Wybierz miasto:

Skład rady programowej pedagogika:

 • dr Robert Sarnecki - przewodniczący Rady
 • dr Małgorzata Burzyńska - członek, dydaktyk
 • dr Wojciech Strzelecki - członek, dydaktyk
 • dr Ewa Janicka - Olejnik - członek, dydaktyk
 • dr Katarzyna Brzychcy - członek, dydaktyk
 • dr Maciej Kudła - członek, dydaktyk
 • dr Monika Kłos - przedstawiciel otoczenia społeczno - gospodarczego
 • mgr Agnieszka Zawilska - przedstawiciel otoczenia społeczno - gospodarczego
 • mgr Ewa Grześ - przedstawiciel otoczenia społeczno - gospodarczego
 • mgr Sławomir Milczarek - przedstawiciel otoczenia społeczno - gospodarczego
 • Julia Rodzik - przedstawiciel studentów
 • Karolina Karpińska - przedstawiciel studentów

Do zadań Rady należy między innymi:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów,
 • doskonalenie koncepcji kształcenia i programu studiów,
 • występowanie do dziekana wydziału z inicjatywą wprowadzenia zmian do programu studiów danego kierunku,
 • uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu studiów oraz przygotowania zawodowego absolwentów.
 • przeprowadzanie analiz i ocen jakości kształcenia na danym kierunku studiów, w szczególności dotyczących: stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przez studentów poszczególnych semestrów, wyników egzaminów dyplomowych, obsady zajęć dydaktycznych, realizowanych na danym kierunku studiów, stosowanych metod dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się zakładanych w programie studiów danego kierunku.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj