Wybierz miasto:

Resilince – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji

Koordynator:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)

Partnerzy:

  1. Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "METIS", Katowice (Polska)
  2. Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educational, Braszów (Rumunia)
  3. Vilniaus miesto psichologine- pedagogine tarnyba, Wilno (Litwa)

Opis:

Badania przeprowadzone pod kątem planowanego rezultatu pracy intelektualnej - Programu Profilaktycznego RESILIENCE  (dalej PPR) (ankieta przeprowadzona w krajach partnerów) pokazały, iż zachowania ryzykowne pojawiają się najczęściej u uczniów w wieku 13-18 lat (2 do 5 uczniów w klasie w czasie roku szkolnego). Ich nasilenie i przebieg zależy od cech środowiska rodzinnego i społecznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wśród nich najczęściej występują: spadek aktywności i motywacji do nauki, zachowania agresywne i autoagresywne, sięganie po substancje psychoaktywne, izolowanie się od rówieśników, wagary, problemy z integracją w środowisku szkolnym. W związku z tym znacząca część młodzieży obniża swe szanse edukacyjne i staje się grupą zwiększonego ryzyka, a tym samym jest zagrożona zbyt wczesnym opuszczeniem systemu edukacji.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby uczniów wypadających zbyt wcześnie z systemu edukacji w Polsce, na Litwie i w Rumunii poprzez wdrożenie działań profilaktycznych w kontekście zachowań ryzykownych u młodzieży w wieku 13-18 lat.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • wywołanie w społeczności szkolnej świadomości o konieczności tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno- resocjalizacyjnych,
  • stworzenie uniwersalnego i innowacyjnego PPR
  • stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz prezentowania dobrych praktyk w obszarze profilaktyki – Wirtualne Laboratorium Profilaktyki (dalej WLP)
  • stworzenie pakietów edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki dla nauczycieli,
  • rozwijanie kompetencji interkulturowych, językowych, pracy w międzynarodowym zespole, zarządzania projektem u wszystkich uczestników projektu.

Cele projektu wpisują się w priorytet partnerstw strategicznych w dziedzinie edukacji szkolnej (Wspieranie szkół w zapobieganiu zjawisku wczesnego kończenia nauki i szkoleń oraz w udzielaniu pomocy uczniom ze środowisk defaworyzowanych, a także w uwzględnianiu potrzeb wszystkich uczniów niezależnie od ich wyników) oraz w cele i istotne aspekty programu ERASMUS+.

W ramach projektu zostanie stworzonych 24 kompleksowych PPR, które są odpowiedzią na diagnozę przeprowadzoną przed realizacją projektu. Każda ze szkół będzie monitorować ilość uczniów przerywających naukę w szkole. Po dwóch latach projektu będziemy mieć raport o skuteczności PPR w korelacji do ilości uczniów zbyt wcześnie przerywających naukę w szkołach, które nie uczestniczyły w projekcie. Szkoły, które przystąpią do projektu, będą musiały mieć odsetek uczniów przerywających naukę wyższy niż docelowy w danym kraju (Polska 4,5%,Rumunia 11,3%,Litwa 6,9%).

Projekt będzie realizowany we współpracy międzynarodowej, ponieważ inaczej nie będzie możliwe wypracowanie uniwersalnych narzędzi na skalę europejską oraz stworzenie w Wirtualnym Laboratorium Profilaktyki sieci wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów. W WLP będą 4 moduły tematyczne, gdzie każdy z partnerów będzie mentorem dla innych użytkowników w swoim obszarze merytorycznym (AHE-ryzykowna seksualność młodzieży, Metis–uzależnienia, PPP-problem samobójstw i agresji, CJREA-problem mniejszości etnicznych).

Każdy z partnerów wniesie do projektu wiedzę, w której się specjalizuje. Doświadczenie partnerów w obszarze programów profilaktycznych w powiązaniu z wiedzą oraz kompetencjami (Polska – problem prostytucji, środki psychoaktywne; Litwa - rola pedagoga socjalnego, przeciwdziałanie przemocy i samobójstwom wśród młodzieży; Rumunia- praca z problemem wspólnot mniejszościowych) pozwolą na stworzenie najlepszych narzędzi do tworzenia PPR.

Diagnoza pod kątem projektu potwierdziła, iż dzieci pochodzące z mniejszości etnicznych (np. Romowie) są grupą znacznie częściej opuszczającą system edukacji, a więc nasze działania powinny skupiać się w dużej mierze na profilaktyce w tym obszarze. Najczęstszym powodem takiej sytuacji są zaniedbania ze strony opiekunów. CJREA posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze mniejszości romskich. Diagnoza w Polsce oraz na Litwie pokazała, iż zaniedbania ze strony opiek. to jeden z najważniejszych problemów w aspekcie profilaktyki zachowań ryzykownych. Jednocześnie należy podkreślić, iż woj. śląskie i łódzkie są w pierwszej szóstce województw o największej liczebności Romów w Polsce (wg. GUS).

Kontakt: