Wybierz miasto:

Specjalność Kreatywny menedżer kultury to unikatowa specjalność kształcenia dla twórczych, przedsiębiorczych, otwartych i wrażliwych na świat kultury ludzi. To wyjątkowy mix wiedzy akademickiej i praktycznej w zakresie organizowania i  zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, zarządzania dziedzictwem kulturowym, zarządzania karierą twórcy i swoją. To kierunek przygotowujący do pracy w różnych obszarach i sferach życia kulturalnego w zmieniających się warunkach prawnych i organizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować w sektorze publicznym, komercyjnym, oraz non-profit.

Uczelnia w ramach kierunku oferuje studentom wiedzę z zakresu:

 • przyjęcia, rozumienia i sprzedaży szczególnego produktu „kultura”
 • zasad zarządzania w kulturze, przygotowanie do pracy w agencjach, instytucjach, organizacjach oraz w modelu freelancer.
 • rozpoznawania i analizowanie trendów w kulturze współczesnej,
 • skuteczności w doborze środków przekazu marketingowego począwszy od komunikatu perswazyjnego poprzez nowoczesne technologie do kompaktowych i multiinstrumentalnych strategii promocyjnych,
 • metod auto i alloinspiracji w zakresie  podejmowania działań, pracy twórcy i menedżera kultury – organizatora wystaw, festiwali, koncertów, eventów
 • umiejętności tworzenia i prowadzenia projektów kulturalnych i artystycznych w oparciu o zasady przedsiębiorczości, finansowania i zarządzania w kulturze a także przepisy o zamówieniach publicznych,
 • zasad pracy w obszarze nowoczesnych mediów,
 • rozwijania i korzystania z zasobów własnych – coaching.

Uczelnia w ramach kierunku przygotowuje absolwentów do pracy w:

 • instytucjach i organizacjach kultury
 • agencjach reklamy w charakterze menadżera kreatywnego w obszarze inspirowania i prowadzenia strategii i  kampanii ; specjalisty PR
 • mediach  - dziennikarz, krytyk kultury,
 • ośrodkach sztuki i kultury: w kinach, teatrach, muzeach, galeriach, centrach sztuki, klubach etc.
 • założenia i prowadzenia własnej firmy producenckiej, impresaryjnej ( promocja i sprzedaż , współpraca z artystami ), eventowej, PR, agencji reklamowej itp.

Wybrane zagadnienia specjalizacyjne:

 • kultura jako produkt
 • kultura jako biznes oraz kultura i biznes
 • kultura a finanse
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych w różnych przestrzeniach I warunkach
 • reklama i promocja – kampanie reklamowe
 • management , impresariat
 • zarządzanie talentem
 • marketing i PR
 • budowanie i utrzymanie  marki
 • współczesny rynek sztuki
 • nowe media, wyzwania, możliwości
 • autorytety w kulturze – spotkania, warsztaty , dyskusje

Moduły specjalnościowe:

 • Podstawy funkcjonowania instytucji kultury – prawo, administracja, ekonomia
 • Dynamizm, ekspansywność, zmiany i przedsiębiorczość w kulturze, nowe trendy a klasyka
 • Instytucje i organizacje działające w obszarze kultury – kierunki, możliwości, ograniczenia, metody i formy pracy,
 • Finansowanie kultury – projekty, granty, dotacje, partnerstwa, sponsoring i inne
 • Upowszechnianie kultury – targetowanie, edukacja, promocja, partycypacja społeczna, odbiorca o specjalnych potrzebach

Kompetencje w zakresie rozpoznawania i projektowania współczesnych form wizualnych

 • Podstawy grafiki projektowej
 • Inspiracje w grafice użytkowej
 • Zasady doboru metod graficznych do projektu
 • Zasady oceny i doboru firm zajmujących się grafiką.

Kompetencje w zakresie zjawisk kultury i literatury

 • Europejska literatura powszechna / Pozaeuropejska literatur powszechnej
 • Inspiracje, działania  literackie i paraliterackie
 • Wydawnictwa i Wydawcy – rynek i sposoby poszukiwania.

Kompetencje w zakresie filmu i mediów

 • Historia filmu ( światowego, europejskiego, polskiego)
 • Telewizja i mass media
 • Warsztat realizacji filmowej i telewizyjnej

Relacje społeczne

 • Autoprezentacja i kształtowanie opinii publicznej,
 • Badanie potrzeb potencjalnych odbiorców i „konsumentów” kultury z uwzględnieniem różnorodności grup społecznych
 • Zasady budowania i utrzymania  relacji z klientem ( w tym aspekty coachingu w pracy agenta artysty),
 • Zasady współpracy z partnerami w zakresie realizacji projektów, badanie wzajemnych potrzeb
  i oczekiwań
 • Metody kreowania i promocji trendów, zjawisk i projektów kulturowych, partycypacja, aktywne uczestnictwo w kulturze, inicjatywy oddolne

Kompetencje w zakresie aktywnego kreowania zjawisk współczesnej kultury

 • Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych
 • Rynek kultury / rynek sztuki / odbiorcy
 • Kultura regionów i turystyka jako produkt kulturalny
 • Kultura miasta, kierunki i priorytety rozwoju , kultura w przestrzeni miejskiej ( Program Rozwoju Kultury Łodzi 2020+)

Przedsiębiorczość w kulturze

 • Nowoczesne wystawiennictwo i organizacja wystaw ( w tym w przestrzeni miejskiej)
 • Kreatywne zarządzanie instytucjami kultury, ( budowanie zespołu, projektowanie działań - design thinking, międzysektorowość, interdyspyplinarność )
 • Marketing, neuromarketing, crowdsourcing, CRM - Customer Relationship Management
  jako narzędzie promocji i rekomendacji, narzędzia POS,WebQuest, itp.
 • Sponsoring i nie tylko – czyli sposoby, metody i zasady pozyskiwania środków nie tylko finansowych
  ( np. bartery)
 • Budowanie partnerstw, sieciowanie, koalicje, konglomeraty
 • Własna „firma” czy etat? Jak założyć firmę, stowarzyszenie, fundację? I czy warto to robić? Szanse, ograniczenia, zagrożenia.

Metody prowadzenia zajęć:

 • Wykłady z prezentacją i ćwiczeniami
 • Warsztaty z praktykami
 • Warsztaty w instytucjach, firmach i organizacjach kulturalnych – praktyczne uczestnictwo w wybranych projektach
 • Spotkania z praktykami, autorytetami w formie dialogu
 • Projekty własne / indywidualne i grupowe – inspiracja, prezentacja.

Proponowany specjalność pozwala na  analizę mechanizmów i strategii zarządzania kulturą i talentem oraz wykorzystanie potencjału własnego, grupy , artystów. Umożliwia poznanie zasad pozyskiwania i targetowania odbiorców, zasad pozyskiwania finansowania (budżetowych i pozabudżetowych – sponsoring) oraz elastycznego i kreatywnego podejścia do żywego, zmieniającego się  rynku kultury.

Przygotujemy studenta do aktywnego, zaplanowanego i efektywnego działania na rynku kultury, wyzwolimy kreatywność i przedsiębiorczość, pozwolimy na realizację własnych pomysłów, wesprzemy w budowaniu partnerstw i koalicji, nauczymy jak badać i zaspokajać potrzeby kulturalne różnych odbiorców od oseska do seniora z uwzględnieniem osób i grup ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych.

Nasz cel:

 • dać wiedzę , umiejętności, kompetencje, szansę na realizację pomysłów, marzeń i celów
 • inspirować, pobudzać do działania, wspierać, kreować, kierunkować
 • stworzyć ambitnego, kompetentnego, kreatywnego, efektywnego, elastycznego, wielofunkcyjnego i zaangażowanego Absolwenta, który znajdzie swoje miejsce na rynku pracy

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj