Wybierz miasto:

Koncepcja kształcenia na kierunku psychologia ma charakter praktyczny i jest skoncentrowana na rozwijaniu u studentów samoświadomości, podmiotowości, samorealizacji  w połączeniu z  nowoczesną wiedzą z psychologii.
 
Nasi studenci nabywają kompetencje ułatwiające rozumienie samego siebie, drugiego człowieka oraz relacji między ludźmi. Dzięki takiej ścieżce kształcenia (połączenia modelu tradycyjnego i kreatywnego) nabywają istotne i niezbędne umiejętności w rozumieniu siebie, pomocy drugiej osobie, w rozwoju jej podmiotowości, samoświadomości i wspierania jej samorealizacji.
Koncepcja kształcenia na kierunku psychologia zakłada ograniczenie liczby wykładów do minimum, na rzecz ćwiczeń, treningów, warsztatów i projektów realizowanych pod okiem doświadczonych praktyków.

Takie rozłożenie zajęć ma wpływ na nabywanie przez studenta nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również na zdobywanie umiejętności i kompetencji do praktycznej pracy z drugim człowiekiem w rozwijaniu jego potencjału do samorozwoju i twórczego myślenia.

Absolwent kierunku psychologa jest osobą świadomą własnych emocji, zachowań oraz postaw. Posiada również nowoczesną wiedzę z dziedziny psychologii.

Dzięki rozwojowi własnej podmiotowości, samoświadomości i samorozwojowi – jest praktycznie przygotowany do podjęcia pracy z obszarze pomocy i wspierania drugiej osoby w kryzysie, rozwoju i pracy nad rozwojem jej podmiotowości i autonomii. 

Uczestnicząc w treningach kreatywności oraz interpersonalnym, nabywa kompetencje społeczne i interpersonalne do formułowania i realizowania projektów, twórczego rozwiązywania problemów, zyskuje gotowość do podejmowania wyzwań, odpowiedniego przygotowywania organizacji własnych przedsięwzięć oraz odnalezienia się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. Uzyskany dyplom uprawnia do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu art.8 Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 763).

W zależności od ukończonej specjalności absolwent uzyskuje również wiedzę, kompetencje oraz umiejętności praktyczne w zakresie wybranej dziedziny psychologii stosowanej.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj