Wybierz miasto:
Rodzaj studiów:
 • I stopnia (licencjackie)
Forma:
 • stacjonarne
 • niestacjonarne (zaoczne)
 • on-line
Czas trwania:
 • 3 lata

Rodzaj studiów:
 • Jednolite magisterskie
Forma:
 • stacjonarne
 • niestacjonarne (zaoczne)
 • on-line
Czas trwania:
 • 5 lata

 

Specjalności:
 • Psychologia zdrowia
  i jakości życia
              
 • Psychologia kretywnego rozwoju
   
              
 • Psychologia w biznesie

  Jesteś aktywny, kreatywny, ciekawy świata i ludzi, interesuje Cię człowiek oraz stymulowanie i wspieranie jego rozwoju  - studia na kierunku Psychologia są dla Ciebie.
  Oferujemy atrakcyjne i interesujące studia, które zapewniają zdobycie umiejętności pracy z ludźmi, sposobów postępowania w sytuacjach trudnych, rozpoznawania zaburzeń, różnych metod pracy z grupą i jednostką, skutecznej komunikacji oraz szeregu innych umiejętności. W AHE został opracowany model pracy z człowiekiem, polegający na wspieraniu go w jego trudnych sytuacjach. Ponadto szczycimy się tym, iż uczymy także sposobu pracy z drugim człowiekiem prowadzącym do jego podmiotowego rozwoju.

  Zdobyte na studiach I stopnia umiejętności efektywnego komunikowania się z ludźmi, budowania zespołu i pracy w grupie, zarządzania grupą, skutecznego działania pod presją i radzenia sobie ze stresem, wiedza o potrzebach i źródłach zachowań ludzi, umiejętność rozpoznawania zaburzeń i zastosowania odpowiednich metod wsparcia i terapii, a także wspierania rozwoju osobowego i społecznego człowieka, są przydatne w wielu obszarach życia zawodowego. Zdobędziesz umiejętność słuchania i obserwowania otaczającej rzeczywistości, analizowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, nawiązywania kontaktów z innymi jak i diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu człowieka w aktualnej rzeczywistości. Zdobędziesz umiejętności wspierania rozwoju podmiotowego człowieka oraz poznasz sposoby stymulowania rozwoju, a także sposoby profilaktyki i leczenia zaburzeń i uzależnień.

  W AHE uczymy przekształcania problemów w wyzwania, a w efekcie osiąganie stawianych sobie wyzwań. Uczymy odkrywania i definiowania własnych zasobów i obszarów rozwoju. Stymulujemy rozwój potencjału twórczego i poszerzanie własnych zasobów. Uczymy oddziaływania na innych ludzi na poziomie informacji oraz na poziomie emocji w celu zmiany nastawień i przekonań. Uczymy także efektywnej pracy w zespole oraz grupowego osiągania sukcesu.

  W trakcie studiów psychologicznych zdobywasz kompetencje z zakresu psychoprofilaktyki, interwencji indywidualnej, grupowej i środowiskowej. Zdobywasz szerokie spektrum umiejętności i kompetencji. Uzyskana wiedza i umiejętności psychologiczne mogą być zastosowane we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Zrozumiesz istotę rozwoju i funkcjonowania osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej oraz opanujesz zastosowanie zdobytej wiedzy na rzecz dobra drugiego człowieka. 

  Program studiów został tak opracowany, aby student podczas kolejnych zajęć rozwijał swoje kompetencje psychologiczne:

  • I rok - rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem i prowadzenia rozmowy psychologicznej, budowanie relacji z klientem oraz grupą
  • II rok – nauka metod udzielania pomocy psychologicznej, rozwijanie umiejętności formułowania problemu klienta, przeformułowania problemu na nowe rozumienie, diagnoza zasobów, kompetencji, szans i ograniczeń klienta,
  • III rok – nauka prowadzenia treningów i warsztatów, rozwijanie umiejętności udzielania wsparcia psychologicznego i pomocy psychologicznej zarówno poszczególnym osobom, jak i różnego rodzaju grupom, określenie swojej koncepcji pracy psychologicznej.

  Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie Studentów Psychologii do efektywnego kontaktowania się z innymi ludźmi, AHE, jako jedna z nielicznych uczelni wyższych, ma w programie studiów zaplanowany trening interpersonalny.

  Jest on niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce pracować z ludźmi. Trening to okazja do komunikowania się w sposób otwarty i nie zagrażający – zamiast lęku przed konfrontacją pojawia się ciekawość odmiennych stanowisk. Trening interpersonalny to  spotkanie w grupie - warsztat, którego głównym celem jest lepsze poznanie samego siebie, autorefleksja na temat własnych zasobów, mocnych stron oraz obszarów, które chcielibyście rozwijać.  Pozwala na uważne przyjrzenie się sobie, uzyskanie informacji od grupy na temat swojego zachowania, jego wpływu na relacje z innymi ludźmi. W trakcie treningu można lepiej uświadomić sobie, jak inni ludzie, ich reakcje wpływają na nas samych, nasze emocje, samoocenę. Dzięki treningowi można zdobyć wiedzę o sobie, niezbędną dla osób przygotowujących się do pracy rozwojowej z innymi ludźmi.

  Główna tematyka treningu skupia się na autoanalizie oraz rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, takich jak: efektywne porozumiewanie się z innymi ludźmi, asertywność; zachowanie się w sytuacjach trudnych, konfliktowych; radzenie sobie ze stresem, zarządzanie własnymi emocjami; wzmocnienie samooceny.

  Po uzyskaniu tytułu licencjata możesz zdecydować, czy chcesz kontynuować kształcenie na innych pokrewnych kierunkach lub studiach podyplomowych, czy chcesz kontynuować studia psychologiczne.

  Studia mają charakter praktyczny, stąd główny nacisk jest kładziony na nabywanie umiejętności oraz kształtowanie kompetencji psychologicznych. W programie kształcenia przeważają zajęcia praktyczne – ćwiczenia, warsztaty, projekty, treningi. Praca  licencjacka także ma charakter praktyczny.

  Absolwent studiów ma możliwość znalezienia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych ludzi w każdym wieku, ujawniania ich potencjału, wspierania rozwoju, a także w kierowaniu zespołami ludzi, organizowaniu pracy zespołowej, rozwiązywaniu konfliktów i negocjacjach.

  Jeśli nie wiesz jeszcze, czy w przyszłości chcesz pracować w zawodzie psychologa, to studia I stopnia są świetnym wyborem, gdyż zdobędziesz szeroką wiedzę psychologiczną oraz umiejętności przydatne w wielu innych obszarach zawodowych.
   

   

   

  Powiększ tekst

  Zmniejsz tekst

  Wysoki kontrast

  Odwrócony kontrast

  Resetuj