Wybierz miasto:
prof. Henryk Szczerbiński
prof. Henryk Szczerbiński

Prowadzone przedmioty:

  • historia myśli ekonomicznej
  • ekonomia integracji europejskiej
prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak
prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak

Językoznawczyni, tłumaczka i autorka artykułów, słownika oraz książek dotyczących zagadnień konfrontacji współczesnych
języków. Ukończyła dwa kierunki filologiczne. Doktorat i habilitację obroniła w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie.

Obszary zainteresowań badawczych to:

  • semantyka i konfrontacja językowa
  • komunikacja językowa
  • problematyka przekładu
  • słowniki elektroniczne i książkowe
  • korpusy językowe
  • językoznawstwo porównawcze.

Na filologii obcej prowadzi zajęcia z językoznawstwa korpusowego, teorii tłumaczenia, komunikacji językowej i kultury języka polskiego, a na kierunku politologia z retoryki i erystyki. Ekspert (doradca) w kampaniach politycznych.

adw. dr. Mariusz Olężałek
Mariusz Olężałek

Opis dziekana kierunku na stronie >> adw. dr Mariusz Olężałek

dr Bogdan Ekstowicz
Bogdan Ekstowicz

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; magisterium z zakresu zarządzania finansami uzyskał w 1998 roku, a dyplom ukończenia studiów doktoranckich na tymże Wydziale otrzymał w 2002 roku. Absolwent Studiów Polityki Zagranicznej na Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2009). Ukończył w 2003 roku studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami Unii Europejskiej w Instytucie Biznesu w Kaliszu oraz w Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza.

Ekspert polityki strategicznej, strukturalnej i zarządzania międzynarodowego, w latach 1984–1987 i 1989–1991 szef kontraktu konsultingowego w Libii, 1999–2000 dyrektor ds. inwestycji i administracji w Raiffeisen Banku, 2000–2001 dyrektor Oddziału BLB BICK Monachium w Polsce, od 2001 do 2012 dyrektor rozwoju francuskiej Grupy Konsultingowej EGIS w Polsce i na Ukrainie. Od roku 2002 jest prezesem zarządu Centrum Naukowego Przedsiębiorczości Intelektualnej w Warszawie.

Autor licznych książek oraz publikacji z zakresu zarządzania projektami, polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej, procesów integracyjnych UE, zarządzania międzynarodowego, polityki zagranicznej RP oraz procesów globalizacyjnych na świecie.

W 2007 roku obronił doktorat w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marka J. Malinowskiego w Gdańsku.

Od 2012 roku adiunkt na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w roku 2016 prodziekan kierunku politologia. Wykłada na anglojęzycznych studiach międzynarodowych w programie ERASMUS+ oraz na kierunku Political Science w zakresie: History of political institutions, Methodology of political research, History of Diplomacy or Diplomatic and Consular Law, Anthropology of Culture or Political Anthropology as well in scope of geopolitics, conflicts and international negotiations, international organizations, introduction to state and law and international relations theory  w Sumy State University w Ukrainie oraz w Fatih University w Stambule. Prowadził wykłady w Polsce m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, SGH, Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

dr Ewa Hyży-Strzelecka
dr Robert Krzemień
dr Robert Krzemień

Dr nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny); całe życie naukowe związany ze szkolnictwem wyższym.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z problemami rozwoju społeczno-gospodarczego: w przeszłości (historia społeczno-gospodarcza) i współcześnie (polityka społeczno-gospodarcza), a także bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego (w tym kwestiami bezpieczeństwa energetycznego). W pracy dydaktycznej zajmuje się także kwestiami podstaw społeczno-ekonomicznych i polityczno-ustrojowych funkcjonowania państwa (w przeszłości i współcześnie).

W AHE w Łodzi związany z kierunkiem politologia, a także z kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne (w Filii AHE w Sieradzu). Wiedzą i umiejętnościami stara się dzielić ze swoimi studentami, zarówno na kursach ogólnowydziałowych, jak i na zajęciach specjalizacyjnych.
 

dr Łukasz Zaorski-Sikora
dr Łukasz Zaorski-Sikora

Filozof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Sympatyk i praktyk e-learningu. Szkoleniowiec - odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE.
Zajmuje się etyką, estetyką i antropologią filozoficzną oraz krytyką sztuki. Autor i współautor książek: Aksjologia życia publicznego; Etyka; Etyka w biznesie; Wprowadzenie do filozofii; Podmiot, osoba, tożsamość. Redaktor monografii Filozofia woli oraz Filozofia zła. Przekonany o potrzebie filozofii, pojmowanej nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako sposób rozumienia i komunikowania się w obrębie otaczającego nas świata. Tę potrzebę próbuje rozbudzać w studentach  AHE, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

W 2020 r. otrzymał Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

 

dr Łukasz Zwoliński
dr Łukasz Zwoliński

Wykształcenie:
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, stopień naukowy nadany przez Radę Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.  Absolwent Politechniki Łódzkiej (studia magisterskie,  kierunek:  zarządzanie i marketing) i Uniwersytetu Łódzkiego (studia  licencjackie, kierunek:  socjologia). Absolwent studiów podyplomowych: zarządzanie i systemy zarządzania jakością oraz przygotowanie pedagogiczne  - studia kwalifikacyjne. Dyplomowany menedżer jakości.

Stanowisko uczelniane:
adiunkt, pracownik dydaktyczny Filii AHE w Sieradzu, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Działalność naukowa:
autor monografii naukowej pt. ,,Zarządzanie kryzysowe a logistyka. Ujęcie praktyczne’’ Wydawnictwo AHE, Łódź 2020 oraz  autor i współautor publikacji naukowych  z zakresu  zarządzania i logistyki.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego

Dydaktyka:
dr Łukasz Zwoliński prowadzi zajęcia  na  kierunkach:  bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, zarządzanie oraz pedagogika i politologia  m.in. z obszaru zarządzania kryzysowego, podstaw organizacji i zarządzania, gospodarki regionalnej, metodyki zarządzania kompetencjami, metodyki
i promocji zdrowia, bezpieczeństwa procesów transportowych.

Pełnione funkcje w strukturze Filii AHE w Sieradzu:

  • opiekun Rady Samorządu Studentów
  • koordynator Samorządowego Koła Naukowego
  • koordynator – konsultant Zespołu Konsultantów Kariery
  • członek zespołu ds. jakości kształcenia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
  • członek zespołu Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego

Zainteresowania naukowe:
bezpieczeństwo wewnętrzne,  logistyka, logistyka w bezpieczeństwie, inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie jakością, organizacja i zarządzanie, zarządzanie produkcją, filozofia zarządzania, podejście procesowe w zarządzaniu, procesy społeczne.

e-mail: lzwolinski@ahe.lodz.pl

dr Jacek Cheda
dr Jacek Cheda

Dr Jacek Cheda w 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony biosfery”. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i sądownictwie administracyjnym. Prowadzi liczne szkolenia zewnętrzne w tych kwestiach. Przykładowo w 2016 roku w ramach projektu „Czas na urząd przyjazny interesantom” przeprowadził zajęcia dla samorządowców, takie jak: „Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie budownictwa i ochrony środowiska”, „Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego” oraz „Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami i drogownictwa”.

Dr Jacek Cheda od 2011 do 2014 r. był członkiem zarządu Fundacji Ius Medicinae. W latach 2011-2013 był redaktorem prowadzącym czasopisma „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”, a od 2013 r. jest redaktorem prowadzącym „Karpacki Przegląd Naukowy”. Jest również członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Studia Sieradzana” w Sieradzu.

W latach 1998-2004 był Prodziekanem ds. studenckich w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (od dnia 1 kwietnia 2009 r. uczelnia ta nosi nazwę Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi), w latach 2004-2009 Prorektorem ds. studiów niestacjonarnych i zamiejscowych, a od 2016 r. jest Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu.

Jest autorem ponad 50 artykuł w czasopismach recenzowanych i monografiach, 3 podręczników: „Prawo ochrony środowiska”, „Partnerstwo publiczno-prywatne” i „Bezpieczeństwo ekologiczne”. Współredaktor 15 periodyków oraz 5 recenzji książek. Uczestniczył w ponad 25 konferencjach naukowych, a także zorganizował 20 konferencji naukowych.

Wykaz wybranych ostatnich publikacji:

1) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpacki Przegląd Naukowy 2015, nr 3 (15), s. 111-128.

2) Azyl jako instytucja prawa międzynarodowego gwarantująca cudzoziemcom i bezpaństwowcom legalne przebywanie na terenie innych państw /współaut. P. Mikołajczyk/, [w:] J. Cheda (red.), Ochrona Praw Człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno – Rozworzyn 2015, s. 355-367.

3) Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrody, Karpacki Przegląd Naukowy 2014, nr 2 (10), s. 145-156.

4) Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań przez gminy, Karpacki Przegląd Naukowy 2013, nr 1 (5), s.155-171.

5) Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2013, nr 1 (16), s. 39-52.

6) Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce /współaut. A. Kaźmierska-Patrzyczna/, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2012, nr 1 (14), s. 79-94.

7) Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce, [w:] M. Kowalczyk, H. Cudak (red.), Inność: indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna, Wydawnictwo Leader-Great Publishers, Łódź 2011, s. 361 i n.

8) Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, [w:] R. Bruski, J. Joachimowski, T. Kuczur (red.), Współczesna administracja publiczna w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 66-111.

9) Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Przegląd Humanistyczny 2009, nr 2.

10) Gospodarowanie odpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] B. Jagusiak (red.), Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007.

dr Łukasz Zaorski-Sikora
Łukasz Zaorski-Sikora

Filozof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Sympatyk i praktyk e-learningu. Szkoleniowiec -  specjalizujący się w zakresie metody projektów. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Od kilku lat prowadzi także zajęcia ze studentami przy użyciu tej metody. Zajmuje się etyką, estetyką i antropologią filozoficzną oraz krytyką sztuki. Autor książek: Etyka; Etyka w biznesie; Aksjologia życia publicznego; Wprowadzenie do filozofii; Podmiot, osoba, tożsamość. Przekonany o potrzebie filozofii, pojmowanej nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako sposób rozumienia i komunikowania się w obrębie otaczającego nas świata. Tę potrzebę próbuje rozbudzać w studentach Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
 

mgr Aneta Woźniakowska-Moskwa