Wybierz miasto:
prof. dr hab. Tomasz Kuczur
prof. dr hab. Tomasz Kuczur

Prawnik i politolog. Ukończone prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, natomiast nauki polityczne na Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Doktorat z nauk prawnych obroniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doktorat z nauk politycznych obroniony na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitacja na temat Przestępstw politycznych w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku uzyskana na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
W 2013 r. uzyskał powołanie na Prezesa Rady Ministrów na członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, gdzie orzeka w sprawach administracyjnych. W 2013 r. został powołany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w skład Rady Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – w instytucji tej został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Softblue S.A (spółka giełdowa zajmująca się innowacyjnością teleinformatyczną oraz nowymi technologiami). Autor lub współautor 8 monografii i kilkunastu książek, których jest redaktorem lub współredaktorem oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i analiz. Recenzent kilku renomowanych czasopism naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących dziedzin: prawo karne, prawo administracyjne, systemy polityczne.

adw. dr Piotr Bogacki
adw. dr Piotr Bogacki

Doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Były asystent sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi IV Wydział Karny. Przez 5 lat pełnił dodatkowo obowiązki asystenta sędziego przy XI Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi w zakresie rozpoznawania postępowań karnych ze stosunków międzynarodowych. Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Odbył około 30 szkoleń o charakterze zawodowym związanych z pracą asystenta sędziego i sędziego pionu karnego oraz cywilnego organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym, karnym skarbowym, postępowaniu karnym, kryminologii, wiktymologii, prawie medycznym. Zainteresowania badawcze obejmują również zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.
Autor artykułów w czasopismach recenzowanych i monografiach. Ukończył szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, kurs podstawowy z zakresu mediacji oraz aktywnych metod nauczania.

Wybrane szkolenia zawodowe z pionu karnego:

1. Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, 4.12.2020 r. – K24/D/20
2. Komunikacja z osobami uzależnionymi w pracy kuratora sądowego, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie 24.11.2020 r. – U1/J/20
3. Przestępstwa wyłudzenia podatku VAT w ramach karuzeli podatkowej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, 5.11.2020 r. – K6/A/20
4. Dobre praktyki w aspekcie regulacji kontaktów z małoletnim. Współpraca sędziego i kuratora, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, 13.10.2020 r. – C33/A/20
5. Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym w świetle regulacji Unii Europejskiej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, 09.10.2020 r. – K23/E/20
6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wybrane zagadnienia, Ośrodek Szkolenia w Dębe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, 30.09.2020 r.-2.10.2020 r., K9/B/20
7. Postępowanie dowodowe w procesie karnym a uchylenie tajemnicy, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, 14.09.2020 – k8/G-H/20
8. Istotne zmiany kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego 13.07.2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie – K18/K2/20
9. Wzajemne uznawanie orzeczeń w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nakazu dochodzeniowego w praktyce sędziego 10.07.2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie K5/K/20
10. Dowód z opinii biegłego: specjalista z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków – 20.03.2020 r. – Sąd Okręgowy w Łodzi - C18/H/20
11. „Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce”, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Łodzi - 9.09.2019 r.
12. „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”,  w ramach projektu „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji - 15-16.11.2018 r.
13. „Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w realiach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce”, organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Okręgowy w Łodzi - 23.11.2018 r.,
14. „Wyrok łączny i kara łączna”, organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Okręgowy w Łodzi - 18.10.2018 r.,
15. Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w postępowaniu karnym.”, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Łodzi -22.06.2015 r.
16. „Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów”, Sąd Okręgowy w Łodzi, Łódź – 3.11.2014 r.,
17. Prawo dowodowego”, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Dębe koło Warszawy  - 23-25.01.2013 r.

Wybrane szkolenia zawodowe z pionu cywilnego:

1. Kontakty z dzieckiem – aspekt prawny i aspekt praktyczny 15.10.2019 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Sąd Okręgowy w Łodzi, C31/F/19
2. „Standardy ochrony dziecka”, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Łodzi - 10.06.2019 r.
3. „Wybrane zagadnienia prawa medycznego w orzecznictwie sądów opiekuńczych”, organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Okręgowy w Łodzi - 12.10.2018 r.,
4. „Przewlekłość postępowania sądowego”, organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Okręgowy w Łodzi - 28.09.2018 r.,
5. „Szkoda na osobie – roszczenia z perspektywy poszkodowanego”, organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Okręgowy w Łodzi - 26.09.2017 r.
6. „Kontakty z dzieckiem”, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi - 23.06.2017 r.
7. „Odpowiedzialność za szkody medyczne”, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Łodzi -6.09.2017 r.

Działalność naukowa:

1. Problematyka opiniowania zaburzeń preferencji seksualnych sprawców przestępstw wykorzystywania treści pornograficznych z udziałem małoletniego, Przegląd Sądowy, oczekuje w kolejce na publikacje
2. Kompensacja szkód i krzywd dla ofiar przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę dziecka w niemieckim systemie prawnym, Prokuratura Krajowa Wojskowy Przegląd Prawniczy,  nr 1/2022, Warszawa 2021, ISSN 0137–7272
3. Problematyka wykorzystania seksualnego dziecka w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza za niezawiadomienie o przestępstwie, Wojskowy Przegląd Prawniczy. Prokuratura Krajowa, nr 2/2021, Warszawa 2021, ISSN 0137–7272
4. Analiza obowiązujących procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – wprowadzenie do badań empirycznych [w:] K. Śmiałek (red.), Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Warszawa 2020 r., ISBN 978-83-7938-299-6
5. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej. Wojskowy Przegląd Prawniczy. Prokuratura Krajowa, nr 1/2020 Warszawa 2020, ISSN 0137–7272
6. Prawa pacjenta, [w:] M. Olężałek (red.), P. Bogacki, M. Kłos, S. Redeł, Z PRAWEM za pan brat. Poradnik dla licealistów, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2019
7. Ochrona Praw Człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy. Zagadnienia wybrane” pod red. Jacka Chedy, tytuł rozdziału „Przewlekłość postępowania jako przejaw zagrożenia dla praw człowieka”, (Wydawnictwo Ruthenus, Krosno-Rozworzyn 2015, ISBN 9788394180003)
8. „Wypadek mniejszej wagi jako typ uprzywilejowany przestępstwa rozboju Monitor Prawniczy”, numer 16, rok 2014, ISSN 1230-6509
9. „Ocena zasadności wybranych zarzutów procesowych od postanowienia w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o uchylenie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju”, Wiedza Prawnicza, numer 4, rok 2014, ISSN 2080-4202
10. „Problematyka karnoprawnych ocen w przypadku przestępstwa rozboju”, Wiedza Prawnicza, numer 3, rok 2014, ISSN 2080-4202
11. „Dozór elektroniczny jako środek ograniczenia przeludnienia w polskich zakładach karnych”, Wiedza Prawnicza, współautor Mariusz Olężałek, numer 4, rok 2014, ISSN 2080-4202
12. „Szkice o nowym modelu procesu karnego” pod red. Teresy Gardockiej i Mariusza Jakubika, tytuł rozdziału „Stosowanie środków zapobiegawczych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.” (współautor Mariusz Olężałek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ISBN 9788380170155),
13. „Hacking w ujęciu art. 267 k.k.”, Monitor Prawniczy numer 17, rok 2013, ISSN 1230-6509
14. „Środek obezwładniający jako znamię czynności wykonawczej przestępstwa rozboju”, Wiedza Prawnicza, numer 3, rok 2013, ISSN 2080-4202,
15. „Inny podobnie niebezpieczny przedmiot jako znamię czynności wykonawczej przestępstwa rozboju kwalifikowanego”, Wiedza Prawnicza, numer 4, rok 2013, ISSN 2080-4202,
16. publikacja pokonferencyjna „Aktualne pytania reformowania systemu Ukrainy”, „Broń palna jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa rozboju”, Łuck 7-8 czerwca 2013 roku

adw. dr. Mariusz Olężałek
Mariusz Olężałek

Opis dziekana kierunku na stronie >> adw. dr Mariusz Olężałek

dr Renata Pietruszka

Doktor nauk prawnych, w latach 2003-2019 adiunkt oraz starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalistka z zakresu prawa karnego wykonawczego i prawa karnego. Brała czynny i bierny udział w wielu konferencjach naukowych, Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Wykaz wybranych publikacji

 • Zmiany regulacji dotyczących kary ograniczenia wolności (w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań), [w:] Między stabilnością a zmiennością prawa karnego – dylematy ustawodawcy, pod red. W. Cieślaka, M. Romańczuk – Grąckiej, Olsztyn 2017, s. 125 – 143.
 • Uwagi na tle art. 77 § 2 k.k., [w:] Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, pod red. A. Nawoj – Śleszyński i J. Łuczak, Łódź 2017, s. 205 – 220.
 • Kara ograniczenia wolności oraz kara grzywny jako reakcja na naruszenie przez skazanego warunków próby, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, pod red. A. Kwiecińskiego, E – Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 123- 138.
 • Grounds for conditional suspension of sentence in enforcement proceedings, NAPE Executive Exchange 2015, Spring, s. 13 – 15.
 • Nowa treść kary ograniczenia wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2015, tom 36, s. 37 – 63.
 • Sprawozdanie z konferencji pt. „Prawo karne wykonawcze w systemie środków zwalczania przestępczości”, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2015, nr 88, s. 209 – 219.
 • Próby „uatrakcyjnienia” kary ograniczenia wolności w świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, [w:] Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, pod red. S. Pikulskiego, W. Cieślaka, M. Romańczuk – Grąckiej, Olsztyn 2015, s. 125 -133.
 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r., SK 9/10 [o niekonstytucyjności art. 75 § 1 k.k.], Palestra 2015, nr 1 – 2, s. 157 – 170.
 • Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania kary grzywny, [w:] Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009 – 2014, pod red. A. Kwiecińskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 175-196.
 • Sens zasady ultima ratio krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, Kronika 2014, nr 57, s. 24 – 25.
 • Wykonywanie kary grzywny po nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z 16 września 2011 r., Przegląd Więziennictwa Polskiego 2013, nr 81, s. 71 - 97.
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej po nowelizacji z 2009 r., Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 71 „Wybrane zagadnienia prawa publicznego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 65 – 83.
 • Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, praca zbiorowa pod red. dra Janusza Zagórskiego (recenzja), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2010, nr 67/68, s. 303- 314.
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 k.k.w., [w:] X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, pod red. S. Lelentala i G.B. Szczygieł, Białystok 2009, s. 277 - 293.
 • Wybrane hasła do „Wielkiej encyklopedii prawa”, pod red. B. Hołysta, wyd. 2, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005.
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary w trybie skazania oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy, [w:] Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki, Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 441 – 453.
dr Sylwester Redeł
dr Sylwester Redeł

Adwokat dr Sylwester Redeł od stycznia 2021 r. jest Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Od maja 2016 r. do stycznia 2021 r. był Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W latach 1995-1997 odbywał aplikację sądową, a następnie aplikację adwokacką (1998-1999). Od 1999 r. wykonuje czynnie zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Łodzi. W trakcie pracy zawodowej członek rad nadzorczych spółek publicznych oraz prywatnych oraz autor opinii prawnych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi zajęcia z sądowego postępowania administracyjnego dla aplikantów adwokackich ORA w Łodzi oraz innych izb.

Przez wiele lat był Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Łodzi. Od 2013 r. nieprzerwanie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, a w latach 2013-2016 jednocześnie Przewodniczącym Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Delegat na XIII Krajowy Zjazd Adwokatury w 2021 roku i XII Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 roku.

W latach 2014-2017 był członkiem Komisji ds. przeprowadzania egzaminu adwokackiego w Łodzi z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wykaz wybranych publikacji:

1)Rozdział III. Prawo administracyjne, [w:] M. Olężałek (red.), Z PRAWEM za pan brat. Poradnik dla licealistów, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2019, s. 29-36.
2)Prawo gospodarki komunalnej, K. Byjoch, S. Redeł, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, ss. 254.
3)Postępowanie w sprawach gospodarczych. Wzory pism, decyzji, uchwał, skarg, zarządzeń z objaśnieniami, pod red C. Kosikowskiego, Łódź – Zielona Góra 1998.
4) Materiały do nauki Prawa Gospodarczego Publicznego, pod red C. Kosikowskiego, Łódź 1997.
5) Recenzja książki S. Biernata Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka Prawna, Studia Prawno-Ekonomiczne 1996, t. LIII, s. 81 i n.
6) Recenzja książki Z. Kmieciaka, W. Chróścielewskiego Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Finanse Komunalne 1996, Nr 2, s. 75 i n.

dr Jacek Cheda
dr Jacek Cheda

Dr Jacek Cheda w 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony biosfery”. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i sądownictwie administracyjnym. Prowadzi liczne szkolenia zewnętrzne w tych kwestiach. Przykładowo w 2016 roku w ramach projektu „Czas na urząd przyjazny interesantom” przeprowadził zajęcia dla samorządowców, takie jak: „Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie budownictwa i ochrony środowiska”, „Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego” oraz „Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami i drogownictwa”.

Dr Jacek Cheda od 2011 do 2014 r. był członkiem zarządu Fundacji Ius Medicinae. W latach 2011-2013 był redaktorem prowadzącym czasopisma „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”, a od 2013 r. jest redaktorem prowadzącym „Karpacki Przegląd Naukowy”. Jest również członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Studia Sieradzana” w Sieradzu.

W latach 1998-2004 był Prodziekanem ds. studenckich w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (od dnia 1 kwietnia 2009 r. uczelnia ta nosi nazwę Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi), w latach 2004-2009 Prorektorem ds. studiów niestacjonarnych i zamiejscowych, a od 2016 r. jest Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu.

Jest autorem ponad 50 artykuł w czasopismach recenzowanych i monografiach, 3 podręczników: „Prawo ochrony środowiska”, „Partnerstwo publiczno-prywatne” i „Bezpieczeństwo ekologiczne”. Współredaktor 15 periodyków oraz 5 recenzji książek. Uczestniczył w ponad 25 konferencjach naukowych, a także zorganizował 20 konferencji naukowych.

Wykaz wybranych ostatnich publikacji:

1) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpacki Przegląd Naukowy 2015, nr 3 (15), s. 111-128.

2) Azyl jako instytucja prawa międzynarodowego gwarantująca cudzoziemcom i bezpaństwowcom legalne przebywanie na terenie innych państw /współaut. P. Mikołajczyk/, [w:] J. Cheda (red.), Ochrona Praw Człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno – Rozworzyn 2015, s. 355-367.

3) Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrody, Karpacki Przegląd Naukowy 2014, nr 2 (10), s. 145-156.

4) Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań przez gminy, Karpacki Przegląd Naukowy 2013, nr 1 (5), s.155-171.

5) Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2013, nr 1 (16), s. 39-52.

6) Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce /współaut. A. Kaźmierska-Patrzyczna/, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2012, nr 1 (14), s. 79-94.

7) Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce, [w:] M. Kowalczyk, H. Cudak (red.), Inność: indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna, Wydawnictwo Leader-Great Publishers, Łódź 2011, s. 361 i n.

8) Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, [w:] R. Bruski, J. Joachimowski, T. Kuczur (red.), Współczesna administracja publiczna w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 66-111.

9) Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Przegląd Humanistyczny 2009, nr 2.

10) Gospodarowanie odpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] B. Jagusiak (red.), Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007.

Sędzia Sądu Apelacyjnego dr Michał Kłos
Sędzia Sądu Apelacyjnego dr Michał Kłos

Dr Michał Kłos w okresie od 2010 do 2016 r. był Prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, a od 1 grudnia 2016 r. jest Apelacyjnym Kierownikiem Szkolenia i Kierownikiem Sekcji Szkolenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania cywilnego na aplikacji ogólnej oraz sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także zajęcia dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i notarialnych, jak również asystentów sędziów.

Sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest od października 2003 r. W okresie od października 2007 r. do marca 2008 r. delegowany do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W latach 2008-2010 był Przewodniczącym IV Wydziału Wizytacyjnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Praktykę zawodową pełni nieprzerwalnie od września 1989 r. Jest prelegentem w Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej.

Wielokrotnie był członkiem Komisji do przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich, jak również egzaminu wstępnego na ww. aplikacje. Przykładowo od 2015 r. (do dnia dzisiejszego) jest egzaminatorem z prawa cywilnego z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości podczas przeprowadzania egzaminów adwokackich w Łodzi. W 2017 r. powołany został jako przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości przy przeprowadzaniu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Łodzi.

Dr Michał Kłos specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym. Jest autorem komentarzy do części przepisów z ww. zakresu. Jest również Przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego publikatora „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi”.

Wykaz wybranych ostatnich publikacji:

1. Komentarz do art. 367-391 i art. 399-4161, [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3-85 i 225-284.

2. Komentarz do art. 1161-1168, [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 570-589.

3. Komentarz do rozdziału X „Wspólność majątku spadkowego”, [w:] B. Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Wydawnictwo C.H. Beck. Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 2015, s. 795-833.

4. Wspólność majątku spadkowego od Kodeksu Napoleona do Kodeksu cywilnego, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2014, t. XVII, s. 75-88.

 

mgr Aneta Woźniakowska-Moskwa
mgr Grażyna Rybicka

Mgr Grażyna Rybicka od dnia 16 grudnia 2020 r. jest Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Łodzi.  Kuratorem zawodowym dla dorosłych została w roku 1996, a od 2008 r. do 15 grudnia 2020 r. pełniła funkcję Zastępcy Kuratora Okręgowego dla dorosłych. Jest powoływana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na aplikację kuratorską oraz do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kuratorskiego. Prowadzi również szkolenia dla aplikantów kuratorskich.
Od 2014 r. pełni funkcję Sekretarza Prezydium Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. W latach 2010 - 2014 była delegatem okręgowego zgromadzenia kuratorów zawodowych okręgu łódzkiego do Krajowej Rady Kuratorów, a od 2015 r. jest członkiem zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”. W roku 1999 ukończyła studia podyplomowe z zakresu Profilaktyki Uzależnień na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, a w roku 2018 studia podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest autorką publikacji:
- „Działalność Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi” - artykuł autorski, 2017 Kwartalnik Probacja I/2017;
- „Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru nad wykonywaniem środka karnego na podstawie art. 181a § 2 k.k.w. przez sądowego kuratora zawodowego” - artykuł autorski, 2017 Kwartalnik Probacja II/2017;
- „Rola sądowego kuratora zawodowego w przygotowaniu skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w świetle art. 164 i 165 k.k.w.” - artykuł w monografii współautorskiej „Wybrane problemy indywidualizacji kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych” pod redakcją Aldony Nawój – Śleszyński i Joanny Łuczak, 2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
- „Mediacja w postępowaniu karnym wykonawczym” - artykuł autorski, 2018 Kwartalnik  Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Nr 4/2018;
- „Mediacja jako jeden z czynników wspomagających readaptację społeczną skazanych” -  artykuł w monografii współautorskiej „Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa”
pod redakcją naukową Aldony Nawój – Śleszyński i Aleksandry Leszczyńskiej 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
- „Rola sądowego kuratora zawodowego w przygotowaniu skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego” – artykuł w monografii współautorskiej „Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. Rozważania w 100 – lecie więziennictwa polskiego”, pod redakcją  Aldony Nawój – Śleszyński i Magdaleny Niewiadomskiej – Krawczyk 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
- „Readaptacja społeczna skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego” w publikacji współautorskiej „Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości” pod redakcją naukową Teodora Bulendy i Aldony Nawój – Śleszyński 2020, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
- „Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, przygoda? Rozważania o stanie obecnym i przyszłości kurateli sądowej w Polsce na podstawie wyników badań własnych”- publikacja współautorska Anna Janus – Dębska, Anna Chmielewska, Grażyna Rybicka 2020, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Warszawa/Białystok 2020.

mgr Jarosław Berger
mgr Jarosław Berger

W latach 1996-2005 Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Naczelnik Wydziału KWP w Łodzi, w latach 2005-2007 Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 2007-2010 ekspert w Ministerstwie Środowiska, 2010-2013 Dyrektor ds. Koordynacji i Komunikacji Społecznej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., 2013-2019 Ekspert ds. Optymalizacji Procesów i Zarządzania Jakością ŁSI sp. z o.o. Ukończył studia prawnicze, zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W latach 2002-2014 Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Rady Miejskiej w Łodzi. W okresie 1997-2017 konsultant seriali i programów publicystycznych TVP. Ma doświadczenie m.in. w zarządzaniu zespołem, tworzeniu strategii marketingowych oraz zarządzaniu komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Trzykrotnie, w ciągu 5 lat, został uznany najlepszym rzecznikiem prasowym w kraju wg rankingu Komendy Głównej Policji.

Foto Konrad Ciężki radiolodz.pl

mgr Katarzyna Leder - Adwokat
mgr Tomasz Józefiak

Mgr Tomasz Józefiak w latach 2014-2016 był Zastępcą Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, 2012-2014 Komendantem Miejskim Policji w Skierniewicach, 2009-2012 Naczelnikiem Wydziału ds. Przestępczości Samochodowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 2006-2009 Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim, 2000-2005 Kierownikiem Sekcji Zabójstw Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 1996-2000 Policjantem Sekcji Zabójstw Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 1993-1996 Policjantem Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Łódź-Górna.

Przez wiele lat był przewodniczącym oraz członkiem zespołów opracowujących Zarządzenia Komendanta Głównego Policji dotyczących zagadnień szeroko rozumianej „Pracy Operacyjnej” o charakterze niejawnym.

adwokat Jakub Krause
Jakub Krause

Członek wrocławskiej Izby Adwokackiej we Wrocławiu od 2014 roku. W latach 2015-2017 był doktorantem na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej. Specjalizuje się w nieuczciwych zapisach umownych w umowach kredytowych, interesując się tym zagadnieniem sprzed lat z powodów rodzinnych. Od tego czasu nabył wiedzę i doświadczenie w reprezentowaniu przed sądem pokrzywdzonych kredytobiorców w sporach z bankami.

adwokat Maria Janik
adwokat Maria Janik

Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i Biura Prasowego ORA w Łodzi. W latach 2013-2020 członek Komisji Wizerunkowej ORA w Łodzi, w tym współautorka strategii wizerunkowej ORA, uczestniczka wielu konferencji i akcji wizerunkowych, w tym kwesty prowadzonej przez adwokatów na renowację zabytków Starego Cmentarza w Łodzi. W latach 2016-2020 przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej ORA w Łodzi, w ramach której koordynowała m.in.: Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, obchody Europejskiego Dnia Prawnika, Szlachetna Paczka. W latach 2016-2020 członek Komisji ds. Wizerunku i Ochrony prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Komisji Edukacji Prawnej NRA, w ramach której uczestniczyła w konferencjach ogólnopolskich. Autorka rozdziału poświęconego działaniom edukacyjnym w Izbie Łódzkiej w wydanej przez NRA publikacji „Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej” (wyd. 2019 r.).

Katarzyna Effort-Szczepaniak
Katarzyna Effort-Szczepaniak

Adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi i mediator. Ukończyła Wydział Praw i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe Prawo Unii Europejskiej, gdzie obroniła pracę: „Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie ETS”). Ukończyła także studia podyplomowe „Mediacja gospodarcza z elementami wiedzy pozaprawnej” na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 2012 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, od października 2021 r. ORA w Łodzi. Od 2015 r. jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a od 2019 r. jest Członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. Pełni również funkcję stałego mediatora z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i Sądu Okręgowego w Łodzi.

Specjalizuje się w sporach cywilnych, prawie gospodarczym z uwzględnieniem procesów budowlanych (obsługa developerów), własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo autorskie) jak również w sprawach rodzinnych i spadkowych.

Marcin Karpiński
Marcin Karpiński

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Częstochowie. Od 2010 r. jest nieprzerwanie członkiem ORA w Częstochowie, w latach 2010-2013 jako kierownik Referatu Skarg i Wniosków ORA, w latach 2013-2016 jako sekretarz ORA, od 2016 r. do 2021r. pełnił funkcję wicedziekana ORA, kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Rzecznika Prasowego ORA. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi. Od 2016 r. członek Sądu Arbitrażowego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. Za pracę w samorządzie adwokackim uhonorowany w 2018 roku Odznaką Adwokatura Zasłużonym przyznaną przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

Marek Pietruszka

Dr Marek Pietruszka jest Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, obecnie orzeka jako Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym tego Sadu. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w 2000-2002 był asesorem sądowym. Od 2003 r. nieprzerwanie wykonuje zawód sędziego, orzekając w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych. Sędzia Marek Pietruszka ukończył stacjonarne studia doktoranckie, a ponadto studia prawnicze i administracyjne. Jest autorem publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska.

Piotrowska-Mańko Katarzyna
Piotrowska-Mańko Katarzyna

Adwokat, mediator, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i zespołu prasowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodnicząca Komisji Mediów i Komunikacji Społecznej przy ORA w Łodzi, członkini Komisji Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej oraz Komisji ds. Wizerunku ORA w Łodzi. Absolwentka WPiA w Łodzi, a także Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (studia L. LM.). W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej i Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w 2020 r. Prawo Nowych Technologii na PAN. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, mediów i reklamy. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi. Od 2011 r. pełni funkcję Redaktor Naczelnej „Kroniki” – Pisma Izby Adwokackiej w Łodzi.

prok. Dariusz Barski - Prokurator
prok. Dariusz Barski - Prokurator

Od 2011 roku dydaktyk AHE, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, doradca Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Przedstawiciel Prezydenta RP w Krajowej Radzie Prokuratury, były Prokurator Krajowy - Zastępca Prokuratora Generalnego, Wiceminister Sprawiedliwości, były Prokurator Apelacyjny w Łodzi. Podczas pracy w Prokuraturze przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej prowadząc najpoważniejsze śledztwa o różnorakim charakterze (kryminalne, gospodarcze, korupcyjne, związane ze zorganizowana przestępczością) we wszystkich komórkach organizacyjnych prokuratury zajmujących się prowadzeniem śledztw, poprzez Szefa Prokuratury Apelacyjnej do Szefa Prokuratury Krajowej .
Pełniąc tę ostatnią funkcję w ramach jego kompetencji pozostawał m.in. nadzór nad wszystkimi postępowaniami karnymi prowadzonymi przez prokuratury cywilne na terenie kraju. W ramach swych obowiązków prezentował zagadnienia prawne związane z działaniami prokuratury m.in. przed Sejmem RP, Sądem Najwyższym oraz szeregiem innych instytucji państwowych szczebla centralnego. Współuczestniczył w tworzeniu ustaw oraz projektów ustaw, które powstawały w Ministerstwie Sprawiedliwości . Jako Prokurator Apelacyjny w Łodzi był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla aplikantów prokuratorskich zdających egzamin prokuratorski. W późniejszym okresie był przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości na takich egzaminach. Prowadził również zajęcia z aplikantami prokuratorskimi z zakresu zagadnień prawa karnego, dotyczących instrumentów prawnych związanych z walką ze zorganizowaną przestępczością. Zagadnienia prawne w zakresie, których jego wiedza jest najszersza dotyczą sfery działalności prokuratora tj. prawa karnego, zarówno procesowego jak i materialnego jak również innych praktycznie wszystkich gałęzi prawa w zakresie w jakim są one związane z podstawowymi zadaniami prokuratury tj. strzeżeniem praworządności i ściganiem przestępstw. Posiada nadto wiedzę wspartą doświadczeniem zawodowym z takich dziedzin nauki jak kryminalistyka (był finalistą Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej organizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Zehna w Krakowie), psychiatria i psychologia sądowa oraz medycyna sądowa. Jako prokuratorowi prowadzącemu śledztwa, a następnie kierującemu prokuraturą, bliskie są mu wszelkie zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Współpracował ścisłe w tym zakresie z szefami wszystkich służb specjalnych. Do jego kompetencji jako Zastępcy Prokuratora Generalnego należała m.in. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków szefów służb o zarządzanie operacji specjalnych, kontroli operacyjnych i innych działań podejmowanych przez służby specjalne w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor publikacji m.in. dotyczących prokuratury oraz prawnych aspektów dopuszczalności kontroli operacyjnej , zakresu prawnych ograniczeń w dostępie organów państwa do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Członek Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (www.ppbw.pl). Jest to projekt w którym uczestniczą m.in. takie instytucje jak Sąd Najwyższy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Komenda Główna Policji, oraz szereg szkół wyższych. Ma na celu wspomaganie różnorakich działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego , w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zacieśnianie współpracy oraz wymianę doświadczeń instytucji zajmujących się tego rodzaju problematyką. Od grudnia 2007 roku do kwietnia 2010 roku pracował w Biurze Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. Do jego obowiązków należał m.in. udział w rozprawach Izby Karnej Sądu Najwyższego. Od 1 maja 2010 roku w związku z likwidacją Prokuratury Krajowej jest Prokuratorem Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. W październiku 2011 roku , głosami ponad 12 tysięcy obywateli, uzyskał mandat Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 27.10.2011 Marszałek Sejmu wygasił mandat poselski uznając, że niemożliwe jest łączenie mandatu posła na Sejm RP ze statusem prokuratora w stanie spoczynku. We wrześniu 2015 roku został mianowany przedstawicielem Prezydenta RP w Krajowej Radzie Prokuratury. Od grudnia 2015 roku jest doradcą Ministra Sprawiedliwości.