego organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Jego specjalnością jest prawo karne, skarbowe, kryminologia, wiktymologia, prawo rodzinne i opiekuńcze. Zainteresowania badawcze adw. dr. Piotra Bogackiego obejmują także szeroko pojęte bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Ukończył również szkolenia z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, mediacji, aktywnych metod nauczania oraz uczenia metodą projektów.

W latach 2021-2022 był członkiem zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich, powołanego Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2021 r.

Szczegóły

adw. dr Sylwester Redeł
dr Sylwester Redeł

Adwokat dr Sylwester Redeł od stycznia 2021 r. jest Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Od maja 2016 r. do stycznia 2021 r. był Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W latach 1995-1997 odbywał aplikację sądową, a następnie aplikację adwokacką (1998-1999). Od 1999 r. wykonuje czynnie zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Łodzi. W trakcie pracy zawodowej członek rad nadzorczych spółek publicznych oraz prywatnych oraz autor opinii prawnych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi zajęcia z sądowego postępowania administracyjnego dla aplikantów adwokackich ORA w Łodzi oraz innych izb.

Przez wiele lat był Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Łodzi. Od 2013 r. nieprzerwanie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, a w latach 2013-2016 jednocześnie Przewodniczącym Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Delegat na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury w 2021 roku i XII Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 roku.

W latach 2014-2017 był członkiem Komisji ds. przeprowadzania egzaminu adwokackiego w Łodzi z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wykaz wybranych publikacji:

1)Rozdział III. Prawo administracyjne, [w:] M. Olężałek (red.), Z PRAWEM za pan brat. Poradnik dla licealistów, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2019, s. 29-36.
2)Prawo gospodarki komunalnej, K. Byjoch, S. Redeł, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, ss. 254.
3)Postępowanie w sprawach gospodarczych. Wzory pism, decyzji, uchwał, skarg, zarządzeń z objaśnieniami, pod red C. Kosikowskiego, Łódź – Zielona Góra 1998.
4) Materiały do nauki Prawa Gospodarczego Publicznego, pod red C. Kosikowskiego, Łódź 1997.
5) Recenzja książki S. Biernata Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka Prawna, Studia Prawno-Ekonomiczne 1996, t. LIII, s. 81 i n.
6) Recenzja książki Z. Kmieciaka, W. Chróścielewskiego Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Finanse Komunalne 1996, Nr 2, s. 75 i n.

dr Renata Pietruszka
dr Renata Pietruszka

Doktor nauk prawnych, w latach 2003-2019 adiunkt oraz starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalistka z zakresu prawa karnego wykonawczego i prawa karnego. Brała czynny i bierny udział w wielu konferencjach naukowych, Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.


Wykaz wybranych publikacji

 • Zmiany regulacji dotyczących kary ograniczenia wolności (w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań), [w:] Między stabilnością a zmiennością prawa karnego – dylematy ustawodawcy, pod red. W. Cieślaka, M. Romańczuk – Grąckiej, Olsztyn 2017, s. 125 – 143.
 • Uwagi na tle art. 77 § 2 k.k., [w:] Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, pod red. A. Nawoj – Śleszyński i J. Łuczak, Łódź 2017, s. 205 – 220.
 • Kara ograniczenia wolności oraz kara grzywny jako reakcja na naruszenie przez skazanego warunków próby, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, pod red. A. Kwiecińskiego, E – Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 123- 138.
 • Grounds for conditional suspension of sentence in enforcement proceedings, NAPE Executive Exchange 2015, Spring, s. 13 – 15.
 • Nowa treść kary ograniczenia wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2015, tom 36, s. 37 – 63.
 • Sprawozdanie z konferencji pt. „Prawo karne wykonawcze w systemie środków zwalczania przestępczości”, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2015, nr 88, s. 209 – 219.
 • Próby „uatrakcyjnienia” kary ograniczenia wolności w świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, [w:] Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, pod red. S. Pikulskiego, W. Cieślaka, M. Romańczuk – Grąckiej, Olsztyn 2015, s. 125 -133.
 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r., SK 9/10 [o niekonstytucyjności art. 75 § 1 k.k.], Palestra 2015, nr 1 – 2, s. 157 – 170.
 • Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania kary grzywny, [w:] Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009 – 2014, pod red. A. Kwiecińskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 175-196.
 • Sens zasady ultima ratio krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, Kronika 2014, nr 57, s. 24 – 25.
 • Wykonywanie kary grzywny po nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z 16 września 2011 r., Przegląd Więziennictwa Polskiego 2013, nr 81, s. 71 - 97.
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej po nowelizacji z 2009 r., Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 71 „Wybrane zagadnienia prawa publicznego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 65 – 83.
 • Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, praca zbiorowa pod red. dra Janusza Zagórskiego (recenzja), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2010, nr 67/68, s. 303- 314.
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 k.k.w., [w:] X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, pod red. S. Lelentala i G.B. Szczygieł, Białystok 2009, s. 277 - 293.
 • Wybrane hasła do „Wielkiej encyklopedii prawa”, pod red. B. Hołysta, wyd. 2, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005.
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary w trybie skazania oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy, [w:] Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki, Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 441 – 453.
SSA dr Michał Kłos
Sędzia Sądu Apelacyjnego dr Michał Kłos

Dr Michał Kłos w okresie od 2010 do 2016 r. był Prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, a od 1 grudnia 2016 r. jest Apelacyjnym Kierownikiem Szkolenia i Kierownikiem Sekcji Szkolenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania cywilnego na aplikacji ogólnej oraz sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także zajęcia dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i notarialnych, jak również asystentów sędziów.

Sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest od października 2003 r. W okresie od października 2007 r. do marca 2008 r. delegowany do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W latach 2008-2010 był Przewodniczącym IV Wydziału Wizytacyjnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Praktykę zawodową pełni nieprzerwalnie od września 1989 r. Jest prelegentem w Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej.

Wielokrotnie był członkiem Komisji do przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich, jak również egzaminu wstępnego na ww. aplikacje. Przykładowo od 2015 r. (do dnia dzisiejszego) jest egzaminatorem z prawa cywilnego z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości podczas przeprowadzania egzaminów adwokackich w Łodzi. W 2017 r. powołany został jako przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości przy przeprowadzaniu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Łodzi.

Dr Michał Kłos specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym. Jest autorem komentarzy do części przepisów z ww. zakresu. Jest również Przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego publikatora „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi”.

Wykaz wybranych ostatnich publikacji:

1. Komentarz do art. 367-391 i art. 399-4161, [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3-85 i 225-284.

2. Komentarz do art. 1161-1168, [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 570-589.

3. Komentarz do rozdziału X „Wspólność majątku spadkowego”, [w:] B. Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck. Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 2015, s. 795-833.

4. Wspólność majątku spadkowego od Kodeksu Napoleona do Kodeksu cywilnego, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2014, t. XVII, s. 75-88.

 

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
Katarzyna Effort-Szczepaniak

Adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi i mediator. Ukończyła Wydział Praw i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe Prawo Unii Europejskiej, gdzie obroniła pracę: „Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie ETS”). Ukończyła także studia podyplomowe „Mediacja gospodarcza z elementami wiedzy pozaprawnej” na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 2012 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, od października 2021 r. ORA w Łodzi. Od 2015 r. jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a od 2019 r. jest Członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. Pełni również funkcję stałego mediatora z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i Sądu Okręgowego w Łodzi.

Specjalizuje się w sporach cywilnych, prawie gospodarczym z uwzględnieniem procesów budowlanych (obsługa developerów), własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo autorskie) jak również w sprawach rodzinnych i spadkowych.

adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko
Katarzyna Piotrowska-Mańko

Adwokat, mediator, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i zespołu prasowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodnicząca Komisji Mediów i Komunikacji Społecznej przy ORA w Łodzi, członkini Komisji Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej oraz Komisji ds. Wizerunku ORA w Łodzi. Absolwentka WPiA w Łodzi, a także Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (studia L. LM.). W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej i Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w 2020 r. Prawo Nowych Technologii na PAN. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, mediów i reklamy. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi. Od 2011 r. pełni funkcję Redaktor Naczelnej „Kroniki” – Pisma Izby Adwokackiej w Łodzi.

mgr Grażyna Rybicka

Mgr Grażyna Rybicka od dnia 16 grudnia 2020 r. jest Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Łodzi.  Kuratorem zawodowym dla dorosłych została w roku 1996, a od 2008 r. do 15 grudnia 2020 r. pełniła funkcję Zastępcy Kuratora Okręgowego dla dorosłych. Jest powoływana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na aplikację kuratorską oraz do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kuratorskiego. Prowadzi również szkolenia dla aplikantów kuratorskich.
Od 2014 r. pełni funkcję Sekretarza Prezydium Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. W latach 2010 - 2014 była delegatem okręgowego zgromadzenia kuratorów zawodowych okręgu łódzkiego do Krajowej Rady Kuratorów, a od 2015 r. jest członkiem zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”. W roku 1999 ukończyła studia podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, a w roku 2018 studia podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest autorką publikacji:
- „Działalność Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi” - artykuł autorski, 2017 Kwartalnik Probacja I/2017;
- „Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru nad wykonywaniem środka karnego na podstawie art. 181a § 2 k.k.w. przez sądowego kuratora zawodowego” - artykuł autorski, 2017 Kwartalnik Probacja II/2017;
- „Rola sądowego kuratora zawodowego w przygotowaniu skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w świetle art. 164 i 165 k.k.w.” - artykuł w monografii współautorskiej „Wybrane problemy indywidualizacji kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych” pod redakcją Aldony Nawój – Śleszyński i Joanny Łuczak, 2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
- „Mediacja w postępowaniu karnym wykonawczym” - artykuł autorski, 2018 Kwartalnik  Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Nr 4/2018;
- „Mediacja jako jeden z czynników wspomagających readaptację społeczną skazanych” -  artykuł w monografii współautorskiej „Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa”
pod redakcją naukową Aldony Nawój – Śleszyński i Aleksandry Leszczyńskiej 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
- „Rola sądowego kuratora zawodowego w przygotowaniu skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego” – artykuł w monografii współautorskiej „Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. Rozważania w 100 – lecie więziennictwa polskiego”, pod redakcją  Aldony Nawój – Śleszyński i Magdaleny Niewiadomskiej – Krawczyk 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
- „Readaptacja społeczna skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego” w publikacji współautorskiej „Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości” pod redakcją naukową Teodora Bulendy i Aldony Nawój – Śleszyński 2020, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
- „Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, przygoda? Rozważania o stanie obecnym i przyszłości kurateli sądowej w Polsce na podstawie wyników badań własnych”- publikacja współautorska Anna Janus – Dębska, Anna Chmielewska, Grażyna Rybicka 2020, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Warszawa/Białystok 2020.

mgr Jarosław Berger
mgr Jarosław Berger

W latach 1996-2005 Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Naczelnik Wydziału KWP w Łodzi, w latach 2005-2007 Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 2007-2010 ekspert w Ministerstwie Środowiska, 2010-2013 Dyrektor ds. Koordynacji i Komunikacji Społecznej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., 2013-2019 Ekspert ds. Optymalizacji Procesów i Zarządzania Jakością ŁSI sp. z o.o. Ukończył studia prawnicze, zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W latach 2002-2014 Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Rady Miejskiej w Łodzi. W okresie 1997-2017 konsultant seriali i programów publicystycznych TVP. Ma doświadczenie m.in. w zarządzaniu zespołem, tworzeniu strategii marketingowych oraz zarządzaniu komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Trzykrotnie, w ciągu 5 lat, został uznany najlepszym rzecznikiem prasowym w kraju wg rankingu Komendy Głównej Policji.

Foto Konrad Ciężki radiolodz.pl

mgr Tomasz Józefiak

Mgr Tomasz Józefiak w latach 2014-2016 był Zastępcą Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, 2012-2014 Komendantem Miejskim Policji w Skierniewicach, 2009-2012 Naczelnikiem Wydziału ds. Przestępczości Samochodowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 2006-2009 Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim, 2000-2005 Kierownikiem Sekcji Zabójstw Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 1996-2000 Policjantem Sekcji Zabójstw Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 1993-1996 Policjantem Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Łódź-Górna.

Przez wiele lat był przewodniczącym oraz członkiem zespołów opracowujących Zarządzenia Komendanta Głównego Policji dotyczących zagadnień szeroko rozumianej „Pracy Operacyjnej” o charakterze niejawnym.

adw. Marcin Karpiński
Marcin Karpiński

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Częstochowie. Od 2010 r. jest nieprzerwanie członkiem ORA w Częstochowie, w latach 2010-2013 jako kierownik Referatu Skarg i Wniosków ORA, w latach 2013-2016 jako sekretarz ORA, od 2016 r. do 2021r. pełnił funkcję wicedziekana ORA, kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Rzecznika Prasowego ORA. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi. Od 2016 r. członek Sądu Arbitrażowego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. Za pracę w samorządzie adwokackim uhonorowany w 2018 roku Odznaką Adwokatura Zasłużonym przyznaną przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

adw. Anna Lachman-Kaszyńska
Adwokat Anna Lachman-Kaszyńska

Adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi, prowadzi Kancelarię Adwokacką od 2003 r. Od marca 1998 r. do października 2002 r. odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie karnym.

W okresie od lutego do czerwca 1996 r. studiowała prawo europejskie na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii w ramach programu TEMPUS. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z „Prawa dowodowego”.

Od października 1997 r. rozpoczęła studia stacjonarne w Katedrze Prawa Pracy na WPiA UŁ, które kontynuowała do 2001 r. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

adw. Jakub Krause
Jakub Krause

Członek wrocławskiej Izby Adwokackiej we Wrocławiu od 2014 roku. W latach 2015-2017 był doktorantem na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej. Specjalizuje się w nieuczciwych zapisach umownych w umowach kredytowych, interesując się tym zagadnieniem sprzed lat z powodów rodzinnych. Od tego czasu nabył wiedzę i doświadczenie w reprezentowaniu przed sądem pokrzywdzonych kredytobiorców w sporach z bankami.

adw. Maria Janik
adwokat Maria Janik

Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i Biura Prasowego ORA w Łodzi. W latach 2013-2020 członek Komisji Wizerunkowej ORA w Łodzi, w tym współautorka strategii wizerunkowej ORA, uczestniczka wielu konferencji i akcji wizerunkowych, w tym kwesty prowadzonej przez adwokatów na renowację zabytków Starego Cmentarza w Łodzi. W latach 2016-2020 przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej ORA w Łodzi, w ramach której koordynowała m.in.: Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, obchody Europejskiego Dnia Prawnika, Szlachetna Paczka. W latach 2016-2020 członek Komisji ds. Wizerunku i Ochrony prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Komisji Edukacji Prawnej NRA, w ramach której uczestniczyła w konferencjach ogólnopolskich. Autorka rozdziału poświęconego działaniom edukacyjnym w Izbie Łódzkiej w wydanej przez NRA publikacji „Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej” (wyd. 2019 r.).

adw. Paweł Wyrwas

Mecenas Paweł Wyrwas od 1988 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Jest specjalistą z zagadnień szeroko rozumianego prawa gospodarczego, bankowego, a także prawa karnego. W zakresie ww. problematyki prowadził szkolenia dla aplikantów, będąc przez okres 10 lat wykładowcą w ramach Komisji Szkolenia Aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

W latach 1967-1969 odbywał aplikację w Prokuraturze Wojewódzkiej w Łodzi. W Prokuraturze pracował do września 1986 r., pełniąc przez 8 lat stanowiska szefa Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew.

Od września 1986 r. jako radca prawny pracował m.in. w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Uniontex, gdzie pełnił funkcje koordynatora w Zespole Radców Prawnych, a także w Zakładach Przemysłu Maszynowego WIFAMA oraz w ramach zleceń w szeregu innych zakładów przemysłowych.

Od 1988 r. Mecenas Paweł Wyrwas rozpoczął specjalizować się w zagadnieniach prawa finansowego i bankowego. W tym samym roku przeprowadził rejestrację prawną Łódzkiego Banku Rozwojowego, gdzie do 1991 r. pełnił również obowiązki Dyrektora Departamentu Prawnego.

W dniu 18 października 1988 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. Zawód ten wykonuje do dnia dzisiejszego, jednak od 20 czerwca 1991 r. na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości wykonuje go w ramach indywidualnej Kancelarii.

Jako adwokat w 1991 r. rozpoczął obsługę prawną BRE BANKU S.A. Pracę tą – obecnie z mBankiem S.A. – wykonuje do chwili obecnej.

Jako Kancelaria Adwokacka prowadzi również obsługę prawną BOŚ BANKU S.A. Wcześniej wykonywał także obsługę prawną Banku Przemysłowego S.A. oraz Getin Banku S.A.

 

prok. Dariusz Barski
Prokurator Dariusz Barski

Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, doradca Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Przedstawiciel Prezydenta RP w Krajowej Radzie Prokuratury, były Prokurator Krajowy – Zastępca Prokuratora Generalnego, Wiceminister Sprawiedliwości, były Prokurator Apelacyjny w Łodzi. Podczas pracy w Prokuraturze przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, prowadząc najpoważniejsze śledztwa o różnorakim charakterze (kryminalne, gospodarcze, korupcyjne, związane ze zorganizowana przestępczością) we wszystkich komórkach organizacyjnych prokuratury zajmujących się prowadzeniem śledztw – poprzez Szefa Prokuratury Apelacyjnej do Szefa Prokuratury Krajowej włącznie.

Pełniąc tę ostatnią funkcję, w ramach jego kompetencji pozostawał m.in. nadzór nad wszystkimi postępowaniami karnymi prowadzonymi przez prokuratury cywilne na terenie kraju. W ramach swych obowiązków prezentował zagadnienia prawne związane z działaniami prokuratury m.in. przed Sejmem RP, Sądem Najwyższym oraz szeregiem innych instytucji państwowych szczebla centralnego.

Współuczestniczył w tworzeniu ustaw oraz projektów ustaw, które powstawały w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jako Prokurator Apelacyjny w Łodzi był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla aplikantów prokuratorskich zdających egzamin prokuratorski. W późniejszym okresie był przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości na takich egzaminach. Prowadził również zajęcia z aplikantami prokuratorskimi z zakresu zagadnień prawa karnego, dotyczących instrumentów prawnych związanych z walką ze zorganizowaną przestępczością.

Zagadnienia prawne w zakresie, których jego wiedza jest najszersza, dotyczą sfery działalności prokuratora tj. prawa karnego, zarówno procesowego, jak i materialnego, a także innych – praktycznie wszystkich – gałęzi prawa w zakresie, w jakim są one związane z podstawowymi zadaniami prokuratury, a mianowicie strzeżenia praworządności i ścigania przestępstw. Posiada nadto wiedzę wspartą doświadczeniem zawodowym z takich dziedzin nauki, jak kryminalistyka (był finalistą Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej organizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie), psychiatria i psychologia sądowa oraz medycyna sądowa.

Jako prokuratorowi prowadzącemu śledztwa, a następnie kierującemu prokuraturą, bliskie są wszelkie zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Współpracował ściśle w tym zakresie z Szefami wszystkich służb specjalnych. Do jego kompetencji jako Zastępcy Prokuratora Generalnego należała m.in. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków szefów służb o zarządzanie operacji specjalnych, kontroli operacyjnych oraz innych działań podejmowanych przez służby specjalne w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Autor publikacji m.in. dotyczących prokuratury oraz prawnych aspektów dopuszczalności kontroli operacyjnej, zakresu prawnych ograniczeń w dostępie organów państwa do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Członek Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to projekt, w którym uczestniczą, m.in. takie instytucje jak Sąd Najwyższy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Komenda Główna Policji oraz szereg szkół wyższych. Ma na celu wspomaganie różnorakich działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zacieśnianie współpracy oraz wymianę doświadczeń instytucji zajmujących się tego rodzaju problematyką. Od grudnia 2007 roku do kwietnia 2010 roku pracował w Biurze Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. Do jego obowiązków należał m.in. udział w rozprawach Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Wykaz wybranych ostatnich publikacji:

 1. Prokuratura jako jeden z filarów Państwa, Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” 2016, nr 26, s. 9-11.
   
 2. Zakres prawnych ograniczeń w dostępie organów państwa do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, [w:] A. P. Rach, Z. Rau, M. Wągrowski, Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 983-1044.
prok. Iwona Śmigielska-Kowalska
Prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska

Iwona Śmigielska-Kowalska jest obecnie czynnym prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Płocku i jednocześnie jej Rzecznikiem Prasowym.

Po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu prokuratorskiego w 1988 roku związała swoje życie zawodowe  z prokuraturą, wykonując ten zawód nieprzerwanie do chwili obecnej.

Do 2003 roku pracowała na stanowisku prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku, gdzie zdobywała doświadczenie prokuratorskie prowadząc i nadzorując postępowania przygotowawcze w sprawach karnych oraz sprawując funkcję oskarżyciela publicznego przed sądem. Następnie w ramach tzw. działalności pozakarnej prokuratury zajmowała się realizacją zadań związanych z szeroko pojętą  ochroną praworządności, polegających na udziale w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz na wykonywaniu czynności w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi.

Po powołaniu na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku   kontynuowała specjalizację pozakarną, a od 2006 roku do chwili obecnej dodatkowo wykonując zadania kierownika szkolenia oraz pełniąc funkcję Rzecznika Prasowego.

Aktualnie realizuje obowiązki służbowe związane ze stosowaniem prawa karnego materialnego i procesowego poprzez prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad 2 jednostkami  prokuratury podległymi Prokuraturze Okręgowej w Płocku w zakresie prowadzonych  przez te jednostki śledztw i dochodzeń.

Ponadto prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska obecnie pełni funkcję patrona koordynatora dla aplikantów aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz bierze udział w konkursach na staż urzędniczy w prokuraturach okręgu płockiego jako członek komisji konkursowej i uczestniczy w szkoleniach kadry urzędniczej.

W latach 1994-2016 odbyła kilkadziesiąt szkoleń o charakterze stricte zawodowym związanych z pracą prokuratora. Ponadto brała udział m.in.:

 • w 2010 r. – w cyklu szkoleń „Zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja pracy w wymiarze sprawiedliwości”;
 • w 2011 r. – w cyklu szkoleń „Psychologiczne aspekty pracy organizatora i koordynatora szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem cech idealnego wykładowcy, strategii i działań w trudnych sytuacjach, przekazywania trudnych informacji”;
 • w 2014 r. – „Kultura języka polskiego w pismach urzędowych”;
 • w 2016r. – „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”.

W 2011 r. ukończyła również Studia Podyplomowe „Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości”.

SSA Wiesława Kuberska
Sędzia Sądu Apelacyjnego Wiesława Kuberska

Sędzia Sądu Apelacyjnego Wiesława Kuberska od 2010 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a od maja 2009 r. także Prezesem Zarządu łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Od 2002 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, orzekający w I Wydziale Cywilnym. Czynnie wykonuje zawód sędziego nieprzerwanie od 1987 r.

W okresie od 1997 r. do dnia wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej była członkiem tzw. sieci ds. prawa wspólnotowego, uczestniczyła w prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programie przygotowującym polski wymiar sprawiedliwości do wejścia do UE. Uczestnik wielu kursów i konferencji z zakresu tej problematyki, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Brała udział m.in. w szkoleniach z zakresu:

 • „Basic Training in EC Law” organizowanym przez European Institute of Public Administration w Visegrád w 2001 r.;
 • „Development of Training Skills” organizowanym przez European Institute of Public Administration w Budapeszcie w 2002 r. (oba w ramach programu „Training of judges in European Community Law”);
 • „Prawo wspólnotowe w praktyce sędziów sądów cywilnych” organizowanym przez Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej i Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze w 2001 r.;
 • „Prawo Unii Europejskiej, współpraca sądowa w sprawach cywilnych i brytyjskie prawo cywilne w języku angielskim” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie w 2007 r.

Ponadto w grudniu 2005 r. uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym rozprawy w postępowaniu cywilnym zorganizowanym dla polskich sędziów w The National Judical College w Reno w USA.

Sędzia Sądu Apelacyjnego Wiesława Kuberska prowadzi zajęcia z szeroko rozumianej cywilistyki dla sędziów i radców prawnych oraz asystentów sędziów, a także dla aplikantów aplikacji sędziowskiej, radcowskiej, adwokackiej i aplikacji ogólnej.
Dodatkowo w latach 2001-2010 prowadziła zajęcia z aplikantami sądowymi z zakresu prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego, a od czasu wprowadzenia aplikacji referendarskiej w tym samym zakresie także zajęcia dla aplikantów referendarskich.
Ponadto od czerwca 1997 r. prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi z prawa cywilnego procesowego, „wpadkowo” z zagadnieniami egzekucyjnymi, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa ochrony własności intelektualnej.  Została odznaczona złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radcowskiego” i „Medalem XXX Samorządu Radcowskiego”. Przez 12 lat była członkiem korporacyjnej komisji egzaminacyjnej w czasie zawodowego egzaminu radcowskiego.

Wykaz wybranych ostatnich publikacji:

1) Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, [w:] B. Fischer, M Sakowska-Baryła (red.), Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2017.

2) Ustne uzasadnienie wyroku w postępowaniu cywilnym, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2016, nr 2, s. 79-86.

3) Zasady ogólne udzielenia zabezpieczenia, [w:] W. Kuberska (red.), Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne – wybrane zagadnienia. Casebook, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 2015, s. 1-86.

4) Postępowanie odwoławcze, [w:] P. Borkowski (red.), Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Orzeczenia, ich wykonalność i prawomocność. Środki odwoławcze i środki zaskarżenia. Casebook, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 2015, s. 133-293.

5) Prawo, jako targowisko opinii? Jednolitość orzecznictwa czy jego zróżnicowanie? Przykłady kreowania treści przepisu prawa za pomocą sędziowskiej wykładni /współaut. P. Sydor/, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2015, nr 1, s. 32 i n.

6) Czynności przygotowawcze do rozprawy, [w:] P. Borkowski (red.), Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Przygotowanie do rozprawy. Casebook, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 2013, s. 283-323.

7) Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – pierwsze doświadczenia praktyczne, Przegląd Sądowy 2012, nr 7-8, s. 83-100.

8) Prekluzja materiału procesowego jako sposób koncentracji procesu cywilnego – cz. II, Radca Prawny 2008, nr 4-5, s. 18-24.

9) Prekluzja materiału procesowego jako sposób koncentracji procesu cywilnego – cz. I, Radca Prawny 2008, nr 3, s. 66-75.

10) Skarga do sądu w prawie zamówień publicznych – uwagi do tego lata i de lege ferenda, Finanse Komunalne 2007, nr 4.

11) Zwrot wpisu od kasacji przy odmowie przyjęcia kasacji do rozpoznania, Przegląd Sądowy 2007, nr 3, s. 148-150.

 

SSO dr Marek Pietruszka

Dr Marek Pietruszka jest Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, obecnie orzeka jako Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym tego Sadu. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w 2000-2002 był asesorem sądowym. Od 2003 r. nieprzerwanie wykonuje zawód sędziego, orzekając w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych. Sędzia Marek Pietruszka ukończył stacjonarne studia doktoranckie, a ponadto studia prawnicze i administracyjne. Jest autorem publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj