Wybierz miasto:

Współczesny świat charakteryzuje się zawrotnym tempem życia, ogromną ilością informacji i szybkim rozwojem technologicznym.
Korzystając z tych możliwości, a jednocześnie mając na uwadze całościowy rozwój człowieka, wychodzimy z propozycją następujących szkoleń:

Trener kreatywności I stopnia
 

Szkolenie z metody pracy z człowiekiem zwiększające kompetencje osobowościowe. Rozwija wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy trenerskiej. Szkolenie dedykowane zarówno osobom na początku drogi trenerskiej, jak i w jej trakcie. Zawód trenera to nieustanna praca nad własnym rozwojem na wielu płaszczyznach funkcjonowania.
Istotne jest, by trener potrafił zwiększać potencjał osobowościowy uczestników, jak i własny w zakresie:

 • umiejętności komunikowania się z innymi,
 • umiejeśtności sprawnego działania,
 • zdolności do współdziałania z innymi, tworzenia zespołu.

Umiejętność komunikowania się z innymi

Umiejętność komunikowania rozumiemy jako przekaz informacji, a przede wszystkim nazywania i okazywania emocji. Duży nacisk kładziemy na świadomość przeżywanych emocji, komunikowanie swoich potrzeb, przekonań i intencji, a także umiejętne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych. Uczestnicy szkolenia rozwijają aktywną i otwartą postawę w relacji z innymi, co sprzyja lepszemu rozumieniu siebie i drugiej osoby.

Umiejętność działania

Człowiek potrafi myśleć i działać w oparciu o pewne znane sobie schematy. Jest to działanie dobre i potrzebne. W czasie szkolenia stawiamy na odmienny rodzaj myślenia – myślenia w modelu kreatywnym – wyrażającego się wielorakim interpretowaniem rzeczywistości, co w konsekwencji przekłada się na wybieranie skutecznych rozwiązań zwiększających efekty naszych działań.

Zdolność do współdziałania z innymi, tworzenie zespołu

Człowiek znacznie zwiększa swoje możliwości osobowościowe przez współdziałanie z innymi. Istotnym efektem treningu jest więc rozwijanie zdolności do współdziałania i tworzenia w grupie.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z narzędziem do pracy, jakim jest ćwiczenie treningowe. Uczestnicy samodzielnie projektują i przeprowadzają ćwiczenia, doświadczając ich w trakcie szkolenia.
Całość szkolenia nakierowana jest na rozwijanie własnej osobowości, co jest jednym z ważniejszych aspektów kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, i na opanowanie podstawowych umiejętności pracy trenerskiej.

Obecnie nasze szkolenie jest na etapie włączania do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZSK) – https://www.kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/informacja-o-zsk.

Audyt działu w modelu kreatywnym
 

Audyt jest narzędziem służącym do innowacyjnego zarządzania firmą i działem, może być wykorzystany zarówno w małych, średnich, jak i dużych firmach w każdej branży.

W myśl audytu działu w modelu kreatywnym każdy zatrudniony ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji i dysponowania pewnym obszarem wolności. Uświadomienie pracownikowi takich możliwości stymuluje go do podejmowania nowych, innowacyjnych zachowań. Taki sposób pracy działa motywująco na pracownika, co przekłada się na twórcze i niestandardowe rozwiązania. Efektem jest zysk dla jednostki, jak również dla całej firmy.
Audyt jest więc narzędziem służącym rozwojowi pojedynczego pracownika, a zarazem całej organizacji.

Cele audytu:

 • pomoc pracownikom danego działi w dalszym rozwoju,
 • pomoc działowi w zdiagnozowaniu problemów utrudniających pracę,
 • uświadomienie pracownikom działu ich obszarów odpowiedzialności,
 • stymulowanie do samodzielnych poszukiwań twórczych rozwiązań zaistniałych problemów i trudności,
 • pomoc zarządowi w zdiagnozowaniu potencjału firmy oraz istniejących problemów.

Korzyści:

 • spojrzenie na dział jak na podmiot, który ma przed sobą przestrzeń możliwości,
 • wzrost samoświadomości w zakresie własnego potencjału osobowościowego i możliwości wykorzystania go w firmie,
 • uświadomienie sobie i skonkretyzowanie istniejących problemów i ich źródeł,
 • wygenerowanie rozwiązań dla konkretnych problemów,
 • udoskonalanie stosowanych procedur,
 • podnoszenie jakości oferowanych produktów,
 • rozwinięcie postaw innowacyjnych i twórczych.
Strategia rozwoju firmy w modelu kreatywnym - narzędzie skutecznego zarządzania firmą
 

W proponowanym przez nas modelu kreatywnym pracownicy zyskują bardziej świadomy udział w tworzeniu wizji i planów rozwoju firmy. Zespołowe zdefiniowanie kierunku ulepszania funkcjonowania przedsiębiorstwa daje możliwość szerszego spojrzenia na nie. W rezultacie przyczynia się to do powstania innowacyjnych pomysłów rozwoju firmy.

Strategia składa się z następujących etapów:

 1. Strategia wstępna – przygotowanie wstępnego planu rozwoju przez pracowników firmy.
 2. Strategia właściwa – spotkanie prowadzone przez niezależnych trenerów czuwających nad warunkami do swobodnej dyskusji i koordynujących pracę zespołu. Spotkanie ma charakter 3-, 4-dniowego warsztatu, w którym biorą udział kluczowi pracownicy z poszczególnych działów firmy. W czasie warsztatu między uczestnikami obowiązują relacje partnerskie (niezależne od pełnionej funkcji). Efektem spotkania jest opracowanie planu rozwoju firmy poprzez sięgnięcie do nowych pomysłów i wizji, jak również formułowanie innowacyjnych projektów służących rozwojowi, zmianie, ulepszaniu funkcjonowania wybranego działu lub całej firmy.
 3. Działania pracowników po zakończeniu części warsztatowej (w siedzibie firmy) – dopracowanie strategii do zatwierdzenia przez zarząd.

Korzyści:

 • integracja zespołu i usprawnienie współpracy w firmie,
 • naturalne kreowanie liderów zmiany,
 • zwiększenie odpowiedzialności pracowników za kierowany przez siebie obszar,
 • przygotowanie strategii w modelu kreatywnym.
Zarządzanie innowacyjne w modelu kreatywnym - kompetencje personalne menedżera

Studia podyplomowe zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menedżera skierowane są do:

 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla,
 • specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach,
 • osób planujących karierę menedżerską,
 • innych pracowników chcących podwyższyć swoje kompetencje osobiste i zawodowe.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy w firmie zarządzanej w modelu kreatywnym. Studia kładą nacisk na indywidualny, personalny rozwój każdego uczestnika i uczą wprowadzania zmian, które umożliwiają zwiększenie konkurencyjności firmy.

Zakres tematyczny studiów:

 • integracja, drupa otwarcia,
 • kreatywność w rozwoju menedżera,
 • metody i techniki zarządzania,
 • komunikacja,
 • podstawy projektu podmiotowego,
 • marzenia, wizje, cele, zamierzenia – projekt indywidualnego rozwoju,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • negocjacje, decyzje i ich skutki,
 • kompetencje menedżerskie,
 • etyka w miejscu pracy,
 • praca dyplomowa w postaci obrony projektów – wymyślenie i wdrożenie innowacji w firmie/życiu osobistym.

Korzyści:

 1. Zdobycie wiedzy z zakresu:

  • metod i technik zarządzania,
  • stylów zarządzania i ich skuteczności,
  • zarządzania projektami podmiotowymi,
  • technik kreatywnego myślenia i sposobu rozwiązywania problemów.
 2. Nabycie umiejętności z zakresu:
  • funkcjonowania w świecie rozumu, emocji i wartości,
  • stosowania technik kreatywnego myślenia,
  • stosowania narzędzi efektywnej komunikacji,
  • precyzowania celów własnych i firmy i skutecznej ich realizacji,
  • rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
  • stosowania technik negocjacyjnych.
 3. Uzyskanie kompetencji z zakresu:
  • pracy menedżera,
  • ustalenia hierarchii celów firmy,
  • podejmowania rozwojowych decyzji w kontekście firmy.

Studia rozwijają szerokie kompetencje interpersonalne menedżera.

Szkolenia szyte na miarę

Odpowiadamy na potrzeby rynku – przygotowujemy szkolenia i warsztaty związane z tematyką z zakresu umiejętności osobistych, społecznych, kreatywności, a także z obszarem przedsiębiorczości.