Wybierz miasto:

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania w Filii w Warszawie. Zdobędziesz tu dyplom solidnej renomowanej Uczelni, jaką jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

W Filii w Warszawie studenci mają możliwość kształcenia się na studiach I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa. W ofercie posiadamy także studia licencjackie na kierunku kosmetologia.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi od października 2008 roku kształciła czynne zawodowo pielęgniarki ze średnim wykształceniem na studiach licencjackich (pomostowych) na kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu systemowego "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Grupę docelową projektu stanowiły czynne zawodowo pielęgniarki posiadające świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia szkoły średniej lub policealnej będące absolwentami:

 • pięcioletnich liceów medycznych,
 • dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
 • dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych, zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych, posiadające status osoby zatrudnionej.

Beneficjentem Systemowym Projektu było Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych www.zdrowie.gov.pl, www.efs.gov.pl

Już blisko 3900 absolwentów kierunku pielęgniarstwo studiów licencjackich, studiów licencjackich pomostowych oraz studiów uzupełniających magisterskich odebrało dyplomy ukończenia studiów wyższych, w tym uczestnicy projektu systemowego pod nazwą „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wraz z Filią w Warszawie zajmuje pierwszą pozycję z liczbą 2057 osób w rankingu uczelni Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych według liczby absolwentów, którzy uzyskali licencjat pielęgniarstwa w ramach Projektu.

Studenci mają możliwość podjęcia nauki na studiach I i II stopnia lub studiach prowadzonych on-line na Platformie Zdalnego Nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego oraz studiach podyplomowych.

Zapraszamy  również do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych i kursów Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Nasze studia podyplomowe i kursy kierowane są dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje. Kształcimy zgodnie z Europejskimi Standardami Edukacyjnymi proponując w strukturze zajęć warsztaty i zajęcia prowadzone metodą projektu, dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.  Studia podyplomowe i kursy w Centrum Kształcenia Podyplomowego to:

 • Europejskie Standardy Edukacyjne
 • Kształcenie kompetencyjne
 • Współpraca z ekspertami i praktykami
 • Zajęcia metodą warsztatu, projektu, oraz wspomagane e-learningiem
 • Efekty kształcenia, które absolwent wykorzysta w praktyce
 • Dostęp do elektronicznych zasobów Biblioteki AHE

Jako reprezentanci jednej z nielicznych Uczelni możemy zapewnić kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem Platformy Zdalnego Nauczania. E-learning daje możliwość zdobywania wiedzy każdemu, kto ma dostęp do komputera podłączonego do sieci. Po zalogowaniu do systemu student może korzystać z biblioteki cyfrowej, podręczników, zbiorów zadań i multimedialnych ćwiczeń.

Studenci w Warszawie mają dostęp do nowoczesnych sal dydaktycznych oraz auli wykładowych wyposażonych w niezbędny sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć wykładowych i odbywania ćwiczeń.
Uczelnia zapewnia dostęp do księgozbiorów znajdujących się w:

 • cyfrowej bibliotece AHE (ibuk),
 • bibliotece WZ.

Kadra naukowa składa się z cenionych wykładowców, w większości z bardzo bogatym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym oraz posiadających i wykorzystujących najnowszą wiedzę z poszczególnych obszarów naukowych.
Studenci Akademii mają możliwość skorzystania z różnych form pomocy materialnej.
Opuszczając mury naszej Uczelni absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania pracy zawodowej.
 

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj