Wybierz miasto:
prof. nadzw. dr hab. Helena Marzec
prof. nadzw. dr hab. Helena Marzec

prof. nadzw., pedagog, dr hab. nauk humanistycznych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zainteresowania naukowe mieszczą się w szeroko pojętym obszarze pedagogiki społecznej, w tym szczególnie dotyczą funkcjonowania środowiska rodzinnego w wielu jego aspektach. Ponadto płaszczyzną rozważań naukowych jest działalność opiekuńczo-wychowawcza podejmowana wobec człowieka w różnych fazach życia i w toku różnorodnych sytuacji życiowych. Wiele uwagi w swojej pracy badawczej poświęca również edukacji przedszkolnej dziecka, jej przebiegowi i efektom.
Jest także autorką wielu książek i ponad 100 artykułów opublikowanych w takich czasopismach, jak: „Życie Szkoły”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Problemy Rodziny”, „Forum Nauczycielskie”, „Pedagogika Rodziny”, „Piotrkowskie Studia Pedagogiczne”, „Zbliżenia”, „Małżeństwo i Rodzina”, „Szkice Familiologiczne” oraz 18 artykułów w czasopismach zagranicznych. Organizator 13 międzynarodowych sympozjów naukowych, których problematyka dotyczy funkcjonowania współczesnej rodziny polskiej w wielu jej obszarach.
 

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

doktor, adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Opolskim na podstawie dysertacji Poziom szkolnej edukacji zdrowotnej. Pracowała w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Nauczyciel praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog w domu dziecka. Jest autorką ponad 30 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Główne zainteresowania badawcze: przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja zdrowotna, kształtowanie umiejętności życiowych dzieci, innowacyjne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Mieszka w Częstochowie. Jej pasją jest psychologia, taniec, jazda na rowerze.

dr Anna Breś
dr Anna Breś
dr Daria Modrzejewska
Daria Modrzejewska

Pedagog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika. Adiunkt w Katedrze Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w zakresie profilaktyki szkolnej. Od 1998 aktywnie współpracuje ze szkołami w woj. łódzkim i organizacjami pozarządowymi (m.in. Ośrodkiem Studiów nad Kulturą Masową, Fundacją „Równe Szanse” w Łodzi) popularyzując ideę profilaktyki pozytywnej.

Autorka programów profilaktycznych (m.in. Manipulacji Nie!!; Przeciwdziałanie agresji w grupie”) Inicjatorka wojewódzkiej kampanii profilaktycznej: Współczesne Wyzwania Cywilizacyjne – czyli jak przetrwać w miejskiej dżungli? Akcja ma na celu wspieranie szkół na terenie województwa łódzkiego w realizowaniu kompleksowej profilaktyki szkolnej. W ramach projektu proponowane są zajęcia mające na celu, nie tylko wyposażanie w wiedzę, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności psychospołecznych i wzmacnianie tych postaw, które w przyszłości będą pomocne w podejmowaniu przez uczniów samodzielnych, autonomicznych i przemyślanych decyzji.
Nauczyciel mianowany. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.
Autorka i organizatorka międzykulturowych warsztatów realizowanych w szkołach wspólnie ze studentami z programu wymiany Erasmus+ - „Intercultural workshop – Learn, Explore, Create!”

Współautorka jednej z pierwszych publikacji na temat zjawiska defaworyzacji (Modrzejewska D., Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A.,(red.) Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży . Wyd. Difin, Warszawa 2010) Autorka artykułów z obszaru profilaktyki społecznej i przemocy rówieśniczej (bullying).
Autorka publikacji poświęconej przemocy psychicznej w środowisku szkolnym. (Modrzejewska D., Przemoc psychiczna w relacjach między uczniami szkoły podstawowej. Wyd.AHE, Łódź 2021)

Od 2016 do 2019 koordynatorka Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej i autorka realizowanych w ramach niej kompleksowych akcji „Bezpieczne Wakacje” i Zimowy Survival”, które obejmują swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju.

Koordynatorka licznych projektów międzynarodowych:

 • You are a Digistudent - Integrating Special Needs Individuals into Digital-Holistic Education, 2021-2023
 • Innovative Health Professionals Training Program on Existential Loneliness among Older People /ALONE/ -01-09-2019 - 28-02-2022
 • JOBIS - Joint Job Burnout Interventions for Beginner Nurses, Nurse Students and Care Workers, Erasmus+  - 2016-1-RO01-KA202-024384, 2016-2018
 • Lifelong Learning Programme, Autism in Higher Education: Widening Access/AUT-HEW, 2013-2016
 • Resilince – European Preventive Program in the context of risky behawior among young people as tackling premature falling out students from education system (2016-1-PL01-KA201-026292)2016-2018
 • Lifelong Learning programme, Transversal Key Activity 3 ICT, WEB 2.0 SEE – Web 2.0 Supported Education, Engagement, Information and Advocacy for Disabled Learners, 2011-2013
 • Grundtvig – Skills for true wellbeing WELNESS -2012-2014
 • Leonardo da Vinci, Care for Vet – Care and Guidance Systems – Violence Prevention and Crisis Intervention in VET,2011 - 2013
 • Grundtvig, CESSIT - Creativity and Entrepreneurship Seeds for Social Inclusion Trainers, 2009 - 2011
 • Daphne 3 – Street Life Safety, 2009-2011 (researcher, member of the steering group)
 • Grundtvig, JUDGE – Juvenile Delinquents’ Guided Education project, 2008-2009

Wybrane publikacje:

 • Modrzejewska D., Przemoc psychiczna w relacjach między uczniami szkoły podstawowej. Wyd.AHE, Łódź 2021
 • Modrzejewska D., Zdalna edukacja w szkole podstawowej oczami ucznia i nauczyciela, Hejnał Oświatowy nr 6-7/204, 2021
 • Renn-Żurek, A., Modrzejewska, D., Woźnicka, E., Popovici, S., Lacramioara, L., Boccaletti, L., Manattini, A., Trogu, G., Edberg, A-K., Beck, I., Žebrauskaitė, A. & Virbalienė, A (2020), International report existential loneliness – Best practice from health organisations and patient perspective
 • Trogu, G. Manattini, A., Renn-Żurek, A., Modrzejewska, D., Woźnicka, E., Popovici, S., Lacramioara, L., Edberg, A-K., Beck, I., Žebrauskaitė, A. & Virbalienė, A. (2020), Limitations in caring older persons related to existential loneliness encountered by healthcare professionals.
 • Modrzejewska D., Profilaktyka szkolna w procesie zmian, [w:] Wybrane aspekty zarządzania społecznością biznesu i kształceniem on-line, Łódź 2020
 • Modrzejewska D., Kreatywne podejście w profilaktyce przemocy psychicznej w relacjach między uczniami, [w:] Kreatywność w ponowoczesności, (red.) Karolak W., Stasiak M., Witerska K., Łódź 2018
 • Modrzejewska D., Kompetencje zawodowe nauczyciela w realizowaniu profilaktyki szkolnej, [w:] Uzależnienia jako wyzwanie dla współczesnego pedagoga resocjalizacyjnego, Kamiński A., Dobijański M., Warszawa, 2018
 • Modrzejewska D., Fabri M., Andrews P., Pukki H.K., Aavikko A., Quantock, P. de Bra P., Stash N., Montes Garcia A., Merino M., Lancho M., García Serna C., Szukalska A., Widening access to higher education for students on the autism spectrum - the european autism&uni project, INTED2016 Proceedings, Spain, 2016
 • Modrzejewska D.,  Predyspozycje wychowawcze osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki szkolnej [w: Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, diagnoza i kierunki rozwoju, Szczepanik R., Wawrzyniak J. (red)] Łódź, 2012
 • Modrzejewska D. Street Life safety fo Young People - Bullying on the way to and from school - raport of the research and outcomes, [w:] Moore Stephen,  Street Life safety for Young People. Funded by the Daphne III fund JLS/2008/DAP3/AG1240, Cambridge 2011
 • Modrzejewska D., Guidebook – for Adult Trainers and Managers. Publikacja w ramach projektu - CESSIT - Creativity and Entrepreneurship Seeds for Social Inclusion Trainers, 2011
 • Modrzejewska D., Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A.,(red.) Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży . Wyd. Difin, Warszawa 2010
 • Modrzejewska D, Olejnik D, Zawodowy kurs języka angielskiego i niemieckiego dla au pairs – alternatywa wobec tradycyjnych metod kształcenia, Życie Szkoły 2008, EduPress - Raabe, Warszawa
 • Modrzejewska D., (pod red.)Szczepanik, Kompleksowe podejście w działaniach profilaktycznych, (w:) Różne spojrzenia na przemoc, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2008
 • Modrzejewska D., Profilaktyka wobec zjawiska defaworyzacji w szkole, (w:) Modrzejewska D., Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A.,(red.) Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży . Wyd. Difin, Warszawa 2010
 • Modrzejewska D., Szkoła jako środowisko oddziaływań profilaktycznych (w:) Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju. Łódź 2012

Obszary zainteresowań:
Przemoc rówieśnicza, przemoc psychiczna, subkultury młodzieżowe, profilaktyka szkolna, patologie społeczne, kompetencje pedagoga w zakresie współczesnej profilaktyki szkolnej, dydaktyka.

 

dr Janusz Tomiło
dr Magdalena Archacka
dr Magdalena Archacka
dr Magdalena Celeban
dr Magdalena Celeban

Dr nauk społecznych, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,  resocjalizacji,  pracy socjalnej oraz z zakresu prywatności, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w internecie. Ukończyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk społecznych z wyróżnieniem. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, prezes fundacji Niech Się …Dzieje, członek stowarzyszeń SABI, SPOD oraz członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego . Od wielu lat współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji uczestnicząc w grupach roboczych. 

Koordynatorka licznych projektów, programów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Trener ORKE. Inicjatorka wydarzeń związanych z szerzeniem wiedzy w Polsce na temat bezpieczeństwa w internecie wśród dzieci oraz dorosłych.  Autorka licznych publikacji.

Główne obszary zainteresowań:
Edukacja XXI wieku, analiza transakcyjna, nauczyciel i uczeń w świecie cyfrowym, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych.

 

dr Mirosław Mielczarek
dr Paweł Witek
dr Kamila Lasocińska
dr Kamila Lasocińska

Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, doktor w zakresie pedagogiki, adiunkt na kierunku pedagogika w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi zajęcia z obszaru pedagogiki i dydaktyki twórczości, edukacji plastycznej, arteterapii, socjologii wychowania, więzi grupowych oraz warsztaty mające na celu aktywizację twórczą dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, jak również warsztaty o tematyce biograficznej. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Autorka książki Życie poza schematem – analiza biografii twórców, współautorka książek Autobiografia jako twórcze wyzwanie – scenariusze warsztatów biograficznych oraz Spróbuj inaczej. Scenariusze zajęć rozwijających umiejętności twórcze. Interesuje się problematyką twórczości w aspekcie doświadczeń autobiograficznych człowieka oraz innowacyjnymi metodami kształcenia wspomagającymi wszechstronny rozwój człowieka na różnych etapach życia – także w okresie dorosłości i starości.

dr Kamila Witerska
dr Kamila Witerska

adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Posiada10 letnie doświadczenie w pracy dramą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest autorką pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE, a także praktycznego przewodnika po technikach dramowych: Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa, Difin. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama.
 

mgr Halina Kowalczuk