Wybierz miasto:

I ROK:

 • Prawo konstytucyjne
 • Konstytucyjna ochrona praw i wolności
 • Prawo rzymskie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawoznawstwo
 • Logika prawnicza
 • Historia polskiego prawa sądowego
 • Rozwój ustroju politycznego (historia powszechna prawa)
 • Doktryny polityczno-prawne
 • Język łaciński dla prawników
 • Psychologia dla prawników / Socjologia prawa
 • Podstawy filozofii
 • Ekonomia
 • Informatyka prawnicza
 • Język obcy (cz. I)

 

II ROK:

 • Prawo karne
 • Pracownia prawa karnego I – case method
 • Prawo cywilne I (część ogólna i prawo rzeczowe)
 • Pracownia prawa cywilnego I – case method
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze / Prokurator w postępowaniu cywilnym
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie / Prawo o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze
 • Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sądownictwo międzynarodowe
 • Techniki legislacyjne / Procedury stanowienia prawa w UE
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Język obcy (cz. II)

 

III ROK:

 • Postępowanie karne
 • Pracownia prawa karnego II – pisma procesowe, mowy końcowe
 • Prawo karne wykonawcze
 • Pracownia prawa karnego III – prawo karne wykonawcze
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo spadkowe
 • Pracownia prawa cywilnego II
 • Prawo administracyjne
 • Pracownia prawa administracyjnego
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie sądowoadministracyjne
 • Prawo rolne / Prawo ochrony środowiska
 • Praktyka zawodowa I

 

IV ROK:

 • Postępowanie cywilne
 • Pracownia prawa cywilnego III – postępowanie cywilne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Pracownia prawa pracy
 • Prawo finansowe
 • Prawo ochrony własności intelektualnej
 • Prawo do skargi konstytucyjnej – wybrane aspekty praktyczne / Konstytucyjne ustroje państw UE
 • Teoria i filozofia prawa
 • Etyka ogólna / Etyka zawodów prawniczych
 • Proseminarium
 • Praktyka zawodowa II

 

V ROK:

 • Rozprawa sądowa w sprawach karnych / Rozprawa sądowa w sprawach cywilnych
 • Rozprawa sądowa w sprawach administracyjnych / Rozprawa sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Prawo handlowe
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Metodyka pracy w zawodzie adwokata, radcy prawnego i notariusza / Metodyka pracy w zawodzie sędziego i prokuratora
 • Zasady skutecznych wystąpień publicznych / Argumentacja prawnicza
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa III

 

Wybrane przedmioty ze specjalności karnej realizowane na IV i V roku:

 • Instytucja świadka koronnego w polskim prawie karnym na tle rozwiązań międzynarodowych
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie
 • Prawo karne międzynarodowe
 • Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych
 • Prawo karne skarbowe
 • Kryminologiczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni
 • Kompendium wiedzy z kryminalistyki
 • Propedeutyka kryminologii
 • Problematyka karnoprawna w prawie o ruchu drogowym

 

Wybrane przedmioty ze specjalności cywilnej realizowane na IV i V roku:

 • Stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych
 • Odpowiedzialność cywilna w prawie medycznym
 • Prawo alimentacyjne
 • Rola kuratora w sprawach rodzinnych
 • Europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Prawo umów konsumenckich
 • Międzynarodowe postępowanie cywilne

 

Wybrane przedmioty ze specjalności gospodarczo-finansowej realizowane na IV i V roku:

 • Prawo bankowe
 • Prawo ubezpieczeń majątkowych i osobistych
 • Prawo celne
 • Prawo umów w obrocie gospodarczym
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa z elementami rachunkowości
 • Prawo papierów wartościowych
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Międzynarodowe prawo handlowe

 

Wybrane przedmioty ze specjalności Prawo medyczne realizowane na IV i V roku:

 • Wybrane zagadnienia prawa farmaceutycznego
 • Prawa pacjenta oraz problematyka roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta
 • Ochrona zdrowia psychicznego
 • Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
 • Organizacja, funkcjonowanie i etyka zawodów medycznych
 • Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych i prowadzenia działalności leczniczej
 • Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne
 • Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących zawody medyczne i podmiotów leczniczych
 • Odpowiedzialność pracownicza i zawodowa osób wykonujących zawody medyczne
 • Podstawy prawne i ekonomiczne prowadzenia jednostek służby zdrowia

 

Wybrane przedmioty ze specjalności Prawo w biznesie realizowane na IV i V roku:

 • Karno-prawna ochrona obrotu gospodarczego
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Prawo bankowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo podatkowe w działalności gospodarczej
 • Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Umowy w obrocie gospodarczym

 

Wybrane przedmioty ze specjalności Prawo dowodowe realizowane na IV i V roku:

 • Prawo nowoczesnych technologii a postępowania dowodowe
 • Przestępstwa przeciwko dokumentom w ujęciu karnym, karno-skarbowym i kryminalistycznym
 • Tajemnice zawodowe
 • Dowody w procesie stosowania prawa – zagadnienia wprowadzające
 • Dowody w postępowaniu przygotowawczym
 • Dowody w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia
 • Dowody w postępowaniu cywilnym
 • Dowody w postępowaniu sądowym i sądowo administracyjnym
 • Dowody w postępowaniu podatkowym
 • Biegły w postępowaniach sądowych i administracyjnym

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj