Wybierz miasto:

Jednym z głównych założeń strategicznych naszej Filli jest wzmacnianie współpracy Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi. Rozwijanie współpracy z lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym ma na celu między innymi: poprawę jakości kształcenia, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,  zwiększenie potencjalnych szans na zatrudnienie naszych absolwentów, budowanie sieci kontaktów
w zakresie praktyk zawodowych.    

W celu rozwijania współpracy z lokalnym środowiskiem Filia w Trzciance podpisał porozumienie o współpracy z:

W ramach współpracy Liceum Ogólnokształcące wraz z Filią AHE w Trzciance będzie prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz podmiotów w Krzyżu Wielkopolskim, w Trzciance i w regionie, wspólnie opracowywać programy kształcenia oraz uczestniczyć w procesie dydaktycznym.

Placówka  Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami dedykowanymi firmom oraz instytucjom państwowym.

Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania i doskonalenia realizowanymi w placówce są:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • seminaria
 • szkolenia
 • praktyki zawodowe,
 • kursy kompetencji ogólnych
 • turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Umowa współpracy podpisana dnia 26.02.2021 r. ma na celu lepsze dostosowanie programów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy. Efektem naszej współpracy będzie między innymi doskonalenie sposobu kształcenia kadr, w taki sposób, aby wiedza teoretyczna przekładała się na praktyczne umiejętności jej wykorzystania, co zwiększy szanse absolwentów różnych typów szkół, w tym szkół wyższych na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z ich predyspozycjami i umiejętnościami.

 

Poligrafia Promocja Reklama Studio K2 w Pile posiada wieloletnie doświadczenie w środowisku reklamowym i działaniach marketingowych. Celem  jest budowanie i rozwijanie marki oraz tworzenie nowoczesnej komunikacji. Poligrafia Promocja Reklama Studio K2 doskonale  rozumie  potrzeby swoich Klientów i ceni  długofalową potrzebę współpracy.

Porozumienie o współpracy  z Poligrafia Promocja Reklama Studio K2 zostało zawarte dnia 15.02.2021 r. Celem współpracy jest między innymi umożliwienie odbycia staży i praktyk dla naszych studentów, aktywne partycypowanie w procesie kształcenia studentów Filii w szczególności poprzez zapewnienie specjalistów posiadających kompetencje do prowadzenia wykładów, ćwiczeń i innych zajęć praktycznych. Ponadto umowa reguluje współpracę w zakresie  prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów w Pile, w Trzciance i regionie.

 

Porozumienie zawarte w dniu 21.01.2019 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w ramach stworzenia odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń organizacyjnych, edukacyjnych, pomocowych; podejmowanie wspólnych przedsięwzięć zgodnych z potrzebami lokalnego rynku, skierowanych zwłaszcza do osób niepełnosprawnych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym pomoc wolontariacka studentom niepełnosprawnym Filii w pokonywaniu barier architektonicznych podczas zjazdów.

Zespół Szkół Technicznych w Trzciance

Umowa o współpracy pomiędzy Filią w Trzciance, a Zespołem Szkół Technicznych w Trzciance została zawarta w grudniu 2017 roku. Umowa ta ma na celu   m.in.   wzajemne promowanie się, wspólne organizowanie konferencji, spotkań, warsztatów z udziałem studentów, uczniów oraz nauczycieli

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance

UTW w Trzciance to  stowarzyszenie prowadzące działalność edukacyjną, zdrowotną, kulturalną, twórczą oraz turystyczno – krajoznawczą dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Celem działalności UTW jest aktywizacja ludzi starszych, a także „wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju”.

27 maja 2017 odbyła się konferencja zorganizowana przez wydziałowe Studenckie Koło Naukowe pt. „Dzień się już nachylił i ma się ku wieczorowi ...”. Człowiek w obliczu starości – blaski i cienie, wyzwania i nadzieje w okresie późnej dorosłości”
Adresatami konferencji byli studenci UTW.

Celem konferencji było:

 • przedstawienie różnych aspektów życia człowieka w okresie późnej dorosłości, w oparciu o wyniki badań, przeprowadzonych zarówno wśród przedstawicieli młodego pokolenia, jak i samych seniorów zamieszkujących powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 • prezentacja działalności instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się osobami starszymi,
 • wyeksponowanie problemów nurtujących osoby starsze oraz działań podejmowanych przez inne osoby, środowiska społeczne, administrację samorządową, instytucje i organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia seniorom.


Umowa współpracy pomiędzy UTW w Trzciance a naszą Filią została podpisana dnia 9 października 2017 roku.
 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Lendlerowej w Białej

MOS jest placówką, która udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej dziewczętom ze szkół gimnazjalnych, które z powodu trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i w związku z tym wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Dnia 19 września 2017 roku podpisaliśmy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Białej umowę współpracy, w ramach której studenci naszego Wydziału będą mieli m.in. możliwość przeprowadzania projektów edukacyjnych i badawczych skierowanych do uczniów, nauczycieli i wychowawców MOS. Ponadto umowa reguluje współpracę w zakresie organizacji wydarzeń kulturalno – edukacyjnych i organizacji praktyk studentom naszego Wydziału.

 

Umowa współpracy pomiędzy Wydziałem Zamiejscowym, a Gminnym Przedszkolem nr 4 w Trzciance podpisana dnia 20 września 2017 roku ma na celu rozwój oraz promowanie każdej ze Stron, a także wzajemne wspieranie w podejmowanych działaniach takich jak:  organizacja szkoleń, warsztatów i wykładów otwartych dla dzieci i rodziców, współorganizowanie wydarzeń adresowanych do społeczności lokalnej np. pikniki, festyny.
Umowa ramach umowy współpracy Gminne Przedszkole nr 4 w Trzciance umożliwia studentom WZ przeprowadzanie projektów edukacyjnych i badawczych skierowanych do dzieci i nauczycieli oraz umożliwia organizację praktyk studenckich.

Gminne Przedszkole nr 4 w Trzciance

Współpraca pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Trzciance a naszą Filią rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku. W ramach  podpisanego porozumienia  Wydział Zamiejscowy w Trzciance zobowiązał się m.in. do obejmowania patronatem klas szkół wskazanych przez SP nr 3 w Trzciance. Patronat polegać będzie na aktywnym udziale studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych w rozwoju edukacyjnym uczniów. Działania te mogą polegać w szczególności na organizacji spotkań, warsztatów rozwijających określone przez szkołę/klasę kompetencje bądź umiejętności

 

W ramach współpracy z Gminnym Przedszkolem nr 3 w Trzciance studenci Filii w Trzciance mają możliwość przeprowadzania projektów edukacyjnych i badawczych skierowanych do dzieci i nauczycieli oraz odbywania praktyk studenckich na terenie przedszkola.
Porozumienie ma również na celu rozwój oraz promowanie każdej ze Stron, a także wzajemne wspieranie w podejmowanych działaniach takich jak: organizacja szkoleń, warsztatów i wykładów otwartych dla dzieci i rodziców, współorganizowanie wydarzeń adresowanych do społeczności lokalnej.

Starostwo Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki położony w północnej części województwa Wielkopolskiego jest powiatem niezwykłym. Jest jednym z niewielu powiatów, w skład którego  wchodzą dwa  niegdyś niezależne miasta, będące samodzielnymi powiatami.

27 stycznia 2017 roku podpisaliśmy z Zarządem Powiatu umowę współpracy celem której jest  m.in. dostosowanie programów i oferty kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy, a także prowadzenie badań naukowych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Strony umowy wyrażają wolę podjęcia i realizowania współpracy mającej na celu także rozwój, promowanie oraz wspieranie w ramach możliwości faktycznych i prawnych.

 

Porozumienie o współpracy podpisane dnia 17 maja 2016 roku pomiędzy Wydziałem Zamiejscowym, a Fundacją „Marchewkowe – Pole” z Trzcianki reguluję współpracę w ramach: tworzenia odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń organizacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i metodycznych; podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku skierowanych zwłaszcza do mieszkańców Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego; wymiany informacji o wydarzeniach i projektach istotnych dla obu stron; wzajemnej promocji.

Wydział Zamiejscowy w Trzciance od maja 2016 roku współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury  w Trzciance. Trzcianecki MDK stara się wzbogacać świat dziecięcych doznań. Młodemu człowiekowi dla prawidłowego i pełnego rozwoju zapewnia  zajęcia  pozaszkolne, które rozwijają jego  zainteresowania i uzdolnienia.

Dnia 17 maja 2016 roku Wydział nasz nawiązał porozumienie o partnerstwie, którego celem jest przygotowanie i realizacja Projektu pt „Manufaktura Edukacji”,  skierowanego do mieszkańców województwa wielkopolskiego
W ramach powyższego projektu Wydział Zamiejscowy zapewnia organizację konferencji oraz dyskusji panelowych, wykłady monograficzne, szkolenia, działania podejmowane przez studentów w ramach metody projektowej, prowadzenie badań naukowych.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie jest największą szkoła średnią w powiecie czarnkowsko – trzciancekim. W skład ZSP wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna, uzupełniające liceum ogólnokształcące.

Wydział Zamiejscowy w Trzciance w ramach podpisanego dnia 25 stycznia 2017 roku porozumienia współpracy zobowiązuje się m.in. do współorganizowania wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, organizacji spotkań lub warsztatów dla uczniów i nauczycieli, obejmowania patronatem klas. Patronat polecać ma na aktywnym udziale studentów oraz pracowników naukowo – dydaktycznych w rozwoju edukacyjnym uczniów.
Ponadto podpisana umowa o współpracy umożliwia studentom naszego Wydziału  przeprowadzane projektów edukacyjnych i badawczych skierowanych do uczniów i nauczycieli.

wtz gębice

 

 • Stowarzyszenie Biały Zdrój

Misją Stowarzyszenia są: działania na rzecz kultury i przez kulturę: wspieranie rozwoju kultury i sztuki, upowszechnianie i organizowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, promowanie twórców i ich dzieł, animacja i edukacja kulturalna - działania na rzecz rozwoju arteterapii: prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z profilaktyką, terapią i terapią przez sztukę - działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia: szeroko rozumianej ochrony i promocja zdrowia psychicznego, fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, działalność w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień, propagowanie alternatywnych metod terapeutycznych, działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza - działania na rzecz integracji społecznej i rozwoju społeczności lokalnych - działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie Rumor

Stowarzyszenie "Rumor" powstało w kwietniu 2017 roku w Wałczu.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) działalność kulturalna, artystyczna oraz oświatowa na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki;
b) popularyzacja, promocja oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego;
c) szeroko pojęta integracja, wspieranie rozwoju, promocja i aktywizacja  kulturalnego oraz artystycznego potencjału miasta Wałcz i okolic;
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i wiejskich oraz integracja lokalnego środowiska służąca przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom i wykluczeniom społecznym;
e) propagowanie sztuk wizualnych, performatywnych i muzycznych jako
środka wyrazu artystycznego;
f) wyrażanie opinii w zakresie potrzeb społecznych i kulturalnych obywateli wobec władz samorządowych iadministracyjnych różnych szczebli;
g) prowadzenie działalności oświatowej, w tym edukacja kulturalna dzieci, młodzieży, dorosłych;
h) prowadzenie i udział w międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej

Wydział Zamiejscowy w Trzciance wraz ze Stowarzyszeniem Rumor w 2018 roku zainaugurował cykl spotkań dotyczących alternatywnej edukacji, odbywające się w "Galerii pod Aniołami" w Wałczu  Na spotkanie prowadzone przez dr Ewę Janicką-Olejnik, zapraszani są nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice zainteresowani tematyką innowacyjnej i alternatywnej edukacji.

 


W zakresie współpracy bibliotecznej WZ w Trzciance popisał porozumienie  z: 

 • Biblioteką Pedagogiczną w Pile;
 • Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Trzcianka im. Kazimiery Iłłakowiczówny;
   

W zakresie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych WZ w Trzciance podpisał porozumienie z:

 • Warsztatami Terapii Zajęciowej „Caritas” Trzcianka
 • Szkołą Podstawowa w Rychliku
 • Szkołą Podstawowa w Przyłękach
 • Klubem Malucha” Zielone Żabki” Patronus Sandra Ziółkowska
 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance
 • Szkołą Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łomnicy
 • Gminnym Przedszkolem Publicznym w Białej
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzciance
 • Szkołą Podstawową nr 1 im. J. Słowackiego w  Trzciance
 • Gminnym Przedszkolem nr 4 w Trzciance
 • Szkołą Podstawową nr 3 im. M. Kopernika w Trzciance
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej przy SDN „Uśmiech” w Wałczu
 • SP im. Jana Pawła II w Ujściu
 • Zespołem Szkół w Siedlisku
 • Gminnym Przedszkolem w Siedlisku
 • Przedszkolem Miejskim nr 1 „ Bajkowy Świat” w Czarnkowie
 • Przedszkolem Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy w Czarnkowie
 • Niepublicznym Przedszkolem „Zlota Rybka” w Pile
 • Gminnym Przedszkolem nr 3 w Trzciance
 • Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Białej

  LISTY REFERENCYJNE:

 

REFERENCJE - Urząd Miejski Trzcianki
REFERENCJE - Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
REFERENCJE - Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
REFERENCJE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie
REFERENCJE - Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance
REFERENCJE - Gminne Przedszkole nr 4 w Trzciance
REFERENCJE - Fundacja Marchewkowe Pole
REFERENCJE - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj