Wybierz miasto:
dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, prof. AHE
prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak

Językoznawczyni, slawistka i polonistka, tłumaczka.
Autorka ponad 100 artykułów drukowanych w międzynarodowych pismach naukowych, 2 monografii i dwujęzycznego słownika. Redaktorka pisma „Semantyka a konfrontacja językowa”,  członkini komitetów redakcyjnych wysoko punktowanych międzynarodowych czasopism, tj.: Slavia Meridionalis, Cognitive Studies/Etudes Cognitives, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe.
Uczestniczka w europejskich projektach naukowych: Mondilex i Clarin.
W latach 2013-2017 członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie. Prowadzi własne badania naukowe usankcjonowane formalnymi umowami prawnymi z Bułgarską Akademią Nauk, Słowacką Akademią Nauk i Ukraińską Akademią Nauk.

Obszar zainteresowań badawczych:

 • językoznawstwo porównawcze
 • korpusy językowe
 • słowniki elektroniczne i książkowe
 • socjolingwistyka (język płci, język mediów) i kultura języka
 • problematyka przekładu
 • semantyka i konfrontacja językowa
 • gramatyka współczesnego języka polskiego na tle języków słowiańskich
 • komunikacja językowa.

W swym bogatym dorobku zawodowym ma między innymi:

 • dziesięcioletni okres pracy naukowej w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie (2007-2017);
 • kierowanie (wspierającej polską naukę i naukowców) Fundacją Slawistyczną w Warszawie (2014-2016);

W 2022 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

dr hab. Krzysztof Kusal
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal

językoznawca, slawista, tłumacz i metodyk.

Autor podręczników, słowników i monografii naukowych; kierownik międzynarodowych projektów badawczych, specjalista w zakresie języka biznesu i reklamy oraz problematyki współczesnej komunikacji językowej.

Zajmuje się polsko-słowiańskim językoznawstwem porównawczym, problematyką komunikacji międzykulturowej i interferencji międzyjęzykowej oraz teorią i praktyką przekładu. Autor licznych publikacji z zakresu leksykografii, języka biznesu, frazeologii i paremiologii.

kieruje Katedrą Komunikacji Językowej.

Wybrane publikacje

monografie:

 1. Воспроизведение и восприятие русских звукотипов в иностранной аудитории (Odtwarzalność i percepcja alofonów rosyjskich przez cudzoziemców),  „Slavica Wratislaviensia” XCIX, Wrocław 1998, ss. 89.
 2. Русско-польская межъязыковая омонимия как лексикографическая проблема (Rosyjsko-polska homonimia międzyjęzykowa jako problem leksykograficzny), СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006, ss. 183.

słowniki:

1. Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław 2002, ss. 190.

2. Rosyjsko-niemiecko-polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014, ss. 433. Współautorzy: Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska.

podręczniki:

 1. Rosyjski język biznesu w 30 dni, Langenscheidt, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2003, ss. 304. Współautorka: I. Kabyszewa.
 2. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Langenscheidt, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2004, ss. 206. Współautorzy: I. Kabyszewa, Hans Orschel, Erwin Wedel.
 3. Korepetycje domowe. Język rosyjski, Langenscheidt, Warszawa 2009, ss. 319; Współautorka: Irina Kabyszewa; Współautorka: I. Kabyszewa.
 4. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami. Nowa edycja, Langenscheidt, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2009, ss. 208.
 5. Rozmówki planszowe polsko-rosyjskie, Red Point Publishing Sp. z o.o., Wrocław 2010, ss. 319; Współautorka: I. Kabyszewa.
 6. Korepetycje. Język rosyjski, Buchmann, Warszawa 2010; Współautorka: I. Kabyszewa.
   

autoreferaty:

 1. Воспроизведение и восприятие русских звукотипов в иностранной аудитории (Odtwarzalność i percepcja alofonów rosyjskich przez cudzoziemców),   Ленинград 1986, ss. 21.
 2. Русско-польская межъязыковая омонимия и паронимия (Rosyjsko-polska homonimia i paronimia międzyjęzykowa), С.-Петербург 2006, ss. 49.

artykuły:

1. К вопросу о семантической структуре и грамматической характеристике названий цветов в современном русском и польском языках, „Slavica Wratislaviensia” IV, 1974, s. 131-138.

2. Fonologiczna interpretacja niektórych spółgłosek w języku polskim i rosyjskim, „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 65-68.

3. Восприятие русских безударных гласных польскими учащимися [w:] Развитие современного русского языка, под ред. В. Ивановой, Ленинград 1987.

4. К вопросу об установлении состава фонем в современном польском литературном языке [w:] Динамика русского слова, ред. кол. В. Мокиенко, С. Аверина, С. Богданов, А. Кривоносов, Д. Демидов, Санкт-Петербург 1994, s. 31-34.

5. Особенности восприятия русских безударных гласных носителями польского языка, „Вестник СПбГУ”, сер. 2, вып. 3 (№ 16), 1995, s. 65-72.

6. Эвфемизмы в современном польском языке, „Вестник СПбГУ”, сер. 2, вып. 3, (№ 16), 1997, s. 63-66.

7. Жаргонные пословицы и поговорки – традиционное и новаторское, „Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti” 17, 1999, s.199-204.

8. Семантический анализ русских жаргонных пословиц и поговорок, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 147-152.

9. Фразеология в русско-польском словаре межъязыковых омонимов [w:] Frazeografia słowiańska, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2001, s. 373-377.

10. Принципы построения русско-польского словаря межъязыковых омонимов [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 3. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław 2002, s. 163-169.

11. О работе над словарем русско-польских омонимов [w:] Материалы ХХХ Межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, отв. pед. В. Мокиенко, С.-Петербург 2001, с. 50-53.

12. Фразеология и межъязыковая омонимия [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowa frazeologia w nowej Europie” (Szczecin 6-7 września 2001 r., Greifswald 8-9 września 2001 r.), pod red. M. Aleksiejenki, W. Mokijenki, H. Waltera, Szczecin-Greifswald 2002, s. 394-399.

13. Межъязыковая омонимия как лексикографическая проблема. (Содержание и принципы построения русско-польского словаря межъязыковых омонимов) [w:] Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí, red. J. Gazda, Brno 2002, s. 144-155.

14. Русско-польская межъязыковая омонимия в сфере фразеологии, Žmogus ir žodis 6. Svetimosios kalbos. Mokslo darbai. – Vilnius 2004, t. 6, Nr 3, s. 15-20.

15. Русско-польская субстандартная лексика как источник межъязыковой омонимии, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 5. Opis, konfrontacja, przekład, red. Michał Sarnowski i Włodzimierz Wysoczański, Wrocław 2005, s. 155-160.

16. Лексикографическое описание как метод изучения межъязыковой омонимии, [w:] Материалы XXXIV Международной филологической конференции, выпуск 18, Славянское языкознание, 14-19 марта 2005 г., С.-Петербург 2005, с. 19-29.

17. Типы семантических отношений в сфере руско-польской межъязыковой омонимии, Žmogus ir žodis 7. Svetimosios kalbos. Mokslo darbai. T. 7, Nr 3. Vilnius 2005, s. 48-55.

18. Cубстандартная межъязыковая омонимия как объект лексикографирования, [w:] Слово в словаре и в дискурсе, Сб. научных статей к 50-летию Харри Вальтера, Москва 2006, s. 638-642.

19. О соотношении формальных признаков внутриязыковых и межъязыковых омонимов (на материале русского и польского языков) [w:] Nomen set omen. Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. Festschrift für Manfred Niemeyer zum 60. Geburstag, Greifswald 2007, s. 90-95.

20. Субстандартная фразеологшия как источник русско-польской межъязыковой омонимии, Русистика и компаративистика, вып. IV, Вильнюс-Москва 2009, с. 159-166.

21. Словообразовательные характеристики русско-польских межъязыковых омонимов в лингводидактическом аспекте [w:] Русская речь в современных парадигмах лингвистики: Материалы Международной научной конференции (Псков, 22-24 апреля 2010 года). Т. I / Под ред. Н.В. Большаковой, Л.Я. Костючук, Т.Г. Никити­ной, Л.М. Попковой. –  Псков: ПГПУ, 2010. –  276 с.

22. Русско-польская межъязыковая омонимия в жаргонной фразеологии, [w:] Фразеология, познание и культура: сб. докл. 2-й Междунар. науч. конф. Ф 82 (Белгород, 7-9 сентября 2010 года): в 2 т. / отв. ред. проф. Н.Ф. Алефиренко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – Т. 2. Дискурсивные и дидактические проблемы фразеологии, с. 236-240.

23. Глагольные русско-польские паронимы: структурные типы. [w:] Современная филология в международном пространстве языка и культуры: Материалы Международной научно-практической интернет-конференции (Астраханский государственный университет, 21 сентября 2010 г. – 20 января 2011 г.) / Сост. М. Л. Хохлина, Астрахань 2011б с. 171-173.

24. Русско-польские семантические сближения в сфере субстандартной фразеологии [w:] AN UARI DE FILOLOGIA. LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.) 2/2012, Barcelona 2012, s. 37-43, ISSN: 2014-1394.

24. Русско-польские субстандартные лексические и фразеологические параллели.[w:] Neofilologia na progu XXI wieku – język, literatura i kultura, Przasnysz 20-21.04.2013 r.

25. Rosyjsko-polska homonimia międzyjęzykowa jako problem leksykograficzny, w:] AN UARI DE FILOLOGIA. LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.) 4/2014, Barcelona 2014, s. 53-66. Współautor: K. Bałaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Anna Fadecka
dr Anna Fadecka

językoznawczyni, starszy wykładowca w Katedrze Komunikacji Językowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Zajmuje się badaniem najnowszych zjawisk językowych i komunikacyjnych we współczesnych mediach. Specjalizuje się w zakresie kreatywnej komunikacji marketingowej, architektury informacji, poetyki tekstów interaktywnych, retoryki reklamowej oraz języka wystąpień publicznych.

Jako doświadczony dydaktyk od lat koordynuje realizację kreatywnych projektów studenckich  dotyczących stosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji interaktywnej w obszarze social media, a także dziennikarstwa internetowego i multimedialnego.

Pełni funkcję redaktora językowego czasopisma naukowego "Językoznawstwo".

Od kilku lat jest współredaktorką serii wydawniczej pt.: „Idee, wartości, słowa”.

 

dr Bogdan Ekstowicz
Bogdan Ekstowicz

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; magisterium z zakresu zarządzania finansami uzyskał w 1998 roku, a dyplom ukończenia studiów doktoranckich na tymże Wydziale otrzymał w 2002 roku. Absolwent Studiów Polityki Zagranicznej na Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2009). Ukończył w 2003 roku studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami Unii Europejskiej w Instytucie Biznesu w Kaliszu oraz w Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza.

Ekspert polityki strategicznej, strukturalnej i zarządzania międzynarodowego, w latach 1984–1987 i 1989–1991 szef kontraktu konsultingowego w Libii, 1999–2000 dyrektor ds. inwestycji i administracji w Raiffeisen Banku, 2000–2001 dyrektor Oddziału BLB BICK Monachium w Polsce, od 2001 do 2012 dyrektor rozwoju francuskiej Grupy Konsultingowej EGIS w Polsce i na Ukrainie. Od roku 2002 jest prezesem zarządu Centrum Naukowego Przedsiębiorczości Intelektualnej w Warszawie.

Autor licznych książek oraz publikacji z zakresu zarządzania projektami, polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej, procesów integracyjnych UE, zarządzania międzynarodowego, polityki zagranicznej RP oraz procesów globalizacyjnych na świecie.

W 2007 roku obronił doktorat w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marka J. Malinowskiego w Gdańsku.

Od 2012 roku adiunkt na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w roku 2016 prodziekan kierunku politologia. Wykłada na anglojęzycznych studiach międzynarodowych w programie ERASMUS+ oraz na kierunku Political Science w zakresie: History of political institutions, Methodology of political research, History of Diplomacy or Diplomatic and Consular Law, Anthropology of Culture or Political Anthropology as well in scope of geopolitics, conflicts and international negotiations, international organizations, introduction to state and law and international relations theory  w Sumy State University w Ukrainie oraz w Fatih University w Stambule. Prowadził wykłady w Polsce m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, SGH, Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

dr Natalia Piórczyńska
dr Natalia Piórczyńska

Dziekan kierunku filologia polska AHE w Łodzi.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, filolog.

Zajmowała się kontekstami filozoficznymi twórczości polskich romantyków. Obecnie jej zainteresowania naukowe dotyczą ewolucji sposobu pojmowania wspólnoty moralnej oraz tego, jak to zjawisko jest odzwierciedlane w literaturze i popkulturze.
Zajmuje się także problematyką dezinformacji, utworzyła m.in. specjalność Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji. Popularyzuje naukę, prowadzi szkolenia z prostego języka.
Szczegóły w zakładce dziekan kierunku.

Marta Libiszowska
Marta Libiszowska

To pełna pasji specjalistka PR nastawiona na eksperymentowanie i przecieranie nowych szlaków. Od 2015 roku pracuje jako specjalistka ds. PR i kontaktu z darczyńcami w Fundacji Dom w Łodzi. Wcześniej pracowała w agencjach PR i redakcjach, między innymi w TVP3 Łódź i w Gazecie Wyborczej.

mgr Jacek Grudzień
mgr Jacek Grudzień

Dziennikarz i publicysta, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat związany z Radiem Łódź. Przez ostatnie cztery lata kierował TVP Łódź. Laureat wielu prestiżowych konkursów dziennikarskich. Zdobył nagrodę pisma „Press” dla Najlepszego Dziennikarza Regionu Łódzkiego, laureat ogólnopolskich konkursów imienia Orłowicza i Złote Formaty. Zwycięzca konkursu TVP PiK za najlepszy program kulturalny (2011). Na Przeglądach i Konkursach Twórczości Oddziałów Terenowych zdobył dwie nagrody - jedną za „Rozmowę Dnia” i jedną za cykl o wybitnych łodzianach ,,Łódzcy Europejczycy’’.

W 2021 r. otrzymał Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

mgr Marcin Jasiak
mgr Marcin Jasiak

Opiekun specjalności media firmowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna AHE w Łodzi. W content marketingu pracuje od 15 lat (Epigrafika, Next Step, MediateQa), a w mediach już od 23. Budował projekty mediów firmowych między innymi dla Notusa, GDF SUEZ, ENGIE, Enei, Opla, AHE. Prywatnie uwielbia nowe media, ale bardzo szanuje stare. Właściciel MediateQa. Wielki fan drukowanej prasy.

mgr Robert Jastrzębski

Dziennikarz TVN od początku istnienia stacji w 1997 roku. Na początku producent, a od 20 lat wydawca głównego wydania Faktów TVN.
W czasach przed TVN dziennikarz prasowy (Tygodnik Solidarność, Super Express) i telewizyjny (Warszawski Ośrodek Telewizyjny TVP).
Absolwent dziennikarstwa i filologii polskiej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Jak sam pisze o sobie: Dziennikarz z zamiłowania. 24 godziny na dobę. Budzę się i zasypiam z najnowszymi informacjami. Nawet na urlopie.

mgr Tomasz Jabłoński
mgr Tomasz Jabłoński

dziennikarz, wydawca. Zaczął pracę w Expresie Ilustrowanym już podczas studiów w 1999 roku. Przez lata zajmował się m.in. tematami kryminalnymi. W 2012 został szefem redakcji internetowej Expressu, a w 2018 również serwisów Dziennika Łódzkiego i Naszego Miasta. Trzykrotnie zdobył tytuł Dziennikarza Roku Expressu Ilustrowanego. Obecnie na stanowisku menedżera serwisów online i redakcji multimedialnej oddziału Polska Press w Łodzi.

Paweł Antończyk
Paweł Antończyk

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w zakresie mediów, PR i komunikacji, reklamy, bezpieczeństwa i ochrony, zarządzania kryzysowego i obronności, a także w energetyce i samorządzie terytorialnym. Specjalista w zakresie ochrony informacji niejawnych, obronności państwa, ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa przemysłowego oraz zarządzania kryzysowego. Przez wiele lat pełnił rolę rzecznika prasowego w Enei Elektrowni Połaniec.
Prywatnie Paweł Antończyk jest pasjonatem historii i survivalu.

Sebastian Grochala
Sebastian Grochala

Dyrektor ds. marketingu i komunikacji, a także rzecznik prasowy w Polskiej Grupie Farmaceutycznej S.A., wcześniej manager ds. marketingu i komunikacji oraz rzecznik prasowy w LS Airport Services S. A. oraz LS Technics SP. z o.o. W Łodzi dał się poznać dziennikarzom jako rzecznik prasowy i kierownik zespołu do spraw komunikacji MPK Łódź. Od 2021 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej.
Zapalony podróżnik i harcerz (przejechał rowerem z Łodzi do Barcelony!).

Grzegorz Michałowski
Grzegorz Michałowski

Fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej. Sam o sobie pisze tak:
Tata miał dość grzebania przy jego Zenicie E i na komunię dostałem Smienę 8M. Kilka tygodni później pojechaliśmy do Nieborowa. Pałac jako obiekt niespecjalnie mnie zainteresował, ale przed bieloną chatą pod strzechą, naprawiano coś w wielkiej skrzynce telekomunikacyjnej (tak, tak, kiedyś telefony musiały być połączone przewodami). I to był mój najważniejszy sukces w konkursach, gdy Młody Technik przyznał mi w nagrodę czeski powiększalnik za najlepsze zdjęcie  na temat: stare i nowe w telekomunikacji. 10 lat później kolega współpracujący z Expressem Ilustrowanym zaniósł do gazety mój fotoreportaż z osiedlowego święta latawca. Opublikowali, a ja chciałem więcej, tylko był jeden warunek, ja - grubasek z wiecznym zwolnieniem z WF i wstrętem do wysiłku, miałem fotografować sport. Po latach zamieniłem Express na Przegląd Sportowy. A że nie samym sportem człowiek żyje - 20 lat temu trafiłem do największej agencji informacyjnej w kraju.

red. Dariusz Pawłowski (Dziennik Łódzki)
red. Dariusz Pawłowski (Dziennik Łódzki)

Łodzianin, urodzony na Bałutach. W młodości rockandrollowiec, ale ostatecznie wybrał pióro, bo mniejsze od gitary.
W mediach od 1991 roku. Doświadczenie zbierał we wszystkich działach prasy regionalnej, ale najsilniej związany z kulturą. Dziennikarz "Dziennika Łódzkiego", "Wiadomości Dnia", współpracował z TVP Łódź, Radiem Łódź, pamiętnym "Gońcem Teatralnym". Publikował również w miesięcznikach i tygodnikach muzycznych, filmowych, społecznych. Współredaktor książek, współtwórca scenariuszy. Dziennikarz, redaktor, wydawca. Produkował i organizował wydarzenia artystyczne. Szef działu kultury "Dziennika Łódzkiego".
 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj