Wybierz miasto:

Wielokulturowa komunikacja w biznesie to nowa, unikatowa specjalność przygotowująca do pracy w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo środowisku biznesowym. Stanowi ona odpowiedź na coraz bardziej zglobalizowaną rzeczywistość, w której obecnie żyjemy. Swoboda komunikowania się, przemieszczania się i związany z tym dostęp do wielu rynków, zarówno europejskich, jak i azjatyckich, amerykańskich czy afrykańskich, powoduje, że możemy dzisiaj bardzo łatwo nawiązywać kontakty biznesowe nawet w najbardziej odległych miejscach. Różnice językowe, kulturowe oraz szeroko pojęta specyfika lokalna sprawiają jednak, że pomimo tych technicznych możliwości osiągnięcie rzeczywistego porozumienia między osobami wywodzącymi się z różnych krajów, tradycji i kręgów kulturowych może czasami okazać się bardzo trudne. Co więcej, nieznajomość lokalnych zwyczajów i mentalności może być przeszkodą w skutecznym porozumieniu nie tylko z przedstawicielami odległych społeczności, ale nawet w pozornie dobrze znanej i bliskiej nam kulturowo Europie. Dlatego wbrew pozorom dobra znajomość innych kultur, poza zaspokojeniem ciekawości badawczej i naukowej, ma także niedające się przecenić znaczenie praktyczne dla osób, które zamierzają w ten czy inny sposób współpracować z ich przedstawicielami, na przykład prowadzić na ich terenie działalność kulturalną lub biznesową.

Nowa specjalność łączy kompetencje typowo kulturoznawcze oraz biznesowe. Ma ona na celu dostarczenie studentom wiedzy z zakresu teorii kultury i różnorodnych praktyk/treści kulturowych z jednej strony oraz zarządzania w środowisku międzynarodowym z drugiej. Dzięki znajomości tych zagadnień oraz uświadomieniu sobie różnorodności kulturowej absolwenci będą lepiej przygotowani do pracy w zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo środowisku. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu licencjata absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich. Zyska jednak również przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, na przykład w firmach i korporacjach mających oddziały w krajach, w których obowiązują inne zwyczaje, normy, sposoby wartościowania, a także prowadzenia interesów.

Nasz absolwent po ukończeniu studiów będzie miał zarówno ogólną wiedzę z dziedziny kultury, sztuki i literatury, jak i specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych oraz pogłębioną wiedzę na temat różnych rynków i kultur świata.

 

Dzięki studiom na nowej specjalności student/absolwent:

 1. zyska podstawową wiedzę z zakresu etnografii/antropologii kulturowej, teorii kultury, filozofii i religioznawstwa,
 2. pozna różne kultury, systemy wartości, światopoglądy, religie i systemy wierzeń,
 3. pozna powiązane z nimi i wywodzące się z nich normy moralne, zwyczaje, obyczaje i tradycje,
 4. zdobędzie wiedzę na temat literatury i sztuki (np. tradycyjnych form malarstwa, muzyki, teatru, tańca) danego kręgu kulturowego i ich powiązań z mitologią, systemami wierzeń i lokalnymi zwyczajami,
 5. uzyska wiedzę na temat wzajemnych powiązań między systemem kulturowym i systemem społecznym oraz zrozumie, na czym polegają kulturowe uwarunkowania sposobu, w jaki osoby wywodzące się z danego kręgu kulturowego postrzegają instytucje społeczne, pełnione przez siebie role społeczne oraz działalność zawodową,
 6. pozna tradycyjne modele biznesowe i ekonomiczne, zasady biznesowej etykiety w kontaktach międzynarodowych w różnych krajach świata i sposoby negocjowania z przedstawicielami różnych kultur,
 7. zdobędzie wiedzę na temat najważniejszych światowych rynków i międzynarodowego biznesu oraz zasad zarządzania międzykulturowego,
 8. zyska większą świadomość różnorodności kulturowej, większą wrażliwość na różnice kulturowe oraz zdolność spojrzenia na rzeczywistość „z punktu widzenia tubylca”.

Wybrane zagadnienia/przedmioty specjalnościowe:

 • komunikacja międzykulturowa
 • psychologia międzykulturowa
 • zarządzanie międzykulturowe
 • biznes międzynarodowy i rynki
 • różnice kulturowe w negocjacjach biznesowych
 • etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych
 • szok kulturowy i adaptacja kulturowa
 • tożsamość społeczna i kulturowa
 • wielokulturowość, międzykulturowość, transkulturowość
 • kultury i religie świata: Daleki Wschód, Bliski Wschód i kraje afrykańskie, Europa i Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Australia
 • sztuka ludów świata: tradycyjne formy teatru, sztuk plastycznych, muzyki, literatury

Metody prowadzenia zajęć to między innymi:

 • wykład z prezentacją
 • warsztaty prowadzone przez specjalistów-praktyków
 • warsztaty w instytucjach i firmach (np. zajęcia realizowane w formie praktyk)
 • projekty własne (realizowane w kilkuosobowych grupach oraz indywidualnie)

 

Dzięki studiom na specjalności wielokulturowa komunikacja w biznesie zdobędziesz wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, aby skutecznie komunikować się z osobami z różnych kręgów kulturowych i prowadzić działalność biznesową w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Dowiesz się, w jaki sposób różne systemy kulturowe wpływają na nasze myślenie, wartościowanie i działanie oraz jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce, by lepiej porozumiewać się z przedstawicielami innych kultur. Będziesz wiedział, skąd się biorą i co znaczą różne symbole, kody i konwencje, dlaczego ich znajomość jest ważna dla kogoś, kto chce skutecznie działać na danym obszarze i jak w praktyce efektywnie negocjować z mieszkańcami różnych krajów.

Tam, gdzie inni padną ofiarą tzw. specyfiki kulturowej, Ty będziesz wiedzieć, jak postępować, aby pomimo różnic być w dialogu z przedstawicielami innych kultur i osiągać swoje cele biznesowe. A jeśli jesteś po prostu ciekawy innych kultur i cywilizacji, ta specjalność także jest dla Ciebie, u nas zyskasz bowiem również specjalistyczną, przekazywaną przez ekspertów w swoich dziedzinach wiedzę o kulturze, sztuce, religiach, zwyczajach i tradycjach różnych kręgów cywilizacyjnych, którą możesz potem pogłębiać w ramach studiów II stopnia.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach i korporacjach nastawionych na współpracę z zagranicznymi partnerami biznesowymi,
 • w zagranicznych oddziałach firm i korporacji,
 • w organizacjach i instytucjach kultury, które w swojej działalności kładą nacisk na współpracę międzynarodową,
 • w ramach własnej działalności, jeśli planujesz rozszerzyć ją o współpracę międzynarodową.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj