Wybierz miasto:

Prace licencjackie mogą mieć charakter:

 • monografii poszczególnych instytucji medialnych (redakcji dzienników i czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, agencji prasowych itd.),
 • zbiorowej charakterystyki określonych typów mediów (prasa ogólnopolska, prasa lokalna, radiofonia i telewizja publiczna lub komercyjna, prasa społeczno-polityczna, młodzieżowa, sportowa, hobbystyczna, kobieca, religijna, prasa mniejszości narodowych, prasa naukowa, branżowa itd.),
 • prac problemowych, ukazujących określone zjawiska lub procesy dokonujące się po roku 1990 w systemie medialnym lub w obrębie poszczególnych typów mediów (m. in. komercjalizacja treści mediów, rola reklamy medialnej, formatowanie działalności radiowej, specjalizacja czasopism, konkurencja między mediami itd.),
 • prac poświęconych społecznym funkcjom mediów, ich udziałowi w życiu publicznym, w procesie sprawowania władzy, w rozwoju kultury, upowszechnianiu określonych norm i wartości, budowaniu wizerunku instytucji i osób publicznych itd.

Oto przykłady możliwych do podjęcia tematów:

 • Prasa codzienna w Polsce po roku 1989.
 • Współczesna prasa periodyczna w Polsce.
 • Czytelnictwo prasy w kontekście rozwoju mediów elektronicznych.
 • Misja radiofonii i telewizji publicznej w Polsce - teoria i praktyka.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - miejsce, rola i zadania w systemie mediów elektronicznych.
 • Radiofonia i telewizja komercyjna - charakterystyka i ocena.
 • Komercjalizacja treści mediów - przyczyny, przejawy, konsekwencje.
 • Kolportaż prasy w Polsce - tradycje, stan obecny, perspektywy.
 • Reklama w polskich mediach i jej społeczne konsekwencje.
 • Media a Internet; media w Internecie.
 • Problemy zawodu dziennikarskiego w Polsce po roku 1990.
 • Perspektywy rozwoju polskiego systemu medialnego w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej.
 • Kapitał zagraniczny w polskich mediach.
 • Wpływ mediów na opinię publiczną.
 • Media a perspektywy rozwoju kultury.
 • Polskie czasopiśmiennictwo medioznawcze.
 • System medialny Kościoła katolickiego w Polsce.
 • Media a polityka.
 • Przyszłość mediów w kontekście społeczeństwa informacyjnego.
 • Nowe media i ich wpływ na społeczeństwo.
 • Obraz zawodu dziennikarskiego w opinii społecznej.
 • Wizerunek (określonej osoby, instytucji, organizacji itp.) na łamach prasy (konkretnego tytułu lub tytułów dzienników albo czasopism).
 • Analiza i ocena felietonów (nazwisko felietonisty) publikowanych na łamach (tytuł pisma).
 • Reakcje mediów na (konkretne wydarzenie, rocznicę itp.).
 • Media jako tzw. czwarta władza.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Radio Eska (próba monografii).
 • Wizerunek kobiety w reklamie prasowej. Odniesienie do reklamy jako źródła stereotypowego obrazu kobiety.
 • TVN jako nadawca komercyjny
 • Przyszłość Polski w opinii prasy
 • Rocznice wprowadzenia stanu wojennego w opinii prasy lokalnej (na przykładzie dzienników łódzkich)

Seminarium dyplomowe - prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak

Zakres tematyczny seminarium dyplomowego:

 • dziennikarstwo śledcze
 • dziennikarstwo amerykańskie
 • teoria newsa
 • etyczne problemy dziennikarstwa

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Korupcja jako problem etyki dziennikarskiej.
 • Nie ma wojny bez mediów i mediów bez wojny. Wojna w Iraku w 2003 jako najbardziej medialny show dzisiejszych czasów.
 • The Jerry Springer Show - fenomen tego amerykańskiego talk – show.
 • Krzywe spojrzenie prostego człowieka. Studium na podstawie cyklu felietonów Kazika
 • Staszewskiego pt. "Oddalenie" w "Gazecie telewizyjnej" ("Gazeta Wyborcza") z roku 2003.
 • Korespondent na wojnie - Waldemar Milewicz.